Skip to content

Michael Kürschner – A hörcsög (PDF – Átirat)

Michael Kürschner - A hörcsög

Találatok: 63

60

Michael Kürschner

4

Az én hörcsögöm

Neve:

Kora: Neme:

Beszerzés ideje: helye:

Súlya:

Különleges Ismérvei:

Fénykép

Tudnivalók a gondozásról szabadság idejére

Etetése:

Gyógyszerek:

Egyéb:

Az állatorvos neve:

Telefonszáma:

Michael Kürschner

A hörcsög

Elhelyezés – tartás – gondozás – etetés –
szoktatás és magatartásformák

Elektra Kiadóház

A mú eredeti címe

UNSER HAMSTER

© 1987, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH

& Co. Stuttgart

Minden jog fenntartva

Fordította Szabadi Gusztáv

© Hungárián translation

Szabadi Gusztáv, 1996

A könyvben megadott minden adatot gondo­san ellenőriztünk, és azok megfelelnek a tudo­mány jelenlegi állásának. A tudomány azonban állandóan továbbfejlődik, az ismeretanyag ál­landóan bővül és változik, ezért ajánlatos figye­lemmel kísérni a szakirodalmat, hogy ismere­teink ne váljanak túlhaladottakká. Itt elsősor­ban az állatorvossal és tenyésztőkkel való konzultációra, a takarmányok és gyógysze­rek használati utasításaira gondolunk.

ISBN 1416-339 X

ISBN 963 7314 80 6

Elektra Kiadóház 2006

Felelős kiadó a kiadó ügyvezető igazgatója

Felelős szerkesztő Boldizsár Ildikó

Műszaki szerkesztő Neyer Éva

Nyomdai előkészítés Alinea Kft.

Nyomta és kötötte: NÓVUM Kft, Algyö Felelős vezető: Budincsevich József

Tartalom

Előszó

A hörcsögök típusai

Kínai csíkos hörcsög

Dzsungáriai törpehörcsög

A szíriai aranyhörcsög

Mezei hörcsög

Vásárlás előtt

Törpe- vagy aranyhörcsögöt?
Hány évig él egy hörcsög?….
Elhe yezés

Tippek a vásárláshoz

 1. A helyes gondozás 38

A ketrec tisztasága 38

 1. Óvjuk hörcsögünket

7 a veszélyektől! 39

9

10 Hörcsögöt tenyésztünk 42

 1. Az ivari különbségek 43

Barátságos hörcsögkisasszony

 1. kerestetik 43

13 Tenyésztés 45

15 A párzás 46

 1. Vemhesség, ellés 48
 2. Fejlődés 49

A hörcsögtanya 18

A megfelelő lakóhely 18

A ketrec 18

Akvárium vagy terrárium 19

A búvóhely 21

Fészek- és alomanyagok 23

Etető- és itatóedények 24

Mászó-, futó- és játszó­

alkalmatosságok 24

Hörcsög jön a házhoz 27

Az új otthonban 27

Hogyan tartsuk helyesen

a hörcsögöt? 28

A megszokástól a kezességig…. 29

A helyes etetésről 31

Az alaptakarmány 31

Friss zöldtakarmányok 33

Állati eledelek 35

Nyalánkságok 36

A hörcsögök is

megszomjaznak 37

Mit tegyünk,

ha a hörcsög beteg 51

Bőrmegbetegedések 52

Hiánybetegségek 52

Szempanaszok 53

Hasmenés 54

Élősködők 54

Megfázások 55

Sérülések 56

Gyógyszerek beadása 56

Az életkörülmények a szabadban 57

A hörcsögök érzékszerveiről 59

Testbeszéd és hangok

a hörcsögök között 61

A hörcsögök ügyes

és gyors állatok 62

«

Előszó

Bízvást elmondhatjuk, hogy az eu­rópai lakásokban ápolt díszállatok közül a hörcsög a leggyakoribb. A hörcsögök igen rövid idő alatt meghódították az emberek, főleg a gyermekek szívét. A sivatagból szár­mazó kis állat környezetével szem­ben igénytelen, az ember iránt pe­dig nagyfokú bizalmat mutat. Mind­ezek ideális háziállattá teszik ott, ahol számára csak kis helyet tudnak szorítani a lakásban.

A dolgoznijáróknak és az iskolások­nak nem sok idejük jut a háziállatok­kal való törődésre, bár sokukban ott él a vágy, hogy valamilyen állatot tartsanak maguk mellett. A hörcsö­göt mintha az ő számukra hozta vol­na létre a természet. Bármilyen hör­csögöt választunk is, van egy közös tulajdonságuk: pihenőidejük a nap­palra esik, amit többnyire átalusz­nak. Mint alkonyi és éjjeli állatok, csak késő délután elevenednek meg. Ezután viszont a kora hajnali órákig aktívak maradnak.

A hörcsögök magányos állatok, és nem igényelnek föltétlenül társat ma­guk mellé. Háziállatként barátságos lelkületűek, könnyen megbarátkoz­nak környezetükkel, szelídek és ke­zesek, bizalmasak. Az elhelyezéssel szemben nem igényesek, és nem igényelnek bonyolult gondozást, ápolást sem., Átadásukkal kapcso­latos költségek így szerények. Egy kis hörcsögnek való közepes nagy­ságú ketrec a bele való házikóval, búvóhellyel, alommal és élelemmel tökéletesen megfelel kezdetnek. Mind­ezek a hörcsögöt nemcsak a felnőt­tek, hanem a gyermekek számára is kedvelt házi- vagy díszállattá teszi. A szülők segíthetnek az állatkedvelő gyermekeknek abban, hogy később az állat igényeit figyelembe vevő, fe­lelősségteljes állattartóvá váljanak.

Ez a könyv ahhoz akar segítséget nyújtani, hogy minden érdeklődőt bevezessen a hörcsögök szakszerű tartásának rejtélyeibe, és összefog­lalja a legfontosabb kérdéseket a beszerzés, a tartás, etetés és gon­dozás területéről, hogy a hörcsög­tulajdonosok sok örömüket lelhes­sék állataikban.

6

Típusok

A hörcsögök típusai

A kisrágcsálókat (Rodentia) minden korban nagy előszeretettel tartották disz- vagy háziállatként. A közéjük tartozó hörcsögök csak a legutóbbi időkben váltak kedvelt és keresett háziállatokká. Az állatrendszertan­ban a hörcsögök az egérfélékkel (Myomorpha) mutatnak szoros ro­konságot, de különálló nemzetség­ként a hörcsögfélék (Cricetidae) családjába tartoznak. Az egyszerű­ség okáért a hörcsögöket törpe ter­metű és nagy hörcsögökre oszthat­juk. Könyvünkben mi is ebben a sorrendben tárgyaljuk az egyes tí­pusokat. Mindegyik típusra jellem­ző, hogy lábaikon öt ujjuk van, őrlő­fogaik gyökeresek, a metszőfogak­nak nincs gyökerük; ezek folyama­tosan növekszenek, ahogy felületük a rágással kopik. Mindenki előtt is­mertek az igen nagy, tágulékony és szinte vállig érő pofazacskók, ame­lyek a táplálék raktározására, illetve a készletek szállítására szolgálnak.

A törpehörcsögök közé két ismert tí­pus tartozik, amelyek egyre sűrűb­ben bukkannak fe az állatkereske­dések kínálatában, és amelyek dísz­állatként a legkönnyebben tarthatók.

A különböző hörcsögfajok elterjedési terü-
letei: 1. mezei hörcsög, 2. dzsungáriai tör-
pehörcsög, 3. kínai csíkos hörcsög, 4. Szí-

riái aranyhörcsög

Kínai csíkos hörcsög

Crircetulus gríseus

A csíkos vagy kínai hörcsög a hör­csögök között viszonylag hosszú­nak számító farkáról könnyen felis­merhető.. Szőrének színezete a szürkétől a barnásig terjed. A hátvo­nalán jellegzetes, angolnára emlé­keztető sötét csík vonul végig, amely ritka esetben hiányozhat is. Eltérő színű, tenyésztett változatok eddig nem jelentek meg. Lábvégei majdnem teljesen csupaszok és

7

Típusok

csak télen fedi ezeket szőrzet. Fe é- nek alakja a többi hörcsögénél va a- mivel hosszabb. Teste közepes mé­retű, mintegy 9,5-12,5 cm, farka át­lag 2,5 cm hosszú. Ezekkel a mére­tekkel a törpehörcsögök között szin­te óriásnak számít.

Mint földrajzi mellékneve elárulja, a csíkos hörcsög Közép-Ázsiából szár­mazik, ahol elsősorban a kietlen és száraz kínai és mongol sztyeppés si­vatagot lakja. A típust már 1867-ben felfedezték és leírták, ezután azon­ban nyilván feledésbe merült, és so­káig összecserélték egy másik tör- pehörcsögfajtával. A század köze­pén találtak rá ismét a zoológusok, és ismerték el genetikailag önálló fajtának.

A tudományos vizsgálatokra hasz­nált kísérleti állat csak néhány éve

vált kedvelt díszállattá. Európában néhány kistenyésztő figyelt föl az ál­latra a 70-es években. Az, hogy még ma is viszonylag kevés helyen talál­kozhatunk vele, tenyésztésével függ össze. A kereslet állandóan növek­szik, mert az állat jóindulatú, kedves és barátságos, de nem könnyű te­nyészteni. Mivel a csíkos hörcsög egyáltalán nem agresszív és nem ha­rapós, tartása, gondozása a gyer­mekek számára is sokkal kevésbé problematikus, mint azt sokan gon­dolják. Az új körülményekhez való rendkívül nagyfokú alkalmazkodó­képessége megkönnyíti tartását. Mint az összes többi hörcsög, a kí­nai csíkos hörcsög is kimondottan magányt kedvelő állat, amely azon­ban a fogságban társas lénnyé vál­hat, ha a temperamentumos kis ál-

8

Típusok

latnak megfelelő helyet és körülmé­nyeket tudunk teremteni.

Dzsungáriai törpehörcsög

Phodopus sungorus

A kínai hörcsöggel ellentétben a Phodopus nemzetségbe a rövid far­kú hörcsögök tartoznak, amelyek farka még mozgás közben is alig látszik ki szőrmebundájuk alól. A dzsungáriai törpehörcsögök bun­dája sűrű és selymes, színe barnás­szürkés okkersárga. Ez a szín há­rom kiöblösödéssel nyúlik bele az oldal fehér mezőjébe. A dzsungáriai törpehörcsögnek is jellegzetessége a háton, a fej közepétől induló feke­te vagy feketésbarna hosszanti csík,

amely a lapocka magasságában ki­szélesedik. Fekete füleinek csúcsa világos. A dzsungáriai hörcsögök érdekes sajátossága, hogy a téli hónapokban teljesen vagy részle­gesen fehér bundát viselnek. Ezzel a sarkvidéken élő állatokra hasonlí­tanak, amelyek télen a környezet­hez való alkalmazkodásként meg­változtatják bundájuk színét. A túlfű­tött szobákban és lakásban tartott állatokon e jelenség azonban gyen­gébben vagy egyáltalán nem mutat­kozik. A sűrű szőrrel fedett hátsó lá­bak a további jellemzői ennek az igazán díszes megjelenésű törpe­hörcsög fajnak. A törpe jelző nem túlzás, mert az egész állat az orrától a farka végéig mindössze 6-10 cm hosszú. Kis farkocskája többnyire nem hosszabb 8 mm-nél.

9

Típusok

A dzsungáriai törpehörcsög a Kö- zép-Ázsiában elterülő óriási puszta­ságokról származik, amelyek Kínát, Mongóliát és a volt Szovjetunió nyu­gati területeit foglalják magukba. A hörcsögök itt a sztyeppek és a fél­sivatagok lakója.

Bár a dzsungáriai törpehörcsög a tudomány által nagyon régen ismert faja – 1773-ban Pallas írta le -, csak az utóbbi évtizedekben vált világ­szerte kedvelt díszállattá. Barátsá­gos lénye sokban hasonlít a csíkos hörcsöghöz, ezért akik a törpehör­csögöket kedvelik, a kicsi, de aktív és robusztus dzsungáriai törpehör­csög gondozásában, tartásában is sok örömöt fognak találni.

Az állattani beosztás szerint a másik hörcsögcsoportot a közepes mére­tű hörcsögök, a Mesocricetus nem­zetség képviseli. Ehhez a csoport­hoz tartozik millió állatkedvelő álma és számtalan gyermekszív megdo- bogtatója, a szíriai aranyhörcsög.

A szíriai aranyhörcsög

Mesocricetus auratus

Története éppen annyira különle­ges, mint gyors térhódítása a dísz­állatkedvelők körében. A kontinens­re csak 1945 után került ez a kis rágcsáló. Azóta a díszállatok között

fogalommá vált, és távolról sem csupán az állatbarátok ismerik.

Az aranyhörcsögöt 1893-ban egy Waterhouse nevű angol természet­kutató fedezte fel a kietlen, majdnem teljesen élettelen szíriai sivatagban. Ő az állatot Crircetus auratusnak ne­vezte el, ami magyarul aranyhörcsö­göt jelent. A tudományos leírás mel­lé dokumentálta a megtalálás körül­ményeit és mellékelte az állatka bun­dáját. Mindezt elküldte Londonba. Ez a kitömött bundácska sajnos na­gyon hosszú ideig egyetlen ismert példánya volt a fajtának. A fajta föld alatti életmódja és táplálék-begyűj-

Aranyhörcsög

10

Típusok

tési szokásai miatt viszonylag ritkán jött a felszínre, voltaképpen csak akkor, ha az éghajlati körülmények friss táplálék begyűjtésére adnak módot. A társak keresése is hosz- szabb föld fölötti kirándulásokat te­het szükségessé. Ezért a tudomány­nak mintegy 40 évet kellett várnia, amíg Aharoni, a jeruzsálemi egye­tem professzora közelebb juthatott az aranyhörcsög rejtélyének megol­dásához. Egyik expedíciója során, amelyet az észak-szíriai száraz pusz­tákon vezetett, nem messze az első példány előkerülésének helyétől, Aleppó közelében – egy, mintegy két éter mély járatrendszerből sike­rült kiásnia egy idősebb aranyhör- csöganyát 12 utódjával együtt. Szen­zációs zsákmányát sikerült Jeruzsá­lembe vinnie, ahol az állatkának el­ső fölfedezője tiszteletére a Meso- cricetus nevet adta. Az aranyhör­csög rendkívüli szaporodóképessé­ge még tudományos berkekben is csodálkozást váltott ki, mert az Aharoni házaspárnak sikerült egy év alatt az egy hímből és három nőstényből álló tenyészetében 150 utódot fölnevelni. A 30-as évek vé­gén néhány élő példány így jutott el Angliába, illetve az USA-ba, ahol megkezdődött és azóta is igen kiter­jedtté vált tenyésztésük. Kezdetben csak laboratóriumokban tenyésztet­

ték őket, ahol kísérleti állatokként szolgáltak, amire viszonylag kis mé­retük és nagy szaporaságuk miatt rendkívül alkalmasak voltak. Csak később jöttek rá a tenyésztők, hogy az aranyhörcsögben egy rendkívül hasznos és sok előnyös tulajdonság­gal rendelkező díszállathoz jutottak. Ehhez a felismeréshez az aranyhör­csög nemcsak helyes megjelenésé­vel, hanem barátságos és békés lé­nyével is nagyban hozzájárult. Ro­konszenves megjelenését puha, selymes és fényes szőrének kö­szönheti, amely fölül túlnyomóan aranybarna, gyenge aranysárga fe­dőszőrszálakkal. A hasi oldala szür­késfehér sötét mellfolttal, amelyet középen nem túl erős fehéres hosz- szanti csík választ ketté. Torka, elül­ső és hátulsó lábai, valamint picike farka fehérek; nagy, sötét fülei alig szőrösek, nagy gombszemei fény­lőén feketék. 15-18 cm-es testhosz- szával az aranyhörcsög jelentősen nagyobb a parányi törpehörcsö­göknél. A tenyésztők az utóbbi év­tizedekben egész sereg tenyészvál- tozatot hoztak létre, amelyek több előnnyel rendelkeznek a tenyész­tésben, és egyre jelentősebbek a díszállatok kedvelőinek körében.

Az aranyhörcsög gyors elterjedése a világon szinte a csodával határos, különösen, ha belegondolunk, hogy

11

Típusok

a sok millió aranyhörcsög, amelyet ma, sőt a tenyésztésbe vétele óta világszerte tartanak és tenyészte­nek, egytől egyig annak az idősebb aranyhörcsöganyának a leszárma­zottja, amelyet Aharoni professzor 1930-ban kiásott a szíriai puszta ho­mokjából.

És végül szólnunk kell néhány szót a mezei hörcsögről is.

Mezei hörcsög

Cricetus cricetus

A fejétől a farkáig mért mintegy 28 cm- es hosszával a mi mezőinket élő hör­csög a nagytermetű hörcsögök közé tartozik, és mint nálunk őshonos rág­csáló, Európa legszebben színezett bundájú emlősállatai közé tartozik. Egész sereg hátrányos tulajdonsá­ga tette szegényt a mezőgazdaság­ban nemkívánatos lénnyé, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a valóságban hasznos állat is, mert a föld alatti várába begyűjtött mező­gazdasági termékek mellett megle­hetősen nagy mennyiségű káros ro­vart is összefogdos és elpusztít. Sajnos hazánkban nagyon sok he­lyen megritkult, ezért napjainkban csak keveseknek lehet olyan sze­rencséjük, hogy mezei kirándulások során élő példánnyal találkozzanak.

Mezei hörcsög

A mi hörcsögünk megrögzött egye­düljáró, amely saját fajtársait is fe­nyegeti és elüldözi, ha a territóriu­mára merészkednek. Állandó gya­nakvása és harciassága, hajlíthatat- lan támadókedve a természetben túléléséhez nélkülözhetetlen, arra azonban, hogy házi- vagy díszállat­ként tarthassuk, teljességgel alkal­matlanná teszi.

12

4

Vásárlás

Vásárlás előtt

Mielőtt bármilyen élő állatot vásárol­nánk, ajánlatos minden vele kapcso­latos dolgot jól átgondolni, mert bár­mennyire igénytelen legyen is egy ál­lat, tartása bizonyos követelménye­ket támaszt gondozójával szemben. Ne hagyjuk magunkat az állatkeres­kedésben vidáman hancúrozó hör­csögök láttán hirtelen elragadtatni, és meggondolatlan vásárlásra kész­tetni. Mielőtt kiválasztanánk és meg­vásárolnánk egyet a kis állatok kö­zül, gondoljuk meg, hogy a tartás­sal és gondozással kapcsolatos igényeket, követelményeket meny­nyire leszünk képesek teljesíteni. El­sősorban a következő kérdéseket kell tisztázni magunkban:

 • A hörcsögök is csak akkor marad­nak kezes és szelíd állatkák, ha a gon­dozójuk az etetésen és takarításon túl rendszeresen foglalkozik velük.
 • El tudjuk-e fogadni, hogy a hör­csög természettől fogva esti, illetve éjszakai életmódot folytat, ezért nap­közben a pihenési és alvási idejé­ben föltétlenül nyugalomra vágyik?
 • Mennyire tudjuk majd elviselni, hogy az eleven természetű hörcsög a ketrecében föl-le ugrálva a forgá­

csot vagy más alomanyagot a szo­bában szétszórja?

 • Lesz-e elég időnk és kitartásunk hozzá, hogy a naponta szükséges etetést és gondozást elvégezzük, emellett legalább hetente egyszer vagy kétszer a ketrecét rendesen ki­takarítsuk? A trágyázóhelyet akár he­tente többször is ki kell tisztítanunk.
 • Megengedjük-e majd a hörcsög­nek, hogy a ketrecen kívül – ha csak időnként és felügyelet mellett is – szabadon szaladgáljon a szobában?
 • Ki fogja gondját viselni kis háziálla­tunknak, ha esetleg szabadságunk idejére elutazunk? Nem szabad meg­feledkezni arról, hogy szabadságunk tervezésekor az állatokat és a szoba­növényeket is figyelembe kell vennünk.

Ezek azok a legfontosabb kérdések, amelyek az állat alapvető igényei­nek megfelelő és a mi igényeinket is kielégítő tartásban, gondozásban meghatározók. Ha mindezen kérdé­sekre igenlő választ tudtunk adni, hozzáfoghatunk a hörcsög beszer­zésének előkészületeihez.

Törpe- vagy aranyhörcsög?

A tartás feltételei majd minden hör­csögfajra hasonlóak. A parányi tör­pehörcsögök a nagy méretbeli kü-

13

Vásárlás

lönbség dacára is majdnem ugyan­akkora helyet igényelnek, mint a jó­val nagyobb aranyhörcsögök. Ezek mozgás- és futás igénye nagyobb, kifejezettebb, és ez kiegyenlíti a test­méretbeli különbségeket. A törpehör­csögök között a páros tartás fog­ságban nem ütközik nagyobb ne­hézségbe, különösen, ha az állatok már fiatal korukban összekerülnek. A természetes színezetű aranyhör­csögök párosán tartása nehezebb, bár kivételek itt is vannak. Az arany­hörcsög különböző tenyésztett szín­változatai a tenyésztők tapasztalatai szerint könnyebben összeférnek egy­mással, különösen, ha fiatal koruk óta élnek együtt. Az utódok fölneve­lésekor a hörcsögök magányos ter­mészete feltétlenül kiütközik, amit a tenyésztéskor figyelembe kell venni.

Mivel a hörcsögök anyaközpontú családot képeznek, az apaállatnak a fiatalok között semmi keresnivaló- a nincs.

Ezzel szemben az igazi törpehör- csögpár fogságban sokkal na­gyobb toleranciát mutat az együtt­élésben.

Ha nem akarunk egy párat együtt tartani, az egyetlen állat gondozása nem akadály még akkor sem, ha szaporulatot szeretnénk. Ha csak pároztatni visszük a másik állathoz, az még inkább megfelel a termé­szetes körülményeknek.

Az aranyhörcsög tenyészváltozatai között a legkülönbözőbb színválto­zatokat találjuk, amelyek a termé­szetes vad színűtől jelentősen kü­lönbözhetnek. Ismerünk már teddy- vagy angórahörcsögöt is, amelynek hosszabb, plüssszerű, szinte se- lyemfinomságú bundája erősen el­tér az általunk ismert sima, fényes szőrű formáktól. Az aranyhörcsög színváltozatainak száma rendkívül nagy, és egészen biztos, hogy még távolról sem ismerjük az összes le­hetséges változatot. Hogy melyik hörcsögfajt vagy változatot szeretné tartani, végül is mindenkinek a saját ízlése alapján kell eldöntenie.

A tenyésztők és biológusok számá­ra egészen biztosan nagyon érde­kes és izgalmas feladatot jelenthet

14

Vásárlás

az egyes színeket stabilizálni, eset­leg újakat létrehozni, mivel a hör­csögöknek máig nincsenek hivata­losan elismert tenyészváltozatai.

Hány évig él egy hörcsög?

Mivel egyetlen hörcsögfaj sem tar­tozik a hosszú életű háziállatok kö­zé, nagyon tanácsos meglehetősen fiatal állatokat beszerezni a tartás­hoz. A fiatal állatkák már négyhetes korukban megállnak a saját lábu­kon, ezért elválaszthatók az anyjuk­tól, akitől eddig az időig már min­den fontosat és a további életükhöz

Hörcsögketrec két emelettel és futóárokkal. A teljes berendezéshez azonban feltétlenül hozzátartozik a hörcsög házikója is.

szükségeset megkaptak. Pontosan ebben az időben kezdődik az ideá­lis eladási, illetve vásárlási kor. Még nem élnek teljesen magányos éle­tet, mert ez a viselkedési mód csak mintegy 6-8 hetes korukra alakul ki, amikor is ivaréretté válnak. Az egy alomból származó fiatal állatok na­gyon jól megvannak egymással egy egész életen keresztül, és gyakran ugyanabban a házban alszanak is. Ellentétben az idősebb aranyhör­csögökkel, amelyek elég kevéssé kezesek. A fiatal állatok jelentősen könnyebben és gyorsabban szok­nak új gazdájukhoz. A törpehörcsö­gök ezzel szemben néhány héttel idősebbek is lehetnek a beszerzés­kor, mert ezek minden gond nélkül, természetüktől adódóan kezessé és szelíddé nevelhetők.

A hörcsög 18 hónapos korában éri el ereje teljét. Ezután mozgása las- súbbodik, pihenése intenzívebb és hosszabb lesz. Optimális tartás, ete­tés és ellátás mellett a mi számunk­ra érezhetően és fájdalmas rövid hörcsögélet mintegy 3 évet érhet el.

Elhelyezés

A ketrec jó vagy rossz elhelyezése döntően befolyásolja kis lakójának későbbi közérzetét, sőt egészségi

15

Vásárlás

állapotát. Mindenekelőtt olyan he­lyet kell keresnünk, ahol nem érheti huzat, és ahol nincs kitéve a közvet­len napsugárzásnak. Nemcsak a nagyon erős, éles napfény lehet za­varó, ha a kis hörcsög félálomban, félig leragadt szemekkel rövid időre elhagyja házikóját, hanem az is, ha a napfény túlzott mértékben és fö­löslegesen föl is melegíti a kis búvó­helyet.

Ne tegyük a ketrecet a fűtőtest kö­zelébe sem, mert a túl meleg és száraz szobalevegő a fűtési perió­dusban káros hatású.

Az aranyhörcsög számára 19-23 °C- os szobahőmérséklet a törpehör­csögök számára 18-21 °C az opti­mális. Ennél alacsonyabb hőmér­sékleten a hörcsög aktivitása jelen­tősen csökken, visszahúzódik alvó­vagy hálóhelyére, ahol jól befészke­li magát az alomba, hogy a számá­ra szükséges és kellemes meleget megtalálja.

Ugyanígy kerüljük a rádió és televí­zió közelségét. A hörcsög hallása nagyon finom, a mienknél jelentő­sen jobb, ezért a gyakori vagy folya­matos, különösen az erős zaj állan­dó stresszhatást jelent, amitől álla­taink idegesek, nyugtalanok lesz­nek.

Tippek a vásárláshoz

Ha éppen nincsen ismerőseink kö­zött olyan, aki hörcsögöt tart, és szaporulatából nagyon szívesen át­ad egy vagy akár több fiatal állatot is, hörcsögöt minden állatkereske­désben és szinte minden évszak­ban be tudunk szerezni. Még a dzsungáriai és a kínai törpehörcsö­gök is viszonylag sűrűn előfordul­nak a kereskedésekben. Ha a kere­sett fajta vagy változat mégsem vol­na a kereskedésekben kapható, az eladók bizonyára szívesen segíte­nek, és beszerzik az általunk kívánt oéldányt. A beszerzési ár az arany- lörcsög esetében eléggé változó. Az aranyhörcsög ára a változattól is függ, mert egy-egy ritkább vagy új nemesített változat többe kerül, mint a közönséges színezetű egyed. A törpehörcsögökért azonban töb­bet kell adnunk, mert ezek tartása és tenyésztése valamivel nehezebb, ráadásul a kereslet ezekből mindig nagyobb mint a kínálat.

Ha elhatároztuk, hogy vágyunkat tetté változtatjuk, a vásárláskor le­gyünk meglehetősen kritikusak, hagyjunk időt a válogatásra és ne siessük el a dolgot. A vásárláshoz a délutáni órákat válasszuk, mert a hörcsögök akkorra élénkebbé, ele­venebbé válnak, és jobban megfi-

16

4

Vásárlás

gyelhetők, így könnyebben választ­hatunk közülük. Hazaérve az új ott­honhoz szoktatás is az aktív fázis­ban kezdődhet. Ahhoz, hogy a vá­sárláskor egészséges állathoz jus­sunk, ügyeljünk a következőkre: Az állatkereskedésben az állatok a hörcsögöknek kedvezőtlen, erősen megvilágított ketrecben élnek, amely­ben nincs búvóhely sem, hogy a ve­vők jobban láthassák az állatokat. Azok gombócként összebújva, egy­máshoz simulva keresnek meleget és védelmet. Kérjük meg az eladót, akinek már van gyakorlata ebben, hogy ébressze föl az állatokat, és mutassa meg nekünk. Délután még a legmélyebb álmából fölébresztett állatnak is gyorsan élénkké kell len­nie, és kíváncsian kell környezetét szemügyre vennie. A kicsi, csöke- vényes farok, amely a nagyon fiatal állatoknál még nagyobbnak tűnik, mint idősebb korban, egészséges és mozgékony állatoknál fölfelé áll. A szemek nem lehetnek összehú- zottak annak dacára sem, hogy a kis hörcsögöt hirtelen vittük erős fényre, stresszkiváltó körülmények közé. Az egészséges sima szőrű arany- vagy törpehörcsögök szőre fényes, a teddy vagy angóra finom, selymes szőrbundája sem lehet fénytelen vagy összecsomósodott. Minden ettől eltérő tünet táplálkozá­

si vagy egészségügyi hiányossá­gokra utal. Az egészséges hörcsög csekély mennyiségű ürüléke szilárd és száraz. Ezért a végbéltájékon mindig tiszta és jényes az állatok szőrzete. Ha nem ezt látjuk, vagy akár a hörcsögök körül kásás vagy híg ürüléket találunk, jobb a vásár­lástól visszalépni, mert az állatok között hasmenéses egyedek van­nak, aminek kiváltó okát nem ismer- ük. Ilyen esetben a tünetmentes ál­atok fertőződése sem zárható ki. A bezárt szemek vagy bármilyen vá­ladék a szemtájékon ugyancsak ok arra, hogy visszatartson bennünket a vásárlástól. Ilyet látva nyugodtan figyelmeztessük az eladót. Az állat­kereskedők általában nagy súlyt fektetnek a higéniára és az állatvé­delemre, ezért a felsorolt tünetekkel csak ritkán találkozhatunk kereske­désben.

Ha első alkalommal vásárolunk hör­csögöt vagy kisrágcsálót, ne mu­lasszuk el megkérni az eladót, mu­tassa meg nekünk, hogyan kell a kis állatot kézben tartani. A parányi, igen eleven állatok nagyon gyorsan mo­zognak, és könnyen kiugranak vagy kiesnek kezünkből, esetleg még az üzletben a vizsgálódás közben. A mélybe zuhanás, különösen, ha a padló kemény, nagyon könnyen vég­zetes sebesüléshez vezethet.

17

Hörcsögtanya

A megfelelő lakóhely

Egy állat megvétele mindig együtt ár a megfelelő szállás, ketrec, házi­kó vagy egyéb lakóhely beszerzé­sével, amelyben az állat jól érzi ma­gát, és igényeinek megfelelően mászhat vagy futhat. Ezért az egy­szerű láda valamilyen búvólyukkal nem lehet jó megoldás hörcsögünk számára.

Felülről nyitható hörcsögketrec futókerékkel.

Nem kell hozzá sok idő, és kis rág­csálónk éles fogaival szabaddá rág­ja magát, és saját maga fog megfe­lelő szállást keresni magának. Ne saj­náljuk tehát a költséget, amibe a ket­rec kerül, mert végtére mi legalább annyira örülni akarunk a kis hörcsög­nek, mint amennyire fontos, hogy ő jól érezze magát az általunk megha­tározott környezetében. Még annak is, aki csak egyetlen állatot akar tar­tani, a nagyobb ketrec a hörcsög vándorlási ösztöne és nagy mozgás­igénye miatt feltétlenül előnyös. A ke­reskedelemben ma sokféle ketrec kapható, amely megfelel a hörcsög igényeinek. Azért, hogy később a tar­tás és gondozás zavartalan legyen, a választott lakóhely 50x25x25 cm- nél kisebb ne legyen.

A ketrec

Az ideális hörcsögketrecen a lécek vízszintesen futnak, mert ez lehető­vé teszi a hörcsögnek, hogy mászó­igényét kielégítse. A ketrec feneke valamilyen jól tisztítható műanyag­ból legyen, amit egyszerűen és gyorsan lehet levenni a rácssorozat­ról a tisztításkor. A nyílás lehetőség nagy legyen, és a ketrec tetején kapjon helyet, mert így a szükséges kezelések, etetések, valamint az ál-

18

Hörcsögtanya

latok kiemelése egyszerűbb. Ha két hörcsögöt tartunk ugyanabban a ket­recben, akkor az alapterületnek vagy legalábbis a magasságnak nagyobb­nak kell lennie. Ilyen esetben külö­nösen előnyösek a 30 cm-nél ma­gasabb kalitkák. Ez a magasság le­hetővé teszi, hogy ügyes mászókák segítségével egy második emeletet építsünk bele. Az ilyen átépítést a kis hörcsögök nagy örömmel fo­gadják. Aki nem tud vagy nem akar barkácsolni, az a kisállat-kereske­désekben is talál emeletes ketrece­ket. Az emelet nagyon sokféle lehe­tőséget kínál, amit jól ki lehet hasz­nálni akkor is, ha csak egyetlen álla­tot tartunk. Lehet pl. hogy az állat az emeleten rendezi be hálóhelyét, és a földszintet nevezi ki étkezőnek és játszótérnek, vagy fordítva. Az ilyen ketrecek nagyon jól megfelelnek a hörcsög természetének, és berende­zésükben fantáziánknak semmi sem szab határt. Abban az esetben azon­ban, ha a szaporulat megjelent, jobb, ha a fészek az alsó szintre kerül.

A meglehetősen tágas tengerima­lac- vagy törpenyúlketrecek a rá­csok tág állása miatt kevésbé vagy egyáltalán nem alkalmasak a hör­csögök elhelyezésére, különösen akkor nem, ha utódokat is akarunk nevelni. Ebben az esetben ügyel­jünk rá, hogy a rácsozat sűrűbb le­

gyen és a kis állatok ne szorulhas­sanak a lécek közé, illetve ne tudják önként elhagyni a ketrecet.

A madárkalitkák – ha elég sűrű a rá­csozatuk – pompásan megfelelnek a hörcsögök tartására. Itt is elő­nyös, ha a rácsozat nem függőle­ges, hanem vízszintes elrendezésű. Hátrányt jelent viszont az oldalt nyí­ló ajtó, mert az ilyen ketrecbe nehe­zebb belenyúlni. A belső berende­zéshez viszont előnyös a kalitka vi­szonylag magasabb építése, és az, ha alsó tálcájuk magasabb. Az is jó, ha alul üveggel borítottak, mert így kevesebb alom szóródik ki.

Akvárium vagy terrárium

Az üvegakvárium is könnyen átépít­hető megfelelő hörcsögtanyává. Bi­zonyára többek számára is adódik lehetőség arra, hogy kiszolgált vagy csöpögőssé vált akváriumhoz jus­sanak. Ez utóbbi az akvarista szá­mára használhatatlan – a hörcsög számára azonban még nagyon megfelelő lehet. Egyetlen hátránya, hogy oldalfalai simák, amelyen a hörcsög nem tud fölmászni és nem tud tornászni. De hogy ne szegjük kedvét kis kedvencünknek, enged- ük szabadon fantáziánkat és bar- <ácsoljunk olyan berendezéseket,

19

Hörcsögtanya

amelyek megfelelnek a kis állat igé­nyeinek.

Az én Tarka nevű aranyhörcsög-höl- gyem, aki nevét feltűnő színezetéről nyerte, egy 80x30x35 cm-es üveg­akváriumban lakik, és kiválóan érzi magát, mert elegendő mászó- és búvóhelyet építettem neki. Első­ként cserélhető, műanyagból ké­szült futókereket erősítettem kevés szilikon ragasztóval az egyik oldal­üvegre. Az alom miatt ezt pontosan 5 cm távolságra tettem a fenéklap­tól. A mozgástér kibővítésére egy második emeletet építettem kezelet­

len nyers fából 15 cm magasság­ban, amelyet ugyancsak a kereske­delemben kapható műanyag hör­csöglétrával kötöttem össze az alsó szinttel. Létra helyett azonban meg­teszi egy nagyobb darab kő is, amelyen a kis állat fölmászhat vagy lejöhet. A búvóhely az emelet alatt kapott helyet, és az akváriumnak mintegy egyharmadát foglalja el. Ha az állat éhes, és enni akar, minden alkalommal fölmegy a fölső szintre.

A ráccsal lefedett akvárium kitűnő hörcsög­otthon!

20

Hörcsögtanya

Hörcsögház színes műanyagból levehető tetővel

Az akváriumból az alom nem tud ki­hullani, és ez az előny ellentétezi azt a hátrányt, hogy a rácsos drót hiá­nyában az állat nem tud mászni. Az elmondottak értelemszerűen vonat­koznak a terráriumokra is, csak ezek gyakran sokkal drágábbak, mint a ketrecek vagy az akváriumok.

A terráriumok esetében külön ügyel­jünk arra, hogy ne oldalról nyíljanak. A nyitáshoz eltolható üveglapok ugyanis szinte mindig beszorulnak a horonyba, és nagyon sok bosszú­ság forrásai lesznek. Akár ragasz­tott üveg, akár keretes az akváriu­munk, sokkal szerencsésebb, ha ez is felülről nyílik, mint a ketrecek.

Az akvárium és a terrárium építé­sükből kifolyólag oldalirányban ab­szolút kitörésbiztosak. Nem szabad

azonban megfeledkeznünk fölülről való lezárásukról sem. Ehhez fa­vagy valamilyen fémrúdból keretet készítünk, amelyre megfelelően sű­rű (1 cm lyukbőségű) horganyzott huzalrácsot feszítünk, és már ké­szen is van a terráriumot lezáró lap. A stabil és biztonságos hörcsögta­nya nemcsak az ön számára takarít meg néhány problémát, hanem a hörcsög is elkerülhet ezáltal olyan meglehetősen veszélyes kalando­kat, amelyek gyakran szomorúan végződnek.

A búvóhely

Az alvó- vagy búvóhely a legfonto­sabb berendezési tárgy a ketrec-

21

Hörcsögtanya

ben, amely egyetlen hörcsögtanyá­ból sem hiányozhat. Súlyos viselke­désbeli zavarok és állandó ideges­ség, nagyfokú agresszivitás lehet a következménye annak, ha az állat pihenő-, illetve alvásidejét huzamo­sabb időn keresztül nem töltheti va­lamilyen csöndes és sötét odúban, a világtól elbújva.

A kereskedelemben készen is kap­hatunk fából vagy műanyagból ké­szült búvóhelyeket, alvóházakat. A választásnál a kivitelezést figyel­jük, ne az anyagot. A felnyitható fe­délnek vannak előnyei: például ellés után, ha meg akarjuk tekinteni a kölyköket. Léteznek fenéklappal el­látott alvóházak is, ezek eőnye a költözéskor mutatkozik meg, mert nem hullik ki belőlük semmi. A házi­kó alakja, kivitele teljesen ízlés kér­dése. A nagyság azonban lénye­ges, mert a nagyobb belső tér sok előnyt jelent a hörcsög számára. Sajnos sok kész ház nagyon szűk méretű, és még a minimálisnak tar­tott 12×10 cm-es belméretet sem éri el. Ez a méret – bár a törpehör­csögök számára kielégítő – az arany­hörcsögnek túlságosan kényelmet­len és pici. Ezeket a kis házakat az állatok éles fogaikkal ösztönösen bő- vítgetni kezdik, hogy több alom­anyag férjen bele, és több hely le­gyen a készletek elhelyezésére. Az

Házilag elkészíthető (hálóházacska) alvóhá­zikó. Legalább 20 cm hosszú, 14 cm széles és 12 cm magas legyen. Az ajtónyíláshoz 5 cm-re van szükség

ilyen irányú tevékenység csak ritkán szokott az állatok tartóinak elképze­lésével találkozni. A szűk műanyag házak hamar kilyukadnak, ezért ezek kétszeresen is rosszak. Ha az állato­kat párban tartjuk, és utódokra szá­mítunk, az ilyen kis alvóhelyek telje­sen alkalmatlanok, hiszen ezekbe még a szükséges alomanyag is nehezen fér be, és a naponta növekedő kis hörcsögök mind élénkebb mozgá­sára már semmi hely sem marad.

Végső soron az alvóhellyel az állat

22

Hörcsögtanya –

igényeit igyekszünk kielégíteni, ezért az olyan nagy legyen, hogy az állat­nak vagy a családnak valóban meg­feleljen. Ha a szaküzletben nem ta­lálna valaki igényének és ízlésének megfelelő házat, kétségbeesésre semmi ok, mert egy aranyhörcsög- házat fából bárki könnyen összeál­líthat otthon is. Ha magunk építünk házat, azt saját fantáziánk és ízlé­sünk szerint alakíthatjuk ki, és leg­többször még olcsóbban is kijövünk. Külön előny, hogy nincs akadálya a megfelelő nagyság elérésnek.

Fészek- és alomanyagok

Az ideális alomanyag kezeletlen fa­forgács, amit az állatkereskedések a tengerimalacok és a törpenyulak számára kínálnak. A forgácsból vagy fűrészporból a legfinomabb változa­tot használjuk, mert a fürge hörcsö­gök ide-oda ugrálása, rohangálása közben a nagyon finom por az álla­tok szemébe kerülhet, aminek kö­vetkezménye kötőhártya-gyulladás lehet. A durvább, nagyobb, erősen nedvszívó anyagokat ma már illato­sítva is árusítják, aminek előnye, hogy a vizelet kellemetlen szaga nem jelentkezik. Természetesen a rend­szeres tisztogatás ebben az eset­ben sem maradhat el. A kezelt, lak­

kozott vagy impregnált fából szár­mazó forgács a mérgezés veszélye miatt természetszerűen nem hasz­nálható.

A 3-4 cm vastag alomréteg teljesen megfelelő, még akkor is, ha tanyá­ján a hörcsög sokat ás vagy kapar. A ketrec aljára, a fiókba vagy teknő- be a fertőzés veszélye miatt ne hoz­zunk ismeretlen helyről származó homokot vagy talajt. Ide kizárólag kvarchomokot vagy gyermekjátszó­térre való homokot tegyünk. Mind­kettőt gond nélkül beszerezhetjük az állatkereskedésben, ahol állandó készletet tartanak belőlük a mada­rak almozásához.

Ugyancsak az állatkereskedések- ben kaphatunk a fészek bélelésére szolgáló anyagokat is. Teljesen ve­szélytelenek, és fellazított állapot­ban a hörcsög könnyen felhasznál­hatja ezeket fészeképítésre. A hör­csögök természettől fogva szilárd és meleg fészket építenek maguk­nak. Nem illatosított papír zsebken­dők vagy más könnyű szerkezetű háztartási papírok éppen olyan jól felhasználhatók ehhez, ha nem is annyira alkalmasak, mint a kereske­delemben kapható hörcsögvatták. Az én hörcsögeim újságpapírt, sőt fagyapotot is felhasználtak, és eze­ket az anyagokat éppen olyan élve­zettel építették be, mint a speciális

23

Hörcsögtanya

Stabil kerámia etetőház hörcsögök számára készítményeket. Mindenesetre a fel­aprított anyag részecskéi elég na­gyok legyenek ahhoz, hogy szilár­dan össze lehessen őket építeni. Kevés szénából, esetleg szalmából, valamint a fészekanyagból a hör­csög saját maga felépíti gömbszerű fészkét.

Etető- és itatóedények

Etetésre és itatásra a legalkalma­sabbak a nehéz és szilárdan álló, borulásbiztos edények, amelyeket könnyű tisztítani. A kereskedelem­ben is kapható kő- vagy porcelán edények és gyakorlatban nagyon jól beváltak, bár ma már kaphatók ne­héz műanyag edények is többféle méretben és színben. Az én tapasz­talataim szerint azonban ezek az

edények nem annyira borulásbiz­tosak, mint a porcelánból készültek. Itatóként célszerű a speciális hör­csögitató használata. Ezek előnye, hogy a felboruló tálból kiömlött víz nem teszi lucskossá az állatok bun­dáját és az almot, a hörcsög pedig a vizet cseppenként tudja kiszívni belőlük. Ezeket a ketrechez készített itatócsövecskéket egy gumi vagy műanyag szívókorong segítségével az üvegmedencék falára is könnyen felerősíthetjük.

Mászó-, futó- és játszó­alkalmatosságok

Amit a legtöbben pusztán érdekes játéknak gondolnak, a valóságban nagyon komoly és fontos kiegészí­tői a ketrecnek és a hörcsögök egészségének fenntartásában nél­külözhetetlenek. Az állatok játékos formában trenírozzák izmaikat, a mozgás serkenti a vérkeringést és élénkíti az anyagcserét. A termé­szetben az élelem és a partner kere­séséhez ugyancsak nagy távolsá­gokat kell megtenniük. A fogságban a szükséges mozgáshoz ezek a szerkezetek segítik a kis állatokat. Ha nem gondoskodunk ilyen alkal­matosságokról, a hörcsögök eltu- nyulnak és elpusztulnak.

24

Hörcsögtanya –

Fordulatszámlálóval végzett méré­sek eredményeként tudjuk, hogy pl. egyetlen éjszaka alatt egy törpehör­csög több mint 250 m távolságot tesz meg. Ez bizony elképesztő tel­jesítmény egy alig 12 cm-es rágcsá­lótól. A kereskedelem többféle kere­ket is kínál, műanyagból vagy fém­ből. A műanyag kerekeket többnyire a ketrecek oldalrácsára erősíthető kivitelben kínálják. Ha ezekről lesze­reljük a szorítórészt, akváriumok ol­dalához is ragaszthatjuk. Ragasztó­ként azonban csak az állandóan puhán maradó és veszélytelen szili­kon ragasztót használjuk. Az áll­

vánnyal kínált fémkerekek legtöbb­ször drágábbak a műanyag kere­keknél, de erősebbek és tartósab- bak azoknál. Általában megéri a va­lamivel drágább berendezés be­szerzése, mert az olcsóbb és primi­tív csapágyazású kerekek gyorsan elkopnak, és balesetveszélyt jelen­tenek. Csonttörés vagy zúzódás a leggyakoribb sérülés, amit a jobb­minőségű kerekekkel el tudunk ke­rülni. Különböző mászókákat ma­gunk is könnyen elő tudunk állítani lécekből vagy ágakból. Egy vasta­gabb ág stabil oldalágakkal magá­ban is alkalmas arra, hogy az állato-

Hörcsögfutókerék drótból

Futókerék aranytiörcsögöknek műanyagból.

Ezt a kereket rá lehet csavarozni a ketrec falára

25

kát mászásra, tornázásra vagy rág- csálásra csábítsa. Ha különböző szerkezeteket, berendezéseket te­szünk a ketrecbe, azzal az állatok mozgását változatossá tesszük, le­foglaljuk őket és fölkeltjük a kíván­csiságukat.

A hörcsögök számára ösztönszerű magatartásforma az ásás. Nem­csak az aranyhörcsög, hanem a másik két törpehörcsögfajta is rend­kívüli élvezettel ássa be magát a ta­lajba. A tulajdonképpeni hörcsögta­nyához azonban a nagyméretű ásó­

láda nem illik igazán. Ezért jobb, ha egy nagyméretű üvegmedencét, ká­dat vagy magas peremű virágládát készítünk elő a hörcsögök ásótevé­kenységéhez. Ha ennek nem elég magas az oldala, keménypapírból hullámpapírból vagy vékony desz­kából megmagasíthatjuk, és máris megvan a lehetőség, hogy a hör­csög a homokban vagy a talajban áshasson. Ez olyan szenvedély, ami a föld alatti járatokban élő állatok számára természetes.

26

«

Szoktatás

■ ■■■ ■■ • ■ ■ Hörcsög jón a házhoz

Ha megvettük a kiválasztott állatot, egy percig se maradjunk tovább az üzletben, hanem igyekezzünk haza, s közben gondoljunk arra, hogy hör­csögünk mi mindenen ment már ke­resztül, és igazán indokolt, ha nyu­galomra vágyik. A tenyésztő kiszakí­totta őt megszokott környezetéből, családjából és elvitte a kereskedő­höz, ami ugyancsak ijesztő és ide­gen ingerek sorozatát jelentette. De a következő napok sem teltek job­ban a fényesen megvilágított ket­recben, idegen környezetben, míg néhány nap múlva egy hörcsögked­velő kiválasztotta őt, aminek követ­kezménye megint csak egy utazás és újabb félelem lett. Az úton haza­felé tehát az a legkevesebb, amit te­hetünk, hogy a kereskedő által adott, az állat sajátosságainak megfelelő dobozt vagy szállító alkalmasságot egyenesen és nyugodtan tartjuk, hogy megóvjuk kis szerzeményün­ket az újabb izgalmaktól.

◄ Balra: Gondoskodjon róla, hogy a házacs­ka már a helyén legyen, amikor a hörcsög be­költözik, így az első napokban visszavonul­hat, amíg meg nem szokja az új környezetet.

Az új otthonban

Mielőtt a kis hörcsögöt új otthonába engednénk, természetesen már min­dent gondosan előkészítettünk: a ket­recet az alvóodúval, a fészekanyag­gal, az alomanyaggal, a futókerék­kel és az etetőcsészével, amelybe kevés száraz eleséget tettünk, mi­előtt tompa fény mellett a szállítódo­bozból később lakásába engedjük az állatot. Közben viselkedjünk nyu­godtan, mert az idegen zajok és sza­gok már eddig is éppen eléggé elbi- zonytalanították kis kedvencünket. Hörcsögünk pedig először óvatos lépésekkel és állandóan szimatoló, mozgó orral figyelmesen végigvizs­gálja új környezetét, és nagy való­színűséggel igen hamar eltűnik al­vóodújában. Senki se érezzen csa­lódást emiatt. Méltányoljuk, hogy vissza akar húzódni a sok ijesztő él­mény után, és várjuk meg, amíc nem sokkal később saját magátó elhagyja házikóját. Ez a védett odú­ba való átmeneti visszahúzódás az első lépés az új hely megszokása felé, és hozzátartozik környezete megismeréséhez.

Amikor aztán a kis állat előbújik, nyugodt, lassú mozdulattal kínáljuk meg valamilyen csemegével, és be­széljünk hozzá csöndes, nyugodt hangon, hogy megszokja hangun-

27

<

Szoktatás

kát, és azt később barátságosnak érezze. A következő nap tartsuk be pihenőidejét, míg késő délután vagy este magától felébred és aktívvá vá­lik. Ha ilyen módon néhány napot adunk új lakótársunknak, hamar meg­tanulja, hogy semmi veszély nem fenyegeti, még akkor sem, ha a ket­rechez közeledünk. Még az sem fog harapási vagy védekezési reakciót kiváltani, ha gyengéden meg akar- uk simogatni vagy meg akarjuk ogni. A gyermekek a legtöbb eset­ben el akarnak dicsekedni a szom­szédban új szerzeményükkel, ami egészen természetes, de a hörcsög ezt sajnos nem érti. Az újabb ijedt­ségek a már éppen megnyugodni látszó hörcsögöt annyira megijeszt­hetik, hogy az éppen megkezdődött szelídítés meglehetősen nehézzé válik. Legalább két hétnek kell eltel­nie, amíg a kis hörcsög a barátok vagy barátnők látogatásától sem ri­ad meg. A vendégséget azonban ne időzítsük nappalra, mert erre a hörcsögnek a szükséges alvás mi­att teljes mértékben szüksége van.

Hogyan tartsuk helyesen a hörcsögöt;

A hörcsög helyes megfogásától nagymértékben függ magunkhoz

szoktatásának sikere. Ezért legyünk mindig elővigyázatosak, és ne kap­kodjunk idegesen az állat után, hogy valamelyik testrészét megfog­va vagy elkapva vegyük kézbe. Ezekkel a gyakran fájdalmat okozó mozdulatokkal csak elvadítjuk az ál­latot, és az is előfordulhat, hogy a békés és szelíd lény harapóssá vá­lik, ami pedig ellentétes alaptermé­szetével. Azt a módot is felejtsük el, hogy két ujjal a válla fölött megfog­juk a bőrét, és így emeljük föl, mert ez is fájdalmas.

A gyors és biztos fogás sokkal kön­nyebb, mint sokan gondolják, és a következőkből áll: a szokásos mó­don, fölülről átfogjuk kezünkkel az állatot, és alul, a hasa alatt össze­zárjuk az ujjainkat anélkül, hogy a kis testére nyomást gyakorolnánk. Ha türelmesen várunk, miközben ke­zünket odatesszük az állat elé, a hör­csög a kíváncsiságtól hajtva nemso­kára a tenyerünkre mászik, így köny- nyen fölemelhető. Ilyenkor azonban másik kezünket tegyük az állat fölé, nehogy kiugorjon tenyerünkből. Idő­sebb aranyhörcsögök esetében in­kább az első módszer a célrave­zető.

Aki futni engedi karján a hörcsögöt, másik kezét föltétlenül tartsa óvóan az állat mellé, mert a hörcsögök nem védekeznek a lezuhanás ellen.

28

Szoktatás

A megszokástól a kezességig

Ha a hörcsög megszokta új környe­zetét, kezessé tétele egyszerűbb, mint gondolnánk. Ennek alapfelté­tele a türelem és a nyugodt viselke­dés, illetve az állat sajátosságainak figyelembevétele.

A hörcsögre is igaz, hogy a szeretet útja a gyomron keresztül vezet, és ha kis nyalánkságokat nyújtunk neki nyugodt és halk beszéd mellett, megkönnyítjük a kapcsolatfelvételt. Ha valamilyen nyalánkságot elfogad

a kezünkből, megkísérelhetjük, hogy ujjainkkal a nyakát és a hátát lágyan megsimogatjuk. Ha rögtön nem is tűri ezt el, idővel bizalmasabb lesz és elfogadja majd a simogatást.

A következő fázisban rátérhetünk a futtatásra. Ennek helye a szoba padlója. Mielőtt a padlóra tennénk, az asztalon is szabadon engedhet­jük, ami jelentősen nagyobb, mint a ketrece, tt azonban szintén vigyázni kell, nehogy lezuhanjon, a séta köz­ben talált akadályok mindig kíván­csiságot keltenek, és ha ezek mö-

29

4

Szoktatás

gött még csemegék is találhatók, ugyancsak fölkeltjük az érdeklődé­sét a kiruccanások iránt. Érdekes megfigyelni, ahogy minden megta­lált étel gyorsan eltűnik óriási pofa­zacskójában, hogy majd később, a ketrec etetősarkában elrejtse a világ elől. Hogyha egy-egy ilyen kirándu­lás során az állat tisztálkodásba kezd az emberek jelenlétében, már a legjobb úton vagyunk afelé, hogy bizalmas és kezes kis hörcsög vál­jék kedvencünkből.

A mai aranyhörcsög-tenyészetek a tenyészállatok megválogatása ré­vén már lényegesen szelídebb álla­tokkal dolgoznak, mint talán még két évtizeddel ezelőtt is. A hörcsög háziállattá válása immár e kis állat

esetében is a közeli jövő reménye lehet. Az én két teddyhörcsög nős­tényem ezt a folyamatot látszik iga­zolni. A beszerzés után három nap­pal a nyolchetes állatok a rendsze­res foglalkozás hatására egészen kezessé és szelíddé váltak. Már a legkisebb ijedtséget vagy félelmet sem mutatták, ha a ketrecük közelé­ben dolgoztam. Még másfél éves fi­am, aki meglehetősen viharosan közeledett, sem tudta őket kilendíte­ni nyugalmukból, sőt az újfundlandi kutyánkkal való találkozást is teljes nyugalommal viselték el.

Az egyes aranyhörcsög-változatok- ban a háziasítás folyamata annyira előrehaladt már, hogy a közeli jövő­ben várhatjuk a teljesen szelíd és ke­zes állatok megjelenését. Az egyes esetekben azonban mindig a gon­dozó és az ápoló személyétől függ, hogy ezek a kedvező adottságok milyen mértékben jelennek meg a valóságban.

Hörcsögünk először óriási pofazacskójába tömi a táplálékát, hogy aztán elraktározza egy sarokba

A

Táplálás

A helyes etetésről

A megfelelő elhelyezés mellett a ki­egyensúlyozott és változatos, sokol­dalú táplálás hörcsögünk egészsé­gének legfontosabb alappillére. A hi­ánybetegségek fellépése vagy az ál­lat gyors öregedése legtöbbször az egyoldalú táplálás következménye. A természetben a hörcsögök nem specializálódtak egyetlen fajta éle­lemre. Gyakorlatilag mindent meg­esznek, ami növényi táplálékként az útjukba kerül. De ezen fölül külön­böző rovarok, lárvák, pókok vagy her­nyók, giliszták is szerepelnek a sza­badban élő hörcsögök étlapján. Ez arra figyelmeztet, hogy otthoni állat­tartásunkban a magvak és a zöld növényi részek mellett kis mennyi­ségben állati fehérjét is nyújtanunk kell állatainknak.

A magvak helyesen tárolva nagyon sokáig eltarthatók, mégis ajánlatos ezekből kisebb mennyiséget mindig frissen beszerezni. Ilyenkor is ellen­őrizzük az előállítási, illetve szava­tossági időket, amelyek a csoma­golóanyagok szerepelnek. A köny- nyen romló élelmiszerek maradéka­it, mint amilyen a hús, gyümölcsök vagy zöldségek, naponta távolítsuk el, hogy megelőzzük a kis állatok egészségkárosodását.

Az alaptakarmány

Az állatkereskedésben és az áruhá­zak speciális részlegeiben számos takarmánykeveréket kínálnak hör­csögök számára, amelyek szárazta­karmányként a fő élelemforrást je­lenthetik. Ez az alaptakarmány a legtöbb esetben csíkos napraforgó­magokból, búzából, zabból, földi­mogyoróból és préselt zöldtakar­mányból áll. A préselt takarmány nem más, mint száraz zöldtakar­mány, amelyet kis rudakba présel­tek. A hörcsögöknek ajánlott éle­lemben a zsír- és szénhidráttartalmú magvak a legfontosabbak, amelyek egyetlen száraztakarmányból sem hiányozhatnak (I. a táblázat a követ­kező oldalon). Ez a hörcsögtakar­mány az állat minimális szükségle­tét fedezi fehérjékből, zsírokból, ás­ványi anyagokból és vitaminokból. A hörcsögök különösen kedvelik a valódi zabot vagy zabpelyhet, ami az alaptakarmányban csak nagyon kis mennyiségben szerepel, ezért én az alaptakarmányt rendszeresen dúsítom külön zabpehellyel, hogy állataimnak örömet szerezzek. A ku­tyatakarmányok közül a szemcsés darabokat is bele lehet időnként keverni a hörcsögök takarmányá­ba.

31

Táplálás

  Nyerszsír Protein Szénhidrát
Napraforgómag 54,0% 10-20% 6%
Gabonamagvak 1,8% 11% 73%
Zab 6,9% 14% 63%
Hámozott földimogyoró 41,0% 26% 11%
Kukorica 4,0% 10% 70%

A törpehörcsögöknek ezek a dara­bok azonban túl nagyok, ezért ilyen­kor a hörcsögtakarmányt kanárima­dárnak való magkeverékkel kever­jük. 500 g hörcsögtakarmányhoz 200 g kanárieleséget adunk, és ez­zel a keverési aránnyal fedezhetjük az aprómagvak iránti igényt.

Ha a hörcsögnek odaadjuk a napi takarmányadagját, azonnal neki­esik, és olyan gyorsan, ahogy csak lehet, a pofazacskójába rejti, hogy a házába térve a készleteit gyarapítsa vele. A természetben ez a készlet az ínséges idők túlélését szolgálja. Há­ziállatként a hörcsög nem éhezik, és az egyes étkezések alkalmával is kevesebbet eszik, mint amennyit tartalékként felhalmoz. Mindemellett nézzük el neki ezt az ösztönös tarta­lékolást, s közben arra ügyeljünk, hogy romlandó vagy romlott takar­mányokat ne dugdosson a tartalé­kai közé. Fialás előtt az anyaállat

Az aranyhörcsög táplálékigénye hetente a törpehörcsögöknek csak a megadott men­nyiség felére van szükségek).

A 120g kevert hörcsögtakarmány; napraforgómag, gabonafélék, földimogyoró, héjak stb.

B 80 g zöldtakarmány; gyümölcs, zöldség, erős leveles növények

C 30 g nyalánkság: diófélék, hörcsögsütemény

D 20 g darált hús, lisztkukacok, joghurt, túró

32

Táplálás

A napi takarmányszükséglet* Aranyhörcsög Törpehörcsög
Vegyes zöldtakarmány 15-20g 5-10 g

★Vemhes és szoptató nőstényeknek adjunk a megadott értéknél 2-4 grammal többet.

gyakran egy második lerakatot be­rendez, hogy a megszülető fiatalok élelem-ellátásáról is gondoskodjék. Már csak ilyen okok miatt is ajánla­tos az alaptakarmánnyal való taka­rékos bánásmód. Nem a mennyi­ség, hanem annak minőségi értéke határozza meg a kis állatok egész­ségét és jó közérzetét.

Friss zöldtakarmányok

A friss, lédús zöldtakarmányok, gyü­mölcsök és főzelékfélék egészsé­gesek és jól kiegészítik a hörcsög étrendjét. Értékes béltartalma miatt a zöldtakarmány nemcsak lédús, hanem vitamin- és ásványianyag­tartalma miatt alaptakarmánynak is számít, mert a hörcsög számára életfontosságú. Ha a zöldtakarmá­nyokat, pl. fejes salátát, mezei vagy madársalátát, endíviát, brokkolit vagy parajt vásárolunk, csak megbízható

helyről szerezzük be, ahol nem vegyszerezik, vagy betartják az élel­mezési várakozási időket, de még így is gondosan mossuk meg, és alaposan szárítsuk meg a leveleket, mielőtt az állatoknak adjuk. Ugyan­ez vonatkozik a vásárolt gyümölcs­re és egyéb zöldségre is. Kerüljük a forgalmas utak széléről, árkairól származó zöld növények begyűjté­sét, illetve etetését, mert ezek a he­lyek a nagy gépkocsiforgalom miatt ólommal és kőolaj-származékokkal erősen szennyezettek. Ha nincs sa­ját kertünk, az erdők szélén, parkok­ban, vagy mezőgazdasági területen tavasztól őszig megfelelő mennyi­ségű etetésre alkalmas vadon fejlő­dő növényt találunk. Mi is előállítha­tunk nagyon olcsón zöldtakarmányt magvak csíráztatásával a hörcsö­gök számára. Sok gyermeknek kü­lön örömet jelent, ha kis barátjáról maga gondoskodhat, és lelkesen vállalja az „aratást” és etetést. A csí-

33

«

Táplálás

ráztatáshoz egy lapos növénytálcát válasszunk, amelyet megtöltünk vi­rágfölddel. A magok elvetése után a talajt tartsuk nedvesen, és állítsuk az egészet egy világos és szobahő­mérsékletű helyre. Az a zöldtakar­mány, amelyet saját vetésünkből nyerünk, nemcsak hogy nagyon friss, hanem mindenek fölött na­gyon gazdag ásványi anyagokban és vitaminokban. Vetésre kiválóan alkalmas a zsázsa, a petrezselyem, a zab, a búza, a kerti pázsitkeveré­kek, a fejes saláta és a napraforgó. A friss búzacsírák különösen értéke­sek nagy E-vitamin-tartalmuk miatt. A gyümölcsöt a hörcsög minden év­szakban nagyon szívesen fogyaszt­

ja. Ha nem áll rendelkezésre víz, vagy az állatok nem isznak, akkor a gyümölcs leve egyidejűleg a létfon­tosságú vízforrást is jelenti a hör­csög számára.

Teljesen mindegy, hogy zöldtakar­mányt, gyümölcsöt vagy főzelékfé­léket adunk a hörcsögnek, az ada­gok mindig kiadósak legyenek, a maradékot pedig naponta takarít­suk ki a ketrecből.

A szálastakarmány, mint pl. a réti széna, nemcsak kiegészítő takar­mánynak, hanem fészekbélelő anyag-

Hím hörcsög kapcsolatfelvétele étkező nősténnyel

34

Táplálás

Egy kiszolgált doboz kiválóan alkalmas zöldtakarmány termesztésére.

nak vagy alomnak is kiváló az odú kibélelésére. Az ún. árpaszalma a réti szénával összevetve kevésbé alkalmas erre a célra.

Megfelelő friss növényi táplálék

Zöldtakarmány: pitypang, here, százszorszép, lándzsás útifű, med­vetalp, fejes saláta, endívia, madár­saláta, spenót, cikória, petrezselyem­zöld, metélőhagyma és zsázsa. Zöldségek: répa, karfiol, sárgaré­pa, zeller, salátauborka, cékla, bur­gonya és paradicsom. A burgo­nya csíráit, valamint a paradi­csom és a sárgarépa zöldjét nem szabad adni az állatoknak, mert mérgezőek!

Állati eledelek

Egyetlen hörcsög sem vegetáriánus. Ezért az állati fehérje kis mennyi­ségben nagyon fontos kiegészítője a hörcsög kiegyensúlyozott és egészséges táplálásának. A termé­szetben a hörcsögök rovarevők, és a háziállatként való tartásban is tö­rekednünk keli arra, hogy a lehető legjobban megközelítsük a termé­szetest. Ha hetente kétszer egy gyűszűnyi darált marhahúst adunk, az tökéletesen fedezi a hörcsögök szükségletét. Nagyon sok hörcsög mohón veti magát erre a kiegészítő táplálékra, és minden más egyebet elhagy ezért. Öt-tíz lisztkukac is ide­ális kiegészítő takarmány lehet he­tente egyenletesen elosztva. Az ál­lati fehérjék választékát joghurttal és sovány sajttal vagy túróval egészít­hetjük ki.

A lisztkukacok a lisztbogarak lárvái minden állatkereskedésben vagy ál- lateledel-kereskedésben kaphatók.

35

<

Táplálás

Ujjunk közé fogva vagy csipesszel nyújthatjuk a hörcsögnek, és bizo­nyára nem kell sokáig várni, amíg kedvencünk nagy örömmel és mo­hón elveszi a kezünkből, hogy jó ét­vággyal elfogyassza. A kis állat örö­me biztosan legyőzi afölötti ellenér­zésünket, hogy élő takarmányt ete­tünk vele.

Azért, hogy az állati táplálékból a hörcsögtanyán ne maradjon mara­dék, csak annyit etessünk, ameny- nyit azonnal el is fogyasztanak.

Az állati takarmány vagy fehérje azonban mindig csak kiegészítő ta­karmány maradjon, és hetente négy­szer, legfeljebb ötször adjuk. Hogy mennyit etessünk belőle, az a hör­csögön múlik. Általában abból in­dulhatunk ki, hogy kielégítő hetente 5-10 lisztkukacot vagy ezek bábját, két teáskanálnyi joghurtot vagy tú­rót, illetve 5 g darált marhahúst ad­nunk neki. A törpehörcsögök szá­mára e mennyiség fele is bőven ele­gendő.

Nyalánkságok

A nyalánkságokkal elsősorban a hör­csög rágásszükségletét kell kielé­gítenünk. Az állandóan növekvő metszőfogakat egy kemény tárgy rágcsálásával kell koptatnia, mert

ha túlnövekszenek, az állat pusztu­lását okozzák.

Ma meglehetősen nagy a kínálat az állatkereskedésekben a keményre sütött rágcsikoszorúkból – rudak- ból, szárazsüteményekből és mag­keverékekből. Erre a célra azonban a közönséges száraz kenyér is tö­kéletesen megfelel. Megfelelnek a kutyáknak való rágócsontok is, amelyek a változatosság mellett vi­taminnal és ásványi anyagokkal is kiegészíthetik a hörcsögök táplálé­kát. Én pl. rendszeresen adok a hör­csögöknek kutyakölyöktápot, amely a fogápolás mellett az állatifehérje- ellátásban is előnyös, ha pl. friss ta­karmányhoz nem tudok hozzájutni. A dió, mogyoró, földimogyoró na­gyon értékes rágcsálnivalók, ame­lyeket minden hörcsög szívesen el­fogad. A dióféléknek igen nagy a tápértékük, ezért minden hörcsög­táplálékban szerepelnek kis meny- nyiségben. A felezett diónak még az is előnye, hogy a hörcsögnek min­den erejét föl kell használnia, ha a magot ki akarja enni a héjból.

Egészen különleges rágcsálnivalót jelentenek a ketrecbe tett friss ágak, ha megfelelő méretűek, még egyfaj­ta mászóalkalmasságot is jelente­nek. Erre a célra a legalkalmasab­bak a lombos fák, pl. a fűzfa, a nyír­fa, a bükk, a jávor, valamint a dió, a

36

Táplálás

mogyoró és az összes gyümölcsfa. A tűlevelűek erre a célra kevésbé fe­lelnek meg.

A hörcsögök is megszomjaznak

Habár a hörcsögök – mint sivatagi állatok – szervezete a vízzel nagyon jól tud gazdálkodni, tanácsos a ket­recbe egy hörcsögitatót is felszerel­ni. Az itatóedényből az állat akár csöppenként is kiszívhatja a vizet. Azok az állatok, amelyek nem isz­nak vizet, csekély vízszükségletüket zöld-, illetve lédús takarmánnyal fe­

dezik. Nem kell tehát arra gondol­nunk, hogy a hörcsög szomjazik, ha kielégítő mennyiségben kínálunk ne­ki friss zöld növényi részeket.

A nőstények vízigénye a vemhes- ség és szoptatás idején természe­tesen nagyobb, amit ugyancsak fi­gyelembe kell vennünk. Ilyenkor na­pi fél teáskanál langyos tej bőven fedezheti az igényeit. Összefogla­lásként a következő tanácsok ad­hatók:

A zöld- vagy lédús takarmány min­dig értékesebb a víznél. Ha mégis megszomjazna a hörcsög, erősít­sünk a ketrecbe egy kis itatót. Az üvegedényt hetente tisztítsuk!

Üveg hörcsögitató szívócsővel

Gondozás

A helyes gondozás

Bármely típushoz tartozzék is, a hör­csög nagyon tiszta állat. A testápo­lás az aktív periódusban állandóan visszatérő cselekvéssorozat. Fölöt­tébb mókás látvány, ahogy a hör­csög a lábain ül és bundáját, baj­szát tisztogatja.

Amilyen kényes testének tisztaságá­ra, annyira tisztán tartja a ketrecét is. Alvóodúját kínos rendszeretettel ta­karítja. Az ürüléket a hörcsögök min­dig a ketrecnek ugyanabba a sarká­ba rakják le. Ezt az ürítősarkot soha ne helyezzük át, mert ezzel a hörcsö­göt arra késztetjük, hogy állandóan új toalettet építsen magának. Le­gyünk tehát hörcsögpártiak, és gon­dozzuk a ketrecet úgy, hogy közben

a hörcsög ösztönös szokásait ne za varjuk, a szükséges higiéniát és tisz­taságot azonban fenn tudjuk tartani

A ketrec tisztasága

A szennyezett, piszkos ketrecben a hörcsögök érzékenyebbek, idege­sebbek. Mivel szimatuk kiváló, a bű­zös környezetet nehezen viselik el, ingerlékenyek, idegesek lesznek. A megromlott ételmaradékok, az ürü­lék és a vizelet is jelentősen csök­kenti a betegségekkel szembeni el­lenálló-képességüket. Éppen ezért az almot legalább hetente újítsuk fel. Az ürüléksarkot kétnaponta ajánla­tos külön is felfrissíteni.

A hörcsöglakás vagy alvóodú a kis hörcsög szentélye, amit különös gonddal tart tisztán az állat. Ezért elég, ha alvóodúját és a hozzá csat­lakozó élelmiszerraktárt havonta el­lenőrizzük, illetve ha szükséges, ta­karítjuk. Ha azonban szaporulat van a ketrecben, várjunk a tisztogatás­sal, amíg a fiatalok legalább 14 na­posak nem lesznek. Semmi problé­mát nem jelent, ha ebben az idő­szakban a kis alvóodút hat hétig nem ellenőrizzük és nem takarítjuk. A hörcsögmama ugyanis nagyon rossznéven veszi, ha a fiatalok ne­velése közben zavarjuk.

38

Mielőtt a napi takarmányt – tiszta tál­kában! – eléjük adjuk, ügyeljünk az előző etetésből visszamaradt zöld­takarmány- vagy állati táplálékma­radványokra. Mivel gyorsan romla­nak, feltétlenül távolítsuk el a ketrec­ből. A fölszerelt itatócsövecskét he­tente egyszer tisztogassuk. A ke­reskedelemben gyakran kaphatók olyan hörcsögitatók, amelyekhez tisz­títókefét is adnak. Ezek valamivel drágábbak, de beszerzésük meg­éri, mert a hörcsög ketrecét tisztáb­ban tarthatjuk. Újabban feltűntek hör- csögspray-k is, amelyekkel a ketre­cet illatosíthatjuk. Ezekre azonban semmi szükség nincs, ha a gondo­zási és a higiéniai szabályokat lelki­ismeretesen betartjuk. A spray önma­gában is környezetszennyező és ár­talmas, ráadásul az ártalmas anya­gokat sem távolítja el, csupán sza­gukat nyomja el. Ez a hörcsög szá­mára semmilyen előnyt nem jelent.

Óvjuk hörcsögünket a veszélyektől!

A szobában tartott kis hörcsögre a legkülönbözőbb veszélyek leselked­nek. A mi feladatunk az, hogy az ál­latot ezektől megóvjuk. Gyakran egé­szen kis figyelmetlenségek nagyon súlyos és szomorú következmények­

kel járhatnak a hörcsögre nézve. A következőkben néhány, a gyakor­latból vett példa alapján adunk ta­nácsot ahhoz, hogy mire is ügyel­jünk, ha kis kedvencünket épen és egészségesen akarjuk tartani.

• Általános veszélyforrások

A huzat, a túlzott meleg, a túl száraz lakószobák, a nedvesség, az állan­dó hőmérséklet-ingadozás, a hideg könnyen súlyos meghűléses beteg­ségekhez vezetnek, amelyekből na­gyon nehezen és hosszadalmasan gyógyíthatók a kis állatok. A túl erős zaj és az állandó erős fénnyel járó tevékenység gyakran pszichológiai károsodáshoz vezet. A következ­mény: idegesség, ingerültség és ha­rapós kedv, valamint a várható élet­tartam jelentős megrövidülése.

• Veszélyek a lakásban

Ha a hörcsögöt szabadon engedjük a szobában, előbb mindig gondosan csukjuk be az ajtókat, hogy a hör­csög ne mehessen át másik helyi­ségbe. A nyitott ajtó is halálos ve­szélyt jelenthet, ha a huzat éppen akkor csapja be, amikor a kis hör­csög a nyílásban tartózkodik.

39

– Gondozás

Nem szabad, hogy a hörcsög bár­milyen elektromos vezetéket elérjen, vagy bárhogy is hozzáférjen, mert a kis állat szívesen megrágcsálja eze­ket. A másik veszélyforrást a hör­csög azon ösztöne jelenti, hogy elő­szeretettel keres kis rejtekhelyeket. A szekrények alatt vagy a fűtőtestek mögött nagyon kedvelt búvóhelye­ket találhat magának, ahonnan nem is akar előjönni. Itt nemcsak az a ve­szély fenyegeti, hogy beszorul, ha­nem az is, hogy esetleg nem férünk hozzá és nem tudjuk kiszabadítani szorult helyzetébő. Vízzel telt vá­zákban, tálakban vagy öntözőkan­nákban, amelyekbe a hörcsög kön­nyen be tud mászni, kis lakótársunk könnyen megfulladhat.

Kerülni kell a hideg padlón való fut­tatást is. Ha a padló hőmérséklete csak fele a szoba hőmérsékletének, az már növeli a megfázás veszélyét, és könnyen vezethet súlyos követ­kezményekkel járó hasmenéshez. Nem alábecsülendő veszélyforrást jelent a ketrec sem, ha az egyes lé­cek közötti távolság túlságosan nagy. Különösen a törpehörcsögök élnek állandó veszélyben, ha fejüket átdugva a rácsozaton beszorulnak, és megsérülnek vagy elpusztulnak.

• Mérgezési veszélyek

A szobában elérhető helyen lévő ci­garetták, illetve csikkek, növényvédő és permetező szerek, növényi tápok, gyógyszerek, ragasztók, fertőtlenítő szerek, mérgező növények halálos veszélyt jelentenek. A mérgezések még akkor is, ha nagyon korán fel­fedezzük őket, szinte gyógyíthatat­lanok. Az erősen dohányfüstös he­lyiségek csökkentik a várható élet­tartamot, és növelik a betegségek iránti fogékonyságot.

Az etetés közben is fennáll a mérge­zés veszélye, ha a sárgarépa, a bur­gonya és a paradicsom zöld részeit nem távolítjuk el tökéletesen. A bur­gonya csíráit is gondosan el kell tá­volítani. Legbiztosabb a burgonyát főzve tálalni.

Romlott élelmiszereket, legyenek azok növényi vagy állati eredetűek, a mérgezés veszélye miatt soha nem szabad etetésre felhasználni.

• Háziállatok mint veszélyforrások

A hörcsögöket más kisállatokkal, pl. sivatagi ugróegerekkel, egerekkel vagy patkányokkal nem szabad összetársítani. Még a rövid idejű összezárást se kíséreljük meg, mert

40

Gondozás –

a legkisebb nehézség a kapcsolat­teremtésben halálos veszélyt jelent az egyik állat számára. Nekem egy­szer volt ilyen esetem, amikor a hör­csög szerencsétlen körülmények kö­zött be tudott jutni az ugróegerek ket­recébe. Az aranyhörcsögnőstény csak könnyű sérüléseket szenvedett, a gyorsabb és mozgékonyabb ug­róegérnőstényből azonban csak egy felismerhetetlenségig szétmarcan­golt cafat maradt. Sajnos, az esetet csak órákkal később fedeztem föl. A hörcsög teletömött pofazacskók­kal igyekezett vissza a saját ketre­cébe, ahol az egész húsát gondo­san elrejtette az éléskamrájában. A hörcsögfajok támadó és védeke­ző harci készségét nem szabad alá­becsülnünk, mert az a kisállatok kö­zött egészen példa nélkül való.

A törpe nyulakkal és a tengerima­lacokkal tisztes távolból összeba-

rátkoztathatók a hörcsögök, de a nagyon közeli ismeretség, vagy az egy ketrecbe való zárás ezekkel sem mentes minden veszélytől.

A kutyák természettől fogva nagyon kíváncsiak. Céltudatos neveléssel el­érhető, hogy békességben megtű­rik maguk mellett az egészen pará­nyi hörcsögöket. Ugyanígy a hör­csög számára is megszokottá s ter­mészetessé válhat a kutya jelenléte. Ezzel ellentétben a macskák soha nem képesek megérteni, miért nem vadászhatnak a hörcsögre. A macs­kákat soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, ha hörcsögtanya van a kö­zelben. Ha a házban macska is él, a hörcsögtanyát abszolút biztosan el kell zárnunk, és olyan helyre kell tennünk, ahol a macska nem érheti el, mert ez a két állat soha és sem­milyen körülmények között nem bé- kíthető össze egymással.

Tenyésztés

Hörcsögöt tenyésztünk

A hörcsögtartás sok kellemes órát szerezhet az állatkedvelőknek, akik­ben felébredhet a vágy a tenyésztés iránt is.

A nagy tenyészet vagy a nemesítő tenyészet ismérvei és tudnivalói messze meghaladják e kis könyv ke­reteit, és az otthoni állattartás lehe­tőségeit. Ezekben az igények olyan nagyok, hogy az ápolás, gondozás mellékfoglalkozásként elképzelhe­tetlen. A sok ketrec, a szükséges berendezések, a piac megteremté­se, a különböző takarmányok és ta­karmány-kiegészítők rendszeres be­szerzése, valamint a behurcolt jár­ványok veszélyének elhárítása olyan nagy beruházást és oly sok energiát igényel, hogy messze meghaladja a hobbitartás kereteit. Ezért korlátoz­zuk magunkat inkább a hobbitenyé­szetre, amelyet egy-két nőstényre alapozunk. így behozhatjuk az ete­téssel, almozással stb. kapcsolatos kiadásainkat, bár a tenyésztéssel mindig az állatra és soha nem a pénzre gondolunk. Ha a tenyészetet egy vagy két nőstényre korlátozzuk, a legnagyobb eredményt a sikerél­

mény jelenti majd: az egészséges kis állatok megszületése és növeke­dése. Nekem személy szerint min­dig külön örömet jelent, ha látom a kis hörcsögök egészséges növeke­dését, fejlődését. Ha gyerekekkel osztjuk meg ezeket az élményeket, felébresztjük érdeklődésüket a cso­dálatos természet iránt, miközben olyan értékekkel ismerkedhetnek meg, amelyek jellembeli tulajdonsá­gaikat is nemesítik.

Mielőtt a tényleges tenyésztéshez fognánk, először gondoljuk meg, hogy hol fogjuk az utódokat elhe­lyezni, illetve kinek fogjuk őket to­vábbadni, mert nyilvánvalóan nem tudjuk az összes megszületett álla­tot megtartani.

Ezért tehát először kérdezzük meg ismerőseinket vagy barátainkat, il­letve érdeklődjünk néhány állatke­reskedésben, amelyek gyakran vesz­nek kistenyésztőtől állatokat, ne­hogy végül a nyakunkon maradjon a szaporulat. Csak ha ezek a kérdé­sek megoldódtak, akkor gondolha­tunk a tenyésztésre.

A szabadságot vagy üdülési tervet is össze kell hangolni az ellés idejé­vel. A hörcsöganyák vemhesen és szoptatás közben nehezen viselik a zavarást. A hirtelen változások az utódok számára is mindig veszélyt jelentenek.

42

«

Tenyésztés

hogy arany- vagy törpehörcsögök. Ha más a vásárláskor meghatáro­zott nemű hörcsögöt szeretnék ki­választani magunknak, a tenyésztő vagy a kereskedő bizonyára szíve­sen megmutatja az ivari különbsé­geket, amely az egészen fiatal álla­tokon is szembetűnő.

Nemi különbségek a hörcsögöknél.

Balra hím, jobbra nőstény látható.

A szaporítóketrec mindig legyen na­gyobb, mint az egyes állatok tartá­sára alkalmas ketrecek. A felnövő ál­latok nagyon sok helyet igényelnek a játékhoz és a futáshoz, mert nappal is aktívak. Ezért a ketrec alapterülete 30×60 cm-nél ne legyen kisebb, és legalább 30 cm magas legyen.

Az ivari különbségek

A végbélnyílás és a genitáliák közötti távolság a hím állatokon lényegesen nagyobb, mint a nőstényeken. A hím állat, amelyet kannak is neveznek, jelentősen karcsúbb, és a teste hát­só része csúcsos. A nőstények egész formájukban gömbölydedeb- bek, és medencéjük széles. Az idő­sebb, érett kanok jól fölismerhetők heréikről, teljesen függetlenül attól,

Barátságos hörcsögasszony kerestetik

Az aranyhörcsög domesztikációja so­rán néhány típus olyan barátságos­sá vált, hogy szinte állandó párban is tarthatók, ha a ketrec elég nagy, és megfelelően berendezett. Ilyen a bézs színű aranyhörcsög, az albínó és az orosz, valamint a különböző színű foltos aranyhörcsögök.

Bár egy második alvóodú vagy há­zikó nagyon ajánlatos, a kan gyak­ran a nőstény odújában tölti pihenő­idejét, és a nőstény csak akkor dob­ja ki onnan, ha vemhessége előre­haladott. Mivel a hörcsögök teljesen anyaközpontú családot alkotnak, a kannak az alvóodúban, a fészekben és ennek közvetlen környezetében semmi keresnivalója nincs. A hör­csögök ezzel teljesen tisztában is vannak, és önként vissza is húzód­nak. Az egymáshoz szokott párok kö­zött nagyon ritkán adódnak szexuá-

43

Tenyésztés

lis problémák, és az utódlás esélyei igen jók. Ennek ellenére legyünk elővigyázatosak és a vemhesség idején a legkisebb nézeteltérés után válasszuk szét az állatokat, és a kant tegyük külön ketrecbe. Ez az elkülö­nítés nekik mint született magányos állatoknak a legkisebb mértékben sem árt, viszont nem kis mértékben óvja az állatok testi épségét és nö­veli az utódok biztonságát. A fenti­ektől eltérő aranyhörcsög-változato- kat a tenyésztéshez is nemenként külön kell tartanunk, mert a hörcsö­gökre jellemző ősi magatartásfor­mákhoz még nagyon közel állnak. Ebben az esetben a kant szabály­szerű időközökben engedjük a nős­tényhez. Erre az esti és az éjszakai órák alkalmasak, mert a nőstény ebben az időben aktív, tehát nem kell álmából fölriasztanunk, a hirte­len felébresztett hörcsögdáma rossz hangulatát nem egy kannak kellett már súlyos harapásokban megtapasztalnia. Ha azonban a nőstény fogamzóképes, el fogja tűr­ni a kan közellétét, s ezzel lehetővé válik a párzás.

Természetesen csak akkor avatkoz­zunk közbe és válasszuk szét a két állatot, hogyha a nőstény a kan kö­zeledését elutasítja. Ha azonban minden békésen zajlik, a kan odúját is behelyezhetjük a ketrecbe, hogy

igénybe vehesse saját rejtekhelyét. Ha a nőstény nem túlságosan ural­kodó természete, a párocska né­hány napig egymás mellett marad­hat. Minden más esetben a mutat­ványt naponta meg kell ismétel­nünk, hogy a megtermékenyítésre alkalmas időpontot eltalál uk.

A törpehörcsögök sokka alkalma­sabbak a páros tartásra és tenyész­tésre, mert különböző nemű pár­ként is huzamosan együtt tartha­tók. Ha nem választjuk őket külön, szexuális aktivitásuknak semmilyen akadálya nem lesz.

Ha magányosan tartott érett dzsun­gáriai vagy kínai törpehörcsög-höl- gyeket összehozunk egy általuk nem ismert érett kannal, a nősté­nyek – természetüknek megfelelően – meglehetősen támadókedvűek le­hetnek. Ha azonban elég időt adunk az állatoknak, és a kant naponta odavisszük a nőstényekhez, ösztö­nük hatalma győz. Ellenkezésük lassan csökken, és már nem fogjuk a kan életét kockáztatni az összeen- gedéssel, bár néhány incidens a kapcsolat fölvétele közben így sem zárható ki. Általában 10-14 nap után hajlandók a kannal kapcsolatot föl­venni. Némi türelemmel és jó adag kockázattal a nem összeszokott pár is rávehető a szaporodásra. A hör­csögök nagyon szapora állatok,

44

Tenyésztés

mégis gyakran teszik föl nekem a kérdést, miért nem sikerül minden esetben a fogantatás. Legtöbbször az elhelyezés a fő gond, ha a ketrec és a kifutó túl kicsi. Másik ok lehet az alvóodú kis mérete, az, ha csu­pán egy állatnak nyújt szűkös búvá- si lehetőséget. Nem minden hör­csöghölgy vállalja a fáradságot, il­letve hajlandó arra, hogy az alvó­odúja mellé egy nagyobb fészek­odút építsen. A megfelelő mennyi­ségű hely, ahol az állatok szabadon mozoghatnak, igen nagy jelentősé­gű a tenyészet szempontjából. A pá­rosodási hajlam hiánya azonban a nem kielégítő táplálkozás is lehet. Leggyakrabban az E-vitamin hiánya okoz gondot. Néhány csepp búza­csíraolaj egy darabka száraz ke­nyérre vagy pirítósra csöpögtetve, esetleg frissen csíráztatott búzasze­mek kiegészítő takarmányként adva rövid idő alatt megszüntetik ezt a hi­ányosságot.

Tenyésztés

A tenyésztéshez értelemszerűen csak egészséges és elven mozgá­sú állatokat válasszunk ki. A bőrel­változásokat vagy -betegségeket, pl. az ekcémát először vizsgáltassuk meg orvossal, derítsük föl és szün­

tessük meg az okot, s csak aztán fogjuk az ál atot tenyésztésbe. Azo­kat a hörcsögöket, amelyek éppen túl vannak egy megfázáson vagy valamilyen fertőzéses betegségen, előbb tápláljuk föl, hagyjuk kondí­ciójukat feljavulni, és csak ezután állítsuk a már erős, egészséges ál­latot tenyészetbe.

A tenyésztésen értelemszerűen nem állataink létszámának növelését, az egyszerű szaporítást, hanem az öröklődés törvényszerűségeinek fel­használásával végzett, tudatos te­nyésztést értjük. A hobbitenyésztők célja lehet pl. egy meghatározott szín vagy bunda valamilyen sajátsá­gának kitenyésztése, illetve rögzíté­se. Mivel a hörcsögtenyésztők még nem tömörültek, tenyész-egyesület- be vagy -szövetségekbe, sajnos még nem állítottak fel világosan és pontosan megfogalmazott tenyész- (örülményeket és -irányelveket, a ma létező aranyhörcsög-vonalak még távolról sem szilárdak, és az utódokban a tulajdonságok szórása igen nagy. A hobbitenyésztő szá­mára tehát igen szép és eredmény­nyel kecsegtető feladatot jelenthet, ha az aranyhörcsög valamely válto­zatának tenyésztését, a tulajdonsá­gok megszilárdítását tűzi ki célul.

A tenyésztés folyamán a tenyész- kontrollt, ellenőrzést nagyon ponto-

45

Tenyésztés

san és lelkiismeretesen kell végezni, hogy a szülők minden lényeges tu­lajdonságát az utódokban megőriz­hessük. Ezért a tenyésztési napló vagy törzskönyv vezetését az emlí­tett okok miatt ne hanyagoljuk el, ha a tenyész-kiválasztásban a fajta vagy változat jellegét valóban meg akarjuk tartani, illetve erősíteni.

A párzás

Az értelmes tenyésztéshez csak olyan hörcsögöket válasszunk ki, amelyek legalább 8-10 hetesek. Bár az ivarérettség már 6 hetes korban bekövetkezhet, a tenyésztésben a testi fejlettségre is figyelemmel kell lennünk. Csak egy fizikailag és pszi­chológiailag érett hörcsögtől várha­tunk egészséges utódokat. Ha a hí­mek 1-2 héttel öregebbek, a te­nyésztésre szinte ideális párokat vá­logathatunk össze. Nem sokban kü­lönbözik a helyzet a törpehörcsö­gök esetében sem, amelyeket álta­lában 10-12 hetes korban fogha­tunk először tenyésztésre. Ha nem így tesszük, könnyen érhet bennün­ket nagy csalódás, amikor a fiatal anyák újszülötteiket felfalják csak azért, mert a szexuális érés meg­előzte a testi fejlődést, és az anyatej mennyisége nem elegendő az utó­

dok nevelésére. Ha egy ilyen „bal­eset” bekövetkezett volna, az anya­állatot nem kell kizárnunk a további tenyésztésből, csupán adjunk neki valamennyi időt és valamelyes türel­met: változatos és ún. erőtakar­mánnyal való etetéssel már a követ­kező négy hétben olyan fizikai álla­potba hozhatjuk, hogy a többiekkel egyenrangú tenyészállattá válhat. A nőstény meghatározott illatanya­gok kibocsátásával jelzi termékeny­ségét, illetve párzási készségét. Csak az ilyen illatbeszéd által ismeri fel a kan, hogy partnere mikor kész a párosodásra. Az ilyesfajta jelzés nélkül a kan aligha fogja megpró­bálni, hogy udvaroljon a nőstény­nek, mert a közeledés meglehető­sen veszélyes lehet a számára, hisz a hörcsögök egyedül élő állatok. A tulajdonképpeni párosodási rítus ezektől a kis vadócoktól nem várt gyöngédséggel megy végbe. Csak az izgalomnak ebben a fázisában engedi át a nőstény a kannak a ve­zető szerepet.

A kan óvatosan és orrával, nyelvével tapogatva, nyalogatva járja körül a nőstény fejét, tisztítja füleit, és állan­dóan kapcsolatot keresve szimatol­ja partnere orrát. Ettől a nőstény is izgalomba jön, és remegő orral ke­resi a másik testén az illatjeleket. A nőstény olykor megszakítja ezt a

46

4

Tenyésztés

játékot, elfut, és kicsit távolabb a hátára fekszik. Ebben a megadási testtartásban várja meg a kan köze­ledését, amely itt újra kezdi az ud­varlást, és végigszimatolja partnere teljes alsó testét, nemcsak a genitá- liákat, hanem a hasat és a nyakat is intenzíven végigszimatolja, tiszto­gatja, nyalogatja. Ebben a pároso­dási játékban a nőstény is nagy ér­deklődést mutat a hím iránt. Ez a mozgássor nagyon hosszú ideig tart­hat, és többször ismétlődhet, mi­közben a nőstény el-elszalad, hogy távolabb megálljon. Egy-egy ilyen megállásban megy át a játék valódi párosodásba. A hím a horpasznál kapja el a párját, és csak annyi idő­re engedi el, hogy testének hátsó részét és a genitáliás régiót szag­lássza vagy nyalogassa. Az izga­lomnak ezen a csúcsán a nőstény szabályszerűen megmerevedhet, és mozdulatlanul tűri a kan minden te­vékenységét. A hím számára ez a jel, hogy partnerét szilárdan átölelje és megkezdje a párzást. A párzás nagyon gyorsan végbemegy, és az egész rítus, az udvarlás kezdetétől a párzás befejezéséig többször is megismétlődhet. E kis írás elkészí­tése előtt néhány nappal volt alkal­mam meggyőződni róla, hogy az aranyhörcsögök násza milyen hosz- szan elnyúló lehet. Késő délután,

5 óra körül kezdték el a párzási akti­vitást a hörcsögeim, amit fél egy kö­rül hagytak csak abba. Ezután mindkét állat lédús takarmányból ki­adós vacsorát csapott, majd együtt eltűntek a közös alvóházikóban. A következő nap mindketten mé­lyen aludtak, és csak este hagyták el alvóodújukat azért, hogy vacso­rázzanak, és egy-egy kiadós futást tegyenek a hörcsögkerékben.

A hörcsögök viszonylag rövid élete miatt egy-egy nőstényt nem tartha­tunk túl sokáig tenyésztésben. Mint­egy 2 hónapos korban lehet meg­kezdeni a tenyésztést, és általában 18 hónapos korban szűnik meg a szaporodóképesség. Különböző te­nyésztők tapasztalata szerint már 12-15 hónapos korban csökken a termékenység, amikor is a pároso- dás eredménytelen maradhat vagy az utódok száma erősen csökken. Ebben az esetben is igaz a szabály, hogy a nőstények egyedi fejlődése, fizikuma és erőnléte nagyon külön­böző lehet, ami a tenyészerőben is kifeezésre jut. Azt azonban elfo­gadhatjuk szabályként, hogy az erő­sebb tenyészállatok minőségileg ér­tékesebb takarmányt igényelnek.

A kanoknál valamivel más a helyzet, mert az optimálisan ellátott kanok még 20-24 hónapos korukban is eredményesen fedezhetnek, bár

47

Tenyésztés

kétségtelen, hogy a kor növekedé­sével csökken az ondóban a csírák száma.

Vemhesség, ellés

Csak ha valóban nagyon békés és egymással jól kijövő párunk van, ak­kor engedhetjük meg, hogy a vem­hesség idején is együtt maradjanak. Minden más esetben a nőstény ma­radjon egyedül a ketrecében.

A vemhességet a nőstény kerületé­nek növekedéséből, az elhízásból, elnehezedésből ismerjük föl. Az aranyhörcsög esetében a vemhes­ség 15-18 napig tart. Ez a világon élő ismert összes emlősállat közül a legrövidebb. A törpehörcsögnél is elképesztően rövid a vemhessé- gi idő: általában 18-22 nap közötti. A várható ellés előtt néhány nappal az anyaállat viselkedése jelentősen megváltozik. Szorgalmasan túr, tesz-vesz és rendezkedik az alvó­odúban és az egész hörcsöglakás­ban. Semmi sem jó, semmi sem tet­szik neki, mindent átépít és átren­dez. Gyűjti, hordja és beépíti a fé­szekanyagot. Éppen ezért ebben az időben gondoskodnunk kell új, friss fészekanyagról. Szénából, forgács­ból és ún. hörcsögágyból, vagy akár papírból vagy bármilyen puha anyag­

ból valódi hörcsögvárat, fészket épít, hogy a gyerekszoba meleg, pu­ha és kipárnázott legyen. Ebben az időben még erősebben jelentkezik a hörcsögök ősi gyűjtési ösztöne, hogy élelmiszert keressenek, hordja­nak össze és tároljanak maguknak. Bár mi naponta etetünk, a hörcsög­anyának biztonságérzetéhez szük­sége van a téli éléskamrára, a tarta­lékokra az elkövetkezendő nehéz napokra. Játékra és szaladgálásra most nem jut idő, és nem is tűr el semmiféle zavarást a nagy munká­ban. Ugyanez érvényes az ellés utá­ni első 14 napra is. A vemhességi idő alatt nagyon fontos, hogy min­dig kielégítő mennyiségben álljon lédús takarmány a rendelkezésére. A fehérjékben és ásványi anyagok­ban gazdag takarmányozás most teljesen magától értetődő. Néhány idősebb tenyésztő jó tapasztalatok­ról számolt be, ha naponta egy ke­vés langymeleg tejjel kínálták az ál­latot, amit az nagyon szívesen vett magához. Naponta 1-1 teáskanál tel­jesen kielégítő mennyiség.

Ha egy hörcsögpár állandó jelleg­gel együtt él, akkor a kan ellés előtt röviddel visszahúzza magát saját lakórészébe, abban saját fészket épít magának, és aktívan csak ak­kor jön ismét elő, amikor az újszü­löttek kb. 10 naposak.

48

4

Tenyésztés

Az ellést egyáltalán nem valószínű, hogy megláthatjuk, hacsak nem se­gít ehhez valamilyen véletlen ese­mény. Minden teljesen nyugodtan és problémamentesen folyik le az anya biztos rejtekhelyén. Az eredményes ellésről csak a fiatalok rendkívül ma­gas, füttyszerű hangjai árulkodnak.

Fejlődése

A nagyon rövid vemhesség után a rózsaszínű kis hörcsögök csupaszon és vakon jönnek a világra. Az alom­nagyság általában 4 és 8 között vál­tozik. A törpehörcsögök általában egy-két kölyökkel kevesebbet elle­nek. Mégis, a mérvadó nem az alom nagyága, hanem sokkal inkább az egészséges, életerős kis állatok megjelenése.

A 1,5-2,5 g tömegű újszülöttek megjelenéséről általában csak fü­lünkkel vehetünk tudomást. Az örök­ké éhes picinyek rendkívül magas hangon kiáltoznak, ha anyjuk akár csak rövid időre is elhagyja a fész­ket. Ez az idő, amikor uralkodnunk kell kíváncsiságunkon, és néhány napot várnunk kell, hogy piciket megtekintsük, mert az anyaállat na­gyon kevés megértést tanúsít bármi­féle zavarással szemben. Itt az anyai szeretet és féltés föltétlenül nagyobb

erő lesz, mint a gondozóval szem­ben érzett bizalom, és kíváncsisá­gunkat nagyon hamar éles harapás­sal bünteti. Bár a kis hörcsögök rendkívül gyorsan fejlődnek, szemük feltűnően későn nyílik ki. A fényt csak 13-15 napos korukban pillant­ják meg először. Ha ezt más emlős­állatokkal, pl. a sokkal nagyobb ku­tyákkal hasonlítjuk össze, a hörcsö­gök szemének fejlődése rendkívül lassúnak tűnik.

Az anyaállat számára ezután nagyon nyugtalan idő kezdődik. A picinye­ket állandóan össze kell terelnie, és vissza kell vinnie a fészekbe. A féle­lem, hogy valami baj vagy rossz tör­ténhet velük, teljesen eluralkodik rajta. Az utódokat azonban olthatat- lan kíváncsiság hajtja, és ezért, in­gadozó vagy rogyadozó lábakon is, de az egész hörcsöglakást körbe­járják. Forognak, másznak, futnak megállás nélkül. Bár 14-21 napos ko­rukban még anyatejet szopnak, már önállóan rágcsálnak magvakat vagy zöldtakarmányt is. Elképesztő, hogy milyen fáradhatatlanul képesek éj­jel-nappal mozogni, hogy mekkora aktivitás szorul beléjük. A tenyésztő­ben olyan érzés alakul ki, hogy a parányi kis hörcsögök teljesen fá­radhatatlanok, és alvásra nincs is szükségük. Az anyaállat ebben a megerőltető időben több nyugalmat

49

Tenyésztés

kíván, nagyon kevéssé tűri a zava­rást. Ez 3 hétig tart így, amikor is gondoskodása láthatóan alább­hagy. A fiatalok ettől kezdve kedvük szerint harcolhatnak, játszhatnak, ehetnek és futhatnak: nagyon korán meg kell tanulniuk, hogy csak saját magukra hagyatkozhatnak. Ha eb­ben az időben az anyatej lassan el­apad, a parányi hörcsögutódok las­san szobatisztákká lesznek, és any­jukhoz hasonlóan az ürítősarokra járnak dolgukat végezni. Ezért higié­niai okokból ezt a sarkot naponta ki kell tisztogatnunk. Ha életük negye­dik hetében a fiatalokat külön vá­lasztjuk az anyjuktól, a gyermekszo­bát alaposan és teljesen takarítsuk ki, és adjuk meg az anyának a meg­szolgált nyugalmat. Az élénkebb fia­

talokat ebben az időben már to­vábbadhatjuk, mert a hörcsögök kö­zött a fiatal állatok erre az időre már önállóvá válnak. További 14 nap után elérhetik az ivarérettséget, bár inkább csak 10-15 hetes korban érik el a hörcsögökre jellemző fejlettsé­get. Ez nemcsak az aranyhörcsög­re, hanem a törpehörcsögre is érvé­nyes. A fiatalok elválasztása után rö­vid idővel az anyaállat ismét fogé­konnyá válik. Profi tenyésztők ezt a lehetőséget ki is használják, hobbi­tenyésztőként azonban legyünk te­kintettel az anyaállatra, és adjunk neki időt, hogy feljavíthassa kondíci­óját, és hat vemhesség helyett elé­gedjünk meg néggyel. A mennyiség helyett törekedjünk egészséges és erős utódok felnevelésére.

50

ír

Mit tegyünk, ha a hörcsög beteg?

Ha a hörcsögöket megfelelő módon tartjuk, akkor tapasztalni fogjuk, hogy a legellenállóbb és legegészsége­sebb háziállatfajok közé tartoznak. A megbetegedések rendkívül ritkák, de ha egyszer fölléptek, nagyon ko­molyan kell azokat vennünk. Ha csak a legkisebb jel is utalna valamilyen betegségre, tanácsos felkeresni az állatorvost. Ugyanez vonatkozik a sú­lyosabb sérülésekre, sebekre is, ame­lyeket szintén ajánlatos állatorvos­sal megvizsgáltatni és kezeltetni.

Az örökletes betegségekkel e he­lyen nem foglalkozunk, mert azok leküzdése elsősorban a tenyésztőre tartozik.

Egy másik betegséget azonban, amelynek kialakulására, fellépésére nem sok befolyásunk lehet, mégis meg kell említenünk. Ez pedig az agyhártyagyulladás, amelyet LCM (limfocitás coriomeningitisz) néven is emlegetnek. Ezt a járványos fertő­ző betegséget eddig csak a fiatal aranyhörcsögökön figyelték meg. Az összes törpehörcsög védett ettől a megbetegedéstől. A betegség tü­neteit: az állatok fogynak, lesová­

nyodnak, magatartásuk pedig szin­te teljesen apatikus lesz. A beteg­ség további jelei lehetnek a fényte­len szőrzet és a gyenge szem- vagy kötőhártya-gyulladás. A betegséget többnyire egerek terjesztik. Az állat­orvos segítségével a betegség egy hónap alatt viszonylag gyorsan le­küzdhető, s bár ez a specifikus aranyhörcsög-betegség az embe­rekre is átterjedhet, általános ok a pánikra még nincs, mert a betegség lefolyása a fiatal és idősebb embe­rek között is teljesen veszélytelen, és leginkább egy nagyon gyenge influenzára emlékeztet.

Terhes nők azonban ne menjenek fiatal aranyhörcsög közelébe, és ne is foglal­kozzanak vele, mert az LCM az anya­méhben fejlődő magzatban kóros elvál­tozásokat idézhet elő.

Ha egy fertőzött fiatal aranyhörcsög túl­élte a betegséget, az újabb megbetege­dés vagy a továbbfertőzés veszélye már nem áll fenn.

A gyakorlatban az LCM rendkívül rit­kává vált, mert a tenyésztők nagyon komolyan veszik, hogy tenyészetü­ket állandó ellenőrzésekkel tartsák mentesen e kórokozótól.

A kereskedő ezért teljesen termé­szetesnek fogja tartani, ha azután érdeklődünk, hogy az ott látható fia-

51

tál állatok LCM-mentes tenyészetből származnak-e. Az ő érdeke is az, hogy vevőit egészséges állatokkal lássa el. A hörcsögtenyésztés mai ál­lása szerint semmi ok sincs a nyug­talanságra, másrészt pedig az olyan aranyhörcsögök, amelyek 4 hóna­posnál idősebbek, és családban él­nek, egyáltalán semmi veszélyt nem jelentenek. A legtöbb egyéb megbe­tegedés sokkal enyhébb, és problé­mamentesen gyógyítható, mert az okok között legtöbbször a helytelen etetés vagy az elhelyezés szerepel. Ezért a továbbiakban azoknak a be­tegségeknek a tárgyalására szorít­kozhatunk, amelyek okait megszün­tethetjük, ha egészséges állatot szer­zünk be és azt megfelelő módon tart­juk és tápláljuk. Tartsuk mindig szem előtt, hogy a hörcsögtartásban is igaz s régi bölcsesség, miszerint jobb a megelőzés, mint a gyógyítás.

Bőrmegbetegedések

Semmi ok nincs az aggodalomra, ha idősebb hörcsögök szőre erősebben hullik és a hasuk táján kis kopasz foltok jelennek meg. Ezek a hormo­nálisán befolyásolt időskori elválto­zások semmit sem rontanak az állat jó közérzetén. Jellemző bőrbeteg­ségeket nem ismerünk, ha a táplá­

lás és elhelyezés optimális. Azért, hogy az ekcémákat és a különböző anyagcserezavarral összefüggő bőr­elváltozásokat megelőzzük, ügyel­jünk arra, hogy a takarmány tartal­mazzon megfelelő mennyiségű bio- tint (H-vitamin). A biotint pl. a jog­hurt, a hörcsögök egyik kedvenc csemegéje nagy mennyiségben tar­talmazza.

A bőr és a szőrköntös számára na­gyon előnyös, ha rövid kúraként he­ti kétszer 1 -2 csepp búzacsíraolajat adunk száraz kétszersültre vagy pi- rítósra csöppentve.

Hiánybetegségek

A helytelen illetve egyoldalú táplálás hiánytünetek vagy hiánybetegségek megjelenéséhez vezethet. Ha a ke­reskedelemben kapható hörcsögtá­pot fő takarmányként adjuk állataink­nak, tudnunk kell, hogy ez még nem elég a teljes tápanyag kielégítésére. Ezért ezt tekintsük alaptakarmánynak, amit mindig ki kell egészíteni egy vi­taminban és ásványi anyagokban gazdag zöld- és lédús takarmánnyal. A hörcsög természettől fogva állati melléktakarmányt is igényel. Egy ká­véskanál túró vagy joghurt már na­gyon sok panaszt megszüntetett, és a hörcsögök szívesen is fogyasztják

52

csemegeként. Télen, november és március között tanácsos minden második nap egy-egy cseppet adni valamilyen multivitamin-készítmény- ből – a törpehörcsögöknek ebből 1- 1 csepp is megfelelő.

A tünetek: fogyás, a szőr hullása, fá­radtság és a mozgékonyság, a moz­gás látható hiánya, csökkenése, ét­vágytalanság. Ha kétségünk van afelől, hogy hiánybetegségben szen­ved-e állatunk, keressük fel az állat­orvost, aki gyógyszeres beavatko­zással azonnal segíteni tud a bajon. Általában mindenféle hiánybetegsé­get magunk is könnyen megelőzhe­tünk, vagy megszüntethetünk, ha vi­taminokban és ásványi anyagokban megfelelő gazdag takarmányt nyújt­hatunk állatainknak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy minden vitamin­nak meghatározott szerepe van a szervezetbe, és ezek hiánya a szer­vezetet más betegségek fellépésé­re is fogékonyabbá teszi.

Szempanaszok

Általában véve kevés azon okok szá­ma, amelyek a hörcsögön szempa­naszokat váltanak ki. Ezek közül az egyik a huzat, amely kötőhártya­gyulladást okozhat. A huzatot min­denáron meg kell akadályoznunk.

Orvos által felírt gyulladásgátló szem- csöppekkel néhány nap alatt gyó­gyulást érhetünk el, ha az okot (hu­zat) is megszüntetjük.

A másik veszélyt a nagyon finom szemcsés alomanyag jelenti, amely­ből parányi részecskék az állat ka- pargálása, túrása közben a szemé­be kerülhetnek, és ott gyulladást okozhatnak. Ha ilyenkor nem tudunk gyors segítséget nyújtani, a szem a gennyes váladéktól összeragadhat. Ha ezt bekövetkezett, mossuk ki a szemet langyos vízbe vagy kamilla­teába áztatott vattával, végül szem- csöppekkel vagy szemkenőccsel ke­zeljük a gyógyulásig. Napi kétszeri kezelés esetén 2-3 nap alatt rendbe kell jönnie a szemnek. A hasonló bal­esetek megelőzése céljából hasz­náljuk inkább a kereskedelemben kapható nagyobb darabokból álló, durva alomanyagot kisállataink alá. Idősebb állatoknál előfordulhat, hogy a szem és a látás romlik, gyengül.

Ez az öregedéssel előrehaladó folya­mat akár a látás teljes elvesztéséhez, vaksághoz is vezethet, ami azonban a legtöbbször az állat közérzetét, életműködését a legkevésbé sem befolyásolja. Ne felejtsük, hogy a hör­csög mint alkonyi vagy éjszakai ál­lat, a világban való tájékozódáshoz sokkal kevésbé használja a szemét, mint pl. mi, emberek.

53

J

Hasmenés

A hasmenés tüneteket a hörcsö­göknél nagyon komolyan kell ven­nünk, mert azonnali beavatkozást, segítséget igényel.

Hasmenést a túl sokáig tárolt vagy megromlott takarmánymaradványok éppen úgy előidézhetnek, mint pl. ta­karmányváltás, nedves, vizes alom­anyag, lehűlés, megfázás vagy hu­zat. A fő tünet, hogy az ürülék puha, nedves, és undorító szagú. Vemhes nőstények esetén a melléktünet az elvetélés lehet, illetve a magzatok el is halhatnak az anyaméhben. Mivel az említett tünetek az állat számára fenyegető életveszélyt jelentenek, emellett a legyengült szervezetet más betegségekkel szemben is fo­gékonyabbá teszik, rendkívül fontos a gyors beavatkozás.

A kezelés: a hörcsögöt azonnal meleg helyre kell vinnünk, mintegy 21-24 °C-os környezetbe. Azért, hogy a hőmérsékletet állandó érté­ken tartsuk, tanácsos egy infravörös lámpát fölszerelni. Ennek távolsága a ketrectől legalább 50 cm legyen.

A teljes ketrecet alaposan ki kell tisztogatni, ha szükséges, akár na­ponta. Az alvóodúnak is teljesen száraznak és nagyon tisztának kell lennie. Az észlelés után ajánlatos az odút és a ketrecet is fertőtleníteni.

Zöldtakarmányt, valamint olajtartal­mú magvakat, pl. napraforgómagot vagy diót ebben az időben nem szabad adni. Az alaptakarmány víz­ben főtt rizs, kis darab kétszersült vagy pirítás kenyér, illetve széna le­het. A folyadékveszteség pótlására kamillateát vagy körömvirágteát ad­junk. A körömvirágteának különö­sen a béltraktusban gyógyító hatá­sa is van, ezért naponta kínáljuk meg az állatot többször is egy-egy kávéskanálnyi mennyiséggel.

Ha mindezen rendszabályok betar­tása mellett sem mutatkozna két na­pon belül jelentős javulás, feltétlenül forduljunk állatorvoshoz, mert az ál­lat további gyengülése az elpusztu­lás veszélyével fenyeget.

Élősködők

Ha a hörcsögtanyát tisztán tartjuk, és az egyéb háziállatainkat is megfelelő módon gondozzuk, a paraziták meg­jelenése teljesen valószínűtlen. Ha valamilyen élősködő mégis megje­lenne a környezetünkben, az állat­kereskedésekben speciális spray-k és megfelelő szerek (kenőcsök, tink- túrák) kaphatók, amelyekkel a kü­lönböző élősködők elpusztíthatók. A kezelést ki kell terjeszteni a ket­recre, a fészekre, az alvóodúra és

54

*

az állatra. Az állat szemét, orrát, fü­lét és száját ne érje a szer.

A kutyát és a macskát megelőzési szándékkal az ételükbe tett kevés fokhagymával megóvhatjuk, illetve kikezelhetjük, azonban a hörcsögök nem mindegyike hajlandó a fok­hagymát ételként elfogadni. A kísér­let azonban megéri, ha arról van szó, hogy természetes úton védjük meg állatunkat a parazitáktól. He­tente egy fél gerezd fokhagyma ki­elégítő a hörcsög számára.

Megfázások

Megfázásos betegségek akkor is könnyen kialakulhatnak, ha hosz- szabb ideig száraz, meleg túlfűtött helyiségben tartjuk állatainkat. A leg­gyakoribb ok azonban a nedves, Dárás, hideg környezet, amelyben a <is állatok túlságosan lehűlnek. De ok lehet az is, ha csempézett vagy beton padlójú helyiségben enged­jük futni az á latot.

Tüsszögés, köhögés, orrfolyás, has­menés, valamint nagyon nehezen gyógyítható tüdőgyulladás lehet az említett okok következménye. A túl későn észrevett vagy nem kezelt megfázás a legerősebb szervezetű hörcsögöt is a legnagyobb életve­szélybe sodorhatja.

A legelső teendő a megfázás észle­lésekor, hogy az állatot a szükséges meleg környezetbe vigyük. Mivel igen gyakran járulékos tünetként a táplálék visszautasítása és teljes apátia is felléphet, tanácsos az ál­latorvossal konzultálni.

Az állatorvos által előírt gyógyszere­ket vagy akár a diétát (I. Hasmenés című résznél is) következetesen és pontosan be kell tartani, ha a hör­csög ketrece körül a hőmérséklet a normális, 18-21 °C között van, eb­ben az esetben is tanácsos egy inf­ravörös lámpa fölszerelése.

Ahhoz, hogy a hörcsög szervezetét ellenállóvá tegyük a környezet káros hatásaival szemben, takarmánya le­gyen változatos, sokrétű és vitami­nokban, ásványi anyagokban gaz­dag. Fertőzéses betegségek, meg­fázások vagy bizonyos bélzavarok esetén a C-vitamin a legjobb termé­szetes védőanyagok egyike. Ha időnként friss petrezselymet vagy százszorszépet adunk a takarmány­ban a szokásos zöld- és lédús ta­karmányok mellett, akkor a vitamin- igényt kielégítően fedezni tudjuk. A C-vitamin-készítmények adásától el­tekinthetünk, ha a természetes táp­lálékban elég C-vitamint nyújtunk az állatnak.

55

Sérülések

Megkülönböztetünk belső sérülése­ket és külső sebeket. A belső sérü­lések nehezen felismerhetők, mivel a leesés vagy lezuhanás után több­nyire sokkos állapot lép föl. Le­gyünk óvatosak, ha kivesszük vagy kézben tartjuk a hörcsögöt, hogy elejét vegyük a mélybe zuhanás­nak, leesésnek.

A fajtartásoktól elszenvedett hara­pások vagy kisebb balesetek követ­keztében vérző sebek keletkezhet­nek. Ezek a legtöbb esetben ma­guktól meggyógyulnak. Ennek elle­nére is legyünk elővigyázatosak és kezeljük az így keletkezett sebeket. A hosszú szőrű, teddy, illetve angó- ra hörcsögökön vágjuk le a seb kö­rül a vérrel szennyezett szőrszála­kat, hogy könnyebbé tegyük a seb ellátását. Ha sebek nagyobbak, ak­kor az alomanyagot vegyük ki a ket­recből, és csak az ürítősarokban használjuk addig, amíg a nagyobb sebek bezáródnak. A sebek gyó­gyulását és tisztulását elősegíthet­jük, ha a sebet köröm -virágkivonat­tal vagy -teával mossuk meg. A kö­römvirágkenőcs vagy a sebhintőpor kiegészíthetik saját házi sebkezelé­sünket. A seb nagyságától függően a kezelést akár naponta többször is meg kell ismételnünk. Mindenféle

seb gyógyítására régen bevált háziszer az árnika, amelyik a háziál­latokon is nagyon hatásos szernek bizonyult. A zúzódások, vágott vagy harapott sebek folytán előállott erős vérzést naponta négyszer használt árnikával szépen tudjuk gyógyítani.

Gyógyszerek beadása

A gyógyszerek beadása a hörcsög­nek könnyebb, mint talán gondol­nánk. Egy kicsiny pipetta (szem­cseppentő) vagy egy tisztítható or­vosi fecskendő segítségével (ter­mészetesen tű nélkül) mindenféle folyadékot vagy oldható gyógyszert nagyon pontosan beadhatunk. Egyes tabletták is feloldhatók né­hány csepp vízben, és így folyéko­nyan könnyebben beadhatók. így akkor sincs gond, ha ugyanazt a hatóanyagot vagy gyógyszert nem kapjuk meg folyékony formában.

Beadáskor a „készüléket” nem túl mélyen beillesztjük a kis állat szájá­ba, hogy a félrenyelés veszélyét el­kerüljük. Ha a megelőzésben na­gyon biztosak akarunk lenni, akkor az egészséges hörcsögnek is bead­hatunk így vitaminokat, ha nem akar­juk azt egy kis darab száraz kenyé­ren, pirítóson vagy valamilyen rág- csira csöppentve adni az állatnak.

56

Életmód

Életkörülmények a szabadban

Egy hörcsögöt szakszerűen nevelni és gondozni azt is jelenti, hogy meg­tanuljuk megérteni a természetét, tu­lajdonságait, illetve tanulmányozni az örökségként magával hozott ma­gatartásmintákat.

Az aranyhörcsög Szíria sztyeppés és sivatagos területein él. Ezen a vi­déken a klimatikus viszonyok csak nehezen viselhetők el. A természet itt nagyon kemény alkalmazkodást követel meg, mert különben a túl­élés esélyei lecsökkennek.

Az aranyhörcsög hazájában a nap­palok rendkívül forróak, az esték és az éjszakák azonban elviselhetően melegek. Mivel a hörcsögök az emlí­tett okok miatt gondosan gazdálkod­nak energiáikkal, e kis állatok alko­nyaikor és éjszaka mozognak inkább, a forró nappalt pedig a föld alatti vá­rukban töltik. Ezek az aranyhör- csög-várak vagy építmények 2-3 mé­ter mélységet is elérhetnek. Odalent kellemes hőmérséklet uralkodik, és különböző kamrák állnak a tulajdo­nos rendelkezésére. Az alvásra szol­gáló fészekodú mellett egy élés­kamra és egy toalett egészíti ki az

építményt, mert a tisztaság életfon­tosságú azon a vidéken. Az állatok éjszaka járnak táplálék után, és nem ritka, hogy igen nagy távolságokat is megtesznek eközben, amíg a meg­felelő mennyiségű táplálékot össze tudják szedni. Kitüntetett tápnövé­nyük nincsen. Csírázó magvak, csí­ranövények, zöld növényi részek és a legkülönbözőbb magok éppúgy táplálékul szolgálnak, mint a föllelhe­tő bogarak, rovarok, pókok, sőt ki­sebb hüllők is. Mindent, ami ehető, összegyűjtenek, és éléskamrájukba hordanak. Az óriási pofazacskóik, amelyek egészen a vállukig lenyúl­hatnak, igen nagy mennyiségű táp­lálékot képesek magukba fogadni. Néhány ilyen kirándulás gyorsan megtölti az éléskamrát, és napköz­beni táplálkozás gondja már meg is oldódott. Mivel azokon a száraz vi­dékeken meglehetősen ritkán hullik az eső, ami a növényeket növeke­désre serkenti, a hörcsögök minden fajtársat riválisnak, ellenségnek néz­nek, akivel meg kell harcolni a be- gyűjthető vagy fellelhető élelmisze­rért. Csak az eső az, ami a hörcsö­göt elviselhetővé, barátságosabbá teheti, mert egy kiadós eső után a növényzet nagy mennyiségben ele- nik meg, így bőven találhat tápálé- kot magának. Az éléskamrákat du­gig megtölti, és élvezi a paradicso-

57

Életmód

mi állapotot – legalábbis néhány hé­tig, addig, amíg az izzó nap ezt a hörcsögparadicsomot megint szá­raz sivataggá nem változtatja.

Az esős időszakban lehetővé váló nagyobb mozgásszabadság lehető­vé teszi a párok egymásra találását és a párosodást. Az ottani környezet mostohasága miatt a rendkívül rövid idejű vemhesség a faj életét fenntar­tó tényezővé vált, mert csak a na­gyon rövid, paradicsomi állapotokat hozó esős időszak teszi lehetővé az új generáció fölnevelését. Az utódok fejlődése is rendkívül gyors, a szüle­tésük után három héttel – még nem is teljesen kifejletten – már önálló táplá­lékszerzésre és táplálkozásra képe­sen – elhagyják anyjuk építményét.

Az utódait fölnevelő hörcsöganyának ugyancsak meg kell erősödnie a szá­raz időszak előtt. Az anya nem ta­szítja el magától gyermekeit, kizáró­lag a környezet táplálékkínálata dik­tálja ezeknek a sivatagi viszonyok­hoz nagyszerűen alkalmazkodott magányos állatoknak az életritmusát. Az elmondottakhoz hasonló körülmé­nyekkel kell megküzdeniük a törpe- hörcsögfajoknak is hazájukban. A kü­lönbség csak az, hogy az ő hazájuk Közép-Ázsia hűvösebb, hidegebb régióra esik. Ezeken a sztyeppéken és félsivatagos területeken is csak az év néhány hónapjában jutnak vál­

tozatos és kielégítő táplálékhoz. Itt két évszak létezik, mégpedig ext­rém klimatikus szélsőségekkel: a tél nagyon hosszú, sok hó esik, és sok­kal hidegebb, mint minálunk; csak nyáron bontakozik ki rövid időre a növényi élet. A hörcsögöknek ez alatt kell egész évi táplálékszükség­letüket begyűjteni.

Az aranyhörcsöggel szemben a tör­pehörcsögöknek még nagyobb táp­anyagraktárra van szükségük, mert ők a nagyon hosszú tél folyamán alig jutnak táplálékhoz. A bundájuk is az évszakhoz igazodik. Az őszi vedlés idején megfelelő téli bundát növesztenek, amely lehetővé teszi, hogy nappal rövid kirándulásokat tegyenek a környéken, míg nyáron inkább éjszaka aktívak. A tél rendkí­vül hideg, és az erős fagyok csak nagyon kis mozgásteret engednek az állatoknak. Mivel a törpehörcsö­gök, mint köztudott, nem alszanak téli álmot, csupán tevékenységük csökken, a leghidegebb téli napo­kat a melegen kipárnázott alvóodú­jukban töltik. Ha korog a gyomruk, nincs nagy baj, mert közel az élés­kamra, amit fölkereshetnek, és ahol a szükséges energiát és élelmiszert minden nehézség nélkül megtalál­hatják.

Eltérően az aranyhörcsögtől, amely­nek az esős időszakra kell várnia, a

58

Életmód

törpehörcsögök párzása csak ta­vasszal és nyáron lehetséges. Télen a kan törpehörcsögök terméktele- nek, heréik megkisebbednek, és be­szüntetik a spermatermelést.

Az időjárás azonban a termékeny évszakban is befolyásolja – elsősor­ban a táplálékforrásokon keresztül – a törpehörcsögök alomnagyságát. Csak ha az állati és a növényi táplá­lékból elegendő mennyiséget talál­nak, jön létre a párzás, és veszi kez­detét az új generáció fölnevelése.

Ha meggondoljuk, hogy a hörcsög­fajoknak természetes otthonukban milyen szélsőséges és kegyetlen időjárási viszonyokkal kell megküz­deniük, méltán elcsodálkozunk, hogy a túlélésnek és az alkalmazkodóké­pességnek micsoda művészeit tart­juk lakásunkban e bájos kis állatok személyében.

A hörcsögök érzékszerveiről

A környezethez való tökéletes alkal­mazkodáshoz tartoznak az igen finom, erősen fejlett érzékszervek is. Ha a testnagysághoz viszonyítva az állatok füle igencsak nagy és fejlett, akkor az nagyon jó hallásról árulko­dik. A hörcsög füleivel az ultrahan­gok tartományából is képes olyan hangokat felfogni, melyeket mi, em­

berek nem hallunk, és képes infra- hangokat is észlelni és megkülön­böztetni. Ha naponta beszélünk kis hörcsögünkhöz, nagyon hamar fel fog ismerni bennünket a hangunk alapján.

A hang tehát nagy szerepet játszik a szoktatás idején. Nem túlzás az az állítás, hogy a kis rágcsálók kezes­sé válásában igen nagy szerepet játszik gondozójuk nyugodt beszé­de. Éppen ezért a szoktatás idején idegen személyek lehetőleg ne be­széljenek a kis állathoz. Ugyanígy a kutyák hangját, esetleg üvöltését, vagy a madarak csicsergését is meg­szokja, és később nem fog ezektől megijedni. Az idegen, ismeretlen hangok viszont később is bizalmat­lanná tehetik, megijeszthetik, ha nem tartoznak az általa ismertek, meg­szokottak közé.

Még a hallásnál is lényegesen fejlet­tebb a szaglóérzékük. A hörcsögök környezetüket a különböző szagok alapján ismerik fel. Azt, hogy egy fajtárs idegen vagy ismert, a szaga alapján állapítják meg. Mi, emberek környező világunkat a látás segítsé­gével ismerjük fel, illetve tájékozó­dunk abban, a hörcsög viszont illat­képet állít föl világáról, és ennek alapján ismeri föl környezetét. Amíg ez az illatkép ismert, semmi nyugta­lanító nincsen: pl. a testvérek na-

59

Életmód

Két hím kapcsolatfelvétel közben: az alsó hörcsög a hátán fekszik és hagyja, hogy a másik megszaglássza

gyón sokáig egymás mellett élhet­nek a legnagyobb békességben, de ha egyszer néhány hétre elválaszt­juk őket, az illatkép elhomályosul, és az ismételt összezárás életve­szélyes ellenségeskedést válthat ki közöttük. A hörcsögök magányos természete győz, és a régi testvérek riválisokká válnak csak azért, mert az illatkép nem illik bele a környe­zetről éppen akkor emlékezetükben fennálló illatképbe. Rövid ideig tartó szétválasztás után az állatok mindig felismerik egymást a szagról és szinte soha nem lépnek föl problé­mák. Óvakodjunk tehát a hosszú ideig tartó szétválasztástól, és az egymással barátságban élő állato­kat vagy társaságot hagyjuk együtt. Az, hogy bizonyos illatkombinációk

meghatározott magatartásformákat váltanak ki, arról is felismerhető, hogy ha más rágcsálók ketreceit tiszto­gattuk, ha tengerimalacot vagy nyu- lat simogattunk, vagy akár a ku­tyánk szőrét keféltük, kezeink más, a megszokottól eltérő illatot vesz­nek el, ami izgalmat, idegességet és idegenkedést vált ki a hörcsög­ben. Nem kell csodálkoznunk, ha az egyébként nagyon szeretetre méltó és kezes hörcsögünk ellenségesen reagál közeledtünkre, mert a ke­zünkre éppen jellemző illatkombiná­ciót nem ismeri.

60

Életmód

Ebből a kifejezett és nagyon éles szag- vagy illatérzékelő képességből a gyakorlatban egyfajta illatbeszéd fejlődött ki. A jelek különböző üze­neteket vagy híreket továbbíthatnak, amelyeket a fajtársak megértenek és figyelembe vesznek. A „szagát sem bí­rom” kifejezés a hörcsögöktől ered­het, akik a szimpátiát, a hűseget, a barátságot illatanyagokkal tiozzák egymás tudomására. A fogarnzóké- pes nőstények pl. ivarnyílásukból meghatározott illatanyagokat bocsá­tanak ki, amelyek jelzik a kanokban, hogy párzási szándékkal közeled­hetnek a nőstényhez. Az ilyesfajta jelzések észlelése nélkül egyetlen kan se merne a nőstényhez annak engedelme nélkül közeledni. A dzsun­gáriai törpehörcsögök az új territóri­um birtokbavétele közben is jellem­ző szaganyagot bocsátanak ki hasi mirigyeikből, amely még az embe­rek számára is észlelhető. Ezt azon­ban csak a szoktatás és a ketrec belakása idején fogjuk érezni. Dacá­ra ennek az illatanyag-kibocsátás- nak, a hörcsög a mi orrunk számára mindig tiszta és illatoktól mentes háziállat marad.

Mint alkonyati és éjszakai állat, a hör­csög szeme és látása csak aláren­delt szerepet játszik, a szem nem ké­pes teljes értékű információkat szol­gáltatni. Világos és sötét körvonalak

közvetlen színfelismerés nélkül – a hörcsög szeme nagy valószínűség­gel ennyit közvetít. Amit nekünk, em­bereknek a „szemünk fénye” jelent, az a hörcsögöknél a nagyon fejlett hallást és szaglást jelenti.

Testbeszéd és hangok a hörcsögök között

Az illatbeszéd mellett a hörcsögök kifejezési módjaként a hangadást és a testbeszédet ismerjük. Az újszülöt­tek a fészekben sokkal gyakrabban használják hangjukat a kommuniká­cióra, mint az idősebb állatok. Az új­szülöttek nagyon magas, szinte si- vító hangja egyfajta segélyhívás, amelyre az anyaállat azonnal rea­gál. Vagy nagyon korog az örökké éhes gyomor, vagy a kis kíváncsi kölyök túl messzire merészkedett a fészektől, és máris kész a baj, ami miatt sürgős segítség kell. A hangra mindkét esetben azonnal jön az anya a segítséggel. A picinyeknek tehát kényszer a hang adása. Amelyik nem sipítozik, nem kér segítséget, az hosszú távon éhen fog pusztulni, vagy ha elcsatangol, menthetetlenül elkallódik és elvész.

A másik hang idősebb állatokra jel­lemző: ez a fogak gyors csattogta- tása, ami egyfajta fenyegetés, és na-

61

Életmód

gyón komolyan kell venni. Ha az el­lenfél nem respektálja, súlyos harc törhet ki. A ketreces tartásban az el­lenfél nem tud kitérni, ezért szinte el­kerülhetetlen az életet fenyegető küzdelem a két állat között. Ha tehát bárhol észrevesszük a fogak csat- togtatását, az állatokat azonnal vá­lasszuk külön. Ha ezt nem tesszük, nagyon hamar hangos és rémült ki­áltást fogunk hallani, ami a megtá­madott és gyengébb fél félelmének kifejezése. Ilyen helyzet azonban többnyire csak akkor következik be, ha egymás előtt ismeretlen hörcsö­gök kerülnek egymással szembe. Ha tehát két hörcsögöt összeenge­dünk, fontos, hogy szemmel tartsuk őket. Mivel a hörcsögök arca nem képes mimikával érzelmeket vagy bármit is kifejezni, az állatok bizo­nyos testtartásokat vesznek föl, ha a többieket informálni akarják vala­miről. A testtartással való közlése­ket a háziállatok tartása során na­gyon jól megfigyelhetjük. A gesztu­sok a mi érdeklődésünket is fölkelt­hetik, mint pl. a mulatságos pózo­lás. így figyeli meg, veszi szemügy­re a hörcsög környezetét, ha valami fölkeltette a kíváncsiságát vagy fi­gyelmét.

Ha a hörcsögök hosszasan nyújtóz­kodnak, ásítanák, s a testi és lelki ki­egyensúlyozottságot közvetítik. A már

az előzőekben ismertetett pároso­dási játékok is nagyon sok, a test­beszéd körébe tartozó kifejezést tartalmaznak. Ha hosszabb együtt­élés után azt látjuk, hogy a hörcsö­gök, bármilyen neműek legyenek is, kölcsönösen tisztogatják és simo­gatják egymást, veszélytől nem kell tartanunk, mert a két állat között megbonthatatlan és gyengéd kap­csolat alakult ki.

Egészen más testtartással jelzik az alávetettséget. Hátsó lábaikon mint gólyalábakon, mereven járnak faj­társuk körül, miközben farukat ki­emelik, fejüket pedig mélyen lehajt­ják. Ez a testtartás gyakran megfi­gyelhető különösen fiatal állatoknál: az idősebb állatok előtt ez jelenti számukra a biztonságot.

Nagy valószínűséggel rengeteg je­lentős és különféle kifejezésforma létezik a hörcsögök kommunikáció­jában, testbeszédében. A legfonto­sabbakat leírtuk, és reméljük, hogy ezáltal az olvasó is többet megtu­dott az arany- és törpehörcsögök ki­csiny, de szép világáról.

A hörcsögök ügyes és gyors állatok

Aki a hörcsögöt külső megjelenése alapján ítéli meg, alaposan tévedhet

62

Életmód

ügyességét és mozgékonyságát il­letően. Testének felépítése olyan, hogy a legszűkebb résben is – szin­te laposan kinyújtózva – biztosan képes mozogni. Mintha képes lenne csontjait az ízületeiben kiakasztani, vagy megnyújthatná őket, úgy mo­zog, szinte elegánsan a legnehe­zebb szituációkban is. A futókerék­ben ezt magunk is megfigyelhetjük, és megcsodálhatjuk, hogy mire ké­pes láthatóan rugalmas ízületeivel. Éppen ilyen ügyesen használja mell­

ső végtagjának ujjait mászáshoz, ásáshoz, evéshez és mindenféle bonyolult mozgáshoz, pl. amikor a bundáját tisztogatja.

Izmos mellső lábával, amelyen négy mozgékony és ügyes ujj van, egy valódi mászóbajnok, aki, ha jó­kedvében találjuk, valóságos akro­batamutatványokat hajt végre.

Az evés megfigyelése is élmény­számba megy: nem mindennapi lát­vány, ahogy mancsaival a táplálékot a szájához viszi.

63

<

Elhelyezés • tartás * gondozás •
etetés • szoktatás és
magatartásformák.

A parányi aranyhörcsögöknek vagy a még kisebb törpehörcsö­göknek a legkisebb lakásban is akad elegendő hely! Könyvünk segítséget nyújt ahhoz, hogy ez a kedves állat Önöknél is jól érezze magát. Választ kaphat a követke­ző kérdésekre:

magatartásformák.

A parányi aranyhörcsögöknek vagy a még kisebb törpehörcsö­göknek a legkisebb lakásban is akad elegendő hely! Könyvünk segítséget nyújt ahhoz, hogy ez a kedves állat Önöknél is jól érezze magát. Választ kaphat a követke­ző kérdésekre:

k—__ )

Törpe- vagy arany hörcsögöt? Hol lesz a legjobb helyen a ketrec? Aktivitás és nyugalom: a hörcsö­gök átalusszák a nappalt? Etetés: mit, mennyit, mikor? Szoktatás és szelídítés – hogyan? Mit tegyünk, ha a hörcsög megbetegszik? Könyvünk pótolhatatlan segítség mindenkinek, aki hörcsögöt ne­vel, vagy ezután szeretne egy ba­rátságos kis állatot társul fogadni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Lap tetejére!