Skip to content

Barta Dezső – Háztartási tanácsadó 1969 (PDF – Átirat)

Találatok: 52

100

HÁZTARTÁSI TANÁCSADÓ

BARTA DEZSŐ: HÁZTARTÁSI TANÁCSADÓ

minerva

BARTA DEZSŐ


Háztartási tanácsadó

minerva

BUDAPEST, 1969

LEKTORÁLTA

Kovács Géza

© Barta Dezső

A kiadásért felel Keresztes Tibor igazgató

Műszaki vezető : Büchler Alfréd

Műszaki szerkesztő: Dornizs László


Vegyi cikkek szerepe

a háztartási munkában

vegyipar készítményei régi segítőtársaink a háztartási munkában.

Gondoljunk csak például a szappanra, erre az évszázados múltú

mosószerre, amely hosszú ideig egyetlen mosószerünk volt.’ De a

szappan csak egy a sok közül, a régi és új, sőt még újabb vegyi eszközök

sorában, melyek mind arra szolgálnak, hogy a háztartási munkát meg-

könnyítsék.

A vegyi folyamatok egyes mozzanatai azonban legtöbb esetben nem

követhetőek. így egyáltalán nem meglepő, ha egyes, a háztartásokban

használt vegyi jellegű cikkekkel kapcsolatban valamilyen téves nézet

vagy helytelen használati mód terjed el. – Sokan használnak például

sósavat a fürdőkád tisztítására, mert nem tudják, hogy az nem csupán a

tisztítandó elszíneződést, de magát a zománcot is erősen oldja. Ez azon-

ban az alkalmazás során szemmel nem láthatp. Ugyancsak gyakran hall-

ható : egyesek úgy vélik, hogy az új, tartós parkettlakk – bár nagyon szép

és igen praktikus – felhasználása körülményes, mert előtte feltétlenül

gyalulni kell a parkettet, illetőleg a parkettlakkot csakis szakiparos tudja

felkenni. – Persze mindkét vélemény helytelen.

Fenti kiragadott példák is azt mutatják, hogy szükséges, hogy a vegyi

cikkeket közelebbről megismerjük, mert csak helyes, előírásszerű hasz-

nálat esetén alkalmazhatjuk azokat maximális eredménnyel. Ugyancsak

fontos tudni, hogy azonos célra különböző jellegű készítményeket állít

elő a vegyipar. így például a dobozos és tubusos cipőpaszta egyaránt a

cipőápolás céljait szolgálják, mégis különböző tulajdonságaik vannak.

Ismernünk kell tehát a boltokban kapható háztartási vegyi cikkek leg-

fontosabb tulajdonságait, legcélszerűbb felhasználási módját és, hogy a

5

különböző célokra mely készítmények használhatók fel a legjobb ered­ménnyel.

A következőkben munkafeladarok szerint csoportosítva, ismertetni kí­vánjuk a háztartási munka segítésére szolgáló vegyi cikkeket. Ennek során, figyelembe véve, hogy az egyes termékekén a használati utasítást is fel­tüntetik, a felesleges ismétlés elkerülésére, csupán olt térünk ki azok hasz­nálatára, ahol ez a helyes alkalmazás érdekében szükségesnek látszik

A PADLÓ ÁPOLÁSA

A padló lakásunknak talán leginkább igénybevett része, minthogy járunk rajta és így nagymértékben ki van léve szennyeződésnek. Ezért a jól ápolt padló a lakás gondozottságának egyik legnyilvánvalóbb jele. De mindjárt tegyük hozzá, hogy a padló jól ápoltsága. legalábbis a leg­utóbbi időkig, sok és nehéz munkát igényelt.

A padló – a tölgy-, illetőleg bükkfából készített parkett és a fenyőfából fektetett, ún. hajópadló – ápolása kettős célt szolgál: a padlóápolószer a padló faanyagának védelmet nyújt a nedvesség és a kopás ellen, ezenfelül fényes, tetszetős felületet biztosít.

SÚROLÁS

Hosszabb használat után még a rendszeresen ápolt padló is bizonyos mértékig elszennyeződik. Ilyenkor meg kell szabadítani a rátapadt szenny­től, illetőleg a használat során lekopott, elvékonyodott viaszréteg marad­ványaitól. Az általánosan használt padlóápolószerek viasz-, illetőleg viasszerű anyagok. Ezek eltávolítására, feloldására korábban kizárólag forró, erősen lúgos (pl. Trisós, szódás) oldatot használtak. A parkett faanyagát képező keményfa (tölgy, bükk) azonban csersav tartalmánál fogva lúgra érzékeny, annak hatására bizonyos mértékig megbámul. Ez az oka annak, hogy a gyakran és a fenti módon súrolt parkett felülete idővel sötétebbé válik.

Ma már rendelkezésünkre állnak erre a célra igen erős viaszoldó hatá­sú, ugyanakkor lúgmentes szerek (ULTRA-por, T1P), amelyeknek forró oldataival viszonylag kevesebb erővel, fáradsággal, mégis tökéletesen tisztára súrolhatjuk a padlót.

6

A PADLÓ BEERESZTÉSE

A padlóbeeresztő vízoldhatóvá tett, magas viasztartalmú készítmény.

Az ez ideig sárga színű táblákban előállított szilárd terméket újabban

fehér színű, a szappanforgácshoz hasonló alakban készíti az ipar. Az

újabb alakban gyártott beeresztő előnye a korábbival szemben, hogy

rendkívül gyorsan, szinte pillanatok alatt feloldódik. – 1 doboz (100 g)

két közepes méretű szobához ele-

gendő. Felhasználása úgy történik,

hogy a használati utasítás szerinti

mennyiségű beeresztőt forró vízben

feloldjuk, majd kissé hűlni hagyjuk.

Az így kapott langyos, sűrű folya-

dékot vékonyan felkenjük az előze-

tesen felsúrolt és megszáradt pad-

lófelületre. Hangsúlyozni kell : a

beeresztő felkenését csak a padló

teljes megszáradása után kezdjük

el. A beeresztőnek ugyanis az a

rendeltetése, hogy a fa rostjai közé

hatoljon, tömítse azt, illetve a padló

felületén vékony, dörzsöléssel fé-

nyesíthető réteget képezzen. így

könnyű elképzelni, hogy ha még

nedvességet tartalmazó padlóra

kenjük fel a beeresztőt, akkor a le-

vegővel érintkező és könnyen átszáradó vékony viaszréteg már meggá­tolja a fa rostjaiban még visszamaradt nedvesség párolgását, a száradást. Ez tönkreteheti a padló faanyagát.

A beeresztő feloldásakor ügyeljünk a használati utasítás betartására. Ha túlságosan sűrű az oldat, akkor a felkent padló ragacsos lesz. Híg oldat esetén viszont túlzottan vékony viaszréteget nyerünk, amely kevéssé fényesíthető és nem nyújt elegendő védelmet.

Ha színezni akarjuk a padlót, úgy ízlésünknek megfelelően forró vízben oldjunk fel sárga, vagy barna Viktória padlófestéket. Világos színt kapunk, ha egy szobához I tasak Viktória sárgát, illetőleg barnát használunk.

Új vagy frissen gyalult padló esetén a fa rostjai a beeresztő oldatot mélyebben beszívják, így a beeresztést száradás után meg kell ismételni.

7

A PARKETTPASZTA HASZNÁLATA

Az előbbiek szerinti beeresztés során a parkettát egy tömítő réteggel,

illetőleg kisebb mértékben fényesíthető bevonattal láttuk el. Ez azonban

a parkett ápolásában tulajdonképpen nem jelent többet csak az ala-

pozást. Az így előkészített parkett szép fényét, rendszeres tisztítását

ezután padlófényesítő szerekkel biztosíthatjuk. Az egyik legelter-

jedtebb ilyen szer a

parkettpaszta. Ez fő-

ként viaszféleségeket,

terpentint és lakkben-

zint tartalmazó, a ci-

pőpasztához hasonló

jellegű készítmény.

Fehér és sárga szín-

ben gyártják. Vékony

rétegben kell felkenni

a parkettára, ezután

parkettkefével szép fé-

nyesre dörzsölhetjük.

Egyesek véleménye

szerint, ha a parkett-

paszta felkenése után hosszabb ideig várakozunk, fényesebbre dörzsöl­hetjük a parkettet. – Ez azonban teljesen hibás elgondolás. Bizonyos idő elteltével ugyanis a pasztában levő oldószer elpárolog, a visszama­radó viasz – különösen hidegebb időben – annyira megkeményedhet, hogy ez kifejezetten megnehezíti a fényesre dörzsölést.

PARKETTKOCKA (KEFEVIASZ)

A kefeviasz ugyancsak a parkett fényesítésére szolgál. A parkettkefét bedörzsölve vele, megkönnyíti a kefe mozgatását a parkett felületén, egyben bizonyos mértékben hozzájárul a parkett újrafényesítéséhez. Míg a parkettpasztát a parkett igénybevételétől függően, minden negyedik, ötödik alkalommal használjuk, addig a kefeviaszt minden parkettkefélés­nél használnunk kell.

8

*

FOLYÉKONY PADLÓFÉNYESÍTÖ SZER

A parkettnek keféléssel való ápolása fáradságos – és tegyük hozzá –

időigényes munka. Ezt a munkát, bizonyos mértékben megkönnyíti a

folyékony padlófényesítő szer. A lakkbenzinben oldott, viaszokat tartal-

mazó szernek igen jó tisztító és fényesítő hatása van. Legfőbb előnye,

hogy nem igényli a kefe használatát. Lényegesen könnyebb vele a munka,

mint a parkettpasztával. Egy rongydarab segítségével felkenjük a parkett-

ra, megvárjuk amíg megszárad, ami igen rövid idő alatt bekövetkezik, és

ezután egy puha törlőruhával fényesre töröljük a padlót. A folyékony

padlófényesítő szert a parkettpaszta helyett használjuk, de a padlóbe-

eresztőt nem pótolja. Súrolás után – hagyományos padlóápolás esetén –

nem mellőzhetjük a padlóápolás alapozó műveletét, a beeresztést.

A folyékony padlófényesítőben sok lakkbenzin van, ezért tűzveszélyes.

Ügyelni kell a tárolásánál és a használatánál. Nyílt láng közelében nem

használható, és csak nyitott ablak mellett dolgozhatunk vele. Ezt az elő-

írást még a legnagyobb hidegben

sem mellőzhetjük. A nagy száza-

lékban benzint tartalmazó termék

ugyanis a parkett felületén igen

gyorsan párolog. Az így keletkező

benzingőz a levegővel robbanó

elegyet alkothat és ebben az eset-

ben egy villanykapcsoló vagy lakás-

csengő által létrehozott parányi

szikra is súlyos következményekkel

járó robbanást okozhat.

Korábban a boltokban csupán

egy fajta folyékony padlófényesí-

tő szer volt kapható : a Kohinoor

padlófény. Később megjelent az

NDK-ból importált „Cremolin”,

amelynek fénytadó-viasz tartalma

magasabb volt az előbbi termék-

nél.

A „Cremolin” minőségét eléri, sőt meg is haladja az utóbbi években forgalomba hozott ALFA folyékony padlófényesítő szer, amely igen jó és könnyen kezelhető készítmény.

9

Műanyag padlóbevonatok (PVC,

gumi, linóleum) tisztítására, fénye-

sítésére szolgál a Tangó 1-2 folyé-

kony padlófényesító’ szer. Előnyös

tulajdonsága, hogy igen csekély

dörzsölés mellett is szép fényes fe-

lületet biztosít.

Helytelen szokás a PVC padlókat

rendszeresen szintetikus mosószer-

rel (pl. Ultrával) felmosni, tisztítani.

Ily módon ugyanis kioldódhat a

PVC anyagában levő’ ún. lágyító és

ez a PVC „öregedését” rideggé,

repedező’vé válását okozhatja. Ez

természetesen nem zárja ki, hogy

hosszabb időközökben felmossuk

az ilyen padlókat, de ezt rendsze-

resen, gyakran végezni helytelen.

Fontos tudni, hogy a „Tangó 1-2” a fából készült padló, parkett ápo-

lására, fényesítésére ugyancsak jól használható. Itt is érvényesül az a

tulajdonsága, hogy minimális dörzsöléssel is szép fényt biztosít. – További

előnye, hogy mivel vizes alapú, gyúlékony oldószert nem tartalmaz, zárt

ablaknál is használható.

A padlózománc az ún. hajópadló (puhafa-padló) bevonására szolgáló,

négy színben (sárga, sötétebb sárga, világos barna és barna) gyártott

zománcfesték. Fényes, eléggé kemény, kopásálló bevonatot biztosít.

Tiszta hideg, vagy langyos vízzel, nagyobb szennyeződés esetén szappa-

nos vízzel mosható, tisztítható. Ez a körülmény igen előnyössé teszi alkal-

mazását. A használat következtében fényét elveszített felület folyékony

padlófényesítőszerrel rendszeresen ápolható, fényesíthető.

A tisztára felsúrolt és teljesen megszáradt padlót a zománc felkenése

előtt alapozni kell. Erre a célra ún. normál olajfesték hígítót, illetve lenal-

kyd hígítót használunk. Ezt megelőzően a padló egyenetlenségeit, repe-

déseit a padló színének megfelelő színű festékkel színezett, olajos késta-

passzal dolgozzuk el. Az alapozás teljes száradása után padlóecset

(ugyanezt használjuk az alapozáshoz is) segítségével, egyenletes rétegben

kenjük fel a padlózománcot. Ez a művelet csakis nyitott ablaknál végez-

hető. Esős, nedves időben ne kezdjünk ehhez a munkához, mert ilyenkor

10

a padlózománc felülete kifehéred-

het. A zománc száradási ideje 18-20

C-fokon 24 óra. Hideg idő sem ked-

vező, mert ebben az esetben a zo-

mánc igen lassan szárad. Csak tel-

jes száradás, megkeményedés után

szabad egy további, második zo-

máncréteget felkenni, illetőleg a

zománccal bevont padlót ismét

használatba venni.

Új padlót általában csak egy év

eltelte után lehet padlózománccal

bevonni, amikor már a fa nem

„dolgozik”, nem vetemedik.

Padlóolajjal (portalanító olajjal)

beeresztett padlót egyáltalán nem le-

het zománccal bevonni, mert a pad-

lózománc ilyen felületen nem tapad.

1 kg padlózománc 8-9 m2 felület egyszeri festésére elegendő. A szük­séges jó kenhetőség elérésére, hígítóként terpentin, lakkbenzin, vagy szintetikus hígító használható.

A használat következtében erősen lekopott zománc felületére újabb réteg ismét felkenhető. Ez esetben felületét az ápolása során rárakódott viaszrétegtől (padlófényesítő szer) illetőleg a szennyeződéstől meg kell tisztítani. A felmosáshoz ULTRA vagy RAPID mosogatóport, esetleg TRISÓ langyos oldatát használjuk, és az oldat maradványait tiszta vizes felmosással eltávolítjuk. Az új réteg felkenését csak a teljes száradás után kezdhetjük el. Csak látszólagos ellentmondás, hogy a padlózománc felü­letének lemosására, tisztítására langyos vagy hideg víz, vagy pedig szap­panos víz szükséges, ezzel szemben az új réteg felkenése előtti felmosáshoz ULTRA vagy RAPID mosogatóport is használhatunk. Ennek az a ma­gyarázata, hogy a zománcfestékek bizonyos alkotóelemeit fenti szerek kis mértékben ugyan, de oldják, aminek következtében az ilyen felületek elvesztik fényüket. Ezért nem jó lemosásra szintetikus mosogatószereket alkalmazni. Ez természetesen nem vonatkozik arra az esetre, amikor a régi, lekopott felület alapos letisztítására, viasztalanítására van szükség, ekkor ugyanis új réteget kell felkenni.

11

TARTÓS PARKETTLAKK

A szépen ápolt tiszta, fényes parkett a lakás legszebb dísze. Az előb­biekben ismertetett szerek segítik a háziasszonyt ennek eléréséhez. Min­denki előtt ismert tény azonban, hogy a „ragyogó” parkett nagyon sok munkát igényel. Ezt a munkát jellegében teljesen megváltoztatta, nagy­mértékben megkönnyítette a tartós parkettlakk megjelenése.

A tartós parkettlakk egy újfajta műgyantalakk, amely a parketten csillogóan fényes, rendkívül kemény, kopás- és ütésálló bevonatot képez. Az eízel bevont parkett a régi értelemben vett kezelést, „vikszelést” feleslegessé teszi. A tartós parkettlakkal bevont felület ápolása nem kü­lönbözik a konyhák, fürdőszobák kőpadlójának kezelésétől: egyszerűen portörlő ruhával, illetőleg szükség esetén vizes felmosással történik. Az esetleg kiöntött étel, tinta, olaj, vagy más szennyeződés szappanos vízzel könnyen eltávolítható a felületéről. Az előírás szerint felkent parkettlakk tartóssága 2-3 év, ennek elteltével a lekopott felület egy további réteg fel­kenésével felújítható.

A PARKETT (PADLÓ) ELŐKÉSZÍTÉSE

A TARTÓS PARKETTLAKK ALKALMAZÁSA ELŐTT

A tartós parkettlakk puhafa-padló és parkett bevonására egyaránt al­kalmas. Előfeltétel, hogy a bevonandó felületet a korábbi ápolás során rárakódott viaszrétegtől, szennyeződéstől teljesen megszabadítsuk. Ehhez – jól ápolt, vagy közepes állapotban levő parkett esetében – elég egy ki­adós súrolás. A súrolást ULTRA vagy TIP mosogatópor forró oldatá­val végezzük. A súrolás után bőséges, tiszta vizes felmosás szükséges.

A parkettlakk jellegzetes, tükörfényes felülete legjobban a szép, világos parketten érvényesül. Ha ezt a világos színt a fenti módon végzett súro­lással nem tudjuk elérni, úgy a súrolás befejeztével az alábbi „fehérítő” eljárással segíthetünk magunkon:

3 liter hideg vízbe beleöntünk 1 liter hidrogénperoxidot és x/z liter szalmiákszeszt (Vigyázat! Mindkettő maró hatású anyag.), valamint 1 evőkanál ULTRA vagy TIP mosogatóport, majd az oldatot egy súroló­kefével egyenletesen elterítjük a parkett felületén, és fél óráig rajta hagy­juk. Ez idő elteltével az oldatot felszedjük, és maradványait többször cserélt bő vízzel nagyon alaposan felmossuk, ezután a parkettát száradni

12

hagyjuk. – Az említett módon elkészített oldat egy közepes nagyságú szobához elegendő.

Hangsúlyozzuk, hogy az előbb ismertetett fehérítő eljárás, valamint általában a súrolás esetében igen fontos, hogy a felhasznált anyagok (vegyszerek) maradványait bő vízzel nagyon alaposan mossuk fel, távo­lítsuk el, és a lakkozást csakis a parkett teljes felszáradása után kezd­jük el.

Előfordulhat, hogy a parkett felülete több helyen sérült, felszálkásodott, vagy esetleg olyan sötét színű és annyira rossz állapotban van, hogy még a fenti halványító eljárással sem sikerül megfelelő állapotba hozni. Ilyen esetben csak a gyalulás, illetőleg csiszolás segíthet. Ez fáradságos és szak­tudást igénylő munka. Leghelyesebb, ha szakemberre bízzuk. – Az esetek jelentős részében azonban a gyalulás (csiszolás), mint eléggé költséges megoldás – elkerülhető.

TARTÓS LAKKBEVONAT KÉSZÍTÉSE

Néhány évvel ezelőtt NDK, majd lengyel gyártmányú tartós parkett-

lakkot árultak a szak üzletekben. Ezután kezdte meg a hazai ipar e cikk

gyártását, mégpedig igen jó eredménnyel. E három azonos jellegű termék

közül – az összehason-

lító vizsgálatok ered-

ménye szerint- a hazai

gyártású VILUPÁL

parkettlakk kis kü-

lönbséggel ugyan, de

a ‘ legjobbnak bizo-

nyult.

A tartós parkett-

lakk két komponens-

ből (alkotó részből)

álló, ún. savra kemé-

nyedő lakk. E lakk-

hoz a felhasználás

előtt lassan, folya-

matosan hozzáöntjük az ún. edzőfolyadékot, és azonnal jól elkeverjük az elegyet, mert különben kocsonyásodás léphet fel.

13

Csak annyi lakkot készítsünk a fentiek szerint elő, amennyit előrelát­hatólag fel kell használnunk. Az edzőoldat hatására ugyanis vegyi folya­mat (keményedés) indul meg az edényben ugyanúgy, mint a felkent par­kettán és az összeöntés után 4 órával az anyag annyira besűrűsödhet, hogy többé már nem használható. A lakk előkészítésénél vegyük figye­lembe, hogy 1 kg lakk 10-14 m2 parkettfelület egy rétegben való bevoná­sához elég.

A lakkozást legalább két rétegben végezzük. A szép és tartós felület érdekében azonban célszerű három réteget alkalmazni.

A lakk összeöntés után fémmel nem érintkezhet, mert a lakk az érint­kezés helyén megfeketedik. Ezért az összeöntést üveg, porcelán, vagy hibátlan felületű zománcedényben végezzük.

Amikor a parkett már teljesen száraz, akkor végezzük a felkenést széles, lapos lakkecsettel, vagy nagyobb padlóecsettel. Az ecset fémfog­lalatát előzetesen vonjuk be szigetelőszalaggal, az előbb elmondott ok miatt.

Minden egyes réteg felkenése után gondosan meg kell tisztítani az ecse­tet a lakkhoz kapható ecsetmosó (hígító) folyadék segítségével. A lakk ugyanis az ecset szálai között ugyanúgy bekeményedik, mint a felkent felületen, és emiatt az ecset használhatatlanná válik. Az ecsetmosó folya­dékkal a lakk egyúttal hígítható is, azonban erre gyakorlatilag nincs szükség, minthogy az összeöntött lakk rendszerint jól kenhető.

A parkettlakk felkenését bárki elvégezheti, az különösebb szaktudást nem igényel. Igyekezzünk egyenletesen haladva, kihagyás nélkül, semmi esetre sem túl vastagon felkenni a lakkot, mert az utóbbi esetben haboso- dás léphet fel.

A lakk bekeményedését előidéző vegyi folyamathoz legalább 18-20 C-fok hőmérséklet szükséges. Ezen a hőfokon a lakk 24 óra alatt szárad. Ennél alacsonyabb külső hőmérséklet mellett ne kezdjünk a lakkozáshoz, mert hidegebb időben lassú és bizonytalan a száradás (keményedés). Esős, nedves idő ugyancsak nem alkalmas a munka elvégzésére, mert a felkent lakk kifehéredhet, sőt ilyen időben a felsúrolt parkett is tökélet­lenül szárad.

Az előbb említett nehézségektől (alacsony külső hőmérséklet, nedves időjárás) nem függetleníthetjük magunkat, mert a lakkozás zárt ablak mellett nem végezhető. A száradás során ugyanis formaldehid képződik, amely erősen szúrós szagot okoz. Ezért, valamint a parkettlakk tűzve­szélyessége miatt a felkenés kizárólag nyitott ablak mellett végezhető.

14

Huzatot azonban ne csináljunk, mert az ugyancsak a lakkbevonat kife­héredését okozhatja.

Az újabb réteg felkenése előtt tartsuk be a 24 óra száradási időt. Ki­vételt képez, ha a nyári, magasabb hőmérséklet hatására a bekeményedés gyorsabban következik be. Normál hőmérséklet (18-20 C-fok) mellett az utolsó réteg felkenése után 24 órával a szoba már használható. A nehe­zebb bútorokat (szekrény, rekamié stb.) azonban csak emelve, ne csúsz­tatva állítsuk a helyükre! A tökéletes átszáradáshoz ugyanis 1 hét szük­séges és ezért annak letelte előtt – bár az új felület már használható, jár­hatunk rajta – erősebb igénybevételét kerüljük. Csőbútorok fémrészei alá 2-3 napig újságpapírt helyezzünk. Ez után azonban a fémlábak már sem­miféle zavart nem okozhatnak.

Előfordulhat, hogy a lakkozott parkettán lilás elszíneződés, foltosodás jelentkezik. Ennek oka, hogy a súrolás nem volt eléggé alapos és így nem távolítottuk el teljesen a padlófesték (sárgító) maradványait. A padló­sárgító ugyanis az edzőfolyadék savas hatására lila elszíneződést mutat. Ez azonban néhány nap, esetleg 2-3 hét alatt elhalványodik, majd telje­sen eltűnik. Az előbb említett hiba gondos súrolással elkerülhető.

Ugyancsak tartós lakkbevonatot nyerhetünk a Bölovit alkalmazásával. Az NDK-ból importált Bölovit – amely igen gyorsan népszerű lett a fogyasztók körében – azonban az alábbiak szerint lényegesen különbözik a már ismertetett VILUPÁL parkettlakktól.

A Bölovit felkenésével nyert réteg kevésbé kemény, illetőleg kopásálló, tartóssága lényegesen kisebb, mintegy 6-9 hónapra tehető.

Felkenése előtt ugyancsak súrolás szükséges, de ez lúgos szerekkel is végezhető, mert a Bölovit erre nem érzékeny.

Használata előtt, a súrolásnál nem kell a padlósárgító maradványait eltávolítani, sőt a Viktóriasárga tetszés szerint alkalmazható, mivel ez ennél a lakknál nem okoz lila elszíneződést.

Gyúlékony oldószereket nem tartalmaz (vizesalapú), ezért télen, zárt ab­lak mellett is alkalmazható, de alacsonyabb hőmérsékletre sem érzékeny.

Szép, fényes felület eléréséhez két réteg felkenése szükséges, de tartó- sabb bevonat nyerhető három réteg alkalmazásával. 1 kg (2 üveg) 5 m2 padlófelület 2 réteggel való bevonásához elegendő. Száradási idő 30 perc. Ennek elteltével kenhető fel az újabb réteg.

Felkopás esetén újabb réteget vihetünk fel. Felkenés előtt azonban lan­gyos mosogatószeres (ULTRA, TIP) oldattal megtisztítjuk a padló felü­letét.

15

A hazai ipar már megoldotta a Bölovittal teljesen egyenértékű termék, a Florovit gyártását. Felhasználására mindaz érvényes, amit a Bölovitra vonatkozóan az előbbiekben elmondtunk.

Mind a Bölovittal, mind a Florovittal felkent réteg szükség esetén el­távolítható az erre a célra gyártott, és a szak üzletekben kapható Bölovit, illetőleg Florovit eltávolítószerek segítségével.

FÜRDŐKÁD, MOSDÓKAGYLÓ TISZTÍTÁSA

Fenti tárgyak tisztán tartása könnyűnek látszó feladat. Csillogó, sima

felületükről – általában – könnyen eltávolítható a szennyeződés. Helyte-

len ápolásuk azonban – különösen fürdőkád esetében – megbosszulhatja

magát.

Erre a célra jelenleg V1M súrolóport használnak. Ez körülbelül 90%

csiszoló hatású kőlisztből és néhány százalék szappanporból, valamint

szódából áll. Ez utóbbi két anyag

a szennyeződés feloldására szolgál,

az ún. kőliszt pedig dörzsöléssel

fejti ki tisztító hatását. Ezek isme-

retében nyilvánvaló, hogy a VIM

csakis úgy használható, ha egy meg-

nedvesített rongydarabra keveset

rászórva, enyhén dörzsöljük a tisz-

títandó tárgy felületét. Ebben az

esetben kiegyensúlyozottan érvé-

nyesül a szennyoldó és a csiszoló

hatás. Ha esetleg nehezebben távo-

lítható el a szennyeződés, úgy friss

VIM-et szórva a rongydarabra,

ismételten és ugyancsak gyengén

dörzsöljük a tisztítandó felületet.

Sokan elkövetik azt a hibát,

hogy erőteljesen dörzsölik a VIM-

mel a tisztítandó tárgyat. Ennek

során a kemény ásványi szemcsék finom, apró karcokat okoznak azok felületén, aminek következtében a tisztított felület elveszti fényét.

Újabban végzett vizsgálatok eredményeként megállapították, hogy a

16

VIM még óvatos használat mellett is jelentős mértékben „karcolja”,

károsítja a fürdőkád zománcfelületét. Ezért a gondos háziasszony a für-

dőkád tisztán tartásánál a következőket vegye figyelembe:

Elkerülhető a mész-szappan, az ún. „szennycsík” képződése, ha a fo-

lyékony habfürdőt vagy a tubusos habfürdőt használjuk. Ezek a szerek

nem csupán kellemesen illatossá, habossá teszik a fürdővizet, de egyben

meggátolják a mész-szappan kiválását, és ezzel annyira csökken a kád

szennyeződése, hogy az már könnyen tisztára mosható, ha egy ruha-

darabra Ultra-port, vagy Rapid-port, vagy Flóra Szupert szórunk. Fenti

célra,, az említett fürdőkészítmények helyett, azonos eredménnyel hasz-

nálható a folyékony mosogatószer is (TIP-67, Ultra-Daisy, Csillag),

amelyből 1-1evőkanállal a fürdővízbe adagolva, ugyancsak meggá-

tolhatjuk a mész-szappan kiválását.

A vízcsapok csepegése, vagy nem megfelelő elzárása, esetleg a termál-

víz – a vízben oldott vasvegyületek következtében – gyakran okoz sárga,

rozsdás elszíneződést. Minthogy ez legtöbbször már VIM-mel sem távo-

lítható el, sokan a sósavhoz folyamodnak, azzal távolítják el a foltokat.

A sósav azonban nemcsak ezeket a rozsdafoltokat, hanem a kád zománc-

rétegét is gyorsan oldja. Ennek következtében a kád felülete érdessé

(lyukacsossá) válik, kedvezőtlen esetben mélyebb bemaródások is kelet-

kezhetnek. Az érdes, bemaródott felületről már igen nehéz az egyszerű

szennyeződést is eltávolítani és az ilyen fürdőkád ápolatlan benyomást

kelt, illetőleg csak nehezen tartható tisztán.

Fenti komplikációkat elkerülhetjük, ha sósav helyett az „1-2 vízkő-

oldó”-t használjuk.

E készítmény gyorsan

oldja a rozsdás elszí-

neződést és egyéb ne-

hezen eltávolítható

szennyeződést is.

Használata után bő

vízzel, gondosan öb-

lítsük le a megtisztí-

tott felületet.

Ugyancsak a sósav

helyettesítésére szol-

gál az annál sokkal

kevésbé „agresszív”

17

hatású FORM1X háztartási sav.

Mindazokra a célokra használható,

amelyekre eddig a sósavat vettük

igénybe.

Ez a „szelídebb” sav tulajdon-

képpen hangyasav, amely jól oldja

a fürdőkádon, mosdókagylón ke-

letkező rozsdát és egyéb nehezen

eltávolítható szennyeződést. Ezért

jól felhasználható az említett tár-

gyak, valamint kőpadló, csempe,

W. C.-kagyló stb. tisztítására anél-

kül, hogy ezek felületét megtámad-

ná. Használata után azonban bő

vizes lemosással távolítsuk el az

anyag maradványait. Az eredmény

meglepően szép lesz.

ÚJ SÚROLÓSZEREK

A VIM helyett új korszerűbb változat került forgalomba V1M-EX néven. Csiszoló hatású anyaga lényegesen finomabb szemcsézetü, szennyoldó képessége jobb, mint a régi terméké. Ez már nyugodtan használható fürdőkád és egyéb zománcfelületek, edények stb. tisztítására.

Különleges szemcsefinomsága, igen jó szennyoldó képessége folytán sokoldalúan használható tisztítószer a SUPERDOL, amelynek szemcsé- zetére jellemző, hogy a gyártómű (és az ellenőrző vizsgálatok) szerint ajtók, ablakkeretek „karc-érzékeny” felületeinek tisztítására is alkalmas.

Az új tisztítószer sorozat harmadik tagja az ALEX, amely ugyan­csak felülmúlja szemcsefinomságban a hagyományos VIM súrolóport.

Előfordul, hogy a fürdőkádat vagy a konyhai mosogatóvályút borító zománcréteg erősen lekopik, esetleg megsérül olyannyira, hogy a zo­máncréteg teljes vastagságában leválik. Ez elcsúfítja és egyben nehezen tisztíthatóvá teszi az említett tárgyak felületét. Az ilyen hibákon eddig nem lehetett segíteni, minthogy az ún. tűzi-zománc házilag, hideg úton nem pótolható. A levált, megsérült zománcréteg teljes vastagságban tör­ténő pótlására igen jól felhasználható az „Epokitt” műgyanta alapú

18

ragasztó, amely fém-, zománc- és egyéb felületekre egyaránt jól tapad, és térfogatcsökkenés nélkül szárad, illetőleg átkeményedik.

Az Epokittel fenti módon pótolt réteg színe azonban világos szürke és így elüt a megjavított kádzománc fehér színétől. Az Epokitt réteget fehér színű „Rezisztán” zománccal lehet bevonni. Ezt a speciális, hőre, lúgra és vízre egyaránt nem érzékeny festéket a teljesen megszáradt, illetőleg megkemé­

nyedett Epokitt-felü-

let lecsiszolása után,

két rétegben, egyen-

letesen kenjük fel.

Az Epokitt és a Re-

zisztán fentiek sze-

rinti együttes alkal-

mazása biztosítja a

zománcozott tár-

gyak, elsősorban a

fürdőkádak házi ja-

vításának egyszerű

lehetőségét.

19

KÖPADLÓ TISZTÍTÁSA

A fürdőszoba, konyha kőpadlójának tisztításához – ha az rendszere­sen ápolt – elegendő a felmosóvízbe FLÓRA-Szupert tenni, a termék csomagolásán feltüntetett használati utasítás szerinti mennyiségben. Aki­nek azonban az ilyen lúgos oldatok iránt érzékeny a keze, helyesen teszi, ha erre a célra is folyékony vagy por alakú mosogatószert használ. – Ne­hezen eltávolítható szennyeződés esetén súrolóport (SUPERDOL, VIM- EX) is használjunk.

Előfordulhat – különösen fürdőszoba kőpadlóján -, hogy sérült zo­máncfelületű lavórtól, vödörtől rozsdafoltok keletkeznek a kőpadlón. Ezek eltávolítására ugyancsak kitűnő eredménnyel használhatjuk a FORMIX-et vagy az „1-2 vízkőoldó”-t.

Csempe tisztítása azonos módon történik, mint a kőpadlóé. Különb­séget jelent azonban, hogy a falak csempével bevont részein erősebb szennyeződés – általában – nem fordul elő és így ahhoz súrolóport hasz­nálni szükségtelen.

A W. C.-kagyló tisztán tartásánál csak az időnként esetleg jelentkező rozsdafoltok eltávolítása jelent problémát. Erre a célra már igénybe vehe­tő lenne a sósav, minthogy az a W. C.-kagyló anyagát nem támadja meg, mégis legcélszerűbb ez esetben is a FORMIX használata, amely könnyen kezelhető szer és ugyanakkor tökéletes eredményt biztosít.

AJTÓK, ABLAKKERETEK,

FESTETT BÚTOROK TISZTÍTÁSA, ÁPOLÁSA

Az utóbbi években a háziasszonyok körében annyira elterjedt korszerű mosogatóporokat (ULTRA, TIP) kiváló szennyoldó hatásuk ismereté­ben gyakran használják lakk-, illetőleg zománcfestékkel bevont fatárgyak (ajtók, festett bútorok stb.) tisztítására is. A legutóbb végzett kísérletek azonban kimutatták, hogy ezek a jó szennyoldó és ugyanakkor kíméletes (nem lúgos) hatású szerek egy speciális kémiai tulajdonságuk miatt a fes­tékbevonatok egyik alkotó részét kioldják és így azok több tisztítás után elvesztik szép fényüket.

Talán nem felesleges megemlíteni, hogy lakkozott, festett tárgyakat ugyancsak helytelen VIM-mel tisztítani, mert ez csiszoló (karcoló) hatá­sánál fogva szintén fénytelenné teszi azok felületét.

20

&

1

Lakkozott felületek tisztítására, ápolására legjobban megfelelnek a LAKKFÉNY, BÚTORFÉNY és a HT-3 bútorápoló szerek. Ezeknek amellett, hogy igen jól tisztítják az ilyen festett felületeket, egyúttal fényesítő hatásuk is van, védik a velük kezelt tárgy felületi fényét.

Ha mégis le kívánjuk mosni az ajtók, festett bútorok felületét, erre a célra folyékony mosogatószereket (TIP-67, Ultra-Daisy, Csillag) használ­junk. Ezekben ugyanis nincs meg az az alkotó rész (kondenzált foszfát), amely az edények mosogatásánál előnyös hatású, de többszöri használat esetén a festett, mázolt felületek elfénytelenedését idézi elő.

Politúrozott bútorok ápolására jól használható a VERSENY bútor­paszta. Vékonyan kell a pasztával bekenni a tisztítandó felületet, jól el­dörzsölni, majd puha flanelldarabbal fényesre kell dörzsölni. A paszta oldószertartalma tisztító hatást biztosít, viszonylag magas viasztartalma pedig, fényesítő hatása mellett, láthatatlan védőréteget (filmet) képez a politúrozott felületen.

21

ABLAKOK, TÜKRÖK TISZTÍTÁSA

A nagyobb ablakfelületek, tükrök tisztítása ma már kétségtelenül könnyebb feladat, mint valaha volt. A boltokban kapható TÜKÖR, CSILLOGÓ-RAGYOGÓ, valamint VERSENY ablaktisztító egyszerűb­bé, gyorsabbá teszi ezt a munkát. Ezek a tisztítószerek szintetikus mosó­aktív anyagot és jelentős százalékban alkoholt tartalmaznak. Az előbbi

intenzív szennyoldó, tisztító hatást biztosít, az utóbbi pedig lehetővé teszi, hogy a letisztított üveg felületét könnyen, gyorsan szárazra töröl­hessük. A hagyományos módszernél ez a szárazra törlés vette a legtöbb időt igénybe.

A tükör tisztítása, természetesen azonos módon történik, mint az abla­ké. Itt azonban megemlítjük, hogy miután a fenti termékek lakkozott, festett felületek tisztítására is alkalmasak, felhasználásukkal egyidejűleg a tükrök, ablakok kereteinek tisztítását is elvégezhetjük.

22

FESTMÉNYEK FELÚJÍTÁSA

Az olajfestmények felületét az évek során lerakódott portól és egyéb szennyeződéstől megszabadíthatjuk a következő módon:

liter vízhez 2 evőkanál folyékony mosogatószert adunk. Ezzel a festményt, szivacs vagy puha ecset segítségével, vékony rétegben bevon­juk. Amikor ezt a réteget 25-30 perc elmúltával, puha szivacs vagy vatta­darabok segítségével eltávolítjuk, és az egész felületet nedves szivaccsal óvatosan letöröljük – magunk is meglepődünk a festmény „újjászüle­tésén”.

Mosóporok, vagy folyékony mosószerek oldatai erre a célra nem hasz­nálhatók. Ezek összetételében ugyanis szintén szerepelnek olyan anyagok, amelyek – mint azt az ajtók, festett bútorok lemosásával kapcsolatban már említettük – kis mértékben ugyan, de károsíthatják az olajfestmény felületét.

KÉPKERETEK ÚJ R A ARANYOZÁS A

A szakboltokban kapható „aranyozó készlet” két részből áll. A kis tasakban levő aranyport – a felhasználás előtt – hozzátesszük a lakkhoz és alaposan elkeverjük. Mielőtt azonban hozzákezdenénk a tulajdonkép­peni aranyozáshoz, le kell tisztítani az átfestendő keretet. Ehhez benzint használjunk úgy, hogy egy vattadarabbal gyengén áttöröljük, megtisztít­juk a bevonandó felületet. Ezután az aranyozást kis, puha ecsettel el­végezzük, illetőleg szükség esetén – száradás után – megismételjük.

SZÖNYEGTISZTÍTÁS

A szőnyegek tisztítása igen hálás munka, mert igazán van „látszata”. A helyesen végzett tisztítás után ugyanis elpiszkolódott szőnyegeink való­sággal újaknak látszanak. Az EXPRESS szőnyegtisztító szer használata esetén a következő módon járunk el: először a szőnyeg visszáját egy mosókefével szálirányban jó habosra átkeféljük. A habot jól kicsavart vizes ruhával leszedjük, majd .utána bőven nedvesített, többször váltott tiszta ruhával átdörzsöljük, és végül a tisztított felületet ugyancsak jól kicsavart ruhával ledörzsöljük. A szőnyeg másik oldalán (színén) azonos módon járunk el.

23

Ha a kitisztított szőnyeget po-

rolóra fektetve szántjuk, az átfek-

tetés helyén a hajtás esetleg nehe-

zen tüntethető el. Ez elkerülhető,

ha – ahol erre mód van – lécek-

ből megfelelő méretű keretet sze-

gelünk össze. Erre gyengén ráfeszít-

ve, kiszögeljük a szőnyeget, és az

ily módon alakját megtartva, kifo-

gástalanul simán szárad meg.

Az EXTRA szőnyegtisztítószer

és az UNIMÓ általános szövet-

mosószer előnyösebb összetételű,

koncentráltabb termékek, mint az

EXPRESS. Mindkettőt úgy hasz-

náljuk, hogy a használati utasítás

szerint elkészített oldatból szivacs

segítségével habot képezünk és ezzel

végezzük el a tisztítást. – Az EXTRA szőnyegtisztító szer új, tovább fej-

lesztett változata az „EXTRA-KSE”, amelynek rendkívül előnyös tu-

lajdonsága, hogy igen dús, úgy-

nevezett „száraz habot” ad. Ha

ezzel vékony rétegben bevonjuk,

majd néhány perc után száraz vá-

szondarabbal letöröljük és átdör-

zsöljük a szőnyeg felületét, az szép

tiszta lesz anélkül, hogy átnedvese-

dett volna.

1-2 óra elteltével a már teljesen

száraz szőnyeget átkefélhetjük, il-

letve kiporszívózhatjuk. Ily módon

eltávolíthatjuk a szőnyegből a tisz-

títószer szemmel nem látható ma-

radványait. Ez azért előnyös, mert

a hagyományos szőnyeg tisztítósze-

rek kissé tapadó jellegű maradvá-

nyai bizonyos mértékig előmozdít-

ják a szőnyeg újraszennyeződését.

24

A gyors száradás további előnye,

hogy az így tisztított szőnyeg nem

hullámosodik és hogy a tisztítás

után 1-2 órával már járhatunk

rajta.

Az előbb említett, léckereten tör-

ténő szárítás, természetesen csak a

hagyományos módon való tisztítás,

az átnedvesedés esetén szükséges.

Mellőzhetjük azt és ezáltal egysze-

rűbbé, gyorsabbá válik ez a mun-

ka, ha csak habbal, különösen az

„EXTRA-KSE” száraz habjával

végezzük a szőnyegek tisztítását.

Bútorkárpity kárpitozott fal tisz-

tításánál azonos módon járunk el,

azzal az eltéréssel, hogy a bútor-

kárpitnál nem alkalmazzuk olyan

bőségesen a tisztítószeroldatot és az átdörzsölést sem végezzük olyan bőven nedvesített ruhával. Ezzel elkerülhetjük a kárpit alatti tömőanyag túlzott átnedvesedését, illetőleg az azzal járó igen lassú száradást.

A bútorkárpit tisztítására különösen alkalmas az „EXTRA-KSE”. Ebben az esetben ugyanis fokozott előnyt jelent a tisztított felület kisebb mérvű átnedvesítése és gyors száradása.

Tapétázott fal tisztítását legcélszerűbben radírozás útján végezhetjük. Az ehhez szükséges massza előállítása: 4 dkg rézgálicot, 1 dkg timsót beleteszünk 1 liter vízbe és felforraljuk. Ezután hozzákeverünk gyorsan 1 kg, hideg vízzel átnedvesített rozslisztet, vagy nullás lisztet, majd a ka­pott anyagot kihűlés után alaposan átgyúrjuk. Az így előállított masszával nemcsak tapétázott, hanem enyves festésű falat is eredményesen leradí­rozhatunk. Egy ökölnagyságú darabot kezünkbe veszünk és azt enyhe nyomással a tisztítandó felületre illesztve, először egy csíkot húzunk. Ezután úgy folytatjuk, hogy a már tiszta részről kezdjük a radír mozga­tását mindenkor egyetlen húzással. A radír a használat során morzsoló­dik, így a szennyezett rész lehullik és a radír felülete tiszta marad. Az esetleg mégis elszennyeződött radírt azonban ne használjuk tovább, új darabbal folytassuk a munkát.

25

FÉMTÁRGYAK TISZTÍTÁSA

Minden háziasszony büszke az ő kis birodalmában található fémtár­gyak (kilincsek, vízcsapok, edények stb.) csillogására, tisztaságára. A fém­tárgyak csillogó fényét azonban állandóan „veszélyezteti” a használattal járó szennyeződés és ezenfelül a víz, illetőleg a konyhai gőzök hatása, amelyek következtében oxidáció (rozsdaképződés) indul meg a fémek felületén.

A fémek tisztításánál az általános szennyeződés eltávolítása, annak „puha” jellegénél fogva nem okoz különösebb nehézséget. A fémtisztítás „problémáját” a fémoxidréteg eltávolítása jelenti. Ennek megfelelően a fémtisztító szer, mint amilyen pl. a Sí DŐL, egyrészt fémoxidokat oldó hatóanyagot, másrészt igen finom szemcsézetű, csiszoló hatású anyagot tartalmaz.

A fémtárgyak, edények tisztításánál figyelembe kell még vennünk a fémek tulajdonságait. így pl. vannak keményebb fémek (réz-, acél-, krómozott felületű tárgyak) és vannak ún. „puhább” fémből (alumínium, ezüst) készült tárgyaink. Ezt a különbséget tisztításuknál, az alábbiak szerint, tekintetbe kell venni.

Rézből készült, nikkelezett tárgyak (kilincsek, vízcsapok stb.) tisztí­

tására Sí DŐL folyékony fémtisz-

tító szert használjunk. A SIDOL

egyik hatóanyaga ammónia, amely

igen könnyen párolog és így gyen-

gül a szer hatása. Ezért az üveget

mindenkor gondosan dugaszoljuk

be. Legcélszerűbb tisztítás előtt a

szükséges mennyiséget pl. egy üres

cipőkrémes doboz pasztától mentes

fedelébe kiönteni, és úgy használni.

Egyszerre mindig csak keveset

öntsünk ki, annyit, amennyit rövid

idő alatt felhasználunk.

Ha „sidolozunk”, ne gépiesen,

egyformán végezzük ezt a munkát.

Tegyünk különbséget pl. a réz- és a

krómozott felületű tárgyak között.

A réz viszonylag könnyen oxidáló-

26

dik, a króm viszont nem. A krómozott, nikkelezett tárgyak felületén

csupán egy vékony réteget képező’ fémbevonat van. A krómozott tárgyak

– rendszeres ápolás mellett – nem igényelnek Sidolos tisztítást. Teljesen

megfelel erre a célra, ha egy megnedvesített, szappanos vagy mosogató-

poros ruhadarabbal ledörzsöljük ezeket a tárgyakat. Ha mégis Sidolt

kell használnunk, főként nikkelezett tárgyakhoz, úgy csak igen enyhén

dörzsöljük azok felületét, mert erős, gyakori dörzsöléssel lekoptathatjuk

az igen szép, de vékony védőréteget.

A SIDOL-t a használati utasításban foglaltak szerint használjuk, de az-

zal az eltéréssel, hogy már a folyadék felkenésénél is fejtsünk ki dörzsölő

hatást. így szebb, fényes felületet kapunk. Ha erősebben oxidálódott a

tisztítandó tárgy, úgy ismételjük meg a tisztítási műveletet. Csak nagyon

elhanyagolt állapotban levő réztárgy tisztítására használjunk SUPER-

DOL-t, vagy nehezebb esetekben VIM-et. Ez utóbbi ugyanis viszonylag

durvább csiszoló hatásánál fogva „karcolja” a réz felületét, és ezért csak

„szükségmegoldásnak” tekinthető.

Az évtizedes múltú Sidol folyé-

kony fémtisztító szer új, korszerű

változata a Sidol-paszta. Előnye a

folyékony termékkel szemben,hogy

finomabb csiszoló hatása folytán

alumíniumból készült tárgyak fé-

nyesítésére is kitűnő eredménnyel

használható. Előnyös tulajdonsága

még, hogy használata esetén bizo-

nyos mértékig késlelteti a fényesí-

tett felület újra oxidálódását. Tu-

busos csomagolása könnyű keze-

lést, gazdaságos felhasználást biz-

tosít.

A rozsdamentes acélból készült

evőeszközök fémtisztító szer nélkül

tisztán tarthatók. Nem így az egy-

szerű acélpengéjű kések és a sok ház-

tartásban még használt, ún. alpakka evőeszközök. Ezek könnyen oxidálód­nak. Tisztán tartásuk azzal kezdődjön, hogy mellőzzük a régi rossz szo­kást: ne hagyjuk ezeket vízben „ázni” a mosogatásig, hanem száraz helyre tegyük addig. így tisztításukhoz (mosogatásukhoz) elegendő a

27

mosogatószer szennyoldó hatása. Ellenkező esetben az oxidációra hajla-

mos tárgyakhoz VIM-et kell használnunk, ami az elmondottak szerint

nem előnyös.

Külön kell foglalkoznunk a „magyar ezüstből”, az alumíniumból ké-

szült edények és egyéb tárgyak tisztításával. Az új állapotában ezüstösen

csillogó alumínium edény, kávéfőző készülék stb. rövid használat, illető-

leg tisztogatás után elveszti csillogását, lemattul. Ebben leginkább a ha-

gyományos VIM használata a „ludas”, amely erélyes csiszolóhatása foly-

tán, számtalan apró karcot okoz a puha fém felületén.

Fentiek miatt, alumínium edények mosogatásához VIM-et ne hasz-

náljunk, legfeljebb az esetleg odaégett részek eltávolítására vegyük azt

igénybe. Erre a célra a mosogatásnál egyébként is használt mosogatószert

használjuk. Nehezebben eltávolítható szennyeződésnél SUPERDOL-t

használjunk igen enyhe dörzsölés mellett.

Kávéfőző, teáskanna vízkőlerakódásait tökéletesen eltávolíthatjuk az

„1-2 vízkőoldószer” segítségével. Használata esetén figyelembe kell ven-

qí, hogy a vízkő lerakódása az edény alján a legintenzívebb. Ezért az

eltávolítása helyesen úgy történik, hogy az előírt mennyiségű porhoz any-

nyi vizet adunk, hogy az a tisztítandó edény alját 2-3 cm magasan ellepje.

Az ily módon nyert sűrű oldat 10-15 perc alatt feloldja a vízkövet. Ezt

követően az edényt teljesen feltölt-

jük vízzel. Az így keletkezett hígabb

oldat leoldja az edény oldalfalán

képződött, rendszerint minimális

vízkőréteget, s ez néhány percnyi

várakozás után fém-, vagy műanyag

szivaccsal könnyen ledörzsölhető.

Ezüst evőeszközök, dísztárgyak

tisztítására szolgál a Háztartási Bol-

tokban kapható „CSILLOGÓ”

ezüsttisztítószer, amely a használati

utasítás szerint alkalmazva, igen

jól megfelel a célnak.

A csillárok fémrészei hosszabb-

rövidebb idő után ugyancsak oxi-

dálódhatnak. Meggátolhatjuk ezt.

ha a fémrészeket – gondos meg-

tisztítás után – vékony, puha ecset

28

felhasználásával VERNIR-lakkal

vonjuk be, amely a fém felületén

szinte láthatatlan védőréteget alkot.

Ha egyes részek már előzőleg oxi-

dálódtak, akkor ezeket a lakkozás

előtt SIDOL-lal gyengén dörzsölve

megtisztítjuk, nedves, majd száraz

ruhadarabbal letöröljük, végül lakk-

benzinnel, vagy szintetikus hígítóval

az összes fémrészeket gondosan át-

dörzsöljük. A lakkbenzines, (szin-

tetikus hígítós) átdörzsölést még ak-

kor sem mellőzhetjük, ha a bevo-

nandó fémtárgyon oxidálódás nem

látható. Fenti ledörzsöléssel ugyanis

meg kell szabadítanunk a bevonan-

dó felületet a szennyeződésektől,

mert ez az előfeltétele annak, hogy

a lakkréteg tapadjon, tartós legyen.

Ha a csillárt a fenti módszerrel védőréteggel vonjuk be, akkor tisztítá­sukat egyszerűen, puha rongydarabbal való letörléssel végezhetjük.

Ha viszont sokalljuk az említett eljárással járó munkát, akkor a csillá­rokat egyszerűen Sidollal tisztítsuk meg.

TŰZHELYEK, KÁLYHÁK ÁPOLÁSA

Egyre nagyobb számban kerülnek a háztartásokba a szemre is szép, rendkívül könnyen tisztán tartható, zománcozott tűzhelyek. Igen sok ház­tartásban azonban még a fekete vaslemezből készült tűzhelyek, kályhák vannak használatban. Ezek tisztítására legjobban elterjedt szer a kályha- fénypor, amely finomra őrölt grafitpor, vagy a vasporkúp, ami ugyancsak grafitpor kevés dextrinnel keverve, és kúpokká sajtolva. A kályhafény- por, illetőleg a vasporkúp szép, szürkésfekete színű védőréteget képez a vele bevont tűzhely, vaskályha felületén.

Ugyancsak fekete, de egyben szép fényes bevonatot biztosít a kályha­csövek védelmére, ápolására szolgáló kályhacsőlakk. Használata előtt csiszolópapírral, vagy drótkefével távolítsuk el a füstcsövekről az eset-

29

leges rozsdaréteget. Ezután kisebb

háztartási ecset segítségével vé-

konyan kenjük be a cső felüle-

tét.

Sokkal tetszetősebb, dekoratí-

vabb hatást érhetünk el a kályha-

ezüst alkalmazásával, amelyet kály-

hák, fürdőszobakályhák, füstcsö-

vek, sőt – ha a helyiség berendezé-

sének összhangját nem zavarja –

radiátorok bevonására is előnyösen

felhasználhatunk.

A tárgy felületét gondos megtisz-

títás után, puha ecsettel vékonyan

vonjuk be vele, majd teljes száradás

után ismételjük meg a festést. Befu-

tás után, a magas hőfok hatására

a kályhaezüst intenzíven rátapad

(kötődik) a fémfelületre, és azon nemcsak tetszetős, hanem igen hosz- szú ideig tartós védőbevonatot is alkot.

Mint már említet-

tük, radiátorok bevo-

nására a kályhaezüst

jól használható. So-

kak ízlésének azon-

ban jobban megfelel

a fehér színű radiátor.

Ilyen esetben fehér

szintetikus zománc is

alkalmazható. Igaz

ugyan, hogy a szinte-

tikus fehér zománc a

fűtőtest szokásos hő-

mérsékletének hatá-

RADIÁTOROK ÁTFESTÉSE

30

sára kissé „sárgul”.

Ez azonban inkább

előny, mint hátrány,

mert ez a minimális

tónusváltozás alig

észrevehető, és radi-

átor esetében talán

jobban is hat, mint a

vakító fehér szín.

Ha azonban mégis

ragaszkodni kívá-

nunk a szép fehér

szín állandóságához,

úgy erre a célra Prog-

ress zománcot használjunk, amelynek fehér színe utólag sem változik.

Az átfestés megkezdése előtt drótkefével, majd csiszolópapírral gon­dosan megtisztítjuk a fűtőtest bordáinak hozzáférhető felületeit, majd pu­ha ecsettel leporoljuk a csiszolt felületeket. Ezután kezdhetjük meg a fes­tést, amelyhez legcélszerűbb a Háztartási Boltokban kapható, ún. radiá­torecsetet használni. Ez hosszú nyelű, megfelelően hajlított ecset, amely megkönnyíti a bordák közötti, nehezen megközelíthető felületek festését. A kellően hígított, jól felkevert zománccal vékonyan fessünk, majd 24 óra száradási idő (fűtési idényen kívül) után egy újabb réteggel vonjuk be a radiátort.


Bőrápoló szerek

A CIPŐ TISZTÍTÁSA, ÁPOLÁSA

A

mikor a cipő ápolásáról, tisztításáról beszélünk, először is a cipők

három csoportja között kell különbséget tennünk. A különböző tí-

pusú bőrből készült cipők ugyanis sajátosságaiknak megfelelően

más és más kezelést, ápolást igényelnek. Ebből a szempontból a cipők

három csoportba oszthatók:

 1. Fényes felületű, krómcserzésű bőrből készült cipők.
 2. Antilopbőr, nubuk- és vászoncipők.
 3. Durábel bőrből, az ún. „vikszos” bőrből készített bakancsok, sport-

  cipők.

A cipő ápolásánál legfontosabb célunk, hogy a bőr felületét a hosszabb

használat után is lehetőleg újszerűvé, az új állapothoz minél hasonlóbbá

tegyük. Fontos továbbá, hogy meggátoljuk a bőr kiszáradását repedezé-

sét és ezáltal élettartamát meghosszabbítsuk. A bőrápoló szerek ugyan-

akkor – az 1. és 3. csoporthoz tartozó cipők esetében – védelmet nyújta-

nak az időjárás viszontagságai, az eső, nedvesség ártalmas hatása ellen.

Nem véletlenül említettük elsőként a bőr szép fényes felületének bizto-

sítását. Ismerünk ugyanis olyan anyagokat (pl. a halolaj), amelyek a

bőrbe képesek beszívódni, azt puhán tartani, a repedezéstől óvni és így

annak élettartamát jelentősen meghosszabbítani. Ezek azonban fényes

felületű bőrök ápolásánál nem jöhetnek számításba, minthogy a bőrt

erősen lemattítják.

A fényes felületű bőrből készült cipők ápolására használt készítménye-

ket az alábbiak jellemzik:

33

A paszták fő alkotórészét képező, ún. fényt adó viaszok a bőrre fel-

kenve azon vékony, dörzsölés hatására jól fényesíthető réteget (filmet)

képeznek. Ez a ragyogó, fényes réteg egyben véd az időjárás ártalmai, a

nedvesség és a bőr legfőbb ellensége: a por ellen. Kísérletek során beiga-

zolódott ugyanis, hogy a bőr tönkremenését főként az okozza, hogy

mikroszkopikus méretű porrészecskék behatolnak a bőr nem védett felü-

letein a pórusokba, ott úgynevezett nyíróhatást fejtenek ki és ez a bőr

repedezését okozza. A rendszeresen ápolt cipő felületén azonban a paszta

védőréteget alkot, amely gátolja a porrészecskék behatolását. Ezzel ösz-

szefüggésben áll az a megfigyelés, amelyet kísérletek igazolnak, hogy az
ápolatlan cipőbőr élettartama az ápolthoz viszonyítva negyedrészére csökken.

Cipőápolószerek :

VERSENY és CSIL-

LAG cipőpaszta. Az

utóbbi lényegesen na-

gyobb fényesítő hatá-

sú. Mindkét termék

több színben (fekete,

barna, sárga, piros és

fehér) készül. Színező

hatásuk azonban nem

számottevő.

A BAGAROL tu-

busos cipőpaszta, az

előbbieknél nagyobb

fényesítő hatást biztosít, összetételénél fogva jobban behatol a bőrbe és ezért védőhatása jobban érvényesül, mint a dobozos cipőkrémeké. Felkenése esetén különösen fontos, hogy jól eldörzsöljük, mert így job­ban kifejti védő-, és fényesítő hatását. További jellemzője, hogy nagyobb színező képessége folytán, a cipőbőr színének ápolására, utánszínezésére alkalmas.

Régebben – nem alaptalanul – a BAGAROL olyan cipőápoló szerként szerepelt a köztudtaban, amelyet szárító hatása miatt csak 1-2 hetenként egyszer célszerű használni. Az utóbbi években azonban a BAGAROL összetételét a gyártó vállalat korszerűsítette. Ennek eredményeként ma már azok, akik súlyt helyeznek arra, hogy cipőjük „tükörfényes” legyen, rendszeresen is használhatják a BAGAROL cipőpasztát.

34

FÉNYESÍTŐ HATÁSÚ CIPÖPASZTÁK HASZNÁLATA

Közismert szabály, mégsem lehet eléggé hangsúlyozni: cipőpasztát

csakis a portól, szennyeződéstől megszabadított, lekefélt cipőre szabad

rávinni. Erre a célra általában a fényesítő kefét használjuk. Sár, vagy

egyéb tapadó szenny

eltávolítására kemé-

nyebb szálasanyagú

kefe, ún. sárkefe szol-

gál. Előfordul, hogy

az erősebben rátapadt

sárréteget, illetőleg

annak maradványait,

egyszerűen még sár-

kefével sem tudjuk el-

távolítani a cipőről.

Ilyen esetben a sárke-

fét benedvesítjük, s

így szabadítjuk meg a

cipőt a szennyeződés-

től. Ezután azonban a cipő felületét egy ruhadarabbal teljesen szárazra kell törölni.

A pasztát bekenőkefével, vagy ujjúnkra csavart rongydarabbal, de min­denkor vékonyan, jól eldörzsölve kenjük fel a cipőre. Fényesítésre általá­ban kefét használnak. A minél szebb fény elérése érdekében azonban cél­szerű ezután még egy puha flanelldarabbal a cipőt könnyedén átdör­zsölni.

Hosszabb használat után előfordulhat, hogy a cipő színe kissé sötétebb lesz, különösen akkor, ha nem eléggé vékony rétegekben használjuk a cipőpasztát. Ilyen esetben felfrissíthetjük a cipő színét az alábbi módon: először benzines vattával átdörzsöljük, letisztítjuk a bőr felületét. Ez a tisztító művelet azonban egy kis óvatosságot igényel, mert túlságosan erős dörzsölés hatására a benzin kissé kihalványíthatja a bőr eredeti színét is. A rárakódott viaszrétegtől most már megszabadított bőr felü­letét vékonyan, jól bedörzsölve bekenjük BAGAROL pasztával, majd ki­fényesítjük.

Erősen megázott, átnedvesedett cipőt kályhán, fűtőtesten soha ne szá­rítsunk. Vonatkozik ez mindenfajta, bőrből készült cipőre, még bakancs­

35

ra is. A nagy hő hatásának kitett bőr ugyanis túlságosan kiszáradhat, megkeményedhet. Ez a bőrt repedezésre hajlamossá teszi, ami a cipő élettartamát lényegesen megrövidíti. Az átnedvesedett cipőt lehetőleg szellős, száraz helyre tegyük és pasztával csak akkor kenjük be, ha tel­jesen megszáradt.

Megtörténhet, hogy az ilyen átnedvesedett cipő felső részén, a száradás után fehéres színű foltok jelentkeznek. E foltokat vízzel nedvesített rongy­darabbal dörzsölve távolítsuk el, majd a letisztított felületet töröljük szá­razra. Végül – a teljes átszáradás után – ismét pasztával kezeljük a cipőt.

MŰBŐRBŐL KÉSZÜLT CIPŐK,

MŰBŐR-, ÉS GUMICSIZMÁCSKÁK TISZTÍTÁSA

Az utóbbi években egyre több műbőrből készült cipő, csizmácska kerül forgalomba. Ezek tisztítására, ápolására szolgál a „Tükör” műbőr cipő- és gumicsizmácska ápolószer. Rendszeres használata esetén a műbőr, a gumi megőrzi szép felületi fényét, újszerű állapotát. Felhasználása előtt a port száraz ruhadarabbal, az erősebben rátapadt szennyeződést meg­nedvesített vattával vagy ruhadarabbal távolítsuk el, majd pedig a letisz­tított felületet töröljük szárazra. A „Tükör” igen jó eredménnyel hasz­nálható műbőrből készült táskák, retikülök tisztítására, ápolására is.

ANTILOPBŐR- ÉS VÁSZONCIPŐK ÁPOLÁSA

A fehér cipők tisztítása teljesen eltérő a más színűeknél alkalmazott módszerektől. A használat során beszennyeződött antilopbőr- és vászon­felületről ugyanis a rátapadt port és egyéb szennyet úgy eltávolítani, hogy a cipő újra szép fehér legyen – nem lehetséges. Ezért alakult ki a je­lenlegi módszer, amely nem más, mint az elszennyeződött felületnek egy újabb, jól tapadó fehér réteggel való elfedése. Erre a célra szolgál a tubu­sos SILVIA fehér antilop-, nubuk- és vászoncipő tisztítószer. Ezzel az előírás szerint bekenve a cipő felületét, azon szép fehér bevonatot nye­rünk. A SILVIA használata ún. nedves módszer, ezért azt úgy alkalmaz­zuk, hogy előzőleg a cipőt sámfára húzzuk az esetleges deformálódás el­kerülése érdekében.

Antilop és hasíték velúr cipő ápolására, tisztítására szolgál a TOPA-

36

LIN, amely több színben kerül

forgalomba. Ez lényegében meg-

felelő színű anilinfesték alkoholos

oldata. Maga a szeszes bedörzsölés

tisztítja, felfrissíti az antilopbőr fe-

lületét, a benne oldott festék pedig

utánszínezésre szolgál.

A TOPALIN használata előtt

erősszálú kefével megtisztítjuk, a

portól megszabadítjuk a cipőt. A

„kiszalonnásodott” részeket drót-

kefével, vagy durvaszemcsés csiszo-

lópapírral feldörzsöljük.

Eg-Gü púderpárna segítségével

ugyancsak szépen felfrissíthetjük

antilop és hasíték velúr cipőinket.

A több színben gyártott púderpár-

na használata előtt

ugyancsak az előbbi-

vel azonos módon

tisztítjuk meg a por-

tól és egyéb szennye-

ződéstől a cipőt, majd

a párna körkörös

mozgatásával bedör-

zsöljük. A tisztítás-

nak ez a gyors és egy-

szerű módja közked-

velt és eredményes.

BAKANCSOK, SPORTCIPŐK ÁPOLÁSA

A durábel, az ún. „vikszos” bőr felülete nem fényes. így nincs akadálya annak, hogy ápolására halolajtartalmú készítményeket (bőrzsírt, bőr­olajat) használjunk. E bőrápoló szerek, mint már említettük, nem biztosí-

37

tanak fényes, tetszetős felületet. Ezzel szemben, a bőrbe beszívódva, pu­hává, vízhatlanná teszik azt, egyben megóvják a kiszáradástól, kemé- nyedéstől és ezáltal az így ápolt bőr élettartamát komoly mértékben meg­hosszabbítják.

A bőrzsír kenőcsállományú termék, halolajtartalma 25%. A bőrolaj 20% halolajtartalmú, folyékony készítmény. Mindkét szer egyaránt al­kalmas bakancsok, sportcipők ápolására, azzal az eltéréssel, hogy pl. a síbakancsokat vastagabb rétegben kell felkenni és erre a bőrzsír, paszta­jellegénél fogva alkalmasabb. – Itt megemlítjük, hogy a BILGERI-olaj nem más, mint kisebb üvegbe kiszerelt bőrolaj.

A cipőápolás alapelve, éspedig az, hogy felkenés előtt teljesen meg kell tisztítani a bőr felületét, ebben az esetben fokozottan érvényes. A bőr­zsír, illetőleg bőrolaj legértékesebb alkotórésze, a halolaj a bőrbe mélyen beszívódva fejti ki bőrápoló, védő hatását. Ezt gátolja a bőr pórusait el­tömítő szennyeződés.

A bakancsoknál gyakran előforduló, rászáradt, sáros szennyeződést – ha másként nem megy – jól megnedvesített kefével távolítsuk el. Ezután szárazra törölve, illetőleg teljesen száraz állapotban kenjük be a bőr felü­letét az ápolószerrel.

38

Arra nem lehet szabályt felállítani, hogy milyen időközönként kell ápolni pl. egy bakancsot. Irányadónak azt kell tekintenünk, hogy az ápolás célját elérje, a bőrt puhán tartsa.

Végül egy recept átázásnak erősen kitett bakancsok, cipők talpának esetleg szükséges vízhatlanítására, amely egyben jelentős mértékben nö­veli a talp tartósságát is:

100 g tömény vízüvegoldat,

150 g lenolaj.

A két folyékony anyagot jól összerázzuk és ezzel a száraz állapotban levő cipőtalpat kétszer-háromszor bekenjük. Az új, illetőleg a politúrral bevont cipőtalpról a bevonatot előzetesen csiszolópapírral el kell távolí­tani, mert az akadályozza a folyadék felszívódását.

BŐRKABÁT ÁPOLÁSA

A bőrkabátolaj néven kapható készítmény legfontosabb alkotórésze a pataolaj, ezenkívül mintegy 5% halolajat is tartalmaz, összetételénél fogva, bőrpuhító hatást fejt ki anélkül, hogy a bőr lemattulását idézné elő.

Használata előtt puha rongydarabbal gondosan le kell törölni a bőr

felületét. Ha ilyen módon nem si-

került a bőrön levő szennyeződést

eltávolítani, akkor benzinnel ned-

vesített ruha-, vagy vattadarabbal

gyengén áttöröljük a bőrkabá-

tot.

Igen jó még az alábbi módszer a

bőrkabát ápolására és szép fényé-

nek biztosítására:

Szezon végén, az eltevés előtt,

VERSENY cipőpasztával – előze-

tes letörlés után – bőségesen beken-

jük, jól bedörzsölve a kabát teljes

felületét oly módon, hogy azon a

paszta látható réteget alkosson.

Tájékoztatásul megjegyezzük, hogy

fenti kezeléshez 8-10 doboz paszta

szükséges. Az így eltett kabát anya-

39

gának maximális védelmet nyújtottunk, és amikor azt a következő idény kezdetén újra elővesszük, és egy puha ruhadarabbal fényesre dörzsöljük, saját szemünkkel meggyőződhetünk a fenti bőrápolási mód előnyössé­géről.

Ugyancsak jó eredménnyel használható bőrkabátok ápolására a tubu­sos „BABAKRÉM”. Ennek magas lanolintartalma „bőrrokon” anyag­ként hat, és puhán tartja a bőrt anélkül, hogy az elvesztené a fényét. Havonta egyízben jól bedörzsölve és kifényesítve, előnyös és olcsó mód­szer bőrkabátok ápolására.

BÖRFESTÉKEK HASZNÁLATA

Sokan vannak, akik cipőjük befestésére nem vállalkoznak, vagy ha esetleg megkísérelték és az nem járt teljes sikerrel, azt a következtetést vonják le: a bőr festése, házilag, nem végezhető el kifogástalanul.

A valóság az, hogy a bőrfestés igen egyszerű, és házilag is jó eredmény­nyel elvégezhető művelet. Az előforduló sikertelenség oka legtöbb eset­ben a festés során elkövetett hiba, amely azonban a helyes eljárás ismere­tében könnyen elkerülhető.

Mit kell tudni a bőrfestésről?

 1. A festék csak akkor tapadhat jól a bőr felületén, ha azt előzőleg teljesen megszabadítjuk mindenféle szennyeződéstől, illetőleg a rárakó­dott pasztarétegtől.
 2. Lehetőleg azonos szín világosabb árnyalatáról sötétebb árnyalatra, illetőleg világosabb színt sötétebb színre fessünk. A fordítottja igen ne­héz feladat, és ilyen esetben nehéz elérni szép, tiszta színárnyalatot.
 3. Bőrt szépen festeni csak igen puha ecsettel lehet, a festéket egészen vékony rétegben kell felhordani, vagy puha rongydarabbal jól eldör­zsölni.
 4. Erősen repedezett bőrfelület festésétől kifogástalan eredmény nem várható, mert az már kevéssé alkalmas befestésre.

Mint már azt az előzőekben hangsúlyoztuk, a bőr letisztítását a leg­gondosabban kell végeznünk. Ehhez benzinnel átitatott tiszta ruhadara­bot használjunk. Még helyesebb, ha gyakran váltott vattadarabokkal végezzük ezt a műveletet. Ügyeljünk arra, hogy a bőr ráncaiból is eltávo- lítsunk minden szennyeződést. Ennek előfeltétele, hogy a tisztítandó cipőt sámfára húzzuk, illetőleg a bőrtárgy festendő felületét valamilyen módon

40

kifeszítsük. A tisztítás befejeztével húzzuk végig körmünket a bőr felü­letén. Ha körmünkön csak minimális szennyeződést is észlelünk, vagy a bőrön annak fénylő nyoma látható, úgy ismételjük meg a tisztítást.

A festéket használat előtt jól fel kell rázni. Ezután tiszta ruhadarabra keveset ráöntve, a bőr felületét gondosan bedörzsöljük vele, ügyelve arra, hogy a varrásoknál, illetőleg a bőr ráncainál ne maradjon vastagabb réteg.

A bedörzsölt festék száradása után puha ecsettel (pl. iskolai festőecset­tel), azt mindig azonos irányba húzva, igen vékonyan újabb réteget festünk fel, amely az esetek túlnyomó részében jól fedő, egyenletes színt ad. Ha azonban szükséges, száradás után a festést megismételjük.

Teljes száradás után a bőr felüle­

tét puha flanelldarabbal dörzsöljük

át, megfelelő színű pasztával kenjük

be, majd dörzsöljük fényesre.

Mind a tisztításhoz használt

benzin, mind a bőrfesték tűzveszé-

lyes. Ezért az egész munkafolyama-

tot nyitott ablak mellett végez-

zük.

A hazai ipar állítja elő a CEMKÓ

bőrfestéket, amely nagy színválasz-

tékban kapható a Háztartási Bol-

tokban. A szaküzletekben kapható

az NDK-ból származó WILBRA

bőrfesték is. Mindkét bőrfestékkel

jó eredményt érhetünk el. Ennek

előfeltétele, hogy a fentiekben adott

útmutatást pontosan tartsuk be.

RUHAFESTÉS OTTHON

Textília festését illetően megállapíthatjuk, hogy egy textilgyár kétség­telenül kedvezőbb helyzetben van, mint a háziasszony, aki megunt színű ruhájának átfestésére vállalkozott. Nem csupán azért, mert a gyár a legkedvezőbb műszaki feltételek mellett, nagy tapasztalatokkal rendel­kező szakemberek vezetésével végzi ezt a műveletet, hanem azért is, mert

41

a textília első, eredeti festése mindenesetre egyszerűbb feladatot jelent, mint egy használt anyag utólagos átfestése. Mégis megvan a lehetősége annak, hogy a legfontosabb, alábbi tudnivalók ismeretében teljes sikerrel végezzük ruhadarabjaink házi festését.

Csakis teljesen tiszta állapotban alkalmas a textília festésre. Nem elég, hogy a ruhadarab szemre tiszta, szennyezettség nem látható rajta. Festés előtt gondos mosással, valamely szintetikus mosószer felhasználásával zsírtalanítani kell a festendő anyagot. El nem távolított foltok (gyümölcs­folt, vegyszerfolt stb.) felületén egyenetlenül kötődik a festék, a színkü­lönbség folytán a folt „kiugrik”.

Mosás, majd alapos öblítés után, szárítás nélkül, az öblítővizet csak ki­nyomkodva, tesszük át az anyagot az előzetesen elkészített festőoldatba. Ha nem közvetlenül mosás után végezzük a festést, akkor először nedve­sítsük be a festendő ruhát s így tegyük a festőoldatba.

Kevert alapanyagú (pl. gyapjú – szintetikussal) textíliák festésénél egyöntetű szín nem nyerhető, miután a különféle típusú anyagokon a festék nem egyforma intenzitással kötődik, és így eltérő árnyalatú színeket kapunk.

Világos színeket középtónusú rokon színekre (pl. világos sárgát piros­ra, barnára, vagy halványkéket középkékre) közvetlenül átfesthetünk. Ez­zel szemben nem lehet élénksárgát pl. világoskék színűre átfesteni. Ilyen és hasonló esetekben színlehúzót, kelmeszíntelenítőt kell alkalmazni, amely­nek használatát a későbbiekben ismertetjük. Színtelenítés nélkül, a szín átfestésével is elérhetünk bizonyos színeket. Erre vonatkozóan az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást:

/. sz. melléklet

SZÍNTELENÍTÉS NÉLKÜLI ÁTFESTÉSSEL ELÉRHETŐ SZÍNEK

A festendő anyag színe Festjük
barnával vörössel kékkel lilával zölddel sárgával szürkével
Barna barna barnás- sötét- sötét- olív- sárgás- sötét-
vörös barna barna zöld barna barna
Vörös vöröses- vörös lila püspök – barna narancs piszkos-
barna lila vörös

42

A festendő anyag színe Festjük
barnával vörössel kékkel lilával zölddel sárgával szürkével
Kék sötét­barna lila kék lilás- kék kékes­zöld zöld szürkés­kék
Lila sötét­barna lilás- vörös kékes­lila lila tengerész kék – olaj­barna szürkés­lila
Zöld olív- zöld barna kékes­zöld- tengerész- zöld kék világos­zöld szürkés­zöld
Sárga sárgás­barna narancs skarlát­vöröses zöld olaj­barna világos­zöld sárga ekrü
Szürke barna piszkos­vörös kékes­szürke szürkés­lila szürkés­zöld ekrü sötét­szürke

Nem szabad takarékoskodnunk a festék adagolásával, mert az az elégtelen átszíneződéssel bosszulja meg magát. Ebben a vonatkozásban igen pontosan tartsuk be a ruhafesték tasakjain feltüntetett használati utasítást, amelyben szerepel, hogy a tasakban levő festékadag pl. 50-60 g, illetve világos színek esetén 100-200 g textília festésére elegendő.

Előfordulhat, hogy túlzott mennyiségű festéket adagoltunk (túlfestés). Ilyen esetben azt tapasztaljuk, hogy az első mosásoknál a megfestett ruhadarab „enged”.

Ügyeljünk arra, hogy a festőoldatban a festendő anyag lazán (nem zsúfolva), úgy legyen elhelyezve, hogy azt az oldat teljesen ellepje és a festés tartama alatt az anyag egy darab fával állandóan forgatható le­gyen.

A festéket először kevés forró vízben feloldjuk, majd az előbbiek figyelembevételével a szükséges mennyiségű vízzel felhígítjuk. Gyapjú festésénél festékadagonként (tasakonként) 1 evőkanál háztartási ecetet, az összes egyéb anyag (pamut, len stb.) esetében 1 evőkanál konyhasót teszünk az elkészített festékoldatba. Ezután belehelyezzük az oldatba a festendő anyagot, majd az egészet közel forrásig melegítjük és állandóan forgatva, mozgatva, egy órán át főzzük. Közben vigyázzunk arra, hogy az oldat a ruhát állandóan ellepje. Fenti idő leteltével abbahagyjuk a melegítést és a festett anyagot az oldatban további egy órán át állni

43

hagyjuk, majd pedig az oldatból kivéve, alapos öblítés után szárít­juk.

A hazai gyártású ruhafesték csak a hagyományos textíliák (pamut, gyapjú) festésére használható. Az NDK-ból származó BRAUNS’CITO- COL ruhafesték azonban a fenti anyagokon kívül a szintetikus textíliák egy részének (nylon, perion, dederon) festésére is alkalmas. – Nylon és egyéb műszálból gyártott harisnyák festésére szolgál a BRAUNS’ haris­nyafesték. Jól használható, ha egymástól nem túlságosan eltérő’ színű harisnyákat azonos színűre vagy sötétebb árnyalatra akarjuk festeni.

KELMESZÍNTELENÍTŐ

Az előbbiekben említettük, hogy amikor a ruha festésénél egy eltérő jellegű színt kívánunk elérni (pl. zöld helyett pirosat), vagy, ha sötét helyett világosabb színt akarunk kapni (pl. barna helyett sárgát), akkor a

festési művelet előtt színtelenítést

alkalmazunk. Az erre a célra szol-

gáló „SILVIA” kelmeszíntelenítő

igen részletes használati utasítással

ellátva kerül forgalomba. Ezért itt

csupán néhány legfontosabb szem

pontra hívjuk fel a figyelmet.

A kelmeszíntelenítő kizárólag a

forrás hőfokán fejti ki hatását. Ezért

jól meg kell fontolni, pl. gyapjú-

holmik esetében a használatát,

minthogy ezek az anyagok – mint

ismeretes – magas hőfokon „össze-

ugranak”.

A fent említett okból nem aján-

latos kelmeszíntelenítőt használni

elsárgult nylon, szilon fehérnemű

újrafehérítéséhez sem. A fehérítés

ugyan végbemenne, azonban ezek

az anyagok a hőre ugyancsak érzékenyek lévén, forralás közben az edényben elhelyezett anyagon kialakuló hajtások, gyűrődések való­sággal „bevasalódnak” az anyagba. Ezek a gyűrődések ezután – leg­

44

alábbis házi eszközökkel – már nem távolíthatók el teljes mérték­ben.

Egy adag 25 dkg súlyú ruhanemű színtelenítéséhez elég. Ezt a súlyt – természetesen – száraz állapotban kell megállapítani.

Ne felejtsük el: a színtelenítés vegyi folyamat, és ez csakis a használati utasítás pontos betartása mellett nyújthat teljes eredményt.

BALLONKABÁTIMPREGNÁLÁSA

A ballonkabat anyaga lényegében puplin, azonos az ismert ing-pup- linnal, csak vastagabb szövésű annál. így semmi akadálya nem lenne ott­honi mosásának. Mégis legtöbben tisztítóba adják, mert ott tisztítás után egyben impregnálják (vízlepergetővé teszik), ami egy esőkabátnál nagyon fontos.

Az impregnálás otthon is elvégezhető, a „Ballonkabát impregnáló” segítségével. Megjegyzendő azon­

ban, hogy ez a szer viharkabát,

lemberdzsek vagy egyéb sportruhá-

zati tárgy impregnálására is alkal-

mas.

1 adag impregnálószer 1 J/2 kg

súlyú ruhanemű vízhatlanításához

elég. Az oldást meleg (nem forró)

vízben végezzük. A kezelendő ruha-

darabot előzetesen tisztára mosni,

zsírtalanítani kell. Annyi vízben

oldjuk fel a szert, hogy az oldat a

ruhadarabot teljesen ellepje.

Az impregnálás tartama 15-20

perc. Ez idő alatt a ruhadarabot ál-

landóan mozgatni kell. Az oldatból

kivéve, csavarás nélkül, csak nyom-

kodva, az anyagot megszárítjuk.


Irtószerek

A

rovar- és rágcsálóirtás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.

A rovarok – mint például a légy, szúnyog, poloska stb. – irtása nem

csupán azért fontos, mert kellemetlenkednek, zavarják nyugalmun-

kat, hanem azért is, mert számos veszélyes betegség terjesztői. Ugyanez

a rágcsálókra (egerekre, patkányokra) is vonatkozik, amelyek undorí-

tóak, az éléskamrában jelentős károkat okozhatnak, és szintén betegsé-

gek hordozói.

A rendelkezésre álló irtószerek terén a második világháború utáni

években jelentős fejlődés következett be. Megjelentek a DDT tartalmú, új

irtószerek. A DDT (diklór-difenil-triklóretán) ún. kontaktméreg (érintő-

méreg), amely a rovarok (ízeltlábúak) bőrén át is képes felszívódni, és

erős hatású idegméregként azok biztos pusztulását okozza.

Látva a DDT tartalmú szerek rendkívül eredményes alkalmazását,

nemcsak a vásárlók, de a szakemberek számára is úgy tűnt, hogy sikerült

véglegesen megoldani a rovarok kiirtásának problémáját. – Néhány év

után azonban nehézségek jelentkeztek. Előfordult, hogy egyes esetekben

legyek, poloskák immúnisnak mutatkoztak a DDT-készítményekkel

szemben. Közelebbről vizsgálva az ilyen eseteket, megállapították, hogy

néhány rovarpéldány – különösen, ha az alkalmazott irtószeradag ala-

csonyabb volt az előírtnál – életben maradt. Az ilyen egyedek ivadékai

rendszerint öröklik ezt az ellenállóképességet. így alakul ki a fokozott

ellenállóképesség (rezisztencia), és ekkor már csak más hatóanyagot tar-

talmazó irtószer alkalmazásával érhetünk el eredményt.

A DDT tartalmú Hungária Matador, majd a későbbi Neotox rovar-

irtószer használata azonban további problémákat hozott felszínre. Ezek

47

megértéséhez figyelembe kell venni, hogy a DDT tartalmú irtószereket hatalmas mennyiségben használták fel növény védelem céljaira. Minthogy a DDT igen stabil, nehezen lebomló vegyület, maradványai a velük kezelt növények, valamint tej, vaj stb. útján eljutnak az emberi szervezetbe, egy részük itt felhalmozódik és káros hatást fejthet ki. E felismerések kész­tettek a DDT tartalmú irtószerek gyártásának megszüntetésére.

A vegyipar ma már világszerte egyre újabb hatóanyagokat tár fel, és ezek előnyösebb tulajdonságúak a korábban szinte egyeduralkodó DDT- nél. A hazai ipar is rátért az új, korszerű rovarirtó szerek gyártására, ame­lyek hatóanyagai ugyancsak kontaktmérgek. Az ilyen, kontaktmérgeket tartalmazó irtószerek eredményes alkalmazása érdekében az alábbi szem­pontokat kell figyelembe vennünk:

 1. Kontaktmérget (érintőmérget) tartalmazó irtószert úgy kell hasz­nálni, felhinteni, porlasztani, hogy az irtandó rovar feltétlenül találkoz­zék, „érintkezzék” azzal. A kontaktméreg kizárólag érintés útján hat. Ha nem figyeltük meg jól az irtandó rovar, pl. poloska vonulási helyeit, nem porozzuk azokat be, ne csodálkozzunk munkánk esetleges eredmény­telenségén. A minél biztosabb eredmény elérése érdekében azonban tel­jesen helytelen „vastag rétegben” behinteni a kiszemelt területet, illetve tárgyat. Akkor járunk el helyesen, ha az irtószert, pl. porozószert fino­man eloszlatva, de kihagyásmentesen szórjuk el és ezáltal – lehetőleg – elkerülhetetlenné tesszük, hogy a rovarok az irtószerrel érintkezze­nek.
 2. Ha a rovar az irtószer szemcséivel érintkezett, akkor biztosra vehető (a rezisztencia esetét kivéve), hogy elpusztul. – De nem azonnal. Ez a kü­lönböző rovaroknál nem azonos időn belül következik be. így pl. a DOMOTOX-szal „mérgezett” poloska és csótány 4-6 óra múlva pusztul csak el, a légy viszont már 30 perc után. Ennek figyelembevételével hely­telen, ha az irtószertől azonnali hatást várunk, illetve, ha ennek elmara­dása esetén, máris az irtószer hatástalanságát tételezzük fel.
 3. A lakosság részére forgalomba kerülő irtószerek emberre, meleg­vérű állatokra veszélytelenek. Mégis fel kell hívnunk a figyelmet az egyes irtószerek használati utasításának folytonosságára.

DOMOTOX rovarirtó por. A lakásban előforduló valamennyi rovar (légy, poloska, csótány, svábbogár, hangya stb.) irtására alkalmas. Igen gyorsan ható kontaktmérget (Diazinon) tartalmaz. A felhintett por 4-6

48

hétig őrzi meg hatását. Ennek letelte után össze kell seperni a por mara­dékát és – ha még szükséges – újra be kell szórni a rovar előfordulási, vonulási helyeit.

MALA rovarirtó por. Elsősorban a poloska és bolha, de ezenkívül a svábbogár, hangya és egyéb a lakásban, állatólban előforduló rovarok ellen igen jó hatásfokkal használható irtószer. Előnyös tulajdonsága, hogy hatóanyaga (Malathion) a legkevésbé ártalmas emberre és meleg­vérű állatra. Ezért felhasználható kisebb állatok (pl. baromfi stb.) bepor­zására is. Hatástartóssága 2-3 hét. Ennek letelte után újra fel kell szórni.

UN1T0X folyékony irtószer. Korszerű hatóanyagot (foszforsav- észtert) tartalmaz. A lakásban, állatólban előforduló valamennyi rovar ellen eredményesen használható. Hatóanyaga erősen illékony, és amellett, hogy kontaktméreg, ez idő szerint az egyetlen olyan anyag, amely gőzei útján is kifejti rovarölő hatását. Ez a tulajdonsága előnyös pl. molyok ellen alkalmazva oly módon, hogy a megóvandó ruhaneműt szekrénybe helyezzük és a szekrény belső felületeit az UNITOX-szal beporlasztjuk.

49

Ha a szekrényt ezután zárva tartjuk, akkor a keletkező gáztér, a ruhák beporlasztása nélkül is elegendő védőhatást nyújt molyok ellen. Ezután már elég, ha 10 naponként a szekrény légterébe (nem a ruhára) kis meny- nyiségű UNITOX-ot beporlasztunk, és ezzel eredményesen védekeztünk a molykárok ellen.

Solutox, folyékony irtószer. Olyan hatóanyagot (Piretrin) tartalmaz, amellyel szemben a rovarokban nem alakul ki rezisztencia (ellenálló­képesség). Igen jó eredménnyel használható a lakásokban előforduló valamennyi rovarféleség (poloska, bolha, légy, csótány stb.) ellen.

CHEMOTOX insecticid – AEROSOL-os irtószer. Az ún. kontakt­mérgeket tartalmazó irtószerek alkalmazásánál arra törekszünk, hogy az anyagot minél finomabb eloszlásban vigyük a kezelendő felületre. A ható­anyagnak ugyanis parányi részecskéje is elég – érintkezés esetén – a rovar elpusztításához. Ennek a célnak legjobban a köd-porlasztó, ún. aerosol- megoldású irtószerek felelnek meg. Ezek működésének lényege, hogy egy tökéletesen záródó dobozba, a folyékony irtószeren kívül, magas

50

nyomáson, közömbös hatású gázt

préselnek be. Ha a doboz szelepét

megnyomjuk, a gáznyomás finom

eloszlású köd alakjában kihajtja a

folyékony irtószert. Az aerosol-

megoldású irtószer eló’nye, hogy

rendkívül könnyen kezelhető’, por-

lasztás útján a legnehezebben hoz-

záférhető zugba is könnyen eljuttat-

hatjuk az irtószert. További előnye

– a porhoz képest -, hogy ködpor-

lasztásnál ugyanabból az anyag-

ból csupán egyharmadnyi mennyi-

ség szükséges, vagyis ez a módszer

háromszor gazdaságosabban hasz-

nálja fel az irtószert.

ACHEMOTOX néven forgalom-

ba kerülő aerosol-rovarirtó szer ha-

tóanyaga piretrin. Ez igen gyors hatású légy, szúnyog, moly, poloska, sváb­bogár és egyéb ízeltlábú rovar ellen. A légy vagy a szúnyog például a szerrel érintkezve azonnal lehullik. Lényeges előnye, hogy alkalmazása esetén vele szemben a rovarokban nem alakul ki rezisztencia, vagyis nem veszti el hatásosságát.

Úgy használjuk, hogy a dobozt magasra tartva, a szórófejet meg­nyomjuk, a szobában körbejárunk és így permetezünk 4-5 másod­percig.

CHEMOSOL – Aerosolos irtószer. A már évek óta forgalomban levő CHEMOTOX új, korszerűbb összetételű változata. Annyiban tér el ettől, hogy hatóképessége mintegy 50%-kal nagyobb. További előnye, hogy az új összetétel eredményeként a CHEMOSOL iskolákban, bölcsődékben, élelmiszerüzletekben minden óvóintézkedés nélkül, akár közvetlenül élel­miszer mellett is használható.

GLÓBÓL (paradiklórbenzol). Jellegzetes szagú, kristályos anyag, amely szobahőmérsékleten párolog (szublimál). Felszabaduló gőzei moly,

51

bolha ellen riasztó- és pusztítószerként, rágcsálók (egér, patkány) ellen pedig csupán riasztószerként hatnak. Legelterjedtebben moly ellen hasz­nálják.

Használatánál azt a tulajdonságát kell figyelembe venni, hogy már szobahőmérsékleten elég intenzíven párolog, úgyannyira, hogy bizonyos idő elteltével semmi sem marad belőle vissza. Mivel gőzei útján fejti ki hatását, csak zárt szekrényben, de még inkább az eltenni kívánt ruha­neműt az ún. molyzsákba rakva, alkalmazhatjuk eredményesen. Ezért, ha nem zárt térben alkalmazzuk, akkor kezdetben, a meglevő molyok ellen kifejti ugyan ölőhatását, de a gőzök eltávozván, a továbbiakban semmiféle ölő- vagy riasztóhatásra nem számíthatunk.

Legcélszerűbb úgy felhasználni, hogy kis egységekbe elosztva, vászon­zacskókba tesszük és ezeket az előzőleg alaposan kikefélt ruhák zsebében elhelyezve, a molyzsákokat gondosan lezárjuk (leragasztjuk), majd a szekrényt ugyancsak lezárjuk. Igen hasznosak az utóbbi években forga­lomba került műanyag (polietilén) molyzsákok. A GLOBOL ugyanis bizonyos mértékben az eddig használt papírzsákok falán keresztül is párolgott.

A GLOBOL-t szőnyegek molykár elleni megóvására úgy használjuk, hogy a gondosan kikefélt és összecsavart szőnyeg közepén helyezzük el a GLOBOL-t tartalmazó zacskót.

NAFTALIN. A GLOBOL-hoz

hasonló módon fejti ki hatását, de

használati értéke lényegesen kisebb

azénál. Ma már egyre kevesebben

használják.

Aerosolos molyirtó. A molykár

elleni védekezéssel kapcsolatban

eddig említett szereket tulajdon-

képpen csak a teljesség kedvéért

ismertettük. A molyok ellen leg-

hatásosabb védekezést nyújtó, leg-

korszerűbb készítmény kétségtele-

nül az aerosolos molyirtó, amely

52

nem csupán a molylepkét, hanem a lárvákat is elpusztítja. Ez a ter­mék az értékes gyapjúholmik megóvásában megfelelő biztonságot nyújt. Kb. 30-40 cm távolságból kell finoman bepermetezni a megvédeni kívánt gyapjúholmit, bundát, szőnyeget és a szekrény belső felületét, amelyben ezeket tartjuk. Műszőrmét, perionszőnyeget nem szükséges bepermetezni, minthogy azokat a moly nem támadja meg. Az aerosolos molyirtó hatástartóssága kb. 6 hónap.

IREG1 MOLYIRTÓ. A csomag 10 lapból áll. Hatóanyagai – köztük a molyra igen hatásos DDVP (foszforsav-észter) – párolgás útján fejtik ki ölőhatásukat. Ennek megfelelően legcélszerűbb a megóvni kívánt gyapjúholmit zárt térben, például szekrényben elhelyezni. Az ilyen módon eltett ruhaneműt a közöttük, vagy a zsebekben elhelyezett moly­lapok egész nyáron át megvédik nemcsak a molylepkék, hanem a lárvák ellen is.

LÉGYFOGÓ. Sok évtizede használják, főként faluhelyen, a ragasztó­anyaggal bevont papírszalagot, az ún. szalagos légyfogót. Az évenként sok milliószámra gyártott szalagos légyfogó nem éppen tetszetős látványt

53

nyújt, ahogy a lakóhelyiségekben és egyéb helyeken felfüggesztve lóg az emberek feje fölött. Van azonban kétségtelenül egy előnye: a csalétek gyanánt egy kis mézzel ízesített, ragasztós légyfogóra rászállt légy már nem repülhet tovább, nem szennyezheti, fertőzheti az ételeket. Az egyéb­ként korszerűbb, kontaktmérgeket tartalmazó porozószerek, folyékony készítmények ugyanis bármily hatásos irtószerek, mégis tény, hogy a legyek a „halálos” érintés után még egy ideig tovább élnek, és esetleg éppen egy tál ételben, tejben fejezik be „pályafutásukat”.

E hibát kiküszöböli pl. a CHEMOTOX nevű, előbb ismertetett irtó­szer,’amelynek hatóanyaga már pillanatszerűen alatt hat a legyekre.

A légyfogó használatánál ügyelni kell arra, hogy azt főként a világosabb helyeken, a természetes vagy mesterséges fényforrás (ablak, lámpa) közelében függesszük fel, a legyek ugyanis a fény felé törekszenek, azért hatásosabb az így elhelyezett légyfogó.

TÁNYÉROS LÉGYIRTÓ. Az

úgynevezett csalétkes irtószerek

közé tartozik, mivel a kontaktmé-

regként és gyomorméregként egy-

aránt igen hatékony hatóanyaga

(carbamát) mellett, csalétekként

cukrot is tartalmaz.

A hatóanyaggal átitatott karton-

lemez műanyag tányérban van.

Használatba vételkor felöntjük

vízzel. Elpárolgás miatt a vizet

időnként pz‘olni kell. Az irtó-

szerrel átitatott lemez 2-3 hó-

napon át megőrzi ölőhatását.

Minthogy a tányérka 2 karton-

lemezt tartalmaz, egy csomag a

teljes légyszezonra elegendő. – Leg-

hatásosabb, ha világos helyen levő asztalon vagy ablak közelében helyezzük el. Előnye, hogy nem olyan csúnya látvány, mint a szalagos légyfogó.

54

Rovarriasztó szerek, ANOTOX szúnyogriasztó, folyékony, 30 gr-os és 500 gr-os üvegben, MOSZKITÓ szúnyogriasztó-krém 35 gr-os tubus­ban. Mindkét termék hatóanyaga a dirfietilftálát, amely nem a szagával, hanem érintkezés útján riasztja a rovarokat. Ezek – pl. a szúnyog – a riasztószerrel bekent bőrfelülethez érve, csípés nélkül elszállnak.

Mint elnevezése is mutatja, mindkét termék főként szúnyog riasztására alkalmas, de védelmet nyújt bolha, kullancs, tetű és más ízeltlábú rovar ellen is. A felhasználás során a bőr felületét vékonyan bekenve, illetőleg a folyékony készítménnyel bedörzsölve, mintegy 2-3 óráig tartó védelmet nyújtanak a rovarok ellen. Ruhanemű kezelésére a folyékony ANOTOX alkalmasabb. Ez esetben a riasztószer 1-2 hétig megőrzi hatóképességét. Selyemből, műanyagból készült ruhadarabokra ne alkal­mazzuk, mert ezeket az anyagokat oldja.

Az egészséges, ép bőrfelületen használva, mindkét termék teljesen ártalmatlan, mentes minden mellékhatástól. Sérült bőrfelületen (pl. erősen kiborotvált bőrön), vagy nyálkahártyán, szemhéjon és az ajakon égető érzést, illetve enyhén izgató hatást váltanak ki.

Egerek, patkányok irtása. RATEX. Patkány és egér irtására egyaránt

jó eredménnyel használható irtószer. Hatóanyaga hidroxikumarin.

A készítmény fontos tulajdonsága, hogy gyanút keltő szaga, íze nincs,

így a megfelelő helyre kitett irtószert az egerek, patkányok gyanútlanul,

rendszeresen fogyasztják. Az eredményes irtás érdekében erre szükség is

van, mert az irtószer

csak legalább három-

szori fogyasztás után

hat. .A hatás abban

áll, hogy a szert

fogyasztó rágcsálók

szervezetében vérzé-

kenység (belső és kül-

ső vérzés) lép fel,

ez általános legyen-

gülést okoz, és ennek

következtében 5-15

napon belül elpusz-

tulnak.

55

Az irtásra szánt RATEX-et 10 dkg-os adagokban, kis etetőládában, jól kiválasztott helyen, pl. falhoz szegezett deszka mögött kell elhelyezni. Az elfogyasztott irtószert legalább 3 naponként pótolni kell. Amennyi­ben tapasztaljuk, hogy az etető tartalma érintetlen, akkor olyan helyre kell áttenni, ahol a tapasztalat szerint leggyakrabban járnak a rágcsálók.

Az irtószer használatánál figyelembe veendő, hogy különösen a patkány nagyon óvatos állat. Olyan anyaghoz nem nyúl, amelyen az ember szagát érzi. Ezért az irtószerhez kézzel ne nyúljunk, hanem kanállal adagoljuk.

Kutyák, macskák és egyéb kisebb állatok, ha a rágcsálóknál kevésbé is, de ugyancsak érzékenyek az irtószerre. Ezért az irtás tartama alatt tartsuk ezeket távol az érintett területtől.

Légfrissítők, légfertőtlenitők. Korszerű összetételű, aerosolos megoldá­sú új termék a CAOLA légfrissítő, amely néhány másodpercig tartó per­metezéssel felfrissíti, fertőtleníti a szoba légterét. Különösen alkalmas betegség esetén, a betegszoba levegőjének felfrissítésére.

Ugyancsak aerosolos kivitelű az EXOTIC levegőfertőtlenitő, amellyel egy szobában (pl. betegszobában) néhány másodpercig permetezve, meg­semmisítjük a légtérben lebegő mikrobákat. Ezzel járvány idején gátolhat­

56

juk a betegség fellépését, illetőleg akut betegség esetén annak terjedését. – Betegség lezajlása után zárófertőtlenítésre is alkalmas.

A hagyományos légfertőtlenítők csíraölő hatású anyagként pl. paradi- klórbenzolt, azonkívül intenzíven ható illatanyagot tartalmaznak. Alkal­masak kellemetlen szagok eljensúlyozására, és bár nem tekinthetők elsőd­legesen fertőtlenítőszereknek, a levegő javítására felhasználhatók. – BRIXOL és PEVOL néven két ilyen jellegű készítményt gyárt az ipar, amelyek a háztartási boltokban beszerezhetők.

f


Mosási tanácsadó

A

z utóbbi évtized jelentó’s előrehaladást hozott a mosás területén.

Megjelentek az új szintetikus mosószerek; széles körben elterjedt

a mosógép használata; egyre nagyobb tért hódítanak a szintetikus

textíliák. – Mindezek együttvéve azt jelentik, hogy az új, korszerű eszkö-
zök birtokában a mosás lényegesen könnyebb, kevesebb időt igényel, de
ugyanakkor – ha helyesen alkalmaztuk az új mosószereket – a kimosott
ruhanemű szebb lesz.

Régebben egyetlen mosószer állt rendelkezésünkre: a szappan. Ezzel

szemben ma mára különböző típusú mosószerek széles választékátállítja

elő az ipar. A következőkben ismertetjük, hogy melyik fajtát, milyen

textíliához használhatjuk maximális eredménnyel, és azt is, hogy hogyan

kell bánni az egyes mosószerekkel.

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az általános, minden textília

mosására vonatkozó tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze:

MIT MOSUNK?

A ruhaneműk két nagy csoportra oszthatók: pamutból, lenből és

kenderből készült textíliákra, ezek növényi eredetűek, továbbá gyapjúból,

selyemből, műszálból gyártott anyagokra, amelyek közül az első kettő

állati eredetű, az utolsó pedig mesterséges úton előállított termék.

Minden mosószer használati utasításában feltüntetik, hogy milyen

célra alkalmas, de itt külön hangsúlyozzuk, hogy a fenti két csoportba

tartozó anyagokat együtt mosni, vagy a két különböző típusú mosószert

59

egymással felcserélve használni nem helyes, sőt káros. A növényi eredetű rostokból előállított textíliák ugyanis jól bírják a kis mértékben lúgos jellegű mosószereket, sőt minthogy az ilyen anyagokból készült ruhanemű (férfi fehérnemű, ágynemű, törülköző stb.) általában erősebben szennye­ződött, eredményes mosásuk megkívánja a – hangsúlyozzuk – „kissé lúgos” típusú mosószerek (pl. OPTIMA, TOMI PRÍMA) alkalmazását.

Teljesen más a helyzet az állati eredetű gyapjú, selyem, vagy a szintén ebbe a csoportba tartozó műselyem anyagoknál, amelyek a lúgos jellegű mosószerekre érzékenyek. Ezeket az anyagokat a lúgot tartalmazó mosó­szerek – szemmel ugyan nem látható módon, de számottevő mértékben – oldják. Éppen ebben rejlik a mosószercsere veszélye.

A nem megfelelő mosószerrel történő mosás után ugyanis nem lát­hatók azonnal a károsodás nyomai. De – amint erről meggyőződhetünk – a helytelenül mosott holmik lényegesen hamarabb mennek tönkre. Itt szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a mosószappan vizes oldata szintén kissé lúgos jellegű, s így azt sem helyes az ebbe a csoportba tar­tozó anyagok mosására használni. Ugyanez vonatkozik a szappan- pehelyre, illetve a pipereszappanra is, amelyek oldatai szintén lúgos jellegűek.

A gyapjú-, selyem- stb. holmik mosásához erre a célra alkalmas, lúgot nem tartalmazó neutrális (semleges) hatású mosószereket (pl. IDEÁL-69, ULTRA-LUX, Super MOS-6 stb.) gyárt az ipar. E készítmények jó mosóhatásuk mellett kímélik a textíliák rostjait.

Talán nem felesleges megemlíteni, hogy az ilyen úgynevezett finom mosószerek felhasználhatók ugyan pamut-, lenanyagok mosására is, ez azonban nem célszerű, mert ezek az anyagok nemcsak kibírják, hanem általában meg is kívánják az intenzívebb hatású mosószerek alkalmazását.

A fehér és színes anyagokat külön kell mosni. A több színű, tarkán- szőtt vagy nyomott textíliák azonban – ha már egyszer mostuk őket és színeik nem futottak át egymásba (átszíneződés) – együtt moshatók a fehér színűekkel.

Célszerű elkülöníteni, illetve külön mosni az erősebben szennyezett ruhaneműket is a kevésbé szennyezettektől. Az ilyen ruhadarabok ugyanis intenzívebb mosást igényelnek. Ez azonban nem történhet erősebb dör­zsölés, kefélés, főzés, vagy drasztikus szerek (lúg, Hypó) adagolásával, mert ezek a módszerek rongálják a textíliákat. Inkább új mosóoldattal ismételjük meg a mosást, amely kíméli a ruhaneműt és teljes eredrfiényt biztosít.

60

Meg kell azonban említeni, hogy az erősebben szennyezett ruhanemű tisztára mosása mindenképpen erősebb igény be vétel lel jár. Ez a gyakor­latban azt jelenti, hogy a túlzottan szennyeződött állapotban mosásra kerülő textíliák élettartama jelentős mértékben megrövidül.

ÉPPEN EZÉRT – MINTHOGY A MOSÓSZER A TEXTÍLIA ÉR­TÉKÉHEZ KÉPEST VISZONYLAG OLCSÓBB – JOBBAN JÁRUNK, HA RUHANEMŰINKET GYAKRABBAN, VAGYIS MÉRSÉKEL­TEN SZENNYEZETT ÁLLAPOTBAN MOSSUK.

ÁZTATÁS

A jó mosás előfeltétele az áztatás, mert nemcsak megkönnyíti, de eredményesebbé is teszi a munkát. Célja a ruhanemű rostjaira rátapadt szenny fellazítása, hogy az a mosás során könnyebben eltávolítható legyen. A jól végzett áztatás után minden mosószer jobban, tökéletesebb eredménnyel fejti ki hatását. Az áztatás csak akkor eredményes, ha ahhoz valamilyen áztatószert (pl. FLÓRA-Szupert) használunk. Téves az a fel­fogás, hogy az áztatást elég tiszta vízben, akár esővízben végezni. Az igaz­ság az, hogy az ilyen módon végzett áztatás alig jobb a semminél.

Helyesen úgy végezzük az áztatást, hogy az áztatószerből a csomagolá­sán feltüntetett használati utasítás szerinti mennyiséget előre feloldjuk annyi vízben, hogy az a beáztatásra kerülő, lazán elhelyezett ruhaneműt ellepje.

Az áztatás időtartama 72-1 óra. Színes anyagokat x/2 óránál hosszabb ideig ne áztassunk. Általában azokat a ruhaneműket áztatjuk együtt, amelyeket együtt is moshatunk.

A legjobban bevált áztatószer a FLÓRA-Szuper, de az áztatáshoz felhasználhatjuk a mosószert is. Ez esetben a mosáshoz előírt meny- nyiség egyharmadát tesszük az áztatólébe. Eszerint például 10 liter mosóoldathoz szükséges mosószerrel 30 liter áztatólét készíthetünk. Az áztatás befejeztével a ruhaneműt – az áztatólét csak kinyomkodva és nem kicsavarva – áttesszük az előre elkészített mosóoldatba.

GYAPJÚ-, SELYEM-, MÜSELYEM-, ILLETVE MŰSZÁLBÓL KÉSZÜLT HOLMIKAT NE ÍGY ÁZTASSUNK!

Ha azonban a ruhanemű erősebben szennyezett, elvégezhetjük az ázta­tást langyos vagy hideg (szoba hőmérsékletű) vízben, amelyben előre fel­oldjuk a mosópor használati utasítása szerint szükséges mennyiség egy-

61

harmadát. !/2 óráig tartó áztatás után a ruhaneműt kinyomkodva, át­tesszük az eló’re elkészített, úgynevezett finommosószer-oldatba, s abban végezzük a mosást. Az igy végrehajtott mosás eredményes lesz.

MOSÁS

A mosószerek használatánál gondosan olvassuk el és feltétlenül köves­sük a csomagolásukon feltüntetett használati utasítást. Ezt a gyártó vállalat szakemberei számos kísérlet, gyakorlati próba alapján készítik el. Ettől eltérni – akár a mosószer adagolása, akár a mosás időtartama tekin­tetében – helytelen és a mosás eredményét veszélyezteti. Itt csupán olyan általános szempontokra kívánunk rámutatni, amelyekre a használati utasítások helyszűke miatt nem térnek ki, de amelyek ismeretében a modern, szintetikus mosószerekkel maximális eredményt érhetünk el.

A mosószerek használati utasításainak egyik kiindulópontja az ada­golás, illetve annak feltüntetése, hogy a doboz tartalma milyen súlyú ruhaneműhöz elég. Minthogy a gyakorlatban legtöbbször az fordul elő, hogy a mosásra kerülő ruhadarabokat kisebb súlyúra becsüljük, és így az adott mennyiségű mosószerrel több anyagot mosunk az előírtnál – alább közöljük néhány ruhanemű átlagos száraz súlyát:

Párnahuzat 250 g
Paplanhuzat 700 g
Dunyhahuzat 1100 g
Lepedő pamutból 700 g
Lepedő lenből 800 g
Frottír törülköző 300—350 g
Törülköző lenből 140 g
Konyharuha 100 g
Overáll 1500 g
Férfiing 300 g
Férfi alsónadrág, rövid 200 g
Férfi alsónadrág, hosszú 400-450 g
Női kartonruha 500 g
Kötény 200 g
Munkaköpeny 800 g

Amikor a felsorolt adatokból nyert átlagos súlyok alapján kiszámítjuk, hogy mennyi ruhát moshatunk ki például egy doboz mosóporban,

62

* SOHASE LEFELÉ KEREKÍTSÜK KI A SÚLYOKAT, HANEM LEHETŐLEG FELFELÉ, MERT A MOSÓPOROK MINIMÁLIS TÚLADAGOLÁSA NEM OKOZHAT ZAVART, ELLENKEZŐJE MÁR INKÁBB.

Azt is tudnunk kell azonban, hogy a mosószer túladagolása nem nyújt előnyt, alig fokozza tovább a mosóhatást. így a túladagolt mosószer kárba- vész.

Ha a mosóoldat elkészítésénél a mosószert a használati utasítás szerint adagoljuk, a mosószert gazdaságosan használtuk fel. Előfordulhat azon­ban,’ hogy csak kismértékben szennyeződött ruhaneműt mosunk, s ez nem meríti ki teljesen a mosóoldat mosóképességét. Ezt a mosás befejez­tével abból láthatjuk, hogy a mosóié nem látszik erősen szennyezettnek, és az oldat még jól habzik. Ebben az esetben kisebb mennyiségű anyagot még nyugodtan moshatunk a nem teljesen kihasznált mosólében. A mosó­ié habzásából tehát következtethetünk arra, hogy mosóképessége még nincs teljesen kihasználva. Azt azonban tartsuk mindenkor szem előtt, hogy erősebben szennyeződött mosóoldatot tovább ne használjunk. Az ilyen mosóléből ugyanis a szenny egy része visszaülepedhet a ruhaneműre, azt el- szűr ki ti, és így lerontja a mosás eredményét.

A mosás akkor a legeredményesebb, ha a mosószerek használati utasí­tásában feltüntetett mosási időtartamot és hőfokot betartjuk. A mosó­szerek az előírt hőmérsékleten fejtik ki legjobban hatásukat. Ha a mosó­oldat hőfoka csökken, a mosás időtartamát növelni kell.

ÖBLÍTÉS

Az öblítés feladata, hogy a tisztára mosott ruhaneműt teljesen meg­szabadítsa a mosóié maradványaitól. LEGHELYESEBB, HA AZT MELEG (30-40 C°) VÍZZEL KEZDJÜK, MAJD TOVÁBB FOLYTAT­JUK HIDEG VÍZZEL MINDADDIG, AMÍG AZ ÖBLÍTŐVÍZ MÁR NEM HABZIK ÉS TELJESEN TISZTA MARAD. Ha nincs meleg víz, több öblítővíz szükséges, hogy a ruhaneműből a mosóiét teljesen eltávo- lítsuk.

Ha nem volt eléggé alapos az öblítés, akkor a mosószer maradványai a későbbi szárítás, vasalás során esetleg sárgulást, kellemetlen szagot okozhatnak.

63

SZÁRÍTÁS

A legegyszerűbb, befejező művelet a szárítás, amelynél a következőkre kell ügyelni:

A szárításra, kiteregetésre váró fehér és színes anyagokat ne rakjuk egymásra.

A textíliák nedves állapotban (ha nedvességtartalmuk 8% felett van), hajlamosak a penészedésre. Vonatkozik ez a pamutfélékre, de még foko­zottabban a gyapjúholmikra. Ezért nedves állapotban ne tegyünk el ruhaneműt egy napra sem. A penészedés nem csupán kellemetlen, nehezen eltávolítható foltokat okoz, hanem a megtámadott helyen a penész­gombák, baktériumok vegyi bomlást idéznek elő, és a textília rostjait gyengítik. A műszálból (nylonból, orlonból) készült anyagokat a penész még nedves állapotban sem támadja meg.

A kimosott ruhanemű szabadban kiteregetve, napon szárad a leg­gyorsabban. Újabban végzett kísérletek során azonban megállapították, hogy a közvetlen napfénynek huzamosabb ideig kitett textíliákon (pamut, gyapjú stb.) oxidációs folyamat indul meg, amely árt a rostoknak. Külö­nösen tapasztalható ez a napfénynek erősen kitett függönyöknél, ezért van az, hogy a hajtásoknál az anyag vonalszerűén szétválik. Leghelyesebb ezért a szárítást szellős, árnyékos helyen végezni.

Még a napfénynek tulajdonított fehérítő hatás sem indokolja, hogy a ruhát a napon szárítsuk. Eredményesebben és tegyük hozzá, minden hátrány nélkül biztosítható a ruhaneműk fehérsége az ún. optikai fehérí­tőt tartalmazó szintetikus mosószerekkel vagy a külön is beszerezhető Optinol nevű fehérítőszerrel.

MOSÓSZEREK

Mielőtt rátérnénk a különféle ruhaneműk mosásának ismertetésére, rövid tájékoztatást adunk a forgalomban levő mosószerekről.

OPTIMA MOSÓPOR. Pamutból, lenből, tehát növényi rostokból elő­állított textíliák (ágynemű, férfi fehérnemű, törülköző stb.) mosására szolgál. Ezek az anyagok ugyanis jól bírják a kissé lúgos hatású mosó­szereket. Nem ritkán erősebben szennyeződöttek és ezért mosásuknál

64

indokolt a kis mérték-

ben lúgos hatású mo-

sópor használata. Az

OPTIMA-val akár

mosógépben, akár

üstben az úgynevezett

„forralásos” mosás

jól végezhető.

Az OPTIMA elő-

nyös felépítésénél’fog-

va gazdaságosan hasz-

nálható alkalikus tí-

pusú pamutmosószer.

TOMI PRÍMA MOSÓPOR. Pamut- és lentextíliák magas mosóaktív-

anyag tartalmú, ugyancsak alkalikus típusú mosószere. Összetétele foly-

tán intenzív mosó-

hatása van és kiváló

eredménnyel használ-

ható ágynemű, férfi

fehérnemű, törülköző

stb. gépi, illetőleg

„forralásos”, üstben

végzett mosására.

Ennél és valameny-

nyi többi mosószer-

nél is, ügyelni kell

arra, hogy csak a meg-

adott anyagok mosá-

sára használjuk.

ALBA MOSÓPASZTA. Ugyancsak pamut- és lenanyagok mosására szolgál. Könnyen adagolható, jó mosóhatású készítmény.

GÉM Gépi Mosószer (folyékony). Ha mosógéppel mosunk, a dúsan habzó mosóoldat gyakran „kifut” a gépből. Ez elkerülhető a „GÉM”

65

– összetételénél fogva – korlátozott habzású, de jó mosóhatású szerrel, amely pamut-, lenanyagok mosására szolgál.

DUNA MOSÓPOR. Korlátozott habzású, gépi mosáshoz alkalmas termék. Pamut-, len-, kenderanyagok mosására használható.

LUNA-68 MOSÓPOR. Igen magas mosóhatású, korszerű összetételű mosópor, amely a gyapjú és hernyóselyem kivételével valamennyi textília mosására kiváló eredménnyel használható. Különleges fehérítő’ hatásánál fogva, a használati utasítás szerint, úgynevezett „önműködő” mosószerként és gépi mosásra egyaránt alkalmazható.

TOMI EXTRA MOSÓPOR. A gyapjú- és hernyóselyem-anyagok ki­vételével valamennyi textília mosására alkalmas. Korszerű összetétele, magas fehérítő hatású anyagtartalma folytán jól használható úgynevezett „önműködő” mosószerként üstben, forralással történő mosásra, valamint gépi mosásra.

66

RÁDIÓN MOSÓPOR. Univerzális mosószer, amely mindenfajta textília mosására egyaránt alkalmas. A használati utasítás betartásával langyos mosóoldatban gyapjú-, selyem-, műszálanyagok, forró oldatban pedig pamut-, lenanyagok mosására igen jó eredménnyel használható.

IDEAL-69 MOSÓPOR. Magas mosóaktívanyag-tartalmú, korszerű összetételű mosószer, amely igen jó eredménnyel használható, gyapjú-, selyem- és szintetikus anyagok mosására. A kézi mosás szempontjából előnyös, hogy kézkímélő hatású anyagot is tartalmaz.

TOMI SUPER MOSÓPOR. Korszerű összetételű, igen magas mosó­aktívanyag-tartalmú, kellemesen illatosított mosószer, amely kiváló ered­ménnyel használható gyapjú-, selyem- és szintetikus anyagok mosására.

B1OPON enzimes áztatópor. Új felépítésű, enzimtartalmú termék, amely gyapjú és hernyóselyem kivételével valamennyi textília önműködő

67

mosására alkalmas. 2-3 órai áztatással önműködó’en tisztítja a ruha­neműt. Különösen alkalmas pelenkák kézi mosás nélküli, önműködő mosására. A BIOPON már az áztatás alatt elemészti és leoldja a leg­makacsabb szennyeződést, a tej-, vörösbor-, gyümölcs-, vér- és izzadság­foltokat.

NYLON fehérítő áztatópor. Többé-kevésbé elsárgult, szürkült nylon-, teriléningek és egyéb fehérneműk újrafehérítésére szolgáló áztatószer. Egy tasak tartalma 2 db férfiing, illetőleg más, ennek megfelelő mennyi­ségű (súlyú) fehérnemű újrafehérítésére alkalmas. Helyesen tesszük, ha a fehérítést a fehérnemű sárgulásának kezdeti szakaszában végezzük. A fehérítést 7-8 mosásonként célszerű megismételni.

ULTRA-68 MOSÓKRÉM. Univerzális mosószer, amely gyapjú-, selyem- és műszál-, valamint pamut- és lenanyagok mosására egyaránt alkalmas. Magas aktívanyag-tartalma mellett szennylebegtető-anyagot is tartalmaz. Semleges (nem lúgos) kémhatása folytán kíméletes, de egyben intenzív mosóhatású.

68

Super MOS-6 mosókrém. Gyap­jú-, selyem- és műszálanyagok mo­sására kiválóan alkalmas rendkí­vül magas mosóaktívanyag-tartal- mú mosókrém. Kézkímélő hatású anyagot tartalmazó, kellemesen illatosított mosószer.

UNIMÓ Gallér és Kézelő mo­sókrém. Speciális összetételű, in­tenzív szennyoldó-képességű mo­sószer, amely megkönnyíti a fe­hérneműk erősebben szennyező­dött részeinek mosását. A mosó­krém magas hatóanyag-tartalma lehetővé teszi, hogy az a mennyi­ség, amellyel bedörzsöljük a szeny-

69

nyezettebb részeket-

például ingnél egy-

ben elég az ing teljes

kimosásához. Kézkí-

mélő hatású anyagot,

optikai fehérítőt is

tartalmaz ez a min-

denfajta textília mo-

sására alkalmas ter-

mék/amely – és ez

nem elhanyagolható

szempont – nagyon

gazdaságos is.

UNIMÓ FOLYÉKONY MO-
SÓSZER.
Főként gyapjú-, selyem-

és műszál-, de forró oldatban – a

használati utasítás alapján – pa-

mutáru mosására is jó eredménnyel

használható univerzális mosószer.

UNIMÓ általános szövetmosó-
szer.
Dúsan habzó, folyékony mo-

sószer. Habjával szőnyeget, bútor-

huzatot, ezenkívül egyéb szövet-

holmit (pl. kabátokat) egyszerűen,

gyorsan tisztíthatunk. Előnye, hogy

gyapjú-, selyem- és müszálanyagok

kézi mosására ugyancsak jól fel-

használható.

KOMFORT FOLYÉKONY MOSÓSZER. Korszerű összetételű, kéz­kímélő hatású anyagot tartalmazó, kellemesen illatosított mosószer. Az úgynevezett finom textíliák (gyapjú, selyem, nylon stb.) mosására szolgál.

70

KOMFORT öblitőszer. A hasz-

nálati utasítás szerinti, minimális

adagolással előmozdítja, hogy a

mosóié maradványait teljesen ki-

öblítsük. Ezzel fokozza a mosás

tisztító hatását is. Az öblítőszer

kellemes, rugalmas és egyben lágy

fogást biztosít minden textíliának.

A gyapjú és a szintetikus textíliák

elektromos feltöltöttségét csök-

kenti, és ezáltal az ebből eredő

gyors szennyeződést késlelteti.

A KOMFORT öblítőszer alkal-

mazása különösen előnyös gyapjú

és szintetikus anyagok mosása után,

mert hozzájárul ezen anyagok új-

szerű állapotának megőrzéséhez.

MINIMÓ finom mosószer. Műanyag tasakba töltött „egyadagos”

folyékony finom mosószer, amely semleges (nem lúgos) kémhatásánál

fogva gyapjú-, selyem- és műszálanyagok mosására alkalmas. Egy tasak

4-5 liter vízhez elég, magas mosóaktívanyagú mosószert tartalmaz.

Ebben az adagban 2 nyloninget vagy más, ennek megfelelő mennyiségű

fehérneműt vagy

gyapjúholmit mosha-

tunk ki. Az úgyneve-

zett egyadagos, tasa-

kos csomagolás miatt

jól használható, külö-

nösen utazás, cam-

pingezés alkalmával.

Gyapjú, selyem

anyagoknál langyos

(30-35 °C), nylon

holmik mosása esetén

meleg (50-60 °C) ol-

datban használjuk.

71

ULTRA-LUX folyékony mosó-
szer.
Igen magas aktívanyag-tar-

talmú, ún. finom mosószer, amely

elsó’sorban gyapjú-, selyem- és mű-

szálanyagok mosására alkalmas-

Semleges (nem lúgos) kémhatása

folytán textilkímélő, kellemesen

illatosított termék.

ULTRA mosogatópor. Mint ne-

ve is tükrözi, elsősorban mosoga-

tás céljára szolgál. Jó zsíroldóké-

pessége mellett az is előnye, hogy

a vele elmosott edények fényes fe-

lülettel, törölgetés nélkül szárad-

nak. A háziasszonyok hamar rá-

jöttek arra, hogy az a szer, amely

jól oldja az edényekre tapadó szennyeződést, igen jól felhasználható

a ruhaneműkre tapadó szenny eltávolítására, mosásra is. Meg kell

azonban jegyezni, hogy míg a szintetikus mosószerek legtöbbje (pl.

LUNA’68, ULTRA MOSÓKRÉM, IDEÁL-69 stb.) úgynevezett opti-

kai fehérítőszert, valamint olyan anyagot is tartalmaz, ami a kioldott

szenny visszaülepedését gátolja, az ULTRA mosogatóporban – rendelte-

tésénél fogva – ilyen

hatóanyag nincs.

RAPID gyorsmo-
sogató por.
Igen jó

zsír-, és szennyoldó-

képességű mosoga-

tószer. A használati

utasítás szerinti olda-

tában elmosott edé-

nyek, evőeszközök

törölgetés nélkül, csil-

logó fényes felülettel

72

száradnak. Korszerű

összetételénél fogva

egyesíti magában a

jó mosogatószer és

az intenzív mosóha-

tású mosószer elő-

nyös tulajdonságait.

Gyapjú és selyem ki-

vételével mindenfajta

textília kézi és gépi

mosására egyaránt jól

felhasználható uni-

verzális termék.

T1P-67 folyékony mosogatószer. Magas mosóaktívanyag-tartalmú, igen jó zsíroldóképességű, kelle­mesen illatosított termék.

Az oldatában elmosott edények és evőeszközök törölgetés nélkül, gyorsan, fényes felülettel száradnak meg.

A TIP-67 mosogatószer kézkí­mélő hatású adalékanyagot is tar­talmaz. Ennek következtében még gyakori használat esetén sem dur­vítja a kezet. Ez – mosogatószer esetében – fontos követelmény.

CSILLAG folyékony mosogatószer. Korszerű összetételű, kézkímélő hatású adalékanyagot tartalmazó, intenzív zsíroldóképességű mosogató­szer. A mosogatást megkönnyíti. A vele elmosott edények törölgetése felesleges, mert azok gyorsan, fényes felülettel száradnak.

73

ULTRA-DAISY folyékony mosogatószer. Intenzív zsíroldóképességű, könnyen adagolható, kellemesen illatosított mosogatószer. A használati utasítás szerinti oldatában elmosott edény, evőeszköz törölgetés nélkül, fényes felülettel szárad.

Korszerű csomagolású, könnyen adagolható termék.

FLÓRA SZUPER előmosószer. Jó szennyoldóképességű áztató előmosószer. Használata nagymér­tékben megkönnyíti és eredményesebbé teszi a mosást. A csu­pán fél óráig tartó áztatás elég ahhoz, hogy a mosni kívánt ruhaneműt megsza­badítsuk a szennyező­

74

dés jelentős részétől és ennek kö-

vetkeztében jobb hatásfokkal mos-

hatunk.

A FLÓRA SZUPER csak pa-

mutból, lenből készült ágynemű,

fehérnemű mosása előtt alkalmaz-

ható. Az áztatás jó eredménye ér-

dekében ügyeljünk arra, hogy a le-

hetőleg meleg oldat (40-50 °C) a

benne lazán elhelyezett ruhaneműt

ellepje. Gyapjú-, valamint selyem-

anyagokhoz nem használható, ny-

lon- és egyéb műszálas anyagoknál

viszont felesleges a használata, mi-

vel ezek köztudomás szerint köny-

nyen tisztíthatók, és így intenzí-

vebb előmosás nélkül is tisztára

moshatók.

PAMUTBÓL, LENBŐL KÉSZÜLT

ÁGYNEMŰ, FEHÉRNEMŰ, BÚTORHUZAT STB. MOSÁSA

Az elmondottak után rátérhetünk a mosóoldat előkészítésének ismer­tetésére.

Ez úgy történik, hogy a szükséges mennyiségű vizet mosófazékban vagy üstben felmelegítjük, és feloldjuk benne a mosószert. A már előzőleg áztatott ruhaneműt csak a mosópor teljes feloldódása után helyezzük bele mosóedénybe. Arra mindenkor ügyeljünk, hogy a mosóoldat a ruhát teljesen ellepje és az anyag olyan lazán helyezkedjék el az edényben, hogy könnyen mozgatható legyen. A túltömött edényben ugyanis semmi­féle mosószer sem fejtheti ki teljes hatását. A mosóoldatot, benne a ruha­neművel 60-70 C°-ra melegítjük, mert a mosószerek legtöbbje ezen a hő­fokon mos legjobban. A mosóoldatot ezen a hőfokon tartjuk – a meg­adott használati utasítás szerint – általában 10-20 percig, közben néhány­szor a ruhát mosófával mozgatjuk. Erős dörzsölés, kefélés, hosszadalmas főzés teljesen felesleges. Az erősebben szennyezett részekre (kézelő, gallér stb.) egy kis mosószert teszünk, így azokat enyhe dörzsöléssel,

75

teljesen tisztára moshatjuk. Amennyiben a mosandó ruha túlságosan szennyezett, szükség esetén ismételjük meg friss oldattal a mosást.

Mosás után az oldatot leöntjük a ruháról (vagy a ruhát kiemeljük az oldatból, és azt enyhén nyomkodva – nem kicsavarva – azonnal meg­kezdjük az öblítést.

Az öblítéssel azért nem szabad várni, mert figyelembe kell vennünk, hogy a mosólében finom eloszlásban lebeg a ruháról leoldott szenny, amely hosszabb idő után visszaülepedhet a tisztára mosott anyagra. A modern mosószerek ugyan tartalmaznak olyan anyagot, amely bizo­nyos mértékig gátolja a szenny visszaülepedését, mégis fontos irányelv, hogy a tisztára mosott ruha ne maradjon feleslegesen a lehűlésben levő szennyes mosólében.

Hogyan moshatunk finom mosószerrel pamutárut? Sok háziasszony használ pamutáruk (ágynemű, fehérnemű stb.) mosására semleges (nem lúgos) típusú mosószereket (pl. Ultra mosókrém, Super MOS-6, Unimó folyékony mosószer stb.), amelyek úgynevezett finom, illetve általános mosószerként szerepelnek.

A háziasszonyt az a meggondolás vezeti, hogy ne kelljen többfajta mosószert használnia, és ezért legszívesebben a rendszeresen vásárolt, jól ismert mosószerhez nyúl. A fent említett szerek azonban általában sem­leges kémhatásúak, mert a gyapjú és selyem kíméletes mosóhatást kíván. De lúgos oldatban minden mosószer jobb hatásfokkal mos – és erre az ágynemű és egyéb pamutáruk mosásánál általában szükség is van -, finom mosószerünk mosóhatását az alábbi módon fokozhatjuk.

A különböző mosószerek használati utasítása szerint elkészített mosó­oldathoz, 5 literenként 1-1 evőkanál FLÓRA SZUPER előmosószert adunk hozzá. Ezzel elérjük a pamutáruk mosásánál szükséges és előnyös mérsékelten lúgos kémhatást, és ez egyben a mosószer eredeti mosóhatá­sát 20-30 százalékkal növeli.

De még a fenti mosóhatásnövelő eljárással sem tudjuk elérni az úgy­nevezett „önműködő” mosószerek (pl. LUNA’ 68) mosóhatását. Ezek előnyös összetételük mellett még speciális fehérítő hatású, mosóhatást növelő adalékanyagot is tartalmaznak. Az ilyen „önműködő” típusú mosóporoknak van ez idő szerint a legmagasabb fokú mosóhatása.

76

MOSÁS MOSÓGÉPPEL

A mosáshoz használt szerek hatása azon alapszik, hogy a mosóaktív anyagok elemi részecskéi a textilszálak és a rájuk tapadó szennyeződés közé hatolva fellazítják, körülveszik és eltávolítják a piszkot a textil­anyag felületéről. Amikor mosás közben dörzsölték, kefélték a ruhát, ez is azért történt, hogy ezzel a mosóhatás növelését érjék el. A tapasztalai azonban azt mutatja, hogy az erős dörzsölés rongálja a textilanyagokat.

Ezt a mechanikus hatást biztosítják a mosógépek azáltal, hogy a mosó­oldatot, illetve a ruhaneműt mozgatják és így meggyorsul a mosási folyamat anélkül, hogy a textília közvetlenül erősebb dörzsölésnek lenne kitéve. A nálunk jelenleg legnagyobb mennyiségben gyártott mosógépek­nél az elektromotorral meghajtott tárcsa forgásával cirkuláltatja a mosó­oldatot, amely át- meg átjárja, mozgatja a mosandó anyagot. A mosás így lényegesen meggyorsul anélkül, hogy erősebb dörzsölő, rongáló hatás jelentkezne, mert a síkos mosóoldat és a mosógép zománcozott belső fala ezt jelentős mértékben csökkenti. Mégis előfordulhat szakítás, rongáló­dás, különösen ha túlzott mennyiségű ruhát teszünk egyszerre a mosó­gépbe. Ekkor a nehezen mozgó ruhatömeg megakadhat és a nagy erővel forgó tárcsa elszakíthatja a ruhát.

Újabban úgynevezett „lengőlapátos” mosógépek kerültek forgalomba. Ezek – a nagy sebességű forgótárcsa helyett – szakaszosan mozgó lapátok­kal mozgatják ide-oda a ruhaneműt. Az ilyen rendszerű mosógép maxi­málisan kíméli a benne mosott anyagot.

Minthogy a mosógéppel végzett mosás csupán a mosóoldat, illetve az anyag mozgatásában tér el a nem géppel végzett mosástól, magától értető­dik, hogy mindaz, amit a mosással kapcsolatban az előző fejezetekben ismertettünk, a gépi mosásra is érvényes. Ezért az alábbiakban csupán olyan szempontokra hívjuk fel a figyelmet, amelyek eredményessé, cél­szerűvé teszik a gépi mosást.

Az áztatás ugyanolyan fontos, mint a nem géppel végzett mosásnál, s azt a már ismertetett módon végezzük. Befejeztével az áztatólét lecsurgat­juk, illetve enyhe nyomással távolítjuk el, és úgy tesszük át a ruhát az előre elkészített mosóoldatba. Ez azért szükséges, nehogy a hideg áztató­lét bőségesen tartalmazó anyag feleslegesen hűtse a 60-70 C°-ra melegí­tett mosóoldatot.

Gépi mosáshoz minden úgynevezett önálló mosószer alkalmas. Téves az a felfogás, hogy a mosóporokat – gépi mosásnál – apróra vagdalt

77

szappan adagolásával kell „megerősíteni” A mosószereket a használati utasítás szerint kell adagolni, akkor erre nincs szükség.

Erősen szennyezett ruhaneműt a kevésbé szennyezettel, fehéret színessel nem moshatunk együtt.

A mosóoldatot úgy készítjük el, hogy a forró vizet betöltjük a gépbe, beletesszük a szükséges mennyiségű mosószert, majd a gépet (ruha nélkül)- egy-két percig járatjuk, hogy a mosószer teljesen feloldódjék. Ez után helyezzük csak el a ruhaneműt a gépbe. Darabonként engedjük a tartály­ba a ruhát, lazán, nem túlzsúfoltan, nehogy az erős mozgás, forgás során súrlódás lépjen fel, illetve az anyag összecsomósodjék.

Jegyezzük meg: TÚLZSÚFOLT MOSÓGÉPBEN MEGRONGÁ­LÓDHATNAK A RUHÁK, EMELLETT A MOSÓHATÁS IS GYENGÉBB.

A mosás tartama alatt lábunk alatt át nem nedvesedett farács legyen, hogy az esetleges áramütés veszélyét kiküszöböljük. A mosás időtartama, a mosandó anyag szennyezettségétől függően 3-8 perc, 60-70 C°-on tartott mosóoldatban. Színes, tarka anyagokat 3-5 percig mossunk.

ERŐSEBBEN SZENNYEZETT RUHANEMŰ (pl. olajos munka­ruha) MOSÁSÁT SZÜKSÉG ESETÉN ÚJ MOSÓOLDATBAN MEG KELL ISMÉTELNÜNK.

Mosás után – az anyagot legfeljebb enyhén nyomkodva – lecsurgatjuk a vizet.

AZ ÖBLÍTÉST ELŐSZÖR MELEG, 30-40 C°-os VÍZZEL ÉS VÉ­GÜL HIDEG VÍZZEL VÉGEZZÜK.

A mosás során fellazított és a mosólében lebegő szennyeződést az öblí­tés alkalmával a ruhanemű mozgatásával távolítjuk el. Az alapos öblítés nagyon fontos. A mosógépek igen jól mosnak, de felületes öblítéssel bizonyos mennyiségű szennyes mosóié maradhat vissza, ami újra szennye­ződést okoz, és így a kimosott ruha nem lesz elég tiszta.

Használat után ne mulasszuk el a mosógép kiöblítését, ami tiszta hideg vízzel, a gép néhány perces járatásával történjék. Ennek célja, hogy meg­előzzük a vegyszer lerakódását, illetve az esetleges vízkőképződést.

FEHÉRÍTÉS, Az állandóan szappannal mosott fehérnemű gyakran el­sárgul vagy szürkésfehérré válik. Ez ellen úgy szoktak védekezni, hogy a mosás befejeztével, az utolsó öblítővízbe különböző szereket adagolnak.

78

KÉKÍTŐ. „Fehérítésre” a legrégebben használt szer. Hatását azzal fejti ki, hogy mint mosásálló kék festék, a sárga színnel keveredve kékesfehér árnyalatot ad.

HYPÓ. Hatóanyagként klórt tartalmaz, amely erős fehérítő, színtele- nítő hatású. A megadott használati utasítás szerinti hígításban nemcsak fehérítésre, hanem fertőtlenítésre is használják. Mint fehérítőszer, leg­jobban az utolsó öblítővízbe adagolva fejti ki hatását.

Betegség után a beteg ágyneműjét, fehérneműjét, zsebkendőjét ajánla­tos mosás után Hypóban öblíteni, mert az kitűnően fertőtlenít.

Optinol. Kiváló hatású, új fehérítő anyag, amely oldatából a textília szálaira felhúzódva a fény láthatatlan (ultraibolya) sugarait látható, kékes­fehér fénnyé alakítja át. Hatására a sárguló, illetve szürkülő fehérneműk kékesfehérek lesznek. De az egyéb színeket is lényegesen élénkíti, fris­sebbé teszi.

A legtöbb szintetikus mosószer (pl. LUNA’68, OPTIMA, ULTRA­KRÉM, Super MOS-6 stb.) tartalmaz Optinol típusú anyagot és így ezekhez felesleges kékítőt vagy más fehérítőszert használni.

A kékítő hatása lényegesen kisebb, mint az optikai fehérítőszereké, ezért ajánlatos inkább Optinolt vagy más ilyen anyagot tartalmazó mosószert használni. A Hypó fehérítőhatása igen erős, de nagy hátránya, hogy a klór magát a textíliát is megtámadja, és így használata a ruha­neműk élettartamát megrövidíti.

KEMÉNYÍTÉS. A kimosott ruhaneműk keményítése – ugyanúgy, mint a fehérítés – az öblítés után következik. Amennyiben a ruhaneműt fehé­rítjük, a keményítőst a fehérítés befejeztével végezzük.

A keményítőssel a ruhaneműnek kissé merev, „új” jelleget biztosítunk. Ez nemcsak tetszetősebbé teszi a ruhát, hanem még más előnye is van. A keményítő ugyanis igen vékony réteggel vonja be a textília felületét. Használat során a szennyeződés így nem közvetlenül a textília elemi szálaira, hanem az annak felületén elhelyezkedő keményítő rétegre tapad.

Minthogy a keményítő vízben igen jól oldódik, a mosás során a kemé­nyítőhöz tapadt szennyeződés lényegesen könnyebben távolítható el, mint közvetlenül a textília szálairól. Ugyancsak előnyt jelent az a körül­

79

mény, hogy a jól alkalmazott keményítő réteg bizonyos védelmet nyújt a textília szálainak, rostjainak a használattal járó koptató, dörzsölő hatás ellen, s ezzel a ruhanemű élettartamát növeli.

Mint a mosásnál használt minden szernél, a háztartási keményítőnél is gondosan be kell tartani a használati utasítást. E szerint a keményítőt kevés hideg vízben oldjuk fel, majd ezt az oldatot állandó keverés mellett forrásban levő vízbe öntjük. Ha hidegen oldott keményítőt használunk, a ruhanemű durva szemcsés, egyenetlen felületű lesz.

GYAPJÚ-, KÖTÖTTÁRU, HERNYÓSELYEM

ÉS MÜSELYEM HOLMIK MOSÁSA

Az ebbe a csoportba tartozó úgynevezett finom holmik mosása bizonyos mértékben eltér az egyéb textíliákétól. Ezek az anyagok fokozottan érzékenyek a lúgos mosószerekkel szemben. Erről a következő példából magunk is könnyen meggyőződhetünk:

Vágjunk le egy már hasznavehetetlen tiszta gyapjúholmiból egy kis darabot, és tegyük bele tömény trisóoldatba. Azt tapasztaljuk, hogy a gyapjúdarabka néhány perc alatt teljesen feloldódik, eltűnik.

Ennél az oldatnál lényegesen kevésbé lúgos jellegűek ugyan a pamut- és egyéb anyagokhoz használt mosószerek oldatai, de mégsem használ­hatjuk azokat gyapjú, selyem stb. ruhaneműkhöz, mert rostjaikban jelen­tékeny kárt tesznek. Nem jöhet számításba ezen anyagok mosására a szappan, szappanpehely sem, mert oldatuk szintén lúgos jellegű.

Mint azt az ilyen célt szolgáló mosószerek (Super MOS-6, IDEÁL’69, ULTRA MOSÓKRÉM stb.) használati utasításai is előírják, a mosás hideg, vagy legfeljebb kézmeleg (30-35 C°) oldatban, enyhe nyomkodás­sal történik. A mosás befejeztével, rögtön alaposan öblítsünk.

Öblítés után a gyapjúból készült kötött holmikat előbb száraz vászon­kendőbe, törülközőbe csavarva megszabadítjuk a nedvesség nagyobb részétől, majd eredeti formájukra alakítva, sík felületre fektetjük, hogy ne nyúljanak meg. Árnyékos, szellős helyen szárítjuk. Selyemanyagoknál is az előbbiek szerint kell eljárni, azzal a különbséggel, hogy mivel ezek alaktartók, nem deformálódnak – felfüggesztve száríthatok.

80

NYLON, SZ1LON ÉS TERILÉN FEHÉRNEMŰK MOSÁSA

A műanyagokból készült textíliák elterjedésének kezdetén úgy tájékoz­tatták a vásárlókat, hogy az ilyen típusú ruhaneműk mosása általában úgy történik, mint a gyapjú- és selyemholmiké. Újabb vizsgálatok során azonban kitűnt, hogy az ilyen textíliák egy része, a címben megjelölt anyagok kevésbé érzékenyek a mosószer, illetve a kissé magasabb hőfok iránt. így MOSÁSUKHOZ UGYANAZOKAT A MOSÓSZEREKET FELHASZNÁLHATJUK, MINT AMELYEK A PAMUTANYAGOK­HOZ SZÜKSÉGESEK.

A különbség csupán az – és erre nagyon ügyeljünk -, hogy ezek (nylon, szilon, terilén) 50-60 C°-nál magasabb hőfokú mosóoldatban nem moshatók, szemben a pamutholmikkal, amelyek még a forralást is kibírják.

Az elkészített mosóoldatba tegyük bele a fehérneműt úgy, hogy az oldat az anyagot ellepje. Helyes, ha a tulajdonképpeni mosás megkezdése előtt 10-15 percig állni hagyjuk az anyagot a mosóoldatban.

A mosás csakis nyomkodással történhet. A férfiingek merevített gallér­jai, kézelői azonban még így sem kezelhetők. NE NYOMKODJUK, HANEM PUHA SZIVACCSAL DÖRZSÖLJÜK EZEKET A HELYE­KET. Minthogy ezek a részek (gallér, kézelő) szorulnak leginkább mosás­ra, helyes, ha kevés mosóport rászórva, habosra dörzsöljük a szivacccsal, így teljesen tiszták lesznek a szennyezettebb részek. – Ha azonban kissé nehézkesnek találjuk mosás közben, nedves kézzel megfogva a dobozt, mosóport rászórni a szennyes részekre – nyugodtan nyúljunk a jól kézbe­fogható szappan után és azzal dörzsöljük be, pl. az ingnyakat, illetve a szivacsdarabot.

Sokszor felmerül az a kérdés, hogy lehet-e a korszerű mosószereket szappannal együtt használni? Van olyan nézet, hogy előnyös a szintetikus mosószer mellett szappant is használni, illetve a mosószereket szappannal „erősíteni”.

Mások szerint nem szabad a kétféle anyagot egyszerre használni, mert a szappan gyengíti a szintetikus mosószer hatását. – Egyik feltevés sem helyes ! – A valóság az, hogy a szintetikus mosószerek teljesen önálló hatású, rendkívül előnyös tulajdonságú készítmények, erősítésük teljesen felesleges. De nem helytálló az a nézet sem, hogy a szappan „árt” a szintetikus mosószereknek. Kísérletileg igazolt tény azonban, hogy szap­pan CSÖKKENTI A SZINTETIKUS MOSÓSZER HABZÓKÉPES­SÉGÉT. De ez nem jelenti, hogy a mosóhatás is csökken.

81

összegezve az elmondottakat: ha szintetikus mosószer mellett szappant is használunk, az nem árt – de nem is használ.

A mosást befejezve, alapos öblítés után a ruhát vállfára függesztve szárítsuk. 15-20 perc elteltével ajánlatos az ingek gallérját, kézelőit, vala­mint az elejét a varrás mentén, kissé megfeszítve kisimítani.

A szintetikus anyagok – általában – nem igényelnek vasalást. Ha szük­ség lenne rá, csak „langyos” vasalóval, megnedvesített vászonkendőn át vasaljunk.

A nylon, szilon anyagok szennyeződésének közelebbi vizsgálata igen érdekes tapasztalatokat eredményezett. Egyrészt megállapították, hogy az ilyen textíliák viszonylag könnyen „engedik” el a rájuk tapadt szeny- nyet; másrészt azt tapasztalták, hogy bizonyos idő után az erősebben szennyezett részek (pl. gallér, kézelő) már alig moshatók tisztára. Kiderült, hogy a testi szennyeződés – melynek jelentős része zsírszerü anyag bizonyos lassú folyamat során képes behatolni a nylon, szilon elemi

szálaiba. Ezért az ilyen műszálból

készült testi fehérneműt egy nap-

nál tovább ne viseljük, szennyesen

ne hevertessük, hanem – lehetőleg-

amint levetettük, mossuk ki, és

csak tisztán tegyük el. Ilyen keze-

léssel jelentősen hosszabb ideig le-

het ezeket a fehérneműket tisztára

mosni.

Ha az elmondottakat követjük,

nyilvánvaló, hogy nem jár el helye-

sen, aki a nylon fehérneműk mosá-

sánál kefét használ. Erre a célra

szivacs a legmegfelelőbb eszköz.

Az a szennyeződés, amit ezzel nem

tudunk eltávolítani, már „beszívó-

dott”, azt kefével sem dörzsölhet-

jük ki.

82

NYLON, SZILON FEHÉRNEMŰK SÁRGULÁSA

A fehér nylon, szilon ingek viselői tudják, hogy a vakítóan fehér ing hosszabb hordás után sárgulni kezd, majd egyre inkább tisztátalan be­nyomást kelt. így nem csoda, ha a csakugyan rendkívül tartós nylon ingeket viselőik hosszabb használat után nem „tönkreteszik”, hanem „félreteszik”.

Az ilyen sárgult, szürkévé vált fehérneműk „megmentésére” igen jó eredménnyel használható a NYLON fehérítő áztatópor. Ennek oldatába 60 C-fokon 2 órán át áztatva a fehérneműt, visszanyeri szép fehér színét. Az olcsón beszerezhető szer lehetővé teszi, hogy ne várjuk meg, míg a nylonholmi nagyon elsárgul. Ha már a szürkülés, sárgulás kezdetén végezzük az újrafehérítést, még sokkal jobb eredmény érhetünk el. Azoknál az anyagoknál, amelyeknél a sárgulási folyamat már elkezdő­dött, a fehérítést 7-8 mosásonként meg kell ismételni.

Legcélszerűbben úgy végezhetjük a fehérítést, ha a fehérítendő ruha­neműt már tisztára mosva tesszük az oldatba. A fehérnemű belehelyezése előtt célszerű az oldatot felhabosítani, mert ezzel meggátoljuk az oldat gyors lehűlését.

1 tasak tartalma 2 darab nylon férfiing vagy más, ennek megfelelő mennyiségű „súlyú” fehérnemű kifehérítéséhez elég. Arra ügyeljünk, hogy a fehérítés tartama alatt az oldat az anyagot teljesen ellepje.

Jó módszer elsárgult nylon, szilon ingeink „megmentésére”, ha pasztell­színűre festjük át azokat. A háztartási boltokban beszerezhető NDK ruhafestékkel szép világos és mosásálló színeket érhetünk el. A festék adagolásával azonban legyünk elővigyázatosak. Ahhoz, hogy egy inget világos színűre fessünk, szűkén mért késhegynyi mennyiség elég. Ha azonban ízlésünknek megfelelő színt kívánunk elérni, helyesen tesszük, ha egy kis (fehér) nylondarabkával, vagy a festendő ing egy kis részén, sarkán próbafestést végzünk. Amennyiben úgy látjuk, hogy a kipróbált szín nem eléggé világos, úgy a festékfürdő egy részét elöntjük és azt vízzel pótoljuk. Itt hangsúlyozzuk, hogy a festékfürdő egyszerű hígítása nem eredményez világosabb színt. Az elérendő színárnyalatot ugyanis a festendő anyag és a feloldott festék súlyaránya határozza meg. – A festéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókat a festék tasakján feltüntetett használati utasítás, vala­mint e füzet ruhafestésre vonatkozó része tartalmazza.

83

EGYÉB MŰSZÁLAS TEXTÍLIÁK MOSÁSA

Ebbe a csoportba tartoznak a terlyster, terilén szövetekből készült felsőruhák, az őrlőn, bánion, a teddybear, a habhátú textíliák (poli- uretán-habszivacs) és nem utolsósorban a No-iron és Ne-va fehér­neműk is.

Fenti anyagok mosásánál azonos módon kell eljárni, mint a gyapjú-, selyemholmiknál. Azonos típusú mosószereket (IDEÁL’69, Super MOS- 6, TOMI SUPER, ULTRA-krém stb.) használunk, és ugyancsak fontos az alacsony hőfok betartása. A mosóoldat legfeljebb kézmeleg (30-35 Cü) legyen.

A mosást enyhe nyomkodással, a szárítást pedig a ruhadarabtól füg­gően, gondos öblítés után végezzük. Az őrlőn, bánion, kötött holmikat simán fektetve, a terilén, terlyster felsőruhákat függesztve szárítjuk. Ugyancsak vállfára függesztve szárítjuk a Ne-va és No-iron fehérneműket is. Az e csoportba tartozó ruhaneműk formatartóak.

Amennyiben vasalásuk mégis szükségessé válik, úgy az csakis nedves ruhán keresztül, nem forró, „langyos” vasalóval történik.

FÜGGÖNY mosásánál a következőkre kell ügyelni:

A mosószert ugyanúgy kell kiválasztani, mint a ruhaneműnél. így pl. a cérnából, pamutból készült függönyhöz mindazok a mosószerek (OP- TIMA, LUNA’68, TOMI PRÍMA, ULTRA-krém stb.) használhatók, amelyek a pamutból készült fehérneműhöz, ágyneműhöz.

Beáztatás előtt a függönyt kirázzuk, s így szabadítjuk meg a portól. Ezután áztatás következik. Minthogy a függönyöknél főként porszerű szennyeződést kell eltávolítani, ami nem olyan erősen tapad, mint a ruha­neműre rátapadó zsírszerű szennyező anyagok – rövid ideig (1/4 óráig) tartó áztatás is elég.

A mosást a függöny méreteitől függően – mosófazékban, illetőleg szükség esetén fürdőkádban végezhetjük. – Csipkeszerű függönyöket ne mossunk gépben. Az ilyen laza szövésű, kényes anyagok erre nem alkal­masak.

FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSA

Gyakran előfordul, hogy felső ruháinkon, fehérneműinken folt kelet­kezik. Nem csupán azt kell tudnunk, hogy a folt mitől származik, hanem azt is, hogy az anyag, amelyet a folttól meg akarunk szabadítani, milyen

84

kezelést bír ki károsodás nélkül. Nem lehet például a klórlúgtartalmú Hypó oldatával a töltőtolltinta foltját eltávolítani, ha a tisztítandó anyag színes. A klór ugyanis nem csupán a foltot színtelenéi el, hanem halvá­nyítja a tisztított anyag színét is. Heresó és hidrogénperoxid is csak fehér anyagnál használható. A folt eltávolítása ezért szakértelmet kíván. Mint­hogy azonban sok esetben a vegytisztítóhoz nehezen jutunk el, mert az esetleg lakhelyünktől távol esik, ezenkívül’ a legtöbb folt könnyebben távolítható el rövid idővel a keletkezése után, jó hasznát vehetjük az aláb­bi tanácsoknak, amelyeket egyszerűbb esetekben sikerrel alkalmazhatunk.

Nehéz a nem teljesen tiszta ruhadarabokból kivenni a foltot. Ekkor ugyanis a folt helyén tiszta lesz az anyag, és így egy világos „folt” kelet­kezik, ez pedig szintén feltűnő. Úgy segíthetünk rajta – pl. szürke anyag esetén -, hogy egy kis papírlapot közönséges puha grafitceruzával be­satírozunk, majd ezzel finoman bedörzsölve az anyagot, illetve a folt helyét, egyforma tónusra hozzuk a világosabb részt a környező részekkel. Más színű anyagoknál is így járunk el, megfelelő színes ceruza felhaszná­lásával. Természetesen tintaceruza erre a célra nem alkalmas.

Mielőtt a folt eltávolításához hozzáfogunk, célszerű a tisztítandó rész alá szűrőpapírt (itatóspapírt) vagy egy vászondarabot tenni. Ezzel meg­akadályozzuk, hogy a kioldott szennyeződés átterjedjen a ruhadarab egyéb részeire.

Benzint zárt helyiségben soha ne használjunk, szabad területre néző ablak vagy ajtó legyen mindig nyitva, mert a benzin gőze a levegővel robbanóelegyet képez, és ilyenkor még egy olyan parányi szikra is robba­nást, illetve tüzet okozhat, ami egy villanykapcsoló bekapcsolásakor keletkezik.

Olyankor, amikor vízzel nem elegyedő oldószert (pl. benzin, triklór- etilén, terpentin stb.) alkalmazunk, nedvesítsük be vízzel a folt környé­két, ezzel meggátoljuk, hogy az oldószer a szennyeződést kioldva szét­terjedjen az anyagon és úgynevezett „udvart” képezzen.

A foltok tisztításakor esetleg mégis keletkező „udvart”, ugyanúgy kell kezelni, mint magát a foltot, vagyis azt ugyanúgy távolítsuk el, mint az eredeti foltot, amelynek feloldásakor keletkezett.

ANTRACENTINTA által okozott foltot 10%-os heresó (kálium- bioxalát) oldatával, vagy 1% citromsav-oldattal távolíthatunk el.

CUKOR-főit meleg vízzel, vagy szappanos vízzel könnyen kivehető. FAGYLALT-foltok meleg vízzel kioldhatok. Az esetleg még vissza­maradó foltot gyümölcsfoltként kell kezelni.

85

(klorofill) által okozott foltot meleg, tiszta alkohollal, vagy alko- ♦ hollal lúgosított hidrogénperoxiddal távolíthatunk el. Fehér anyagoknál Hypó 1:30 arányban hígított oldatával a foltot elszíntelenítjük, majd a fényképészetben használt fixírsó-oldattal és ezt követően vízzel bőségesen öblítjük.

GYANTA foltját az alkohol, benzol, vagy triklóretilén könnyen el­távolítja.

GYŰ MÖLjCS-Iö\ eredő foltot nedvesen szappannal dörzsölünk, majd ezt nedves rongy segítségével eltávolítva (öblítve) hidrogénperoxiddal kezeljük. Ezután vízzel alaposan öblítjük az előbbi módon.

JÓD által okozott folt könnyen eltávolítható a fényképészetben hasz­nált fixírsó oldatával. Utána vizes öblítés szükséges.

KÁVÉ és KAKAÓ foltját tömény konyhasóoldattal távolíthatjuk el. Fehér asztalterítőből – előzetes zsírtalanítás után – szalmiákszesszel lúgosított hidrogénperoxiddal távolíthatjuk el.

LIKŐR okozta folt meleg vízzel, vagy szappanos vízzel kivehető.

NIKOTIN-fo\t eltávolítása ujjainkról, körmeinkről híg foszforsav vagy kénsav oldattal, majd hidrogénperoxid oldatával történik. Ezután – le­hetőleg folyóvízben – bőséges öblítés szükséges.

OLAJFESTÉK foltja, ha még friss, eltávolítható terpentinnel.

ROZSDA-fo\t eltávolítható 10%-os heresó (káliumbioxalát) oldattal bőségesen kezelve, vagy pedig citromsavoldattal, amely szintén eredmé­nyesen alkalmazható e célra. A Háztartási Boltban beszerezhető Rozs­daoldó és a Rozsdarúd ugyancsak kifogástalanul, gyorsan oldja a rozsda­foltokat.

SÖ7?-folt eltávolítása a gyümölcsfoltokéval azonos módon történik.

TEJ által okozott folt langyos szappanos vízzel kivehető. Az oldat azonban a 40 C°-ot ne haladja meg.

TINTACEROZA foltját híg nátriumbiszulfit oldattal itatjuk át. Ez­után alkoholos, majd vizes öblítést alkalmazunk.

TOJ AS-fo\t eltávolítása híg, langyos bóraxoldattal történik. Ha ez nincs kéznél, a zsírfoltnál alkalmazható módszer is jó eredményt ad.

TÖLTŐTOLLTINTA által okozott foltot ugyanúgy távolíthatunk el, mint azt a tintaceruzánál ismertettük. Fehér anyagoknál a Hypó 1:30 arányban hígított oldatát, majd bőséges vizes öblítést alkalmazunk. – Golyóstoll foltjait alkohollal, denaturált szesszel tüntethetjük el.

VÉR-folt eltávolítása – ha friss – hideg vízzel történik. A víz ne legyen 40 C°-nál melegebb, mert a vér kicsapódik. Régi vérfoltot 3%-os hidro-

86

génperoxid oldattal, vagy 10%-os heresó (káliumbioxalát) oldattal tá­volíthatunk el.

VÖRÖSBOR okozta folt ugyanúgy távolítható el, mint a gyümöcsfolt.

ZSÍR-íolt legjobban triklóretilénnel távolítható el. A benzin kevésbé oldja az étdzsír okozta foltot. Ezzel szemben jól oldja az ásványi eredetű zsírokat, olajokat. Eltávolíthatunk zsírfoltokat még úgy is, hogy a folt helyét vízzel benedvesített szappannal, majd kissé nedves ruhadarabbal dörzsöljük, a keletkező’ vékony habot azután bőven nedvesített ruha­darabbal leszedjük.

Az NDK-ból származó Eg-Gü folttisztító a zsír-, és olajfoltok speciális tisztítószere.


Hogyan fessünk otthon ?

A

festés a lakást szinte újjávarázsolja. A tiszta, üde színű falak minden

lakást kellemesebbé, barátságosabbá tesznek. Mégis gyakori, hogy

évről évre halogatjuk a festést, mivel a munka elvégeztetése igen sok

pénzbe kerül.

Több nyugati országban, ahol a festés költségei ugyancsak magasak,

az vált gyakorlattá, hogy úgyszólván minden család maga fest. Ez nem

meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a „csináld magad” mozgalom ta-

lán egyetlen más területen sem jelent ilyen komoly „megtakarítást”,

ugyanis a festés költségeinek csupán kis részét teszi ki a felhasznált anyag

ára. Ha tehát a lakást saját magunk festjük ki, viszonylag igen szerény

összeget költünk.

A festéshez nem szükséges valamiféle „műszaki érzék”. Elég hozzá egy

kis gondosság, körültekintés, amit szinte minden házkörüli munka igé-

nyel. Ebből az következik, hogy a festést nem kell a család legfőbb „szak-

tekintélye”, a családfő kizárólagos szakterületének tekinteni. Minden

„baj” nélkül részt vehetnek benne a nagyobbacska fiúk, sőt lányok is.

A festés tehát nem „boszorkányság”, mégis helyesen tesszük, ha elő-

ször valamilyen kisebb festési munkával, pl. egy zsámoly, a fürdőszobai

faliszekrény vagy más, kisebb tárgy mázolásával próbálkozunk. Mit

várhatunk az első próbálkozástól? Elsősorban azt, hogy saját tapasztala-

tunk alapján rájövünk: könnyebben megy ez, mint gondoltuk! Persze az

is fontos, hogy megismerkedjünk néhány alapvető tudnivalóval. így el-

kerülhetjük a kezdeti hibákat, és magunk is meglepődünk majd első pró-

bálkozásaink jó eredményén.

89

A következőkben sorra vesszük az egyes festési műveleteket (pl. fal­festés, mázolás stb.).

Előbb azonban azokat az általános tudnivalókat ismertetjük ame­lyeket minden festési munkánál szem előtt kell tartanunk azért, hogy előre nem látott hibák ne veszélyeztessék munkánk sikerét.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1. Mifldig nyitott ablak mellett fessünk! A festékréteg ugyanis csak nyitott ablak mellett szárad megfelelően. A lakkok, a zománcok, a Wall- kyd és több más anyag olyan szerves oldószereket tartalmaznak, amelyek zárt helyiségben belélegezve az egészségre ártalmasak lehetnek, és tűz­veszélyesek is, mert az említett festékekben levő egyes oldószerek párol­gáskor a levegővel robbanóelegyet alkothatnak. A felsorolt anyagokkal nagyon veszélyes tehát zárt térben dolgozni, mert ilyenkor nemcsak egy gyufa lángja, hanem még a villanykapcsoló felkattintásakor esetleg kelet­kező parányi szikra is robbanást okozhat. Ha hidegben nyitott ablaknál dolgozunk, az alacsony hőmérsékleten a száradás lényegesen lassúbb, sőt esetleg nem is tökéletes. Mázoláskor közvetett szellőztetésről gondos­kodjunk, mert a nyitott ablakon beszálló por lerakódik a mázolt felületre, és azt érdessé, szemcséssé teszi.
 2. Minden festékréteg a lehető legsimább felületen érvényesül a leg­jobban. Fokozottan áll ez a mázolt, lakkozott felületekre. A festendő felü­let gondos előkészítésétől függ munkánk eredménye, szépsége. Ne saj­náljuk tehát az erre fordított időt, noha e munka eredménye csak később, a festés befejezése után látszik meg.
 3. Fellazult festékrétegre soha ne fessünk, és ne mázoljunk. A felület előkészítésekor a „táskásodon”, fellazult festékréteget távolítsuk el. Csak így kerülhetjük el azokat a hibákat (repedezés, leválás stb.), amelyekért – gyakran helytelenül – a festékanyag minőségét hibáztatjuk.
 4. Tapaszolással, kitteléssel a festendő felület egyenetlenségeit tüntet­jük el. Ez a művelet gyakori mind a falfestésnél, mind a mázolásnál. Sűrű kittel a munka igen fárasztó, a megfelelő halmazállapotú, jól kenhető kitt vajszerűen puha. Ezt, szükség esetén, megfelelő mennyiségű hígító ada­golásával és alapos bekeverésével biztosíthatjuk.
 5. Valamennyi festési munkánál a felület előkészítésének fontos része a csiszolás. Csiszolópapírral bevonjuk egy mosókefe foglalatát vagy egy

90

megfelelő méretű sima fadarabot, és ezzel a csiszolandó felületet egyenle­

tesen simára

művelet közben különösen mázoláskor

ügyeljünk az élek épségére, nehogy ledörzsöljük róluk a festéket. A csiszo-

lás eredményét úgy ellenőrizzük, hogy ujjunkkal végigsimítjuk a felületet.

Ha meggyőződtünk simaságáról, egy száraz ecsettel gondosan portala-

nítjuk.

 1. Mielőtt felnyitnánk a festékes dobozt, tetejét száraz ecsettel gondo-

  san tisztítsuk meg. Ezzel kerülhető el. hogy rozsda vagy más szennyező-

  dés hulljon a festékbe. Ha a festéken bőrösödési felületet találunk, vágjuk

  körül, és óvatosan egy darabban emeljük ki.

 2. Felhasználás előtt minden festéket gondosan fel kell keverni úgy.

  hogy az anyagnak mind sűrűsége, mind színe teljesen egynemű legyen.

Ugyancsak minden festékre vonatkozik az a szabály, hogy használat

közben időnként keverjük meg. mert az esetleg fellépő egészen kis mér-

tékű ülepedés is színeltérést, illetőleg egyenlőtlen fede

 1. A festékek túlnyomó részét olyan sűrűségben állítja elő az ipar, hogy

azokat felhasználásuk előtt

ani kell. A hígítást olyan mértékben

kell végeznünk, hogy a festék könnyen kenhető, vékony rétegben fel-

hordható legyen. Kevés hígítóval ezt nem érhetjük el. ha viszont sok hígí-

tót adagolunk, ez a festék takaróképességét csökkenti. Ezért festékünk

hígításakor nagy figyelemmel járjunk el. A hígító adagolása után a festé-

ket alaposan keverjük el, hogy az teljesen egynemű (homogén) legyen.

A festékek dobozán levő használati utasítás megjelöli a megfelelő hígí-

tót is. Ettől az előírástól ne térjünk el. mert a nem megfelelő hígító hasz-

nálata a festék tulajdonságait megváltoztathatja.

 1. Előfordul, hogy a munka során festékünk párolog, és ettől sűrűsö-

  dik. Ez csökkenti a kenhetőséget. és mivel megváltoztatja a fedőképessé-

  get. színeltérést okozhat. Ilyenkor a hígító igen óvatos adagolásával ál-

  lítsuk be ismét a kívánt sűrűséget. Természetesen gondosan keverjük el

  a festékben az utólag hozzáadott hígítót.

 2. Ügyeljünk a festékek csomagolásán feltüntetett száradási időre.

  Újabb réteg felhordása előtt győződjünk meg arról, hogy a festett vagy

  tapaszolt felület száraz-e már. Újabb festékréteget csak akkor fessünk az

  előző rétegre, ha az teljesen megszáradt! Tudnunk kell ugyanis, hogy

  száradás közben a festékben levő oldószer, illetőleg hígító párolog. Ha

  nem várjuk be, míg ez a száradási folyamat teljesen befejeződik, és újabb

  réteget festünk fel. lezárjuk a száradó felületet, meggátoljuk további

  száradását, s ez azután a fedőrétegen is elváltozást okoz.

91 1. Színes falfestésnél számoljunk azzal, hogy a hagyományos festékek színei száradás közben világosodnak (kb. 50%-kal), a Wallkyd és az Emfix pedig jelentős mértékben sötétedik. Célszerű ezért a falnak egy jól megvilágított részén színpróbát készíteni. Gyorsabban megláthatjuk a színpróba eredményét, ha papírlapra festünk, és a papírlapot óvatosan melegítve, meggyorsítjuk száradását.
 2. Ha színesre festett felületet utólag sérülés vagy egyéb hiba miatt javítani kell, aligha sikerül ugyanazt a színt újra kikeverni. Ezért helyes, ha erre a célra jól lezárható edényben, pl. üvegben tartalékolunk egy kevés festéket. Mikor a szükséges festékmennyiséget kiszámítjuk, legyünk előrelátóak, és inkább bővebben számoljunk.
 3. Ne riadjunk vissza otthonunk teljes kifestésétől vagy az összes ajtó, ablak mázolásától se. Nem szükséges ugyanis az egész munkát egyfolytában elvégezni. Ez csak a szakiparos számára fontos, akinél a teljes felszerelés odaszállítása, a „felvonulás” jelentős időt igényel. Mi magunk otthonunk festését, de különösen mázolását 1-1 napos szaka­szokra bontva is elvégezhetjük. Célszerű ilyenkor az előkészítő munkát (pl. tapaszolás) előző este, esetleg délután elvégezni.

Ha még ezenfelül úgy szervezzük meg a munkát, hogy a család egy-két tagja is részt vesz benne, akkor a magunk számára is meglepő „tempó­ban” fogunk előrehaladni.

A FESTÉS SZERSZÁMAI

A falfestés legsokoldalúbban felhasznált eszköze a korongecset. Első­sorban a nagy felületeket festjük vele, de felhasználjuk a fal festés előtti lemosásához, szappanozáshoz is. Az ecsetet használat közben úgy emel­jük ki a festéket tartalmazó edényből, hogy enyhén az edény falához szo­rítva megszabadítjuk a festékfölöslegtől, mert így csökkenthetjük a fes­ték lecsöpögését.

A marokecset többféle festési munkára alkalmas. Falfestésnél a sarkok, a fal és a padló találkozásánál levő falrészek, mázolásnál viszont éppen a nagyobb felületek festésére használjuk.

Mázoláskor – az olajfesték, a lakk és a zománc jellegénél fogva – az ecsettel viszonylag nagyobb nyomást kell kifejtenünk ahhoz, hogy a fes­téket a kellő módon eldolgozhassuk. Ezért ehhez a munkához az ecsetet – festőnyclven szólva – „vissza kell kötni”. Ez azt jelenti, hogy a sörte-

92

csomót a nyél felőli részétől kifelé haladva, vékony zsineggel vagy dróttal szorosan körültekercseljük úgy, hogy a szabadon maradó sörte hossza mintegy 5-6 cm legyen. Ezután a zsineg, illetőleg a drót végét a tekercse­lés alatt visszahúzva rögzítjük.

A lapos és gömbölyű lakkecsetek a mázolás elsődleges szerszámai. Nagyobb felületek mázolására vagy pl. Wallkyd, Emfix felhordására a szélesebb, kisebb és nehezen hozzáférhető helyek befestésére a kisebb méretű, lapos lakkecsetet használjuk.

A vonalzóecsetet, mint az a nevéből is kitűnik, főként vonalazásra, ezenfelül a különböző színek elhatárolására és más kényesebb munkára használjuk. Ügyeljünk arra, hogy a vonalzóecsetet munka közben mindig azonos helyzetben tartsuk, hogy a sörtecsomó azonos irányba formálód­jék. Célszerű az ecset nyelén megjelölni, milyen irányba tartottuk, így könnyebb egyenletes vonalat húzni.

A fűtőtestek bordáihoz, hajlataihoz könnyen hozzáférhetünk az erre a célra kialakított, hajlított foglalatú radiátorecsettel.

Az utóbbi években került forgalomba a festés új eszköze, a teddy- bear henger. Elsősorban Wallkydos, Emfixes festésnél és nagyobb felü­letek (ajtók, fallábazat stb.) mázolásánál célszerű használni. Előnye, hogy nagyon meggyorsítja a munkát, biztosítja a festék jó eldolgozását és egyenletes réteg felhordását.

A régi festékréteget spatulyával (spachtli) vagy más néven kaparókés­sel kaparjuk le. A festendő felület egyenetlenségeit is ezzel tapaszoljuk, majd simítjuk el.

A gyökérecsettel a Kromofág festékoldó szert visszük a régi festék­rétegre.

A festés gyakran használt eszköze a létra. Mielőtt munkánkat megkezd­jük, gondosan vizsgáljuk meg, hogy megfelelő állapotban van-e. Ha hibát látunk, javítsuk vagy javíttassuk meg. Ne feledjük: a hibás létra munka közben komoly baleseteket is okozhat. Olyan létrát ne használjunk, ame­lyen nincs biztosítólánc.

A festékek a szerszámokra ugyanúgy rászáradnak, mint a festett tárgy­ra. Ezért munkánk befejeztével, de mindenképpen a használt festék szá­radási idején belül tisztítsuk le szerszámainkról a festékmaradványokat. Erre a célra mindenkor az alkalmazott festék hígítóját (víz, lakkbenzin szintetikus hígító stb.) használjuk. Amennyiben munkánkat rövidebb idő múlva, illetőleg a következő napon folytatjuk, akkor elég, ha az ecseteket vízzel telt edénybe tesszük, ügyelve arra, hogy a víz ellepje az ecset szálait.

93

Az ecsetek tisztán tartása alapkövetelmény, mert jó munkát csak ki­fogástalan ecsettel lehet végezni. Ha egy ecsetünkön a nem megfelelő tisztítás folytán pl. olajfesték, lakkfesték vagy Wallkyd bekeményedését tapasztaljuk, akkor áztassuk Kromofágba, így „megmenthetjük” az egyébként használhatatlanná vált ecsetet.

Lakásunk falait többféle módon festhetjük ki:

 1. enyves festés, Prakticoloros festés;
 2. Wallkydos és Emfixes festés;
 3. mészfestés.

Az enyves falfestés ma még a legelterjedtebb, hagyományosnak tekint­hető módszer. Előnye, hogy anyagköltsége viszonylag alacsony, tetszetős kivitelben készíthető, de párás légterű helyiségekben (konyha, fürdőszo­ba) nem célszerű alkalmazni.

Az elmúlt években új eljárás terjedt el, az ún. műanyag diszperziós festékekkel (Wallkyd, Emfix) való festés. A Wallkyd- és Emfixréteg tulaj­donságai közelebb állnak a mázolt (olajfeslék, zománc) felületekhez, mint az enyves festésűekhez. A Wallkyddal és az Emfixszel szemben van olyan előítélet, hogy a velük festett fal nem „szellőzik”. Ennek azonban – a vizsgálatok eredménye szerint – az ellenkezője igaz: a műanyag diszper­ziós festékekkel festett falak légáteresztő képessége mintegy 25%-kal na­gyobb mint a hagyományosan festetteké.

Anyagköltségük lényegesen több ugyan, mint a hagyományos festé­keké, de számos előnyük van. így pl. a Wallkyd alig igényel előkészítő munkát. Enyves festésű falat – mosás, kaparás és szappanozás nélkül – a felület egyszerű leporolása és természetesen a sérülések tapasztása után kezdhetünk festeni. Ez számottevő időmegtakarítást jelent.

Wallkydos festésnél csak akkor kell lemosni a falat, ha a festendő felü­leten a régi, enyves festékréteg igen sok helyen fellazult, lepattogott, és nem tudjuk megítélni, hogy hol stabil. Hangsúlyozzuk, hogy a Wallkyd és az Emfix jól tapadó, igen tartós réteget képez a falon, de csak akkor, ha stabil alapra festettük. Ezért festés előtt gondosan távolítsuk el a fellazult réteget.

A falat – ha szükséges – korongecsettel vagy szivacsdarabbal mossuk le. A nedvesítéssel fellazított festékréteget acélkaparóval távolítsuk el, de ügyeljünk arra, hogy a vakolatot ne sértsük fel. Ezután portalanítsuk a falat kéziseprővel vagy lószőrseprővel (partvis).

Mindkét festék igen nagy fedőképességű. Első alkalmazásukkor cél­szerű két réteget felfesteni, újrafestésükkor azonban már elég egy réteg is.

94

Van olyan tapasztalat is, hogy világos színű, minta nélküli enyves fal átfesthető egyetlen Wallkyd, illetőleg Emfix réteggel. Ekkor azonban csu­pán 15% hígítót használjunk, és festés előtt egy kisebb faldarabon győ­ződjünk meg arról, hogy a festék valóban kifogástalanul fed-e?

A Wallkyd és az Emfix vízállósága kétségtelen. Ezt mutatja pl. az, hogy nem lúgos mosogatószerekkel (TIP-67, Csillag) az erősebben szeny- nyeződött helyek (pl. villanykapcsolók környéke) kifogástalanul lemos- hatók. Egyes észrevételek szerint azonban, ha nagyobb vagy teljes fal­felületet mosunk le, az nem lesz egyenletesen tiszta. A szakértők vélemé­nye az, hogyha már legalább három réteg van a falon, és a festék nem volt túlhígítva, akkor az említett (foszfátmentes) mosószerekkel teljesen tisz­tára moshatjuk a falat.

Mindenesetre mérlegelendő, hogy mivel a fentiek szerint festett fal egyetlen réteggel újrafesthető, talán célszerűbb ezt a megoldást válasz­tani.

Mind a Wallkyd, mind az Emfix igen gyorsan szárad. Ez jelentősen gyorsítja a munkát, csökkenti a száradásra való várakozást, az ún. „holt időt”. Ugyanakkor azonban probléma is, mert a gyorsan száradó lehul­lott csöppeket mindenhonnan 1-2 órán belül el kell távolítanunk. Ezt hígítóval (Wallkydnál pl. lakkbenzin, Emfixnél víz) benedvesített ruha­darabbal végezzük. Ha mégis elmulasztanánk, akkor a megszáradt fes- tékcseppeket már csak Kromofággal távolíthatjuk el. Vigyázzunk a má­zolt (olajfestékkel, lakkal, zománccal bevont) felületekre, mert ezeket a Kromofág ugyanúgy fellazítja, mint a Wallkydot és az Emfixet. Tehát az ajtók és ablakkeretek mázolt részeiről időben töröljük le a festékcseppe- ket, mert ha rászáradnak, már nem lehet őket kifogástalanul eltávolítani.

A Wallkyd és az Emfix általában pasztell színekben, mintázás nélkül mutatós, de ízlésünk szerint ugyanúgy mintázható, vonalazható, mint más festésnél. A festéshez általában korongecsetet (Wallkydhoz nem szurkolt, hanem kötött) használnak, de igen jó a teddy-bear henger vagy a szóró­pisztoly is. Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsuk meg, ne­hogy a festék rászáradjon.

Valamennyi festési munka (falfestés, mázolás), de különösen az új, mosható falfestékek (Wallkyd, Emfix) használatának fontos előfeltétele, hogy a festendő felület száraz legyen. Ezek a festékek a külső behatások­nak (pl. fürdőszobai, konyhai légtér páratartalma stb.) jól ellenállnak, vízzel moshatók, jól tapadó, tartós bevonatot alkotnak, de a fal belsejé­ből, „hátulról jövő támadást”, amelyet a csőrepedés stb. miatt átnedve­

95

sedett fal okoz, nem bírják ki. Bármennyire tartós is az új festékréteg, az alatta fellazuló alapréteggel együtt leválik, leesik. Fontos teendőnk tehát, hogy a festendő felületet gondosan megvizsgáljuk. Az esetleges hibát javíttassuk ki, és a nedvesség okát megszüntetve, csakis a fal teljes ki­száradása után kezdjünk festeni.

A mészfestés kétségtelen előnye, hogy olcsó, és nyirkos falra is jól használható. így például új épületeket első alkalommal leghelyesebb me­szelni.

Általában párás légterű helyiségek (konyha, fürdőszoba) festésére használják.

A LAKÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

Első tennivalónk festés előtt, hogy a könnyebben elmozdítható búto­rokat, berendezési tárgyakat kihordjuk a festendő helyiségből. Azokat a tárgyakat, melyeket nem akarunk, vagy nem tudunk kihordani, bur­koljuk be csomagolópapírral. A padlót ugyancsak papírral fedjük be. Egyesek a padlóra vastag réteg fürészport terítenek. Ez azonban különö­sen Wallkyd és Emfix használata esetén nem célszerű. Festés közben ugyanis a létra barázdákat húz a fűrészporrétegben, vagy más módon keletkeznek folytonossági hiányok, és a fedetlen helyeken a padló fes­tékkel szennyeződhet. Mivel a fűrészport csak a munka végeztével szed­jük fel, a festékfoltokat is csak akkor vesszük észre, amikor már meg­száradtak, és igen nehezen távolíthatók el.

Festés előtt a falakat le kell porolni.

Ezt a munkát – általában – seprűvel vagy partvissal (lószőrseprűvel) végezzük, de még jobb, ha porszívót (a kefés részével) használunk. így könnyebben és eredményesebben portalanítunk, és elkerüljük a porfel­hőt, aminek egy része visszaülepedhet a falra.

• —

ENYVES FESTÉS

A munka megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy a falon levő festék­réteg milyen állapotban van. Ha felületének jelentős része erősen repede­zett, felhólyagzott, vagy már túl vastag, el kell távolítani.

Ezt úgy végezzük el, hogy a felületet vizes korongecsettel benedvesít­jük, majd a festékréteget kaparókéssel (spatulyával) eltávolítjuk, „letol­

96

juk”. Vigyázzunk arra, hogy a festék alatti vakolatot lehetőleg ne sért­sük fel. Ez a művelet elég hosszadalmas, azonban a jó minőségű festés alapfeltétele.

Ha a falon csak kevés hiba van, és a festékréteg sem túl vastag, akkor csak a felhólyagosodott, lepattogzott részeket távolítsuk el.

Ezután a falat seprűvel vagy a porszívó kefés részével alaposan porol­juk le.

A következő művelet a szappanozás. Egy vödör langyos vízben kb. 1 kg kenőszappant oldjunk fel. Ezzel az oldattal kenjük át egyenletesen, korongecsettel a festendő falat.

Ha a beszappanozott fal teljesen megszáradt, a falon levő lyukak, repe­dések, mélyedések tömítéséhez foghatunk. 1 kg gipszet, előzőleg felfő­zött kb. 5 dkg enyvet tartalmazó 1 vízzel keverjünk össze. Az enyv meglassítja a gipsz kötési idejét, megkönnyíti a vele való munkát. A keve­réket kb. 15 perc alatt kell felhasználni. Ezért a fenti arányok betartásá­val egyszerre csak annyi keveréket készítsünk, amennyi ez alatt az idő alatt felhasználható.

Az enyves gipszpépet kaparókéssel tömjük a lyukakba, repedésekbe, és tömítés után gondosan simítsuk el a felületet. Ajánlatos ezt a durva felületet száradás után csiszolópapírral teljesen simára csiszolni és utána leporolni.

Igényes festés alapozásakor „glettelni” is szokták a falat. Egy kevés enyvet tartalmazó mésztejhez annyi gipszet adagoljunk, hogy jól kenhető keveréket kapjunk. Ezzel a keverékkel, simítóvassal a festendő falat egyszer, kétszer, sőt néha háromszor is átsimítjuk. Enyves festéskor a glettelés a legtöbb esetben elhagyható, különösen, ha mintázott falat alapozunk. A tömített, glettelt felületrészeket szappanoldattal át kell kenni. A glett elkészítése: 1 kg, közepes szitán megszűrt, sűrű mésztej­hez 10 dkg hígra kevert gipszet teszünk, majd az egészet jól összekeverjük.

Ha a felsorolt felület-előkészítési munkákat elvégeztük, és falunk már teljesen tiszta és egyenletesen sima, hozzáfoghatunk a tulajdonképpeni festéshez. Először is körben meghúzzuk a mennyezet és a falfestés határ­vonalát ceruzával és vonalzóval, majd előkészítjük a mennyezetfestéshez szükséges anyagot.

Kb. 5 1 vízben alaposan elkeverünk 5 kg bécsi fehéret és 1 kg – előző­leg beáztatott – budaiföldet. A keverést kézzel végezzük, közben alapo­san nyomkodjuk szét a festékcsomókat. Egy másik edényben I 1 vízben teljes oldódásig felfőzünk kb. 20 dkg enyvet. Az enyv főzésénél vigyázni

97

kell, nehogy leégjen az edény aljára. A felfőzött enyvoldatot lehűtjük, és mikor már langyos, állandó keverés közben, apró adagokban a festék­keverékhez folyatjuk.

A jó falfestés titka, hogy az enyv mennyiségét pontosan eltaláljuk, a különféle porfestékekhez szükséges mennyiség ugyanis változó. A meg­adott 20 dkg tehát csak hozzávetőleges adagnak tekintendő, a pontos mennyiséget magunknak kell megállapítanunk. Ennek érdekében az aláb­biakat tartsuk szem előtt.

Mikor az enyvoldatot a vizes porfestékkeverékhez kezdjük folyatni, azt észleljük, hogy az hirtelen megsűrűsödik, majd újabb enyvoldat hatá­sára, állandó keverés közben, ismét hígulni kezd. Az enyvoldat adagolá­sát és a keverést addig kell folytatni, amíg kezünk kiemelésekor a festék már egyenletesen folyik le ujjainkról, és ha ujjainkat összecsukjuk, majd ismét kinyitjuk, festékhártya képződik közöttük.

Az ecsetelés megkönnyítése végett az enyv hozzáadása után még néhány dl tejet is szoktak a festékbe önteni. Ha a szükségesnél kevesebb enyvet adunk a festékhez, akkor az a falról dörzsölés hatására leporlik, ha túl­zottan sok enyv van az anyagban, lemezkék alakjában lepattogzik. Az enyv mennyiségét ellenőrizhetjük úgy is, hogy egy kis mintát veszünk a keverékből, és azt papírszeletkére kenjük. Megszárítjuk, majd ujjunkkal megdörzsöljük. Ha megfogja ujjúnkat, akkor kell még enyvet a festék­hez adni.

Ha a festéket előkészítettük, megkezdhetjük a mennyezet festését ko­rongecsettel. Az ecsetet mindig egyenletesen, ugyanabba az irányba moz­gassuk, a bevilágítás irányával párhuzamosan, így a felület nem lesz csí­kozott. Ha a mennyezet – festés előtt – erősen el volt színeződve, ajánlatos kétszer festeni. Ilyenkor az első festésnél – a bevilágítás irányához képest – keresztirányba mozgassuk az ecsetet.

Sohase fessünk vastagon, inkább több rétegben vigyük fel a festéket, ha a jó takarás ezt megkívánja. Az egyszerre vastagon felhordott festék­réteg ugyanis száradás után könnyebben felpattogzik.

Ha a mennyezettel elkészültünk, elkezdhetjük az oldalfalak festését. Ezeket többnyire világos pasztellszínűre szokás festeni. A pasztellszínt úgy állítjuk elő, hogy először fehér színű alapkeveréket készítünk 5 kg bécsi fehérből, 5 kg budaiföldből és kb. 101 vízből, majd ebbe, az eléren­dő szín mélységétől függően, kb. 30-50 dkg színes porfestéket keverünk.

Igen sokféle színű porfesték kapható, itt csak a legfontosabbak össze­állítását említjük meg.

98

Vajszínhez, illetve csontszínhez az okkert, drapp színhez pedig a sza- tinóbert használjuk. A színárnyalatot élénkebbé teszi, ha egy kevés króm­sárgát vagy baltimórsárgát adunk hozzá.

Újabban igen kedveltek a zöld árnyalatok. Erre a célra freskózöld vagy cementzöld használható.

A kék szín azúrkék, ultramarinkék vagy ultramarinpótló hozzáadásá­val érhető el.

Sokan kedvelik a piros árnyalatokat. Ehhez pompeivöröset, borvörö- set, lakkvöröset vagy törökvöröset használjunk. Igen élénk – kissé lilás – színárnyalatot ad a krapprózsa. Szürke színt egy kevés lakkfekete vagy oxidfekete hozzáadásával keverhetünk ki.

Bár csak néhány, gyakrabban használt porfestéket soroltunk fel, máris milyen sok fajtát találtunk! Leghelyesebb, ha az ízlésünknek megfelelő színt a háztartási boltban választjuk ki, az egyes festékfajták megtekinté­se, vagy esetleg az eladó tanácsa alapján.

Ha a színes porfestéket alaposan elkevertük, hozzáönthetjük a szük­séges enyvoldatot. Ennek készítéséhez kb. 40 dkg enyvet főzzünk fel 2 1 vízben.

A falak festése közben a korongecsetet egyenletesen, függőleges irány­ban mozgassuk.

Ha a falon és a mennyezeten a festék megszáradt, felfesthetjük az elvá­lasztó vonalat.

Először kijelöljük a helyét. Ennek legegyszerűbb módja az, hogy egy kellő hosszúságú, vékony zsinegdarabot színes porfestékbehempergetünk, majd egyik végét leszögezve, másik végét kézben tartva az elválasztó vonal kívánt helyére feszítjük, ujjunkkal megpattintjuk, s ekkor a falhoz verődő zsineg az elválasztó vonal mentén végig színes nyomot hagy.

Ezután a fal színéhez jól illő színes porfestékből erősen színezett festé­ket készítünk, és ezt vonalzóecsettel és vonalzóval fölfestjük. A vonalzót a végétől 5-10 cm-re fogjuk, és hornyolt élét tartsuk a fal felé. így a fes­ték, ha a vonalzóra kenődik is, nem szennyezi be a falat.

Ezt a munkát igen gondosan végezzük, mert az elválasztó vonal köny- nyen egyenetlenné válhat. Helyes, ha már használt, egyirányba szoktatott sörtéjű vonalzóecsetet használunk. Megkönnyíti munkánkat a vonal­sablon is.

Ha a festett falat mintázni kívánjuk, akkor etetőgépes falfestő hengert kell beszerezni, illetőleg kölcsönözni. Főként akkor mintázzunk, ha a festett falfelület nem elég egyenletes. A mintázás optikai hatása ugyanis

99

a fal kisebb egyenetlenségeit eltünteti. A mintát a fal színével azonos szi­nti, csupán annál jóval sötétebb vagy jóval világosabb árnyalatú festékkel készítsük.

A mintának jó fedőképességűnek kell lennie, ezért bécsi fehér és budai­föld helyett litophon használata ajánlatos. Ehhez keverjük a kívánt árnya­lat szerint szükséges mennyiségű színezőfestéket és az enyvoldatot. Cél­szerű még egy kevés tejet is belekeverni. Ha a mintázatot ezüst- vagy aranybronz festékkel kívánjuk készíteni, akkor enyvoldat helyett vízüveg oldatot kell használnunk. A boltban vásárolt vízüveghez kb. fele mennyi­ségű vizet kell keverni. J4 liter hígított vízüveghez kb. 15 dkg alumínium­bronzot, vagy 20 dkg aranybronzot keverünk. Alapos összekeverés után az anyagot néhány órán át állni hagyjuk.

Vízüveg oldat helyett használhatunk tojásfehérje oldatot is (6-8 tojás­fehérje kb. 1 vízzel hígítva).

A fenti módon elkészített festéket a henger etetőjébe öntjük, és egyen­letes nyomással, pontosan függőlegesen a falra hengereljük. Ügyeljünk, hogy az egymás mellé hengerezett mintasávok pontosan és párhuzamosan illeszkedjenek a szomszédos, megelőző sávhoz. Ellenkező esetben hullá­mos, egyenetlen mintát kapunk, vagy a minták egymásra nyomódnak.

FESTÉS PRAKT1COLORRAL

Jelentős könnyebbséget nyújt festési munkánknál a Prakticolor fal­festék használata. Ez a por alakú festék kötőanyagot is tartalmaz, és így minden további anyag hozzáadása nélkül, egyszerűen vízben feloldva, használatra kész festéket nyerhetünk. Fehér, szürke, sárga, zöld, kék és piros színben kerül forgalomba. Fenti alapszínek egymással bármely arányban, vagy Emfix színezőpasztával max 3% mennyiségben keverve, tetszés szerinti színárnyalatokat adnak.

Prakticolor használatánál a poranyagot azonos mennyiségű langyos vízzel keverjük össze (pl. 1 kg festékhez 1 liter vizet adunk) és ezt időnként megkevergetve, 3-4 órán át állni hagyjuk, majd kenőkéssel szitán átnyom­juk. Az így kapott festék már használatra kész.

A festék oldódási ideje alatt elvégezhetjük a falfelület előkészítését. A festendő felületről a fellazult, pergő régi festékréteget kaparással kell eltávolítani, megfelelő szilárdságú rétegig. Az egyenetlenségi hibahelyek kb. 10% gipszet tartalmazó meszes glettel javíthatók ki. Ezután a fal­

100

felületet szappanoldattal le kell mosni. Száradás után a festést megkezd­hetjük és akár ecseteléssel, akár hengerezéssel vagy szórással elvégezhet­jük. Szükség esetén az első, megszáradt festékréteg (száradási idő: 3-4 óra) újabb réteggel festhető át. Ezüst színű minta hengerezéshez célszerű Sterling pasztát használni. – A Prakticolor falfesték átlagos kiadóssága 8-10m2/kg.

FESTÉS WALLKYDDAL

Első feladatunk, hogy megvizsgáljuk a fal felületét. A Wallkyd igen jól tapadó, tartós réteget alkot mind enyves festésű, mind meszelt felüle­ten, ha az alap szilárd. A fellazult, felhólyagosodott réteget azonban gon­dosan el kell távolítani. Az esetleg előforduló lyukakat, sérüléseket Wall­kyd és gipsz jól kikevert pépes elegyével tömítsük. A fal kisebb egyenet­lenségeinek eltüntetéséhez, simításához Wallkyd kittet használjunk. Mi­után a tapaszolás teljesen megszáradt, a javított részeket csiszoljuk le, majd poroljuk le a festendő fal egész felületét.

A Wallkydot fehér színben gyártják, de valamennyi szín előállítható sárga, kék, zöld, piros és fekete színű Wallkyd színezőpaszta bekeveré­sével.

Mielőtt az ízlésünknek megfelelő szín kikeveréséhez fognánk, végezzük el a hígítást. Alapozáshoz 20-30%, a második réteghez 15-20% hígító (szintetikus hígító vagy lakkbenzin) kell. Ezután a festendő falfelület fel­mérése alapján kiszámított festékmennyiség színezését a következőkép­pen végezzük: a színezendő anyagból kiemelünk egy keveset, jól fel­hígítjuk, majd állandó keverés közben hozzáadunk a színezőpasztából. Ezt a keveréket – számolva az erős színezőhatással – óvatosan a fehér festékbe adagoljuk, és nagyon alaposan elkeverjük.

Vegyük figyelembe – különösen, ha finom pasztellszínt akarunk elér­ni hogy a Wallkydréteg száradás után még 1-2 tónussal sötétedik. Ezért a fal egy darabkájára fessünk színpróbát, ez 10-15 perc múlva meg­szikkad annyira, hogy már alkalmas a szín megítélésére.

Helyes, ha mind az alapozó, első réteget, mind a fedőréteget azonos színnel festjük.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a Wallkyd tűzveszélyes! Nyitott ab­laknál fessünk, és ezalatt se nyílt lángot, se villanykapcsolót ne használ­junk és semmi esetre se dohányozzunk.

101

EMF1XES FESTÉS

Az Emfix elsősorban abban különbözik a Wallkydtól, hogy hígítója víz. További különbség az, hogy a falat festés előtt másképpen kell elő­készíteni.

Emfixes festésnél első tennivalónk, hogy a festendő fal felületét vízbe mártott korongecsettel vagy szivaccsal benedvesítjük, és a fellazított régi festékréteget acélkaparóval teljes egészében eltávolítjuk. Ezután az eny­ves festésnél ismertetett módon elvégezzük a tapaszolást, illetőleg a simí­tást.’ Száradás után a tapaszolt, simított felületet lecsiszoljuk, majd gon­dosan portalanítjuk. Ha a fal csak meszelt – száraz csiszolás és nedvesítés után -, azonnal festhető Emfixszel.

Az Emfixet szintén csak fehér színben gyártják, a kívánt pasztellszí­neket Emfix színezőpasztával állíthatjuk elő. A szín előállításakor ugyan­úgy járunk el, mint a Wallkydos festésnél, azzal az eltéréssel, hogy ez esetben a hígító: víz.

Az előkészített és portalanított falat festés előtt teljes egészében be kell nedvesíteni. Száraz falon ugyanis az első (alapozó) Emfixréteg nem tapad kifogástalanul.

Alapozáshoz az Emfixet 1/3 mennyiségű vízzel hígítjuk (1 kg festékhez 3-4 dl víz), és ezzel egyszer átfestjük a falat. A második, ún. fedőréteget 3-4 óra száradási idő után kezdhetjük festeni. A jó fedőképesség biztosí­tása végett ez esetben legfeljebb 10% vízzel hígítsuk (1 kg festékhez 1 dl víz) az anyagot. A beszáradt Emfix festékcseppet acetonnal vagy nitro- hígítóval távolítsuk el.

MESZELÉS. A meszelés előnye, hogy igen olcsó, tartós és fertőtlenítő, csíraölő hatású. Különösen előnyös gőzös és penészedésre hajlamos he­lyiségek (konyha, fürdőszoba, kamra stb.) festésére. Hátránya, hogy könnyen piszkolódik, és nem mosható le.

Mésztej készítésekor 4-5 kg oltott meszet kb. 101 vízben alaposan el­keverünk. Az így nyert elegyet ajánlatos szitaszöveten átszűrni, hogy a benne levő csomócskákat, szennyeződéseket eltávolítsuk. Ennyi mésztej- jel egy kb. 4×4 m-es alapterületű szobát meszelhetünk ki.

Vastagabb réteget kapunk, ha az elegybe kb. 1 kg budaiföldet (piktor­téglát) keverünk. Keverés előtt ajánlatos a budaiföldet 1-2 óráig vízben áztatni.

102

A szín fehérségét 1-2 dkg ultramarin hozzákeverésével javíthatjuk. Könnyebben ecsetelhető az elegy, ha 10 dkg orsóolajat vagy valamilyen növényi olajféleséget adunk hozzá.

Meszelhetünk korongecsettel, de a jóval olcsóbb meszelőkkel (váci meszelő vagy a hosszú nyélre erősíthető bonyhádi, illetőleg ceglédi me­szelő stb.) is. Meszelés előtt a falat seprűvel vagy kefével alaposan por- talanítani kell. Mivel a mész nem fed jól, ajánlatos – különösen, ha a fe­lület szennyezett – kétszer meszelni.

Festett falon a meszelés nem tapad, a mészréteg száradás után lepat­togzik.’Ha mégis szükséges a festett fal meszelése, akkor az enyves fes­tékréteget vizes ecseteléssel fel kell puhítani, és kaparókéssel teljesen el kell távolítani.

KÜLSŐ VAKOLAT FESTÉSE. Külső vakolatok festésének legegy­szerűbb és legolcsóbb módja a meszelés.

Oltott mész és víz kb. 1:1 arányú keverékéből mésztejet készítünk. A festéshez csak állott (legalább 2-3 hétig pihentetett) oltott mész hasz­nálható, mert a frissen oldott mész lepattogzik.

Az első réteget tiszta mésztejjel fessük. A második réteg anyagába ke­verjük a színező porfestéket. (A mészre számított kb. 5-20% mennyiségű porfestéket szokás használni.)

Színezésre csak mészálló porfestéket használjunk. Ilyenek az okker, a szatinóber, a pompeivörös, a lakkfekete, az oxidfekete, a cementzöld, az ultramarin stb. Ugyanakkor a lakkvörös, krómsárga, baltimórsárga, freskózöld, horganyzöld, azúrkék, odolkék, törökvörös, krapprózsa stb. külső meszes festék készítésére nem alkalmasak.

A festék ecsetelhetőségét javítja, ha néhány százalék növényi olajat (pl. lenolajat) keverünk bele.

Jobb minőségű és szebb lesz a külső bevonat, ha meszelés helyett Emfixszel vagy Wallkyddal készítjük a már ismertetett módon.


Mázolás

M

ázoláskor igen tartós olajfesték-, lakk-, illetőleg zománcbevo-

nattal látjuk el a festendő tárgyat. Ez védelmet nyújt a külső, fi-

zikai és kémiai hatások ellen, és ugyanakkor dekoratív hatású.

A mázolásnál is az az első feladatunk, hogy a bevonandó felületet elő-

készítsük. A régi, fellazult, felhólyagosodott festékréteget kaparással,

csiszolással eltávolítjuk. Ha a korábban mázolt felület túlnyomó részén

hibás a festékréteg, akkor azt teljes egészében el kell távolítani. Erre a cél-

ra jól bevált szer a Kromofág.

A következőkben külön foglalkozunk a fa- és fémtárgyak és külön a

falfelületek mázolásával. Előbb azonban a régi festékréteg „leoldására”

szolgáló szer használatát ismertetjük.

A Kromofág olyan intenzív hatású szerves oldószereket tartalmaz,

amelyektől a régi festékréteg (olajfesték, lakk, zománc) annyira felpuhul,

hogy kaparókéssel egyszerűen „letolható”.

A lehetőleg vízszintesen elhelyezett tárgyra kenjük ecsettel bőven az

előzőleg jól felrázott folyadékot, és vékony festékrétegen 10, vastagabb

rétegen 20 percig hagyjuk rajta. Ezután sima felületről kaparókéssel,

domború vagy homorú felületről erős szálú kefével (pl. súrolókefével)

távolítjuk el a régi festékréteget. Az eljárás közben ügyeljünk arra, hogy

a fenti várakozási időt ne lépjük túl, mert a Kromofág közben elég

gyorsan párolog. Ennek következtében a már felpuhult festékréteg újra

megkeményedik, és így már nem távolítható el. Ha az előírt várakozási

idő betartása mellett a festékréteget nem tudtuk teljes egészében eltávolí-

tani, az eljárást ismételjük meg.

Ha a régi festékrétegnek csak egy kis része hibás, akkor a fellazult

105

réteget kaparókéssel (spatulyával), eltávolítjuk. Utána lakkbenzines át- dörzsöléssel zsírtalanítjuk, csiszolópapírral alaposan átdörzsöljük, por­talanjuk, majd ugyancsak kaparókéssel tapaszoljuk a felületet. A ta­paszokat 0,5 mm-nél vastagabb rétegben nem szabad felkenni. Ezért, ha nagyon egyenetlen a felület, és egy tapaszolással nem értük el a kívánt simaságot, inkább tapaszoljunk még egyszer.

Esős időben, +5 C°-nál alacsonyabb külső hőmérsékleten ne mázol­junk. A tűző napsütés szintén árt a friss festékbevonatnak.

Általános szabály az is, hogy a festéket vékonyan kell felkenni, ha nem fed eléggé, fessünk inkább két vagy három réteget. Vastagon felvitt festékkel felületünk sem szép, sem hibátlan nem lesz. A festéket úgy kell hígítani, hogy könnyen ecsetelhető és egyben megfelelő fedőképességü is legyen. Túl sok hígító csökkenti a festék fedőképességét, ha viszont kevés benne a hígító, nem ecsetelhető jól. Igen fontos, hogy a hígított festéket a hígítóval alaposan keverjük össze, egy neműsí tsük.

Úgy fessünk, hogy először egy adott irányba kenjük szét az anyagot, majd erre merőlegesen – újabb bemártás nélkül – ismételjük meg a műve­letet. Ha a festék még mindig könnyen ecsetelhető, ajánlatos a fenti két­irányú műveletet megismételni, hogy a festendő felület teljesen egyenle­tesen legyen bevonva.

Minden olyan tárgyat, ami elmozdítható (pl. ajtó, ablakkeret) víz­szintes helyzetben fessünk. Ezzel elősegítjük a felvitt festék terülését, a felület egyenletes sima lesz, és meggátoljuk a festék „megfolyását”.

A festés szerszámait már ismertettük. A mázolás leggyakrabban hasz­nált eszközével az 1,5 vagy 2col-os szélességű lapos lakkecsettel úgyszól­ván minden műveletet el tudunk végezni. A nehezen hozzáférhető haj­latok, kisebb részfelületek festéséhez a kisméretű lyoner ecseteket hasz­náljuk.

Marokecsetet is használnak mázoláshoz, de – minthogy a sűrűbb fes­tékek szétkenésekor erősebben kell nyomni mint falfestésnél – rövidebbre (5-6 cm-esre) „kötik vissza”. A „visszakötés” módját A festés szerszá­mai c. fejezetben már ismertettük.

Végül ismét hangsúlyozzuk, hogy mázolásra fokozottan érvényes az alapelv: gondosan előkészített, simára dolgozott felületen lehet csak jó és szép eredményt elérni. Ezért ne sajnáljuk az erre fordított időt, mert ettől függ a festett felület tartóssága és szépsége.

106

FAFELÜLETEK MÁZOLÁSA

Az első művelet, az előkészítés szempontjából lényeges különbség van festetten és festett felületek között. A még nem festett tárgy felületét elő­ször „telíteni” kell, hogy megszüntessük szívóképességét. Erre a célra olajfesték hígítót használunk. Ezt a telítendő felületre kenjük, majd 2-3 óra múlva a fölösleget tiszta, száraz ruhával, a fa erezete irányában le­dörzsöljük, és 24 óra hosszat száradni hagyjuk. Nedves fafelületet sem telíteni,- sem mázolni nem szabad!

Régi, már festett fatárgyakat fölösleges telíteni, ezekről csak a fella­zult festékréteget kell eltávolítani. Ezután már azonos módon tapaszoljuk az új és régi fafelületeket.

Tapaszoláshoz faátvonó tapaszt vagy Wallkyd kittet használhatunk. Mindkettőt vékony rétegben, spatulyával kenjük a felületre, és gondosan elsimítjuk.

A faátvonó tapasz száradási ideje 24 óra, a Wallkyd kitt sokkal rövi- debb idő (2-3 óra) alatt szárad. Ez meggyorsítja munkánkat, mivel a kö­vetkező művelet előfeltétele a teljes száradás.

A tapaszolt réteg lecsiszolása és portalanítása után következik az ala­pozás. Minthogy azonban az alapozófestéket csak a fedőzománc tulaj­donságainak figyelembevételével tudjuk helyesen kiválasztani, előbb a zománcfestékekről kell néhány szót szólni.

Fafelületek mázolására a következő zománcfestékeket használhatjuk: Belső zománc, Szintetikus zománc és Progress zománc.

A belső zománc előnyös tulajdonsága, csillogó fényes felülete. Hát­ránya viszont, hogy külső hatásokkal szemben a legkevésbé ellenálló. így – mint arra a neve is utal – a lakásban tevő tárgyak bevonására alkalmas. A szintetikus zománc külső és belső térben egyaránt használható, bevo­nata „viharálló”, de nem olyan fényes, mint a belső zománcé. Mindkét zománc fehér változata utólag kissé sárgul. A Progress zománc egyesíti magában az előző két festék előnyös tulajdonságait: „viharálló”, fényes felületű, de utólag nem sárgul, igen gyorsan (5-6 óra alatt) szárad.

A céljainknak legjobban megfelelő zománc kiválasztásakor vegyük figyelembe, hogy bár a fürdőszoba és a konyha a lakás belsejében van, gyakran párás légterük nem használ a festékbevonatnak. Gondoljunk arra is a külső ablakkeretek és ajtók zománcbevonatának megválasztása­kor, hogy ezek ki vannak téve az időjárás viszontagságainak.

A fenti szempontokat egybevetve megállapíthatjuk, hogy a legkedve­

107

zőbb tulajdonságai a Progressnek vannak. A belső zománc kevésbé elő­nyös festék, ezért egyre ritkábban használják. A szintetikus zománc hasz­nálhatósága a két előző típusé között van.

Alapozó festékként olajfestéket és szintetikus alapú Alaplast-ot hasz­nálhatunk. Olajfesték kétféle minőségben (Kolorit és Standolit) kapható. Alapozó, közbenső réteg céljaira teljesen megfelelő az olcsóbb Kolorit olajfesték.

Ha fedőrétegként Progress zománcot használunk, feltétlenül Alaplasttal alapozzunk. Ha mégis olajfestékkel alapozunk, legalább 48 órát hagyjuk száradni, és csakis a teljesen száraz felületre fessük a Progress zománcot.

Belső zománc vagy szintetikus zománc alá használható mind olajfes­ték, mind Alaplast. Ez esetben főként a rövidebb száradási idő (8 óra) szól az Alaplast mellett.

LÁBAZATFESTÉS

A konyha, fürdőszoba, W. C. falait gyakran – csempézés helyett csem­pemagasságig – mázolják, hogy e falrészek moshatók legyenek.

A még festetlen falfelületet először telítjük, beeresztjük (olajfesték hí­gítóval). (Az egyszer már festett falat nem kell telíteni.) Száradás után tapaszoljuk, csiszoljuk. Ha szép, tükörsima felületet szeretnénk, akkor a tapaszolást és a csiszolást megismételjük. Ezután következik az alapozás olajfestékkel vagy Alaplast-tal. Befejezésül ráfestjük a fedőréteget. Erre a célra igen jól használható a szintetikus zománc. Amennyiben magas fényű és tartós felületet kívánunk, használjunk Progress zománcot.

/

EGYÉB TÁRGYAK LAKKOZÁSA

Lakkozás előtt a nyers fát olajfesték hígítóval telíteni kell. A már lak­kozott felületet nem kell telíteni. A repedezett, leválófélben levő lakkot le kell kaparni. Ha a teljes felület tönkrement, akkor Kromofággal el kell távolítani.

Száradás után a tárgyat csiszolópapírral enyhén lecsiszoljuk, majd le­poroljuk, s máris lakkozhatunk.

Az átvonólakkokkal vékonyan, legalább két rétegben vonjuk be a felü­letet. Az egyes rétegek között az előírt száradási időt tartsuk be. Szép

108

fényű, tartós bevonatot kapunk, ha egy-két réteg csiszolólakkot kenünk a telített fára. Az egyes rétegek száradási ideje 24 óra. A száraz lakkréte­get benedvesített vízálló csiszolópapírral csiszoljuk át. Erre az alapra festjük az átvonólakkot. Átvonólakk a Hintólakk, a Külső kopállakk és a Szintetikus színtelen kövérlakk.

A szintetikus színtelen soványlakk padok, székek lakkozására használ­ható, legalább két rétegben.

Csónakok vagy más, vízben használt tárgyak lakkozására alkalmas a Csónaklakk és a Promptin. Az utóbbi különösen vízálló, és igen gyorsan szárad. Mindkettőt legalább két rétegben kell a beeresztett fára felkenni.

VASFELÜLETEK MÁZOLÁSA. A vasfelületek előkészítése nagyon fontos, mivel a rozsdás felületre mázolt festék hamar leválik. A rozsda lekaparására a legegyszerűbb eszköz a drótkefe, a csiszolópapír és a ka­parókés. Ez a munka igen fáradságos, de tartsuk szem előtt, hogy az ala­pozás szabja meg a bevonat tartósságát.

Rozsdátlanítás után a felületet lakkbenzines (vagy terpentines) ecsettel dörzsöljük át (zsírtalanítás), majd a száraz felületet poroljuk le.

Alapozás céljára alkalmas a Szintetikus mínium, igényesebb munká­nál a Kohómíniumos olajfesték. Ezt egy, esetleg két rétegben kell fel­kenni. A míniumos olajfesték kb. 24 óra alatt szárad, teljes kiszáradására azonban legalább 8-10 napot kell várni. Ennél hamarabb nem szabad átvonófestékkel bevonni. Vigyázat, ezek az anyagok mérgező hatásúak, feloldásnál óvatosan kezelendők!

A ZTO Bauxitvörös alapozó közel olyan fokú korrózióvédelmet nyújt, mint a míniumos olajfesték, tehát használható helyette. Előnye, hogy olcsóbb, szaporább, nem mérgező és 24 óra alatt szárad. Alapozáshoz 1-2 rétegben alkalmazandó.

Vasfelületek mélyedéseinek, repedéseinek tömítését a fafelületek fes­tésénél elmondottak szerint végezzük. A különbség az, hogy faátvonó tapasz helyett olajos barna Késkittet vagy szürke Filling-up kittet kell használni. Időjárás hatásának kitett tárgyakat (kerítések, vasoszlopok stb.) szintetikus zománccal, Progressel vagy Rozsdagátló olajfesékkel fessünk be. Autó- vagy motorkerékpár-karosszériákon keletkező kisebb festési hibákat ecsetelhető nitrozománccal javíthatunk ki. Ez rendkívül gyorsan szárad (4 óra). Alapozónak Primolt, kittelés céljára Nitrokés- kittet használjunk.


Festékek és festési

segédanyagok tulajdonságai

H

alamennyi ismertetett termékre vonatkozik, hogy a feltüntetett

(m2/kg) értékek egy réteg festésére értendők. – Ismételten hangsú-

lyoznunk kell, hogy a festékek és egyéb anyagok különböző

mértékben ugyan, de tűzveszélyesek. Ezért csak nyitott ablaknál lehet

valamennyit felhasználni. Az Emfix alapozó festék, az Emfix színező

paszta és az Emfix késtapasz vizes alapúak és ezért nem gyúlékonyak.

Ezért csupán a száradás meggyorsítása miatt célszerű az ablakot nyitva

tartani.

Standolit olajfesték. Alkalmazási terület: külső vagy belső igénybevé­telnek kitett fa- és falfelületek alapozó- és fedőfestése, továbbá alapozott fémfelületek fedőfestése.

Kiadósság: 5-10 m2/kg.

Hígító: alapozásnál lakkbenzin, fedőfestésnél kövér hígító.

Száradási idő: 24 óra.

Kolorit olajfesték. Alkalmazási terület: kevésbé igényes mázolási mun­kák. Fa- és falfelületeken alapozó-, közbenső és fedőfestésre alkalmas. Külső munkáknál fedőrétegként nem alkalmazható.

Kiadósság: 6-8 m2/kg.

Hígító: alapozásnál normál olajfesték hígító, fedőfestésnél kövér hí­gító.

Száradási idő: 24 óra.

111

Alaplast univerzális műanyag alapozó. Alkalmazási terület: fedőzomán­cokhoz (Progress, Szintetikus, Belső I. a.) alapozórétegként. Fémfelüle­teken nem helyettesíti a rozsdavédő alapozófestéket.

Kiadósság: 6-8 m2/kg.

Hígító: 10-20% szintetikus hígító.

Száradási idő: 8 óra.

Szintetikus zománc. Alkalmazási terület: külső vagy belső igénybevé­telnek kitett fa- és fémfelületek fedőfestése.

kiadósság: 6-8 m2/kg.

Hígító: szintetikus hígító.

Száradási idő: 24-36 óra.

Belső zománc I. a. Alkalmazási terület: az épületek, lakások belsejében levő olyan fa- és fémfelületek fedőfestése, amelyek az időjárás, víz és gőz hatásának nincsenek kitéve.

Kiadósság: 8 m2/kg.

Hígító: lakkbenzin vagy szintetikus hígító.

Száradási idő: 24-36 óra.

Progress zománc. Alkalmazási terület: külső vagy belső igénybevétel­nek kitett fa- és fémfelületek fedőfestése. Előnye: egyesíti magában a Belső zománc csillogó fényét és a Szintetikus zománc „viharállóságát”. A fehér színű Progress utólag nem sárgul.

Kiadósság: 30%-kal magasabb, mint a Szintetikus, vagy Belső zo­máncé: 10-12 m2/kg.

Hígító: Szintetikus hígító, toluol, xilol.

Száradási idő: 5-6 óra.

Trinát zománc. Alkalmazási terület: fa- és fémfelületek fedőfestése. A magas fényű fehér Trinát bevonat az időjárásnak ellenáll, nem sárgul.

Kiadósság: 12-15 m2/kg.

Hígító: lakkbenzin, terpentin.

Száradási idő: 24 óra.

112

Trinát alapozó. Alkalmazási terület: fafelületeken alapozó, fémfelüle­teken közbenső rétegként. Felépítésénél fogva előnyös tulajdonsága, hogy felhordásnál függőleges felületen sem folyik le.

Kiadósság: 8-10 m2/kg.

Hígítás: lakkbenzin vagy terpentin.

Száradási idő: 24 óra (12 óra után átfesthető).

Camping kertibútor zománc. Alkalmazási terület: fából és fémből ké­szült bútorok fedőfestése.

Kiadósság: 12-14 m2/kg.

Hígító: szintetikus hígító.

Száradási idő: 24 óra.

Wallkyd mosható falfesték. Alkalmazási terület: fal- és fafelületek be­vonása.

Kiadósság: 9-10 m2/kg.

Hígító: szintetikus hígító vagy lakkbenzin.

Száradási idő: 4-5 óra.

Wallkydkitt. Alkalmazási terület: Wallkyd festék, olajfesték, zománc­festék alatt a fa- és falfelületek egyenetlenségeinek kitöltése.

Felhasználása: max 0,5 mm rétegvastagságban.

Hígító: szintetikus hígító vagy lakkbenzin.

Száradási idő: 3-4 óra.

Wallkyd szinezőpaszta. Alkalmazási terület: falfestésre használt Wall­kyd festék színezése.

Felhasználás: a színezőpasztát egy kevés jól felhígított Wallkyd festék­kel elkeverjük, majd ezt adagoljuk a szükséges mennyiségű Wallkydhoz, és az egészet alaposan elkeverjük. Felhasználási arány: max 3%.

Emfix mosható falfesték. Alkalmazási terület: fal- és fafelületek be­vonása.

113

Kiadósság: 7-11 m2/kg.

Hígító: víz.

Száradási idő: 3 óra.

Emfix késtapasz. Alkalmazási terület: Emfix festék, olajfesték, zománc­festék alatt fa- és falfelületek egyenetlenségeinek kitöltése.

Hígító: víz.

Felhasználása: max 0,5 mm rétegvastagságban.

Száradási idő: 3 óra.

Emfix színezőpaszta. Alkalmazási terület : falfestésre használt Emfix festék színezése.

Felhasználás: a színezőpasztát egy kevés Emfix festékkel elkeverjük, majd a szükséges mennyiségű Emfixhez keverjük.

Felhasználási arány: max 3%.

Diszperzit falfesték. Alkalmazási terület: beltéri falfelületek bevonása.

Felhasználása, színezése az Emfixhez hasonlóan történik.

Kiadósság: az első rétegnél 10-12 m2/kg, a második és a harmadik rétegnél 7-10 m2/kg.

Hígító: víz.

Száradási idő: 2-3 óra után átfesthető.

Prakticolor. Alkalmazási terület: falfelületek bevonása. Előnyös tulaj­donsága, hogy 1:1 arányban vízzel hígítva, használatra kész festéket ad.

Kiadósság: 8-10 m2/kg.

Hígító: víz.

Száradási idő: 3-4 óra.

Nitrolakk, színtelen. Alkalmazási terület: nyers vagy pácolt fatárgyak lakkozása. Fényes, tartós, víz-, benzin- és olajálló réteget képez.

Kiadósság: 10-15 m2/kg.

Hígító: nitrohígító.

Száradási idő: 2 óra.

114

Celloxin nitrozománc. Alkalmazási terület: külső vagy belső igénybe­vételnek kitett felületek (fa, fém stb.) bevonása. Kemény, fényálló, polí- rozás után tükörfényű, benzin- és olajálló réteget képez. Szórható, márt­ható, de nem ecsetelhető.

Kiadósság: 10-12 m2/kg.

Hígító: nitrohígító.

Száradási idő: 2 óra.

Neolux autózománc. Alkalmazási terület: gépjárművek fényezett felü­leteinek felújítása, sérült részek kijavítása. Elégséges egy-két rétegben felkenni, mert így is – csiszolás, polírozás nélkül – magas fényű bevona­tot ad.

Hígító: 10-15% Neolux hígító.

Száradási idő: 1/2 óra múlva átfesthető, 24 óra múlva teljesen száraz.

Nitro késtapasz. Alkalmazási terület: alapozott felületek egyenetlensé­geinek kitöltése vagy megsérült bevonatok gyors kijavítása. Alapozott felületre jól tapad, alapozatlan felületről leválik.

Hígító: nitrohígító.

Felhasználás: max 0,5 mm rétegvastagságban.

Száradási idő: 3 óra.

Átfesthető Celloxin nitrozománccal 24 óra múlva.

Ecsetelhető nitrozománc (1/8 kg). Alkalmazási terület: gépkocsi bevonatok hibáinak kijavítása.

Kiadósság: 10-12 m2/kg.

Hígító: nitrohígító spec.

Száradási idő: 4 óra.

Sabin rozsdagátló olajfesték. Alkalmazási terület: alapozott kültéri acélfelületek korróziógátló fedőfestése.

Kiadósság: 6-10 m2/kg.

Hígító: kövér hígító.

Száradási idő: 36 óra.

115

Kohóminiumos olajfesték. Alkalmazási terület: erős igénybevételnek kitett vasfelületek alapozása.

Kiadósság: 4-5 m2/kg.

Hígító: kövér hígító.

Száradási idő: 24 óra. A következő réteg felhordása előtt azonban ajánlatos 8-10 napot várni, mert az alapozóréteg maximális védőhatása így alakul ki.

Szintetikus mínium. Alkalmazási terület: erős igénybevételnek kitett vasfelületek alapozása.

Kiadósság: 4-5 m2/kg.

Hígító: lakkbenzin.

Száradási idő: 24 óra. A következő réteg felvitele előtt azonban ajánlatos legalább 3 napot várni, mert az alapozóréteg maximális védő­hatása így alakul ki.

ZTO Bauxitvörös. Alkalmazási terület: erős igénybevételnek kitett vasfelületek alapozása.

Kiadósság: 6-8 m2/kg.

Hígító: lakkbenzin.

Száradási idő: 24 óra. A következő réteg felvitele előtt ajánlatos leg­alább 3 napot várni, mert az alapozóréteg maximális védőhatása így alakul ki.

Vaslakk. Alkalmazási terület: vastárgyak, kályhacsövek felületeinek bevonása.

Kiadósság: 12-16 m2/kg.

Hígító: aszfaltlakk-hígító.

Hőállóság: kb. 150 Cü.

Száradási idő: 8 óra.

Szeszlakk. Alkalmazási terület: fa- és fémfelületek bevonása. Nedves­ség hatásának tartósan kitett tárgyak bevonására nem alkalmas, nem viharálló.

116

Kiadósság: 8-10 m2/kg.

Hígító: szeszlakk-hígító.

Száradási idő: 2 óra. Újabb réteg felvihető 8-10 óra múlva.

Szintetikus színtelen lakk (sovány, kövér). Alkalmazási terület: natúr (sima) festett fából, valamint fémből készült tárgyak csillogó fényű réteggel való bevonására. Testmeleg hatásának kitett tárgyakhoz (pad, asztallap, szék stb.) a „sovány” típust, pácolt vagy színes alapozófestékkel bevont felület lakkozására pedig a „kövér” típust használjuk.

Kiadósság: 8-10 m2/kg.

Hígító: szintetikus hígító vagy lakkbenzin.

Száradási idő: 48 óra.

Kopállak, külső. Alkalmazási terület: szabadban levő tárgyak (pl. kerti­bútor, kocsi, kerítés, külső ajtó stb.) fa- és fémfelületeinek bevonása.

Kiadósság: 10-12 m2/kg.

Hígító: lakkbenzin vagy szintetikus hígító.

Száradási idő: 24 óra.

Kopállakk, belső. Alkalmazási terület: kizárólag külső hatásoktól védett helyen levő, főként fából készített tárgyak felületének lakkozása.

Kiadósság: 10-12 m2/kg.

Hígító: lakkbenzin vagy terpentin.

Száradási idő: 8 óra.

Expresslakk. Alkalmazási terület: nem igényes, belső térben elhelye­zett fatárgyak natúr, pácolt vagy festett felületeinek lakkozása. A felvitt réteg magas fényű, gyorsan szárad, de nem tartós.

Kiadósság: 10-12 m2/kg.

Hígító: lakkbenzin.

Száradási idő: 5 óra.

117

Csónaklakk. Alkalmazási terület: külső igénybevételnek kitett, nyers • vagy pácolt felületek (csónakok, víz fölötti hajórészek stb.) lakkozása. Olajalapú festékbevonattal ellátott fa- és fémfelületek (pl. kertibútorok) viharálló átvonólakkozására is alkalmas.

Kiadósság: 10 m2/kg.

Hígító: lakkbenzin vagy terpentin.

Száradási idő: 48 óra.

Promptin. Alkalmazási terület: elsősorban külső igénybevételnek kitett – nyers vagy pácolt, esetleg festett – fafelületek (csónak stb.) lakkozása. Lényegesen gyorsabban szárad, mint a Sirály csónaklakk. Filmje víz- és viharálló, keményebb, de ridegebb, mint a „Sirály” filmje. Olajalapú festékbevonattal ellátott fémfelületek átvonólakkozására is alkalmas.

Kiadósság: 10-14 m2/kg.

Hígító: lakkbenzin vagy terpentin.

Száradási idő: 12 óra.

Hintólakk. Alkalmazási terület: kerti padok, kocsik fényes lakkréteggel való bevonása.

Kiadósság: 8-9 m2/kg.

Hígító: lakkbenzin vagy terpentin.

Száradási idő: 48 óra.

Csiszolólakk. Alkalmazási terület: igényesebb munkáknál, nyers, pá­colt vagy festett felületre, továbbá fémfelületre közbenső rétegként.

Kiadósság: 10-14 m2/kg.

Hígító, terpentin vagy lakkbenzin.

Száradási idő: 24 óra.

Faát vonó-tapasz. Alkalmazási terület: fa- és falfelületek pórusainak és kisebb egyenetlenségeinek elsimítása.

Kiadósság: 3-6 m2/kg.

Hígító: lakkbenzin vagy normál olajfeslék-hígító.

Száradási idő: 24 óra.

118

»

Filling-up kitt. Alkalmazási terület: alapozott fémfelületek egyenetlen­ségeinek kitöltése, kevésbé igényes munkáknál.

Hígító: lakkbenzin vagy terpentin.

Száradási idő: 8 14 óra.

Durapid kitt. Alkalmazási terület: alapozott fém-, esetleg fafelületek egyenetlenségeinek kitöltése igényesebb munkáknál, pl. gépkocsik lemez­burkolatának tapaszolásánál.

Hígító: lakkbenzin.

Száradási idő: 8-14 óra.

Terebin. Alkalmazási terület: olajfestékek, olajlakkok száradásának elősegítése. 1 kg olajfestékhez legfeljebb 1 dkg.

Folyékony fa. Alkalmazási terület: fatárgyak, bútorok felületi hibáinak kijavítása, valamint puhafa padló, csónak hézagainak kittelése. Előnye a kittel szemben, hogy pácolható, fényezhető.

Előállítják: tölgy-, mahagóni-, dió- és cseresznyeszínekben.

Hígító: nitrohígító.

Száradási idő: 12 óra.

Lenolajkence. Alkalmazási terület: olajfestékek hígítása, de használják fafelületek vagy vakolat előkezelésére, pórustömítésre, eredeti állapotban vagy lakkbenzinnel hígítva. Kiadósság: beeresztés esetén 10-12 m2/kg.

Hígító: lakkbenzin vagy szintetikus hígító.

Száradási idő: 24 óra.

Olajfesték-higitó, normál. Alkalmazási terület: elsősorban olajfestékek hígítása, de felhasználható fa- és falfelületek előkezelésére, pórustömítésre is. Hígítóként csak alapozó- vagy közbenső rétegként festett olajfestékhez használható. Kiadósság: beeresztés esetén 8-12 m2/kg.

Hígító: lakkbenzin.

Száradási idő: 24 óra.

119


Festékszaküzletek

I. HATTYÚ U. 16.

 1. FLÓRIÁN TÉR 9.
 2. ÁRPÁD ÚT 64.
 3. TOLBUHIN KRT. 12.
 4. SZONDI U. 26.
 5. RUDAS L. U. 7.
 6. DOHÁNY U. 68.

VII. THÖKÖLY ÚT 16.

VIII. TELEKI TÉR 4.

IX. FERENC KRT. 22.

 1. RÁDAY U. 45.
 2. KŐBÁNYAI ÚT 59/D.

XI. FEHÉRVÁRI ÚT 7.

XI. SCHÖNHERZ Z. U. 25. XII. NAGYENYED U. 6.

XIII. VÁCI ÚT 4.

 1. HEGEDŰS GY. U. 15.
 2. NAGY LAJOS KIR.

ÚTJA 136.

XIV. KEREPESI ÚT 38.

XV. PESTÚJHELYI ÚT 48.

XVI. SZÉCHENYI U. 24. XVII. BAROSS U. 3.

XVIII. VÖRÖS HADSEREG ÚTJA 365.

XVIII. VÖRÖS HADSEREG

ÚTJA 115.

XVIII. VÖRÖS HADSEREG ÚTJA 106.

XX. KOSSUTH U. 33. XXI. KARÁCSONY S. U. 23. xxii. Dózsa gy. tér i.

355-317 686-820 492-108 184-693 114-294 120-840 227-151 424-121 139-612 134-286 137-286 148-309

 1. 338 451-203 158-815 124-982 122-274
 2. 401

636-781

 1. 655

638-128 131-220/27 m.

280-105

 1. 776

271-035

279-496

478-151

469-995

121

AVII.L * X KERAVILL X X KERAVILL XZZD* KERAVIL1

TÖBB : SZflBflBIBŐ! : TISZTÁBB : RUHA! ;

WA-68 ELECTRONIC

import automata mosógép 5 460,- Ft

HAJDÚ 301 mosógép

HAJDÚ 302 mosógép

HAJDÚ 402 centrifuga

1 660,- Ft

1 640- Ft

1 480,- Ft

OTP HITELRE, HITELLEVÉL NÉLKÜL, 2 ÉVES GARANCIÁVAL,

VÁSÁROLJA A

SZAKÜZLETEIBEN

Bp. II., Mártírok utjo 61.
Bp. IV., Árpád út 70.
Bp. V.. Kossuth Lajos u. 2.
Bp. VI., Lenin krt. 60 62.
Bp. VIII., Harminckettesek tere 6
Bp. X., Zalka Máté tér 3.
Bp. XI., Bartók Béla út 6.
Bp. XIX., Vöröshadsereg u. 101.
Bp. XX., Kossuth tér 8.
Bp. XXI., Rákóczi- Ferenc u. 105

FŐVÁROSI

AVILL KERAVILL X X KERAVILL XZZZX KERAVILI

HÁZTARTÁSI TANÁCSADÓ
MÉG A LEGJOBB HÁZIASSZONYNAK IS HASZNOS.
HÁZTARTÁSI TANÁCSADÓRA TEHÁT MÉG ÖNNEK IS SZÜKSÉGE LEHET
ASSZONYOM. Ml MOST NEM EGY ŐSZI NAGYTAKARÍTÁSHOZ,
EGY KÜLÖNLEGESEN ÍZLETES ÜNNEPI EBÉDHEZ, EGY ÚJ BEFŐTT
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZERETNÉNK ÖNNEK TANÁCSOT ADNI. OLYAN HÁZTARTÁSI
TANÁCCSAL JELENTKEZÜNK, AMELYRE

MINDEN HÁZTARTÁSBAN, MINDEN HÁZIASSZONYNAK,
MINDEN IDŐBEN SZÜKSÉGE VAN

A háztartási bizfosífás

MINDEN HÁZTARTÁSBAN NÉLKÜLÖZHETETLEN, MERT A

háztartási bizfosífás

A HÁZTARTÁSOK ÁLLANDÓ ANYAGI BIZTONSÁGÁT JELENTI.

CSALADJA, OTTHONA NYUGODT BIZTONSAGA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK,

SZÍVLELJE MEG JO TANÁCSUNKAT.

123


Tartalomjegyzék


Vegyi cikkek szerepe

a háztartási munkában

A PADLÓ ÁPOLÁSA 6
SÚROLÁS 6
A PADLÓ BEERESZTÉSE 7
A PARKETTPASZTA HASZNÁLATA 8
PARKETTKOCKA (KEFEVIASZ) 8
FOLYÉKONY PADLÓFÉNYESÍTÖ SZER 9
TARTÓS PARKETTLAKK 12
A PARKETT (PADLÓ) ELŐKÉSZÍTÉSE
A TARTÓS PARKETTLAKK ALKALMAZÁSA ELŐTT 12
TARTÓS LAKKBEVONAT KÉSZÍTÉSE 13
FÜRDŐKÁD. MOSDÓKAGYLÓ TISZTÍTÁSA 16

ÚJ SÚROLÓSZEREK 18
KŐPADLÓ TISZTÍTÁSA 20
AJTÓK. ABLAKKERETEK,
FESTETT BÚTOROK TISZTÍTÁSA, ÁPOLÁSA 20
ABLAKOK TÜKRÖK TISZTÍTÁSA 22
FESTMÉNYEK FELÚJÍTÁSA 23
KÉPKERETEK ÚJRAARANYOZÁSA 23
SZŐNYEGTISZTÍTÁS 23
FÉMTÁRGYAK TISZTÍTÁSA 26
TŰZHELYEK. KÁLYHÁK ÁPOLÁSA 29
RADIÁTOROK ÁTFESTÉSE 30


Bőrápoló szerek

A CIPÓ TISZTÍTÁSA, ÁPOLÁSA 33
FÉNYESÍTŐ HATÁSÚ CIPŐPASZTÁK HASZNÁLATA 35
MŰBŐRBŐL KÉSZÜLT CIPŐK,

MŰBŐR-. ÉS GUMICSIZMÁCSKÁK TISZTÍTÁSA 36 ANTILOPBŐR- ÉS VÁSZONCIPŐK ÁPOLÁSA 36 BAKANCSOK, SPORTCIPŐK ÁPOLÁSA 36

125

BŐRKABÁT ÁPOLÁSA 39
BŐRFESTÉKEK HASZNÁLATA 40
RUHAFESTÉS OTTHON 41
KELMESZÍNTELENÍTŐ 44
BALLONKABÁT IMPREGNÁLÁSA 45


Irtószerek


Mosási tanácsadó

MIT MOSUNK59

AZTATÁS 61

MOSÁS 62

ÖBLÍTÉS 63

SZÁRÍTÁS 64
MOSÓSZEREK 64
PAMUTBÓL. LENBŐL KÉSZÜLT ÁGYNEMŰ.
FEHÉRNEMŰ.
BÜTORHUZaT STB. MOSÁSA 75
MOSÁS MOSÓGÉPPEL 77
GYAPJÚ-. KÖTÖTTÁRU.

HERNYÓSELYEM ÉS MÜSEI YEM HOLMIK MOSÁSA 80
NYLON. SZIFON ÉS TERIIÉN FEHÉRNEMŰK MOSÁSA 81
NYLON. SZIFON FEHÉRNEMŰK SÁRGULÁSA 83
EGYÉB MŰSZÁLAS IEXTÍLIÁK MOSÁSA 84
FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSA 84


Hogyan fessünk otthon?

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 90
A FESTÉS SZERSZAMAI 92
A LAKÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 96
ENYVES FESTÉS 96
FESTÉS PRAKTICOLORRAL 100
FESTÉS WALLKYDDAL 101
EMFIXES FESTÉS 102


Mázolás

FAFELÜLETEK MÁZOLÁSA 107
LÁBAZATFESTÉS 108
EGYÉB TÁRGYAK LAKKOZÁSA 108


Festékek és festési

segédanyagok tulajdonságai

<

f

A FEDÉLTERV DORNIZS LÁSZLÓ MUNKÁJA
IFJ. SOPRONI BÉLA FOTÓI FELHASZNÁLÁSÁVAL

Kiadványszám: K-3001

Formátum: A/5 • ívszám: 8 • Példányszám: 50 100

Nyomdába adva: 1969. VII. 29 • Imprimálva: 1969. X. 22 • Megjelent: 1969. XI. 29

Ez a könyv 5601-54 és 5606-55 szabvány szerint készült

MI-307-C-6970

Készült a Zrínyi Nyomdában (690262/1) Ultraset Junior-62-es gépen, ofszet

rotációs eljárással

Felelős vezető: Bolgár Imre igazgató

Fi
-yjnii
«14–“’ p+rf •
H (lí ■ <’ ■ *Í < H ‘*•» *’X
ÍÉ ? »

7

■ :
• • ■

i • *T’ |

ff]
;a 7?
» A

3

FŐVÁROSI HÁZTARTÁSI ÉS ILLATSZERBOLT
KISKERESKEDELMI VÁLLALAT

12- Ft

OFFSET-NYOMDA .

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Lap tetejére!