Skip to content

Régi soproni látképek (1994) /PDF-Átirat/

Találatok: 62

53

A Soproni Városszépitő Egyesület alapítója, lovag kőmáli Flandorflfer Ignác (1816 1891)

emlékének

Dán Andcnkai des llegründers des Ödaiburgcr Stadtvcrsdiöncrungsvircmcs

Ignaz Flandorffcr (1816—1891). Riltcr von Komái gcwidrnct


RÉGI SOPRONI LÁTKÉPEK

Összeállította és szöveggel ellátta Dr. Kubinszky Mihály

a Soproni Városszépitö Egyesület elnöke


ALTÉ ÖDENBURGER STADTANSICHTEN

Zusammengestellt und mit Text versehen von

Dr Kubinszky Miliály, Vorsitzenden

des Ödenburger Stadtverschönerungsvereines

Sopron. 1994

Megjelent a Soproni Városszépítő Egyesület fennállásának

125. évfordulója alkalmából

az Építés Fejlődéséért Alapítvány anyagi támogatásával

a Soproni Szemle füzeteként

Erschienen zum 125 jáhrigen Bestehen des Ödcnburgcr

Stadtverschönerungsvereines

mit dér finanzieller. Unterstützung dér Stiftung

fúr cie Entwicklung des Bauwesens

als Sonderheft dér Zeitschrift Soproni Szemle

Lektorálta: Askercz Éva és Dr. Mollay Károly

A nemet szöveget ellenőrizte Dr. Mollay Károly

Készült: í Hillebrand Nyomda Kft -ben 1994-ben

íves ofszet nyomtatással Times típusú betűvel 8,4 A-5 ív teljedelemben.

(O 1500)

A címlapon: Festmény a Várkerületről. AKránzlc, bécsi művész alkotása 1916-ból.

Bizonyára a világháború hatására látható annyi sétáló és gyakorlatozó különböző rangú és a soproni helyőrség különböző ezredéihez tartozó katona, s háttérbe szorul az e helyütt akkor mindig élénk piaci élet.

Titelbild: Gemálde dér Grabenrunde vöm Wiener Künstlcr, A Kránzle, 1916. lm dritten

Jahr des Weltkrieges erscheinen im Bild viele Soldaten verschiedenen Ranges und verschiedentlichen Regimentem der Ödenhurger Gamison zugehörend, wobei der liter immer rege Markt ini Hintergrund Heibt.

4

Születésnapra ajándékot kapni megszokott dolog, ám saját születésnapunkra ajándékot adni másoknak az rendkívüli szerénységről nagylelkűségről árulkodik

Ilyen születésnapi ajándékot tart most e kötet olvasója a kezében, a 125 éves Soproni Városszépítő Egyesület jubileumi kiadványát

Ma már csak soproni polgárok emlékezetében, archívumokban fellelhető városfotókat gyűjtöttek össze a kötet szerkesztői, hogy a múltról mesélve a jelent a kötelességére, felelősségére figyelmeztesse.

Épített és természetes környezetünk védelme, szépítése saját önbecsülésünkről is árulkodik, s ennek erősítéséért az elmúlt több mint egy évszázadban naponta dolgozott az Egyesület.

Azt kívánom valamennyi soproni polgár nevében – és érdekében hogy hitüket, munkakedvüket a jövőben is megőrizve tevékenykedjék a Soproni Városszépitö Egyesület!

Sopron, 1994. április 28.

Fejes Zoltán

polgármester

Zum Ceburtstag ein Geschenk zu bekommen ist üblich, jedoch am eigenen Geburtstag die Anderen zu beschenken. deutet auf Bescheidenheit und GroBmütigkeit.

Ein Geschenk dieser .Art liegt in dér. Hánden des Lesers. es ist die Jubiláumsausgabe des 125 jáhrigen Ödenburger Stadtverschönerungsvereines.

Um d:e Gegenwart auf Pflicht und Verantwortung zu mahnen indem von dér Vergangenheit erzahlt wird, stellten die Herausgeber Stadtfotografien zusammen, mit Bildern, welche nurmehr im Gedachtnis dér Bürger leben und in altén Archiven vorzufinden smd. Schutz und Verschönerung unserer gebauten und natürlichen Umwelt, fúr dérén Verstárkung dér Verem wahrend dér vergangenen 125 Jahre táglich arbeitete, zeugen auch von eigener Selbstachtung.

Int Namen aller Ödenburger Bürger und auch in ihrem Interessé wünsche ich. dass dér Ödenburger Stadtverschönerungsverein auch in dér Zukunft seinen Glauben und seinc Arbeitslust bewahrend tatig bleibe

Ödcnburg, am 28. April 1994

Fejes Zoltán

Bürgermcistcr

5


Bevezetés

A soproniak kedvelik városukat, érdeklődnek története iránt, büszkék a város fejlődésének eredményeire. Ez a kis kötet az érdeklődőknek feltár sok részletet a város múltjából, a büszkélkedők előtt felvonultatja sok szépségét. Egyben bemutatja Sopron nevezetességeit azok részére, akik idelátogatnak és emléket akarnak magukkal vinni.

A képanyag nagyobbrészt régi postai képeslevelezőlapokon rögzített fény­képekről származik. A város és tájképábrázolásnak ez a több, mint 1ÓO éves ágazata ma már a művészetekhez sorolt, egyben történelmileg is do­kumentatív értékű. Egyrészt, mert annak idején a fényképezés még ritka volt és éppen az üdvözlő lapok előállítására szorítkozott, másrészt mert készítőit gyakran a különlegesség ragadta meg. annál is inkább, mert a ké­pes folyóiratok elterjedése előtt eseményekről (árvíz, kiállítás, épületbon­tás) tájékoztatott. De felfedezték a régi képeslapkészítők a városkép szép­ségeit is. Érthető, hogy ezeknek a régi emlékeknek megőrzése megragadta a gyűjtőket is. Nekik köszönhetjük ennek a kis kötetnek összeállít!] atóságát is.

A képek egy részét neves helybeli — és más városokból erre vállakozó — fényképészek készítették. Különösen ki kell emelni a pécsi Zsabokorszky fényképésznek 1930 körül készült vedutáit, majd néhány évvel később a soproni Diebold Károly mérnök-fotósnak a szép városképeit. Nemkülönben a szintén soproni Lobenwein liarakl látképeit. Itt valóban többről van szó, mint városlátképekről. Ez már fotóművészet, jól megválasztott nézőpontokkal. tetszetős motívumokkal, gazdag látnivalóval a jól megkomponált képeken. Külön is ki kell emelni Diebold Károly személyét, aki a Soproni Városszépitö Egyesület lelkes tagjaként annak idején Heimlcr Károlynak. a háború miatt sajnos félbeszakadt városkép könyvsorozatát is illusztrálta. E kötet talán tartalmaz néhány olyan képet is tőle, melyet annak idején a tervezett folytatáshoz szántak.

A képek azt is tanúsítják, hogy a városszépítésben elődeink, a soproni polgárok — a mainál nagyobb anyagi lehetőségekkel és talán lelkesebb összefogással is — mennyit lellek a városéit. Szobrokat emeltek, utcákat ■’ásítottak, kilátókat építettek. Igyekszünk mi is az ö nyomukba szegődve városunkat szépíteni. Szeretnénk, ha a város minden lakója és minden látogatója jól erezhetné magát olyan urbánus környezetben, amelynek az alakításához maga is hozzájárult. Ennek lehetősége annak a Soproni Városszépítő Egyesületnek a keretében nyílik meg mindenki előtt, amely tisztelettel adja az olvasó és nézegető kezébe ezt az összeállítást.

6


Einleitung

Die Ödenburger habén ihre Stadt geme, es interessiert sic ihre Geschichte und sie sind stolzaaf ihre Errungenschaften. Dieser kleine Bánd will den Interessierten so manches aus der Stadtgeschichte wiederentdecken helfen und viel Schónes aus der Stadt vorfuhren. Gleichzeitig sollen die Sehenswürdigkeiten vor all den uns Besuchenden, die ein Andenken aus Ödenburg mitr.ehmen wollen eröffnet werden.

Der grijfite Teil der Ansichten stammt von altén Ansichts-Postkarten. Dieser Zweig der Stadt- und Landschafts-Darstellung ist bereits mehr als 100 Jahre alt und gilt heute bereits als ein eigener Kunstzweig Er besilzt eincn geschichtlich-dokumentativen Wert. Emerseits, weil die Fotografie damals noch selten war und sich vielerorts eben auf die Herstellung von Ansichtskarten beschránkte, anderseits. weil die Fotografen auch vöm mcht Alltaglichen zu berichten habén, umso mehr, als die illustrienen Wochenschriften noch nicht verbreitet waren. Auch entdeckten sic damals die Schönheit des Stadtbildes. Verstándlich, dafi diese Kunstart heute von den Sammlern begeistert aufgegriffen wird. Ihnen können wir die Möglichkeit zum Zusammenstellen dieses kleinen Bandes verdanken. Ein Teil der Bilder wurde von namhaften Fotografen gemacht. Besonders hervorzuheben sei der Füníkirchner Fotograf Zsabokorszky. der 1930 seine Veduten anfertigte. sowe der Ödenburger Ingenieur und Fotograf Kari Diebold, der eimge Jahre spater seine Bilder kmpste. Auch die Stadtansichten des ebenfalls Ödenburger Harald Lobenwein reihen sich dazu. Hier handelt es sich wahrlich um mehr als einfache Stadtansichten. Das ist bereits Fotokunst, mit gut ausgev/áhlten Standpunkten, ansprechenden Motiven, reichen Sehenswürdigkeiten auf gut komponierten Bildern. Besonders sei die Persönlichkeit von Kari Diebold hervorgehoben, der als Mitglied des Stadtverschönerungsvereines cinst die Stadtbilder- Buchreihe von Kari Heimler illustrierte. welche durch den Krieg unterbrochen wurde. Wohl enthált dieser vorliegende Bánd eimge jener Ansichten, die damals fúr die Fortsetzung gedacht waren.

Die Bilder zeugen auch von der bohen Aktivitát unserer Vorfahren, wie sie, die Ödenbarger Bürger, sicher mit besseren Möglichkeiten, und villeicht auch mit grösserer Schaffenslust. sich an cter Stadtverschönerung bcteiligten, Monumente setzten. Sirasson mit Baumalleen sáumten. Aussichtstürme bauten. Wir sind immerhin bestrebt auf der von Ihnen vorgewiesenen Weise unsere Stadt zu verschönern, und stréber, es an. dass sich jeder Bewohner und jeder Besucher der Stadt in seiner stádtischen Umgebung, an dérén Gestaltung er Anteil nchmen konnte wohl fiihle. Diese Möglichkeit bietet sich jedem im Stadtverschönerungsverein, welcher den vorliegenden kleinen Bánd mit besteu Empfehlungen dem Leser und Betrachter hiemit vorlegt.

7


Néhány adat Sopron történetéhez.

Míg a Sopron mai arculatát meghatározó településszerkezetet a belvárost egykor elfoglaló vár helyzetével az ókorig kell visszavezetnünk, addig a mai beépítés jellegének tekintetében viszont az 1676 évi nagy tűzvészt követő újjáépítés a meghatározó.

A legrégibb ókori település-maradványok a Hallstadt-korból a város közelében, a Várhely körül találhatók. A rómaiak idejében a város Scarbantia néven előbb oppidum, mígnem Marcus Aurél ius császár a municipium rangjára emeli. A római kor maradványait a belváros és a Bécsi domb őrzik. A Bécsi dombon a honfoglalás előtti település nyomai is megtalálhatók. A 10. cs 11. században telepedtek le az erődöt alakító magyarok, akik gyersan fejlődő városukat Suprunnak mondják. IV. László király 1277-ben Sopront, polgárainak érdemeiért, városi rangra emelte, ezt követi a nemet ajkú lakosság népesebb bevándorlása, amely a város német Ódenburg nevét használta. Ok a Bécsi dombon telepednek meg: „auf dér oeden Burg” (Ódenburg). A városi rang a polgárság ipari és kereskedelmi tevékenységét fel lendítette. Szerzetesek szép templomokat építenek. Sopron európai rangú város lett. A belváros hármas falgyűrűje 1340-ig készült el.

Bocskai hajdúi 1605-ben égették fel a külvárost. Ezt követően építették a külső városfalakat. A hódoltság korában is fejlődik a város, gazdaságilag, kulturálisan egyaránt, főleg a páduai egyetemet járt jeles polgármestere, Lackner Kristóf (1571-1631) idején. 1681-ben is itt ülésezik az országgyűlés. Az 1676. évi tűzvészt követően a helyreállítás igen gyors és eredményes. A kuruc időkben a város hű marad a császárhoz, folytatódik az építési munka, mely érdemben kialakítja a belváros és részben a gazdanegyed arculatát, egyre igényesebbek a polgárok a művészetek kedvelése tekintetében is. Droffmaister megbízatása a Szentlélek templom és a régi barokk városhaza tanácstermének kifestésére ennek csak e^yik bizonyítéka A francia háborúk, a napóleoni megszállás ugyan terhes a városra, de van, aki ezen is gazdagszik 1794-ben (az Újteleki utca mögött) cukorgyár épül, mely az első nagyüzem Kisebb szövőgyár, üveghuta, borkőgyártó követik. A helyőrségben – az 1800-as évek elején – szolgál a vértesek ezredeseként a később nevezetessé vált Radetzky. Ezidőtájt adják elő a közeli Eszterházán, majd Kismartonban tevékeny Josef Haydn oratóriumát. Később a városban tanul az opera szerző Goldmark Károly (1830-1915), itt adja első hangverenyet a közeli Doborjánban született, mindössze 9 éves Liszt Ferenc (1811-1915). A rcformkorszak magyar arculatot ad a város belső életének. Kis János házában megfordulnak az ország legjobbjai (Kazinczy’, Széchenyi, Wesselényi). Petőfi itt tölti katonaként 1839-1840 telét. 1835-ben megválasztják Sopron tiszteletbeli polgárának Széchenyi Istvánt, alc a közeli Nagycenk

földbirtokosaként külön gondját viseli a városnak: gőzmalmot épit, takarékpénztárt alapit és a Bécsújhelybe vezető vasútvonalat, mely 1847-ben nyílt meg, fáradhatatlanul támogatja.

Ehhez a gazdag és élénk városi élethez tartozik e kötet lapjain megjelenő és részben máig fennmaradt városkép is A barokk stílusú újjáépítést követi a klasszicista építészet, ezt egy-két jeles épület képviseli (Vármegyeháza). A romantikus épitöstilus már egész házsorokkal gazdagítja a városképet. így a Széchenyi téren. Itt állt a szabadságharc bukása után a Dunántúl kerületi székhaza is Handler József (1796-1881) és fia Handler Nándor (1836-1888) e korszak kimagasló képességű soproni építészéi. A század utolsó évtizedeiben, amikor a város nagy terjeszkedésnek indul, őket a historizáló stílusban alkotó építészek, elükön a soproni Schiller János (1859-1907), Schármár János (1840- 1933’. Ullein Antal (1821-1907) követik. Sok jó képességű bécsi építész is működik ezidötájt Sopronban. A kibontakozó építészeti műemlékvédelemnek egyik élharcosa id Stomó Ferenc (1821-1907) is soproni

Soprcn vasúthálózata több viszonylattal bővül: Nagykanizsára 1865-ben, Celldómölkre és Pozsonyba 1897-ben, Kőszegre 1908-ban nyílik meg a vasút. Ennek következtében az ipar és kereskedelem fellendül. 1894-ben épül a sörgyár, 1902-ben a vasöntöde, a zárgyár, a szazad elején követik őket a textilgyárak. Szeszfőző, harangomé es gépgyár is működik Sopronban. Laktanyák telepítésével a város és a vármegye növelik a helyőrséget, honved és „közös” gyalogezred, huszárezred cs tüzérezred állomásozik a városban. A város tűzoltóságot, tomaegyletet szervez, dal fűzéit és irodalmi társaságot alapit, a közönség látogatja rendezvényeit Színház már a 18. század óta működik, 1841- ben klasszicista épülethez jut. melyet 1909-ben a szecesszió stílusában átépítenek, a világháború idején kórház, új tűzoltólaktanya épül.

A varos lakossága fel ékezetben és anyanyelvben megosztott, de abban a korban, amikor a nemzetiségi és az állami hovatartozandóság különbözősége nem okozott konfliktust, ez a sokrétűség éppen inkább szélesebb látkört biztosított a polgároknak. Konfliktust okozott az első világháborút követő békeszerződés, mely Sopront és környékét Ausztriának ítélte, majd az államközi megállapodást igazoló népszavazással (1921) elvágta a várost „hátországától”, amikor az Magyarországnál kívánt maradni. A megkisebbedett Magyarországon Sopron a városi és természeti adottságai következtében fel értékelődött, fürdővel és üdülőszállókkal egészülnek ki a már a századforduló ideje óta kiépülő Löverek. A város lakossága 42 000 főre növekszik De megannyi háborús menekülttel 100 000 fő fölött vannak a város lakói, amikor légitámadások érik. A legsúlyosabbak 1944. december 6-án, majd 1945. március 4-én elpusztítják épületállományának jelentős részét. Mintegy eddig a tragikus időpontig kíséri nyomon kötetünk Sopron régi látképeit.

9


Einige Angaben zűr Geschichte von Odenburg.

Die Siedlungsstruktur des heutigen Stadtbildes mit dér die Innenstadt bestimmenden altén Burg kaim bis zum Altertum zurückgefuhrt werden, fiir die heutige Bebaungstniktur ist dér Wiederaufbau nach dér grossen Feuerbrunst von 1676 massgebend.

Die áltesten Siedlungsreste aus dér Hallstadt Zeit sind um den Burgstall herum im Wald zu finden. Zűr Römerzeit ist die Stadt Scarbantia zuerst ein Oppidum, Kaiser Maré Aurél hebt sic auf den Rang eines Municipium. An die Römerzeit erinnern Reste in dér Innenstadt und ant Wiener Berg, Die im 10. und 11. Jahrhundert sich hier niederlassenden Ungarn bautea die heutige Innenstadt zu emer königlichen Burg aus. Die sich rasch entwickelnde Stadt wird Suprun bezeichnet. König Ladislaus IV. hebt sie 1277 zűr Belohnung fúr die Verdienste ihrer Bürger in den Rang einer Stadt. Dem folgt die rasche Zuwanderung deutscher Bevölkerung, die die Stadt Odenburg nennt. Handel und Gewerbe entwickeln sich in dér neuen Stadt, Ordensbrüder bauen Kirchen. Sopron wird zu einer Stadt europáischen Ranges. Die dreifache Ringmauer dér Innenstadt wird bis 1340 ausgebaut

Die Haiducken von Bocskai brennen die Aussenstadt 1605 meder. Demzufolge baut :nan die áusseren Stadmauern. Auch wahrend dér nahen Tűrkcnherrschaft bleibt die Stadt wirtschaftlich und kulturell im Aufschwung, besonders unter ihrem an dér Universitát von Padua ausgebildeten vorzüglichen Bürgermeister Christoph Lackner i’1571—1631). 1681 sitzt dér Landtag in Sopron. Dér Wiederaufbau ist nach dér grossen Feuerbrunst (1676) schnell vollzogen. In den folgenden Kurutzenzeiten bleibt Odenburg dem Kaiser treu. dei Aufbau geht weiter, infolgedessen gewinnen Innenstadt jnd teilweise auch dér Stadteil dér Landwirte und Weinbauern (Bohnenzüchter — „Pohnzichter”) ihr heutiges Antlitz. Die Bürger werden anspruchsvoller, auch was die Künste betrifít, die Berufung von DorfTmaister zűr Bemalilung dér hl. Geistkirche (1772) und des altén Rathaussaales ist eines dér Beweise dafür. Die franzosischen Kricge, die napoleonische Besetzung sind mehr als belástigend, jedoch cinige Bürger bereichern sich daran. 1794 wird in dér Nahe dér Neustifigasse die erste Zuckerfabrik angelegt, es ist dér erste Grossbetrieb. Kleinere Webereien. Glashütten und Weinsteinmanufakturen folgen. In dér Garnison dient derzeitals Obcrst der Kürassiere dér spáter zum Ruhm gelangte Radetzky. Anfang des 19. Jahrhunderts werden auch schon das von Josef Haydn, der im nahen Eszterháza und in Eisenstadt tatig war, komponierte Oratórium vorgetragen. Spáter lernt der Opernkompoiust Kari Goldmark (1830-1915) in Odenburg. und hier gibt. kaum 10 Jáhrig. Franz Liszt (181 1 — 1886). der im nahen Raiding geboren ist. sein erstes Klavierkonzert Dieses Zeitalter „vériéiht dem ínnercn Leben der Stadt ihr ungarisches Gepráge.” Im Hause des Mitbegründers der „Ungarischen Gesellschaft” János Kis treffen sich die Besten des ungarischen Lebens: Kazinczy, Széchenyi. Wesselényi. Petőfi, der Dichter, verbringt den Winter 1839—1840 als Soldat in einer Soproner Kaserne. 1835 wird Gráf István Széchenyi zum Ehrcnbtirger erkoren. als Gutsbesitzer im nahen Nagycenk bemüht er sich besonders um die Stadt: er baut ihr eine Dampfwalzmühle, gründet die Sparkasse und unterstützt den Bahnbau nach Wiener-Neustadt (1847).

Zu diesem reichen und lebhaften Stadtleben gehören toilwnse die im vorliegenden Bánd erscheinenden altén Stadtansichten. Den Barockstil felgt der Klassizismus mit

10

einigen guten Bauten (Koniitatshaus. usw.). Dic Romantik bereichert hingegen mit ganzen Strassenzeilen das Stadtbild. so auch den Széchenyi Platz Hier steht auch das Gebaude. wo sich nach der Niedenverfung des Freiheitskampfes (1848—1849) der Sitz der Transdanubien umfassenden Regionalverwaltung befand Die Ödenburger Baumeister Josef Handler (1796—1881) und sein Sohn Ferdinand Handler (1836— 1888) sind hervorragende Vertreter ihres Zeitalters. In den letzten Jahrzehnten des ausklingenden 19. Jahrhundent folgen ihnen unter anderen Johann Schiller (1859— 1907), Johann Schármár (1840—1933). Autón Ullein (1821—1907), sic schaffen schon im Neurenaissancestyl des Historismus. Auch viele gute Wiener Baumeister betatigen sich in der Stadt. Vorkampfer des sich entfaldenden Dcnkmalschutzes ist der Ödenburger Franz Storno d. Áltere

Das Eisenbalinnetz der Stadt erweitert sich. 1865 fahrt mán nach Nagykanizsa, 1876 nach .^aab. 1897 nach Pressburg und Celldömölk. 1908 nach Güns. Zűr Folge entwickeln sich Handel und Gewerbe. 1894 wird die Bierbrauerei begründet, 1902 die Eisengiesserei. es folgen die Textiltabriken. Auch Schnapsbrenner, Glockengicsser, Masclúnenbauer sind in der Stadt tatig. Stadt und Komitat bemühen sich mit dem Bau von Kasernen das Militár heranzuziehen. es sind in der Garnison ein Honvéd und ein k u k Infanterieregement. sowie Kavallerie und Artillerie untergebracht. Die Stadt grundet ihre Feuerwehr und den Turnverein. Liederkranz und Literaturgesellschaft. Die Búrger nehmen regen Anteil daian. Dem bereits seit dem 18. Jahrhundert tatigen Theater baut mán 1841 cin Gebaude im klassizistischen Stíl, es wird 1909 ini Jugendstil erneuert.

In Glaabensbekenntnis und in N’atior.alitat ist die Bevölkerung zwar gespalten, aber im Zeitalter. als die unterschiudliclie Zugvhüiigkcii z.u Natiun und Staat noch keinen Konflikt auslöste, sicherte dicse Vielfalt eher das Anheben des Kulturhorizontes. Einen Konflikt hingegen gab es nach dem Friedens-Schiedspruch, welcher dem ersten Weltkrieg folgte und Ódenburg Östcrreich zusprach. die C)denburger aber, nachdem sie sich der der zwischenstaatliclien Véréi nbarung folgenden Volksabstimmung entsprechend fúr Ungarn entschieden. von ihrem „Hinterland” abgeschnitten wurden. Im verkleinerten Ungarn wurde Sopron wegen seiner guten stadtischen und Naturgegebenheiten aufgewertet. Das sich bereits seit der Jahrhundertwende in Aufsclwung befindende Löwergebiet wird mit Bad und Hotels ergíinzt Die Bevölkerung der Stadt wáchst auf 42.000 Einwohner. Mit vielen Flüchtlingen besetzt záhlt sie vonibergehend um die 100.000 Einwohner als sie am Ende des zweiten Weltkneges von Luftangriffen verwüstet wird Die schwersten Schláge falién am 6.12.1944 und am 4.3.1945. Ein grosser Teil der Stadt liegt in Trúmmern Ein neues Sopron muss aufgebaut werden

Ungefáhr bis zu diesem Zeitpur.kt verfolgen die Bilder dieses Bandes die Stadtentwicklung.

11


 1. A VÁROS LÁTKÉPEI

A belváros látképe a Koronázó domb környékéről (1). előtérben a külső várfal A felvétel 1X09 előtti. Pillantás a Várostoronyból a Szent Mihály domb és templom fele (2.). Előtérben a Várkerületen villamos halad. Háttérben jól látszanak a téglagyárak.

Ansicht der Innenstadt aus dér Richtung des Krönungshügels (I). Blick vöm Stadturm auf den St. Michaelshügel und seinc Kirche (2). lm Vordergrund verkehrt auf der Grabcnrundc ein Strassenbahnwagen. Gut sichtbarauch dic Zicgclcicn.

12


DIE STADTANSICHTEN

Varoslatkép a Szt. Mihály templom tornyából (3). Lcgifelvetel a soproni belvárosról (4). A kép az első világháború idején készült, mert mái áll a postapalota (épült: 1913), még közlekedik a villamos (1923-ig).

Stadtar.sicht vöm Turm der St Michaclcrskirchc aus (3). Flicgeraiűhahme von der Innenstadt (4.). Die Auíhahme stammt aus der Zeit des ersten Weltkrieges. Bereits steht das Postpalais (1913), noch vcrkclut die Strassenbalm (bis 1923).

13

A város sziluettje a Panoráma ú: felől (5). háttérben a Szárhalmi erdővel es a Fertővel, az előtérben az Egyetem főépülete (a korábbi katonai foreáliskola). Szépen rajzolódnak ki a képen i belváros tornyai. A belváros látképe a Postapalota tetőjcről (6\ előtérben a háború utolsó napjaiban elpusztult zsinagóga kupolája

Stadtsilouette vöm Panorama VV’eg aus geschen (5). im Hintergrund der Zarhalmer Wald und der Ncusicdlcrsee lm Vordeigiund die heutige Universitát. einst Militár-Obcncalschulc. Im Bild zeichnen sich die Türme der Stadt schön ab. Ansicht der Innenstadt vöm Dacli des Postpalais (6). lm Vordergrund die Kuppel der in den letztcn Kriegstagcn durch Luftangriff verwüsteten Synagoge

14

Teljes városlátkép a Károlymagaslatról (7), előtérben a felvétel időpontjában niég új Lőver szállókkal. A város látképe a Kurucdomb felől (8), északnyugat felé tekintve. A felvétel 1920 körül készült

Totalansicht von der Karlshöhe aus (7) im Vordergrund die Löwer-Hotels. Stadtansicht (ctwa um 1920) vöm Krutzenberg aus (8) in no dwestlichc Richtung.

15


 1. A BELVÁROS

Sopron belvárosát a maradványaiban ma is mutatkozó hármas falgyűrű övezi. Ez a külső tornyos védelem hosszú évszázadok építőmunkájának eredménye. A belvárost övező falszakaszokon a római erődítés kváderkövei sok lielyütt ma is láthatók A középső fo védőfal mögött az a töltés, melyen ma a bástyakertek helyezkednek el. bizonyára a 11 század végén épülhetett A belvárosnak Budához hasonlítható utcahálózata menten a lakóltázak gótikus maradványai is a város késő-középkori kialakulására utalnak. A nagy tűzvészt (1676) követő építés szinte folyamatosan alakítja a belvárost a mai napig. Az itt álló építészeti együttes történeti értékben és városképi szépségben szinte egyedülálló Magyarországon.

Sopronnak jelképévé vált a város

sziluettjében is markáns meg-

jelenésű tűztorony (9). A közép-

kori eredetű építmény az 1676-os

nagy tűzvészt követő helyre-

állítással nyelte mai alakját

1894-tcn a városháza építése al-

kalmából megerősítették, a kaput

leszűkítve megszüntettek alatta a

kocsiközlekedést. A képen még az

1921-es népszavazással kiérde-

melt Hüségkapu ráépítése előtti

állapotban mutatkozik.

Der Stadturm (9) wurde zum

Wahrzeichen der Stadt. Mittel-

altcrlichen Ursprungcs crhicit er

nach der grossen Foucrbnuist

(1676) seuie jetztige Fönn. An-

lasslich des 1894 cifolgtcn

Rathavs-Baues wurde der Turm-

durchgang verstarkt. tűid der

Wagenverkehr eingcstellt. hu Bikl

zeigt er sich noch vor der Er-

richtur.g des wegen der Volks-

abstimmung am 14. Dczcmber

1921 verdienten „Törés der

Treue”.

16


DIE INNENSTADT

Die Innenstadt war mit einer dreifachen Ringmauer umgeben, déren Teile noch heute zu seben sind. In den Mauem der Innenstadt sind vielcrorts die rómischcn Quadersteine noch voriianden. Hintcr der mittleren Mauer dinit e die Aufschüttung, auf welcher sich heute Basteigárten betűiden. un 11. Jahrhundeit entstanden sem.

Das Strassennetz erinnert an die Gnindi isstruktur von Ofcn. Die Háuser mit íhren vielen Resten im got is eh en Stil deuten ebenfalls auf die rege Bautátigkeit im spáten Mittelalter. Die der grossen Feuerbninst (1676) folgende Auftautátigkeit und die darauöblgcndcn drei Jahrhundcrte lassen die Ödenburger Innenstadt so wie sie sich heute zeigt. entstehen Geschichtlicher Wert und stádlebaulichc Erschcinung dieses Architektur-Ensembles ist fást einzigartig in Ungam.

Az orsclyiták templomát (10)

1862-ben Handler Nándor

építesz építette. Előtte a zart-

erkélyes Prosswimmer (Gyo-

ni)-ház. mely a háborúban el-

pusztult Az előtérben levő ba-

rokk stílusú Ceasar-hazban

ülésezett. (1681) az ország-

gyűlés

Die Ursulinerkuche (10)

wurde von Ferdinand Handler

1862 erbaut. Davor das

Prosswimmer (Gyóni-) llaus.

es wurde im Krieg verwüstet.

Im Vordergrund das Caesar-

Haus .m Barockstil. hier

versammelte sich einst der

Landtag(168l).

10

17

A soproni belváros központja a Fő tér. Itt állt a régi, barokk stílusú városháza (11), melyet 1894-ben a mai városháza építése érdekében sajnos elbontottak Balról, a Stomo-ház látszik. A gótikus bencés templom, a barokk Szentháromság-szobor, a klasszicista vármegyeháza és a hozzá csatlakozó barokk házsor szép épületegyüttest képez (12).

Der Hauptplatz ist der Mittelpunkt der Ödenburger Innenstadt. Das alté Rathaus (11) wurde 1894 abgetragen um das heutige zu errichten. Links im Bild steht das Stomo Ilaus. Die gotischc Benediktinerkirche. die barocke Hl. Dreifaltigkeitssáule. das klassizistische Komitatshaus und die anschlicsscnde schöne Reihe von Barockháusern bilden ein stattliches Ensemble (12).

18

A Fő tér keleti oldalába a Kolostor utca torkollik (13). a várostoronv. a Stomo ház és a városháza együttesének központjában a Szentháromságszobor áll (14)

In den Bildem mit der Einmiindung der Klosiergasse (13) und mit Stadttunn. Stomo Haus und Rathauí hildet die Ill.Dreifaltigkcitssánedas Akzent f 14).

19

1890-ben kiín tervpályázat nyomán 1893—1896 épült fel a mai városháza, n díjnyertes bécsi

Moritz Hüttrager tervei szerint. A századvég városépítészetének felfogásához híven a masszív

kompozíció derékszögű utcarendszer

indításával igyekezett rendet terem-

teni a belváros addig háborítatlan fes-

tői egységében. Az Előkapu felöli né-

zetből 70 éven át így mutatkozott a

városháza (15), míg előterét át nem

építették. A Kolostor utca a Város-

toronnyal (16).

Auf Grund des in 1890

ausgeschriebenen Architektur-Wett-

bewerbes wurde 1893—1896 das

heutige Rathaus nach den preis-

gekrönten Entwürfen des Wiener

Architekten Moritz Hintrager errich-

tet. lm Sütne der zűr Jahrhundert-

wende gültigen stádtebaulichen

Ansichten wurde hier der Versuch

unterenonmen mit ciner massiven

Komposilion und einem rechteckig

augelegten Strasscnsystem Ordnung in

die bisdahin ungestörte malerische

Einheit cer Innenstadt zu bringen. 70

Jahre láng zeigte sich das Rathaus so

vont Voidertor aus (15), dann wurde

es verdeckt. Die Klostergasse mit dem

Stadtturm (16).

20

A Templom utca a Fő tér torkolatából (17), balról a bencés templominál, és a meg megbontatlan jobboldali házsorral (1908 előtt). Az evangélikus templom a Templom utca szép házsorával (18). Az elöl baloldalt álló ház a háborúban elpusztult.

Die Kirchengasse von ihrer Eimündung in den Hauptplatz aus (17) mit der Benediktincrkirche und der no:h ungcstortcn Hausreihe vor 1908 (17) zu sehen. Die evangelische Kirche im Minelpunkt der schonen Hausre:he der Kirchgasse (18). Das im Vordcrgund links erscheinendc Haus wurde im Krieg zerstört.

21

Az Elökapu képe Roth pékmester híres cukrászdájával (19). Az evangélikus templomot (20) 1782- -1784 építi Ringer József kis­martoni születésű soproni építész, monumentális belső architektú­rával. klasszicizáló késő barokk stílusban. A torony később 1861— 1864-ben a neves bécsi építész Ludwig Förster tervei szerint épül.

Ansicht des Vordeitores mit der berühinten Báckerei und Kondito­kéi Roth (19). Die evangclische Kirche(20) 1782—1784 erbaut. ist ein Werk des Ödenburger Bau- meisters Josef Ringcr (gebürtig aus E.semstadt) mit einer monu- mentaen Raumgestaltung im spáten Barockstil. der Turm wur­de 1861 — 1864 nádi Entwürfen des namhaften Wiener Baumeistcr Ludwig Förster erbaut

22

A Városháza mögött állt a Városi Mozinak nevezett filmszínház (21). 1913 szeptember 4-én nyitották meg, $ az „Ámor győzelme” filmet játszot­ták zongorakisérettel. A mozit 1965- ben bezárták. A Templom utca 23. sz. ház helyen állt 1854-ig 3 Brückl- torony (22). a helyére épített zsina­gógát a háború pusztította el.

Hinter cem Rathaus stand eme Zeit láng da> Stadtische Kinő (21), es wurde a.n 4.9.1913 eröűnct. Gespieit wurde dér Film „Sieg des Ámor”- mit Klavierbegleitung. Das Kinő schloss seine Vorstellungen 1965. Anstcllc des Wohnhauses Templom u. 23. stand cúist dci Brückl-Tuim (22). ci wurde B54 abgetragen. und an seine stelle die Synagoge gebaut, welche un zweiten Weltkrieg vcrwustct wurde.

23

A Várkerület részben elpusztult házsora, a Magyar Király szállodával (23). Érdekes a járdára épített kávézó. A kép közepén álló és a bombázásoknál elpusztult két ház helyén épült 1965-ben a Meml-ABC áruházzal az új lakóépület. A Várkerület folytatása (24) az előtérben ugyancsak elpusztult házakkal, itt ál) ma a városképben mutatkozó londella.

Dic im Krieg zum Tcil verwüstete Hausreihe dér Grabenrunde mit dem Gasthof zum Ungarischen König(23). Vöm besonderen Interessé ist das auf den Gehstcig gesetzte Kaffehaus. Anstelle dér in Bildmitte erscheincndcn zvvei Gebáudcn wurde 1965 das Wohnhaus mit dem Meinl-ABC Gescháft errichtet. Auf dem BiJd mit Fortsetzung der Grabenrunde (24) stehen ebenfalls inanche im Krieg zugninde gegangene Mauser. hinter denen die sich heute im Stadtbild erschcinende Rondelle befindet

24

A Váikerületnek viszonylag épségben maradt szakasza a Müllei Paulin utca (ma Hátsókapu) torkolatával (25). A belvárosban áll a dómnak nevezett középkori eredetű Szent György templom A képen (26) az 1893 évi restaurálást követő állapotban látható. így mutatkozott a második világháború sérüléseit követő szakszerű helyreállításig.

Unve.’sehrt blieb dér Abschnitt dér Grabenrtuide mit dér Einmünduag des datnals Paulin Miille.’gasse genannten Hintertores (25). In dér Innenstadt steht die als Dóm bezeichnete St. Georgs-Kirche. lm Bild (26) zeigt sic sich im Zustand dér 1893 etfolgten Restaurierung noch vor den Kriegsbeschádigungen aus 1944. welche eine fachgemásse Wiederherstellung zűr Folge hatten

25


 1. A BELVÁROS PEREME

A belvárost keleten és északon a forgalmas Várkerület, nyugaton az Ógabona-tér, délen a Széchenyi tér határolja Ennek az övnek mindkét oldalán előbb a polgárok és gazdák házai, majd a 19 században jeles középületek és néhány tetszetős palota (Szechenvi-ház. Takarékpénztár, Pannonia-szálló. stb.) épültek. A belvárost övező házsor historizálo és romantikus stílusú házai néhány jeles barokk stílusú emlékkel (Domonkos-templom, Kisvárkerületi hazak), az üzletekkel, a Várkerület teresedésében 1940-ig élő piaccal, az utcavonalak élénk forgalmával Sopron városias megjelenését biztosítják

JÁCER MÍHÁÍr

l.\v, •.«’*«*» MHOI ’í

A Jáger-borozó a Várkerületen az Ikvalüd tövében (27). Az autóbuszközlekedés elején — az 1920-as evekben — vég­állomásnak ezt jelölték.

Das Jáger-Wirtshaus nahe dér Spit.bachbrücko (27). Zu Beginn des Autobussvcrkehrs. in den 1920-er Jahren. gall es als Endstation.

26


UM DIE INNENST ADT

Die Innenstadt wird im Osten und Norden von der Grabenrunde, un VVcstcn vöm Altén Kommarkt, im Süden vöm Széchenyi Platz umringt. An beiden Seiten dieses Gürtels cntstanden zu crst die Mauser der Bürger und Landwirte. dann im 19. Jahrliundert bereits e in ige schmucke Palásté und Bauten (Széchenyi Palais. Sparkasse, Hotel Pannónia). Die Háuserreihc im Historisierenden und románt i se ben Baustil. mit einigen álteren Barockbauten (Dommikanerkirche. Háuserreihe der Klemen Grabenrunde). mit den Gescháften. mit dem auf’ der Grabenrunde bis 1940 bcstandcneu altén Markt und mit dem regen Strassenverkehr gewáhrleisten das stádtische Antlitz Öder.burgs.

A Kisvárkerülct és a Szent-

Léiek utca házai között folyik

az Ikva.

Az Ikvahid. mely alól a kép

készült kétoldalt beépített

(28).

Zwischen der Klemen Graben-

runde vnd der Hl. Gcistgasse

fliesst der Spitlbach. Die

Überbrückung, untéi welcher

das Bild aufgcnommcn wurde.

ist beidersteits bebaut (28).

Az egyemeletes barokk házakból álló ívelt Ötvös utca (29) a város szép bevezetője a Budapest felöl érkezőknek. A századforduló idején még itt működött a „Szá.loda az arany kokashoz”. A Színház utca 1900 körül (30). A régi földszintes házak még nemrég álltak.

Die zweigeschossigcn Barockhauser dér un Bogén liegenden Sübergasse (29) bieten eine schöne Zufahrt fúr die aus Richtung Budapest Ankommcnden Zűr Zeit dér Jahrhundcrtwcndc bestand hier noch dér „Gasthof ztm goldenen Hahn”. Die Theatergasse um 1900 (30). Die altén ebenerdigen Háuser standén bis in die neuestc Zeit.

28

Lössl Ferenc bécsi építész tervei szei int építették 1840—41-ben a klasszicista stílusú színházat (31), ezt követően a képen jól mutatkozó kétemeletes lakóházat (Hild Feminánd, 1844). melynek földszintjén a századfordulón ..Szinház-kávéház” működött Jobboldalt, a Petőfi téri iskola helyén állt egykor a régi kaszinó, ahol a 9 éves Liszt Ferenc zongorajátékával bemutatkozott A régi színházat tűzveszélyesnek minősítették és ezért 1909-ben. Medgyaszay István építész tervei szerint teljesen átépítették (32). A szecessziós architektúra egyik legpregnánsabb hazai alkotásaként tartjuk számon.

Nach Enhvürfen des Wiener Baumeisters Franz Lössl wurde 1840—41 das alté Theater im klassizistischen Stil enichtet (31). Bald entstand auch das im Bild gut sichtbare zweistöckige Wohnhaus (Fcrdinand Hild. 1844), in wvlchcm sich zűr Jahrhundcrtwende das „Thcatcr-Café” befand. lm Bild rechts die Schule am Petőfi Platz. hier stand fniher das ..alté C’asino”, in wclchcm sich cinst dér 9-jáhnge Franz Liszt mit semem Klavterspiel vorstellte. Das alté Theatergebáude galt schliesslich als feuergetahrlich und wurde 1909 vöm Architekten I. Medgyaszay vollkommen umgebaut (32). Es gilt als eines dér ausgewogensten Werke des unganschen .lugendstilcs

Sopron

Sz nház — Téater

29

A Széchenyi téri „promenád” (33) négy sorba ültetett akácfákkal, a belvárost szegélyező szép romantikus házsorral (1855—1858: Handler József. Handler Nándcr és F.Schadenz építészek). A teret jobboldalt az egykori „Hosszú sor” szegélyezi, az evangélikus líceum épülete mellett a inai posta helyén még gazdaudvar áll. A teret a Széchenyi palota (1850, H.Koch) zárja. A második felvétel (34) 1930-ban készült. 1911—1913-ban felépült Orth Ambrus és Somló Emil építészek pályadíjnyertes ..postapalotája” Schármár Károly soproni építesz kivitelezésében. A Széchenyi tér új. ..nagyvárosi” léptékéhez a világháború miatt végül is egyedül maradt. A kép előterében a díszóra, melyet a Soproni Városszépítő Egyesület Schármár Károly tervei szerint 1913-ban épített (70 évvel később a forgalomszabályozásnak sajnos áldozatul esett).

Die „Promenade” ani Széchenyi (33) Platz mit den vier Reihen der Akazien-Allee. Vor die Innenstadt setztc mán 1855—1858 die Wohnhaus-Reihe in romantischen Stíl (Arch: Jósef u. Ferdinand Handler. F Schadcnz) Rcchts an der ehemaligen „Lángén Zcile” steht anstelle der heutigen Post neben dem evangelischen Lyceum noch cin Gehöft. Den Platz schliesst das sehőne Palais Széchenyi (H. Kocli, 1850). Die zweite Aufnahme (34) aus 1930 zeigt bereits das neue Postgebáude (1911—1913, Architekten A. Orth und E. Somló in Ausfuhrung des Ödenburger Baumcistcrs Kari Schármár). Mit dem neuen „grosstádtischen” Masstab blieb es infoige des Weltkrieges alléin. In: Vordergrund steht die vöm Stadtverschönerungsvcrcin nach EntvAirf von K. Schármár 1913 errichtete Uhr, 70 Jahre spáter fid sie leider der Verkehrsregelung zum Opfer.

30

A barokk domonkos templom (35) 1719-1775 között épült, mellette áll a Tschurl-család szép barokk lakóháza, melyet a Mátyás k irály utca áttörése kedvéért 1937-ben elbontottak. A belváros szegélybástyájának helyén 1869 után épült Ludwig Wáchtler bécsi építész tervei 3zcrint új reneszánsz 3tilu3ban a Kaszinó (36).

Die Barack—Kirche dér Dominikaner (35) wurde 1719—1775 erbaut. Daneben steht das 1937 abgetragene Barockhaus dér Familie Tschurl. Anstelle dér ehemaligcn Eckbastei dér Innenstadt baute mán 1869 nach Entwurfen des Wiener Baumcistcrs Ludwig Wáchtler das Casino (36) im Ncu-Rcnaissance-Stil.

31

Egy régi felvétel 1865-höl a Várkerületnek azt a szakaszát mutatja, már lebontásra előkészítve, ahová 1893-ban a Pannónia szálló fog kerülni (37). A Torna utcát még Rozmaring utcának nevezték. A Pannónia szállót (38. 39) ugyanaz, a bécsi Moritz Hintrágcr tervezte, aki a városházát. .Az előtérben álló klasszicista bérházzal együtt (1841) máig fennáll. .A Várkerület jáiműfoigalmát szekerek és konflisok képezték.

Eine alté Aufhahme aus 1865 zeigt uns den bereits zum Abbruch vorbereiteten Abschnitt dér Grabenrunde (37) dóit, wohin dann 1893 das Hotel Pannónia erbaut wurde. Die Tumergasse nannte mán damals noch Rosmaringgasse. Das Hotel (38. 39) wurde von dem selben Moritz Hintráger aus Wien gcstaltct. der auch das Rathaus entwarf. Mit dem un Vordcrgrund sichtbaren kiassizrstischen Wobngcbáudc aus 1841 besteht es bis heute Pfcrdcwágcn und Kutschen beleben die Grabenrunde

32

<

Az Ogabona tcr Lackner és Újtelcki utcák közötti szakasza természetesen még a nagy sarok- bérház nélkül, villamossal 1910 körül mutatkozik (40).

Dér Abschnitt des Altén Kommarktes zwischen dér Lackner und dér Neustift Gasse (40) natürlich noch ohne das grosse Eckhaus, mit dér Strassenbalm um 1910.

33


 1. A SZENT MIHÁLY DOMB ÉS A GAZDANEGYED

A rómaiak után a honfoglaló magyarok is ide telepedhettek, középkori városuk jeles műemlékei, a Szent Mihály templom, a Szent Jakab kápolna és a Szent János templom egyaránt itt helyezkedtek el. A németajkú lakosság, itt a külső városrészben, gazdanegyedet épített fel. A temetők, a téglagyárak is itt helyezkednek el. A városrész igazi hangulatát a csatlakozó szőlők biztosítják.

A város védőszentjének temploma, a Szent Mihály, fekvésével, és 48 m magas tornyával a várost méltón koronázza (41). A 14. században épített templom többszöri bővítés és renoválás nyomán, melyek közül id. Stomo Ferencé a 19. sz. második felében a leginkább meghatározó, nyerte a képen (1930 körül) látható állapotát.

Die Kirche des St. Michael, Schutzpatrons von Ödcnburg (41). krónt mit ilirer Lage und ihrem 48 m hohen Túrni das Stadtbild. Die nn 14. Jahrhundert gebaute Kirche entstand nach mchrcrcn Erwcitcrungen und Renovierungen. Das Bild zeigt sic um 1930.

34


DÉR HÜGEL ST. MICHAEL UND DAS


WEINBAUERVIERTEL

Die landnehmenden Ungam siedelten sidi hier an, die Dcnkmálcr des spáten Mittelalters (St. Michaek St. Jákob- und St. Johann-Kirchen) entstanden in dicsér Nordstadt. Die dcutsche Bevölkerung Ödenburgs liess sich cbcnfalls hier nieder und errichtete das Wcinbauerviertel. Die Friedhöfe. die Ziegeleien. besondsrs aber die angrenzenden Wcingárten tragen zűr Stimmung dicses Stadteiles bei.

A Szt Lélek templom (42) a 14. század végén épített kápolnából alakult A törökök 1605-ben feldúltál:. 1782-ben nyeri nagyjából mai alakját. Ekkor festette ki Dorffmaister a templombelsöt

Die Hl. Gcist-Kirche (42). eme un 14. Jaluhundert gegründete Kapelle. 1605 von den Türken demoliert. erlangte schlicsslich 1782 ihr heutiges Aussehen. Damals wurde sie von Dorffmaister ausgemalt

35

c

A 18 századból maradt reánk a

Várkerület és az Ikvapait közötti

Festetich-major (43) városképileg

hatalmas épülettömbje. Az Ikvapartról

télen készítette Diebold Károly

hangulatos felvételét a várostoronnyal

és a boikimérés jelvényével (44).

Aus dem 18. Jahihundert stammt dér

im Stadtbild markante, zwischen

Grabenrunde und Spitlbach stehende,

Festetich-Meierhof. Winterstimmung

vermittclt uns die Autnahmc mit

Stadttunn und Buschenschank-

Zeichen vöm Fotografcn K. Diebold

(44).

36

A johanniták 13. századi temploma a Bécsi utcában máig az 1890 évi restaurálás szerint mutatkozik (45). A ..Két mór ház” a Szent Mihály utcában (46) díszes 18. századi gazdaporta Die Kiiche der Johanniter aus dem 13. Jahrhundeit zeigt sich bis heute nach 1890 eifolgter Restaunerung (45). Das sogenaimtc Zwci-Mohren-I laus in der St. Michaelergasse ist ein aus dem 18 Jahihundert elhaltén gebliebener Gehöfteingang.

37


5 A 19. SZÁZAD UTOLSÓ ÉVTIZEDEINEK FEJLŐDÉSE

Az 1867 évi kiegyezést követően visszanyert önállóság réven a magyar városok, s így Sopron is. jelentős fejlődésnek indultak Ez néhány gazdasági nehézség okozta válság leszámításával egészen a világháborúig tart. 1873-ban nyitották meg a belvárosból a Promenád (Széchényi tér) mellől kivezető szép – későbbi Erzsébet — utcát a győri vasút fele. Ezt követően kiépült a geometrikus rendbe szabályozott városrész a közel egy kilométer hosszúságú Deák térrel, s igy közelebbi kapcsolat jött létre a századfordulón ugyancsak kiépülő Lőverekhez. De tekintélyes homlokzatú épületekkel fejlődik a Kossuth utca, a Lackner Kristóf utca és környéké is, s a belvárosban is kezdődik léptékváltás. mely több helyütt megbontja a regi városképet.

Az Erzsébet utca két nézete (47. 48). Fent a Kaszinó felöl, háttérben a még beépítetlen Alsolóverck Jobbról a „Poloskává!”. mely a Bach korszakaan a keríileti közigazgatás székhelye volt.. A villamos arra utal, hogy a felvétel 1900 utáni A lenti képen az Erzsébet utca végén megjelenik az 1870-ben épített Kaszinó. Jobboldalt jól látszik Schiller János építész szép záiterkélyes háza.

38


ENTWICKLUNG IN DEN LETZEN JAHRZEHNTEN DES 19. JAHRHUNDERST

Infolge der zurückgewonnenen nationalen Selbstándigkeit nach dem Österreichisch- Unganschen Ausgleich von 1867 hegann die — von eimgen Krisen unterbrochene-Entwicklung dei ungarischen Stádte. die auch in Odenburg bis zum ersteu Wcltkneg anhielt. 1873 wurde die von der Innenstadt aus nebst der Promenade (heute Széchényi Platz) in Richtung des Raabcrbahnhofes tuhrende schöne Strasse angelegt. die spáter nach der Königin Elisabeth benannt wurde Danach cntfaltete síeli der in geometnscher Ordnung geregelte Stadtteil mit dem Kilométer lángén Deák Platz. womit die Stadt auch mit dein um die Jahrhundertwende auszubauenden Löwcr-Gebiet verbunden wurde. Gebáude mit ahnsehnlichen Fassaden entstehen auch in der Kossuth-Gassc und der Lackner-Gasse sowie in Jirer Umgebung, und selbsl .11 der liuieusladl begurul eiii MasMabwtxhsvl. wvKlici an mducicn Punktcn das alté Stadtbild zersctzl.

Zwei Xnsichten der Elisabeth-Gasse (47.48). Zu erst vöm Casino her gesehen: lm Hmtergrund der ncch iinbcbautc Hang der Untcrlöwcr. Rcchts un Bild die „Wanzcnbuig”, wclehc wáhrend des AbsolutismiLs Sitz der Bezirkbchörde war. Die Strasscnbahn dcutet darauf. dass die Aufhaime nach 1900 entstanden ist. lm Bild untén erschcint das 1870 errichtete Casinogebáude Rechts in der Elisabethgasse ist das schöne Haus mit geschlossenem Erker des Baumcistcres Johann Schiller gut zu sel cn

39

Sopron: De&tóri-rósxlot. • Partit! vöm Deákplaz.

A 19. század végén terjeszkedő város a Rák-patak beborításával a Deák téren lakóházakkal szegélyezett parkot hozott létre (49-52). A Városszépitő Egyesület itt 1911-ben időjelző állomást létesített (49). A Márkus házat (Schiller J. építész) 1944-ben lebombázták (50).

Die am Ende des 19. Jaluliunderts sich erwoitcmde Stadt brechtc durch Zudeckung des Krebsbaches mit dem Deák-Plalz eincn mit schmucken WohnhSusem gesaumten Stadtpark zustande (49—52). Hier steht die vöm Stadtverschönermgsverein 1911 gcstiftete meteorologischc Station (49). Auch das dem BombenangrifT vöm 6.12.1944 zum Opfer gefallene schöne Márkus-Haus (Arch: J. Schiller) (50) steht am Platz.

40

A felsőbb leányiskolát (51) Hauszinann Alajos, a budai királyi várat á:alakitó neves építész tervezte. A soproniak kedvelt korzója mellett szökökutas vízmedence is állt (52). háttérben a Deák tér 31. sz. ház, a századvég egyik legszebb háza Sopi ónban.

Die Höhcrc Töchtcrschule (51) ist eir. Frühwerk (1885) des namhaften Bauineister Alajos Hauszmann. dér in Ofcn die Königliche Burg umgebaut hatte. Am beliebten Korso dér Ödcnburger befand sich auch ein Bissin mit Spiingbrunnen (52). im Hintcrgrund das Wohngebáude Deák tér 31. eines dér stattlichsten Gebáude dér Jahrhundertwende in dér Stadt.

41

42

A Lerck-család Deák téri villája (53) 1890-ben épült Hofcr Ottó soproni építész tervei szerint. Később ide költözött a városi múzeum. Az evangélikus temető felszámolása alkalmából jeles síremlékeit a múzeum udvari fala mentére helyezték el. Az épület a Liszt Ferenc múzeum gyűjteményeivel máig a város ékessége.

Szép klasszicista homlokzatával állt a Képezde utcában (ma Csatkai Endre út) az evangélikus tanítóképző épülete (Handler József és Nándor. 1857). melynek tanulóit a soproniak „prepád­nak hívták (54). Az épület a habomban sajnos elpusztult

Dér Vilienbau dér Familie Lenek aiu Deák Platz (53). wurde 1890 nach Fntwürfen des Ödenburger Architckten Ottó Hofer gehaut. spáter zog das Stádtsiche Mtseum in das Gebáude. Als mán den altén evangelischen Fricdhof auílőste, überfuhite mán desseti wertvolle Grabsteine an dic Museums-Gaitenmauer. Das Ge.iáude beherbergt bis heute die Sammlungen des Franz- Liszt-Museums und ist cin Prachtbau des Stadtbildes

In derheutigen Csatkai Endre Strasse stand das Gebáude dér evangelischen Preparandisten (54) mit eeiner schönon klaeeizietischen Faesadc (Joscf und Fcrdinand Handler 1857). Schade das es dent Krieg zum Opfcr ficl.

A soproni Russ család palotájának — a

mai zeneiskolának — 3 homlokzatát

láthatjuk a grafikailag ügyesen

összefogott kártyán (55). Az épület,

melyet 1879-ben Handler Nándor

tervezett, itt már a Ludwig Schőne

építész által 1893-ban befejezett

átalakítás nyomán mutatkozik.

Auf der grafisch geschickt zusammen-

gefassteti Karte (55) zeigen sich drei

Fassaden des Stadtpalais der Familie

Russ. 1879 von Fcrdinand Handler

entwarfen zeigt es sich hier bereits

nach ©rfolgter Umgcstahung durch

den Architekten Ludwig Schöne

(1893). Heute dient das Gebáude als

Musikschule.

43

A Deák tér nyugati végében 1929-ben

építették Hars György építészmérnök

tervei szerint a református templomot

 1. , mely máig meghatározó itt a

   

  városképben. Ugyanakkor épült a Deák

  tér másik vegén. a tér lezárásaként Sándy

  Gyula műegyetemi professzor tervei

  szerint, újreneszánsz stílusban. az

  ■evangélikus hittudományi kar épülete

 2. , akkor a Pécsi Erzsébet királyné

   

  Tudomány egyetem soproni fakultásaként.

  Amióta 1952-ben a Kait elhelyezték, az

  épületet iskolaként használják.

Am westlichen Rand des Deák Platzes

emchtete mán 1929 nach Entwürfcn des

Architekten Georg Hars die Reformieite

Kirche (56). Sie ist bis zuin heutigen Tag

cin bestimmaider Akzent des Stadtbildes.

Am anderen Ende des Deák Platzes

wurde fást g.eichzeitig das Gebáude dér

evangélistáién thcologischen Fakultat im

Neurenaissancestil nach Entwüifen des

Budapcster Professors Julius Sándy

errichtet (57). Die Fakultat gehörte bis

1952 zűr Universitat von Fünfknchen.

seither dient das Gebáude als Schule.

44

Az Irgalmas nővérek zárda-templomát (58) egy régebbi kápolnából Har.dler Nándor alakította (1880). az egykor a Városszépítő Egyesület alapítójáról elnevezett Flandorffer utca torkolatában az egyesület állíttatta a diszórát. A Kossuth utca szögletében áll a kádfürdő-ház, amelynek főleg a korrfortnélküli lakások idejében volt fontos egészségügyi szerepe. Ugyanebből a nézőpontból az Újteleki utca felé tekintve (59) láthatjuk, hogyan tisztították az utcákat a századforduló idején

Die Klosterkirche der Barmherzigen Schwestem (58) wurde von Ferdinand Handler aus einer früheten Kapelle 1880 gcstaltct, In der Einmündung der vöm Begründer des Stadtverschönerungsvereines frűher ber.annten Flandorffer-Gasse steht die vont Véréin gesetzte Uhi Aus selben Blickpunkt der Ncustiftgasse zugekelut (59) können wir bcobachtcn, wie mán zűr Zeit der Jahrhundertwende die Strassen reinigte

45

A Király utca (ma Mátyás király utca) a századvégen csak az állomástól a Deák teng épült ki.

A háborúban elpusztult az a házsor, melynek elején Schiller János szép erkélyes háza állt (60).

Jobboldalt a Cscngery utcáig meg beépítetlen telek mögött a CySEV igazgatósági épülete

(Rauscher Miksa. 1898), a felvétel idején még majdnem új. A Király utca látható a 61. képen is

melynek házsorát Ullein József építész alkotta), és a 62. felvételen a másik irányból, háttérben

a pályaudvar épülettel.

Die Königsgasse (heute König Mathias Gasse) wurde zűr Jahrliundertwende vorerst nur von dér Bahnstation bis zum Deák l’latz zusgebaut (60). Links ist die im Krieg beschádigte Hauszcile mit dem schönen Eckerker des Baumeisters J. Schiller zu sehen, die rcchtc Seite ist noch onbebaut Hinter der Cscngery Strassc zcigt sich das Raaberbahn Direktionsgebáude (Baumeister Max Rauscher. 1898). Die Königsgasse zeigt sich auch im Bild 61. mit der Hauszeile des Baumeisters Josef Ullein und aus entgegengesetztei Richtung (62), mit der Bahnstation im Hintergnuid.

46

A terjeszkedő város elérte a vasútvonalakat, az Alsólöver utcához vezető átjárót sorompó védte (63).

Die sich erweitemde Stadt erreiclite die Bahngleise Die Balinübersetzung mit Schlagbaum- Schrankcn fiihrt in die Unterlöwer (63).

47

A Paprét-i ortodox zsinagóga (balról) (Schiller János. IS91) ma elhagyatva áll. a Templom utcai neolog zsinagóga épület (54). Schármár János építész miivé historizáló újreneszánsz stílusban (1S74) — jobbról — sajnos a háború utolsó napjaiban pusztult el légitámadástól. A Gvóri és Kőszegi utak elágazása a Palatínus vendégfogadó épületével a századforduló idején (65).

Dic Ortodoxé Synagoge (links) (Johann Schiller. 1891) stcht heute verwahiiost auf det Pfarrwiese. Dic neologe Synagoge írechts). Meisterwerk von Johann Schármár aus 1874 im Ncurenaissancestil 1874 (64) wurde léidéi durch Lultangrifi’ in den letzten Kriegstagen vcmichtct

Bei der Abzweigung der Günscr und der Raaber Strassen stelit der Palatin-Gasthof (65). Authahme um die Jahmundertwende

A Rákóczi utcában épült tiszti leánynevelő intézet (66). meg a későbbi kibővítés előtt, mellyel mai arculatát nyerte. A 19. század végen az Alsólőver utcai tengellyel családi házas beépítésű városrész alakult az Alsólővcrekbcn (67).

Die Oifizierstöchter-Schule in der Rákó;zi-Gassc (66). noch vor ihrer Envcitcrung, mit wclcher das Gebáude sein heutiges Antlitz békám. Die Unterlöwergasse (67) oildete die >\xe jenes Familienhaus-Stadteiles. welcher sich a n Ende des 19 Jahrhundertes hier bildete.

49


 1. KÖZÉPÜLETEK ÉS INTÉZMÉNYEK

A 19. században Sopron is korszerű európai várossá fejlődik. 1802-ben még csak 12.300 lakos lakik 775 házban. 1935-ben 36.000 lakost és 2924 házat számoltak, ezek közül 789 többszintes. A városiasodás eredményeként 1935-ig 15 róm kát templom és kápolna. 1 evangélikus. 1 református templom es 2 zsinagóga épült. 4 laktanya és egy katonai középiskola áll. 2 felsőoktatási intézmény. 17 középiskola. 7 szakiskola. 17 elemi iskola működik, a tanulók száma 9000 feletti’ Múzeum, könyvtár magángyűjtemények, színház. 2 mozi, közkórház, sportpálya, tornacsarnok, korcsolvapalya. 4 lőtér, nagyfokú közművesítés, a várost átszelő autóbuszjáratok. 29 gyár, illetve ipari termelőüzem es számtalan kereskedés működik. A városképben mindezek nyomatékkai mutatkoznak

Salzmann Károly mérnök a múlt század közepén építette fel a Kurucdombon a szélmalmot 11842). mintegy három évtizedig működött is. Ezután a város megvette. Mögötte az 1918-ig kaszárnyának használt épület. Ez időből való a fénykép (68)

Der Ingenieur Kari Salzmann erbaute 1842 die Windmühle am Krutzenberg, etwa dreissig Jahre blieb sie in Betrieb. Danach crwarb die Stadt die Anlage. Dahinter die bis 1918 bestehende Kaseme (68). Die Aufnahme stam.nt aus dicsér Zeit.

Szélmalom kaszárnya WindmtiH Kaserr.c

50


ÖFFENTLICHE BAUTEN UND INSTITUTIONEN

lm 19. Jahrhundert entwickelt sich Ödenburg zu einer modemen euiopáischen Stadt. Es wohncn 1802 in 775 Háuscm 12.300 Einwohner. ihie Anzahl steigt bis 1935 in 2924 Háusem — davon 789 mehrgeschossig — auf über 36.000 Seelen. Als Folgc der Urbanisienmg bestehen 15 rom. kath. Kirchen und Kapcllen, I evangelische und 1 reformierte Kirche sowie 2 Synagogcn. Das Mditár bezieht 4 Kasemen und eine Realschule. In der Stadt besuchea über 9000 Schüler 2 Hochschulen, 17 Mittel,- 7 Fach- und 17 Elemcntarschulcn. Es gibt cin Museum und mehrere Privatsammlungen. ein Theatcr. zwei Kínos, cin Krankenhaus. Spoitplatze und eine Tumhallc. Eislaufbahnen und 4 Schiesstádten. Die Strom- und Wasserversorgung und die Kanalisation ist fortgeschritten. es verkehit in der Stadt der Autobus. mán arbeitet in 29 Industrieanlagen und Betrieben. in zahllosen Handelsstáttcn und Geschaften. All dies erscheint mit Nachdruck im Stadtbild

A Nádasdy huszárok Baross utcai lovassági laktanyáját a Monarchia idejének végén Ferenc Ferdinándról, a Szarajevóben meggyilkolt főhercegről nevezték el. aki maga is eiuiél az ezrednél szolgált korábban (69). Az 1851-82-ben épült laktanya Sopron vármegye tulajdona volt, az 1944—45 évi légitámadások idején épületei elpusztultak, csupán a régi lovarda maradt fenn máig (raktárnak).

Dic Kísérne der Nádasdy-Husarcn in der Baross-Strasse wurde am Ende der Monarchia von Erzhcrrog Franz Feminand benannt. er sslber diente ftülicr in dicsem Regiment (69). Die 1881- -82 enichtete Kaseme Inldete das F.igentum des Komitates Ödenburg. Ihre Gebáude gingen bei den Laftangriffen von 1944-45 weitgehend zugnuide. nur dic Rcithalle besteht bis zum heutigen Tag als Lagcrhaus.

51

A mai Bánfalvi úton – egykor Manningcr út — két laktanya is állt egymással szemben. A város felé tekintve: a képen (70) balról a Frigyes főhercegről elnevezett tüzérségi laktanya (1897) és vele szemben, az út jobboldalát az egykori József főherceg gyalogsági laktanya (1900), melynek a bombázás utáni maradványaiban 1958-ban forgácslapgyárat rendeztek be. A máig 48-asnak nevezett egykori Ferenc József gyalogsági laktanya (71) a Táncsics (Flandorffer) utcában (18S9) Mindhárom laktanya egykor a város tulajdona volt. Csak az utóbbi maradt máig is laktanya

Auf der einstigen Manninger-Stiasse. (heute Bánfalvi ut) standén zwei Kasemen einander gegenüber. Der Stadt zu gewendet. im Bild (70) links, die Erzh. Friedrich >\rtilleriekaseme (erbaut 1897) Rechts von der Strasse die cinstige Erzh. Josef -Infanteriekaseme, erbaut 1900, heute in ihren Restgebáuden mit cem Spanplattenwerk. Die Franz-Joscfs-Infanterickascmc der einstigen 48-er Infanteristen steht bis heute in der (einstigen) Flar.dorffer Strasse (71). erbaut 1889. Allé drei Kasemen waren Eigentum der Stadt Sopron. Nur die letztere blieb als Kaseme crhaltcn

52

Az Alsólőverekben 1909-ben épült a Károly-laklanya. a két világháború között a Rákóczi Ferencről elnevezett katonai reáliskola, majd hadapródiskola, a mai József Attila lakónegyed helyén (72). Jobboldalt lenn a Rösch Frigyes nevét viselő városi tűzoltó laktanya (73) 1925 körül, az udvaron a készenlét jármüveivel

1909 baute mán die Karls-Kaseme (72) dic spátcrc Militárrcalschulc. anstelle des heutigen József Attila Wohngcbicles Dic Stadtische Feuerwehrkaseme (benannt nach Friedrich Rösch) aufdci Grabcnrundc in dér Zwischenkriegszeit mit dein damaligen Emsatzfahrwerken (73).

53

1912—1918 között építették fel az Erzsébet közkórházat a Győri úton, az akkor korszerűnek ítélt un. pavilonos rendszerben. A képen előtérben a sebészeti épüld, amellyel akkor az egység le is zárult (74). A Déli pályaudvarhoz közel több ipar telepedett le 1894-ben építette a sörgyár briinni építészek tervei szerint első üzemi épületeit, melyek azóta gyökeresen megújhodtak (75). Mellette jobbról a mai Sote>. textilgyár őse a Haas Fiilöp és Fia szőnyeggyár, mely az első világháború előtt építette üzemet

Das Elisabcth-Krankenhaus wwde 1912—1918 an dér Raabcr Strasse lm damals als zweekmássig erachteten Pavillon-System errichtet. Dér Komplex trágt die Zeichen des Jugendstils. lm Vordegrund dér Block dér Chirurgic. damals Abschluss des Komplexes (74). Dem Südbahnhof schlossen sich mehrere lndustriezweige an. 1894 errichtetc mán nach Entwürfen von Brünner Baumcistem die erste Anlage dér Bierbrauerei. welche seither gründlich emeuert wurde (75). Daneben. rechts im Bild die Textilwarenfabrik Haas und Söhne, welche sich vor dem ersten Weltkrieg hicr etablieite (heute SOTEX).

54

A Városi Tornacsarnok a Papréten 1867-ben épült romantikus stílusban (76). Mcchle Ferenc építész tervezte. Nemrég Solt Herbert építész szakszerűen restaurálta. A Káposztás dűlőn 1845 óta volt üzemben az un. Nagyuszoda. 9000 m~-t meghaladó vízfelülettel. A kép a fürdőzőket 1900 körül mutatja (77).

Die S:adtische Tumhalle auf der Pfarrwiese (76). erbaut 1867 vöm Architekten Franz Mechle. Vor karzem wurde sie von Arch. H. Soh fachgcmass restaunert. in der Flur Krautácker war seit 1845 die sog. GroBe Schwimmschule mit der beacht liciten Fláche von 9300 m^. Das Dild (77) zeigt Badende um 1900

55

Flandorffer Ignác (1816-1891) eredményesen gazdálkodó soproni polgár volt, neves borpincéjét 1884-ben a király. Ferenc József is meglátogatta A mai Kölcsey utcában épült fel irodaháza (78). melyben alkalmazotti lakások is voltak, a Kossuth utcában szép villája, historizáló újreneszansz stílusban Utóbbinak az 1944 évi bombázás után csak maradványai állnak. Flandorffer Ignác alapította a Soproni Gázgyárat. Takarékpénztárat és 1869-ben a Városszépitö Egyesületet is. A család fértiagon kihalt.

Ignaz Flandorffer (1816-1891) war cin eifolgreicher Ödenburger Bürger. dessen Weinkeller 1884 auch Franz Josef besuchte. Am Grundstück in der heutigen Kclcsey-Gassc crbautc cr sein Gescháftshaus (7S) welches auch Wohnungen beherbergte. in der Kossuth-Gasse seine schöne im Neu-Renaissancestil gehaltene Villa, welche 1944 zum grossten Teil zugrunde ging. Flandorffer grundete dic Ödenburger Gaswerke. die Sparkassc tűid auch den Stadt verseli önemngsverein. Die Familie ist in mánnlicher Linie ausgestorben.

56

1847. augusztus 20-án nyílt meg a Bécsújhelyi vastó. a inai Déli pu. helyén állt csarnokból Becsig lehetett utazni (79). Ezt 1865-ben a kanizsai vonal építésekor elbontották, a pályaudvart többször bővítették, legszebb 1902 után volt (80). miután Posener, a Déli Vasút építésze átalakította. 1944–1945-ben légitámadásuktól súlyosan megrongálódott. A GySEV un ..győri pályaudvarba az 1876-ban megnyílt vasút részére kis késéssel épült fel (81), a háborúban megsérüli, majd álalakílollák, de végül is csak 1977-ben bunlollák e! a mai pályaudvar létesítése érdekében.

Am 20.8.1847 wurde die Wiener Neustádter Eisenbahn eröffiiet. aus der Halle. welche anstelle des heu’.igen Südbahnhofcs stand, koimtc mán bis Wien reisen (79). Die Halié wurde 1865 abgetragen, der Bahnhof öfters eiweitert. schmuckhaft zeigte er sich nach 1902, als der Südbahr.architckt Posener ihn erweiterte (80). 1944—1945 beschádigten ihn Luftangriffe. Der „Raaber Bahnhof’ der RÖEE diente der 1876 eröffheten Vcrbindung (8IX im Krieg cbcnfalls beschádigt. dann umgestaltet bestand er schliesslich bis 1977. als cr wegen dem Ncubau abgetragen werden musste

57


 1. A VILLAMOS

A Vasmegyei Elektromos Müvek Rt 1900 május 1-én nyitotta meg a soproni közúti villamos vasul 5,2 km hosszú törzsvonalát a Déli pályaudvartól a Kossuth utca — Ujteleki utca — Várkerület — Széchenyi tér — Erzsébet utca — Deák tér –(Mátyás) Király utca — GySEV pályaudvar viszonylatban. Az 1000 mni-es nyomtávú egyvágányú vonalon a 2 végállomáson kívül 3 kitérő és 16 megállóhely létesült. Kezdetben 6 kocsi állt a forgalom rendelkezésere. A Várkerületen 2 vasvázas váróbódé szolgálta a várakozó utasok védelmét. A kocsik 12 percenként közlekedtek, reggel 5 és este 11 óra között. 1.2 km hosszban szárnyvonal is épült a Pannónia szállótól az Ötvös utcán, a Magyar utcán es a Gyón úton át a Vágóhidig. Mivel akkor a kórház még nem állt, a forgalom csekély volt, ezt a gazdaságtalan üzemű szakaszt 1903-ban megszüntették es helyette a Baross úton a Sörgyárig hosszabbították meg a törzsvonalat A villamos az első világháború után annyira ráfizetéses lett, hogy 1923 május 31-evei üzemet beszüntették A vágányok még sokáig feküdtek az úttestben.

58


DIE STRASSENBAHN

Die Elektrischen Werke des Eisenburger Komilates AG eröflheten am 1. .Mai 1900 die 5.2 km lángé Stammstrecke <ler Strassenbahn vöm Südbahnhof bis zum Raaber Bahnhof iiber die Kossuth-und Neustift Gassen. Grabenrunde. Széchenyi Platz-Elisabeth-Gasse. Deák Platz und König (Matthias) Gasse. An der eingleisigen Strecke mit 1000 mm Spurweite wurden ausser den Endstationcn 3 Ausweichstellen mid 16 Haitestellen installiert. Zum Bcginn standén é Triebwagen dem Verkchr zűr Verfiigung. Auf der Grabenrunde dienten 2 Schutzbauten den Waitenden. Die Strassenbahn verkchrte allé 12 Minuten von fnili 5 b’br bis am Abend um 11 Uhr. Auch wurde eme 1.2 km lángé Fiügclbahn vöm Hotel Pannónia bis zum Schlachthof ausgebaut. da aber damals das stádtische Krankenhaus noch nicht bestand. musste mán wcgen gcringcm Verkehr diese bereits 1903 auflassen. Mán verlangerte die Stammstrecke auf dei Baross Strasse bis zűr Bierbrauerei. Die Stasscnbahn wies nach dem ersten Weltkrieg cin hohes Defizit auf weswegen mán ihren Betrieb am 31. .Mai 1923 cinstellte. Noch lángé lagen die Schienen im Strassenkörper.

59

Villamoskocsi a győri pályaudvar előtt (82). az épületet ekkorra már kibővítették. A 6. sz motorkocsi a Deák téren (83). innen a vonal a jobboldali házsor fele fordul, melyből az 1944— 45 évi légitámadások nyomán csak két ház maradt épen.

Ein Strassenbahn Triebwagen in der Endstation vor dem Raaberbahnhof (82) welcher bercits erweitert ist. Strassenbalmwagen No. 6. am Deákplatz (83), cr wird vor der rcchts crschcinendcn Hauserrcihc cntlangfahrcn. Von dicsér blieben nach dem Luftangriffen von 1944- -1945 nur zwei Háuser bestehen.

60

A villamos a Széchenyi térről az Erzsébet utcába kanyarodik (84). A villamos a Széchenyi palota előtt a Várkerületre kanyarodott (85). Nagy ívben vezet a vágány a Várkerületen a Kisvárkerületre (86). A villamos a Kossuíh utcában a historizáló stílusú szép StaufTer villa előtt (87).

Die Strsssenbahn biegt sich vöm Széchenyi Platz in die Elisabcth-Gasse (84). Die Strassenbahn vor den Szcchcnyi-Palais unterwegs zűr Grabenrunde (85. In grossem Bogén Tahit die Strassenbahn von der Grabenrunde auf die kleine Grabenrunde (86). Die Strassenbahn in der Kossuth Gassc vor dem schönen Stauffer-Palais im Neubarockstyl (87).

61


 1. SZOBROK ES EMLÉKMŰVEK

Sopron várost számtalan szobor, emlékmű, diszkót, emléktábla és díszóra ékesíti. A Fő téri Szentháromságszobor, a Mária-szobor a Várkerületen, az Orsolya-téri Mária-kut a belváros ékességei A Deák téten a soproni helyőrség egykori ezredéinek világháborús emlékei állnak Sopron jeles polgáraira sok helyütt emlékeztetnek falitáblák. A Városszépitö Egyesület is kivette részét a szobrászati díszítésből a hattyús kút. a Széchenyi téri és Kossuth utcai emlék miiszerű órák es számtalan emléktábla állításával

A várostorony kapujához helyezték az 1921. évi népszavazásra emlékeztető „Hüségkaput” (88), mivel a soproniak hitet tettek magyarságuk mellett. A kaput Hikisch Rezső építész tervezte, a Hunniával a középpontban felépített szoborcsoportot Kisfaluéi Stróbl Zsigmond alkotta.

Zum Tor des Stadturmcs setzte mán das ..Tor der Treue”. zum Andenken an die Volksabstimmung 1921. bei welcher die Odenburger Ihre Angehörigkeit zu Ungam bekráfligten. Das Tor wurde vöm Architekten R. Hikisch entworfen, die Statuengruppe. in der Mitte mit Hunnia, ist das Bildhauerwerk ven Sigismund Kisfaludi-Strobl.

62


STATUEN, DENKMALER

Odcnburg wird von zahlreichen Statuen, Monumcntun. Prunkbrunnen. Gedenktafeln und Standuhren géziéit. Die hl. Drcifaltigkeitssáule am Hauptplatz, die Marienstatue auf der Grabenrunde, der Maricn-Brunncn am Ursulinenplatz zieren die Innenstadt. Am Deák-Platz stchcn die Wcltkriegs-Monumente der ehemaligen Regimentet der Ödenburger Gamison. An die bedeutenden Bürger erinnem vieleroits Gedenktafeln. Der Stadtverschönerungsverein nahm regen Anteil an dicsér zicrcndcn Tátigkcit. so mit dem Schwanenbrunnen, den L’hrcn am Széchenyi-Platz tűid der Kossuth-Gasse. sowie mit der Stiftung von mchreren Gedenktafeln.

Gróf Széchenyi Istvánt (1791 — 1860). a legnagyobb magyart, városunk díszpolgárát a soproniak mindig detaitozonak tekintettek Szobrát (89). melyet Mátrai Lajos György szobrász-tanár alkotott. 1897 május 23-an fényes ünnepségen avatták fel.

Gráf Stephan Széchenyi (1791 — 1860). auch als „Der grösste Ungar”. war Ehrenbürger der Stadt. und wurde von den Ödenburger immer als einer. der zűr Stadt geliört, betrachtet. Sóin Denkmal (89). welches der Bildhauer L.Gy.Mátrai schuf, wurde mit grosser Fcstlichkeit am 23.5.1897 enthüllt

63

Középkori kút helyére építették 1744-ben a

barokk stílusú talapzaton nyugvó korintusi

oszlop tetején álló Szűz Mária szobrot a

Várkerületen. A . Mária-oszlop” (90) bécsi és

müncheni mintaképekre hasonlít. Háttérben a

Várkerület külső oldalán állt az egykori

„M.kir.Sóhivatal*.

Anstellc eines mittelaltcrlichen Brunnens

errichtete mán 1744 auf einem Barocksockel

mid einer korinthischen Saulé die Statuc der

heiligcn Jungfrau (90). Sie áhnelt ihren

Wiener und Münchner Vorbildcm. lm

Hintergrund das emstige ..königl ung.

Salzamt”

A Sopronban állomásozott Nádasdy-

huszárezred 1914. december 7-én a galíciai

hadszíntéren Limanowa-nal súlyos

veszteséggel győztes csatát vívott, ennek

emlékére állították Kisfalud! Stiobl Zsigmond

szobrászművész alkotását (91). Baloldalt

„Ebergényi-huszár” áll. 16SS-as egyen-

ruhában, jobboldalt az első világháborúba

vonuló 9-es huszár. A tábla a hősi halált halt

Muhi- Ottmár ezredest örökíti meg. amint

harcra vezeti ezredet. A szobrot 1950-ben

ledöntöttek, helyén ma a második

világháború áldozatainak emlékköve áll.

Das von Sigismund Kisfaludi-Strobl gestaltetc

Denkmal erinnert an die in Ödenburg

stationierten Nádasdy-Hausarcn. die am 7.

Dezember 1914 bei Limanowa in Galizicn

mit hőben Blutverlust ihren Sieg errangen

(91). Links steht ein „Ebergényer Húsár” aus

1688. rechts cin Húsár, wie sie 1914 in den

Krieg zogen. Untén im Relief Oberst Muhi,

wio cr sóin Regiment in den Kompit fiilut.

Das Denkmal wurde 1950 abgetragen. an

seiner Stelle steht hcutc der Gedenkstein an

die Opfer des zweiten Weltkrieges.

(>4

A Szépítő Egyesület 1917-ben pályázatot hirdetett az Orsolya téri kútszoborra. s azt az éppen Sopronban katonáskodó Wanata János nyerte. A szecessziós stílusban készült díszkutat (92) 1929-ben áthelyezték az /Msólöverekbe. a Hunyadi János út torkolatához, ahol ma már az egyetemisták „tollazó” hagyományához kötődik. Az Orsolya-térre akkor került a bencés rendház udvaráról a Mária-kút

Der Stadtverschönerungsverein schrieb fúr den Brunnen am Ursulinen-Platz 1917 einen Wettbewerb atis, den der eben in Ödenburg militárischcn Dienst leistende Johann Wasata gewann. Das im Jugendstil errichtete Brunnenmonument (92) wurde 1929 in die Unterlöw’er, an den Anfang der Hunyadi-Gassc versetzt. wo der Schwan heute bereits mit der „Befeceningstradition” der Hochschüler verbunden steht. Auf den Ursulinenplatz wurde gleichzeitig jene Marienstatuc gesetzt. d.e früher im Innenhof des Benediktinerklosters stand.

65

A Petőfi térén 1930-ban állították emléket

az első háború után elcsatolt magyai

varosoknak. Rothemere angol lord, a

magyar irredentizmus harcosának ado-

mányából (93). A szobrot Hikisch Rezső

tervezte.

1930 cnichtete mán am Petőfi-Platz ein

Andenken an die nach dem ersten

Weltkrieg von Ungam abgetrennten

Stádte (93). es war eine Stiftung von Lord

Rothemere. dem Vorkámpfer des

Unganschen Irredentismus. Das Denkmal

ist cm Werk des Architektcn R Hikisch.

Az egykori soproni háziezred, a 48-as gyalogosok részére állítottak 1937-ben a Lőver körúton emlékművét egy korábban öntött turulmadár felhasználásával Ezt 1957-ben ledöntöttek Helyál ma a Heimler-emlékmü áll (94).

Dem Andenken des einstigen. 48-er Ödenburger Hausregiments widrnete mán 1937 das Denkmal am Löwcr Ring; cs wurde 1957 abgebrochen. An semer Steile befutást sich heute das Hcimler-Denkmal (94).

66

/\z első világháború hősi halottainak emlékére állított szobor felavatása Bánfaival) 1917-ten. Az alkotó Záb- rodsky szobrászművész (95). Az egykori Rákóczi Ferenc hadapródiskolában állították fel 1935-ben Attila szobrát (Vörös János szobrászművész alkotása) (96).

EntliüUung des Kriegerdenk- malcs un Wandorfer Helden- Friedhof in 1917. Es ist das Werk des Bildhauers Zábrodsky (95). In der Kadettenschule stand seit 1935 das Attila-Denkmal des Bildhaters J. Vörös (96 >.

67


 1. A LŐVEREK

Sopron város különös értéke a Soproni hegység város felőli lejtőin zöldövezetben épült Lőver-ncgyed. A magyar és hivatalos Lövér-megjelöléssel szemben a lakosság a Lőver kiejtésnél tartott ki. A szó három fogalmat is takar, lőver a terület egésze, lőver egy ott levő kert és lőver maga egy itt álló ház is. A vasúthoz közelebb eső AJsólőverek a századfordulótól városias jelleget öltöttek, a Várisnak nevezett magasabban fekvő terület és a Fclső-Lőverek viszont megőrizték zöldövezeti jellegüket. Valamikor a Lőverek egészükben kertes nyaralók voltak, az elmúlt évtizedekben a területet mindinkább állandó lakásként is használják. A fürdő, a szállodák, a sportpályák, a kis vendéglők az itt lakókon kívül a városiakat és az idegenforgalmat is vonzották. A terület összefügg a nyáron kirándulásra, tclcn sportolásra alkalmas erdőkkel, melyek a város felől nézve megnyerő hátteret rajzolnak a Lőverek mögé.

1930-ban még igy mutatkozott a turistaházhoz, vezető Várisi út (97). melynek menten nzóta megépült az Állami Szanatórium cs amely a mai Lőver szállóhoz vezet.

In 1930 zeigte sich die zum Turistenhaus fiihrendc Warischer-Strasse noch wie im Bild (97), seither wurde an ihrer Seite das Sanatorium ausgebaut und au ihrem Ende steht das heutige Löwer Hotel.

68


DAS LOWERGEB1ET

Einen besonderen Wert hat das an den der Stadt zugewendeten Hangén des Ödenburger Gebirges. in einen giiinen Bereich gebeetete Löwer-Gebiet. Das VVort Löwer birgt drci Bcgriffe, ómmal bcdeutet es den Stadttcil. dann jcdcn Gartcn in dicsen Bercich und schliesslich auch die hier stahenden Háuser. Die der Eiseiibalm náher gelegenen Unterlöwer wurden um die Jahrhundertwende stádtisch bebaut hmgegen bewahrtcn das höher gelegene Warisch-Gcbict und die Oberlöwer ihr natürlichcs Gepragc Warcn die Löwer einst Erholungsstátten mit schmucken Hauscm. mit einer den Obstgarten und den Zierpflanzen zugewendeten gezimmeiten Veranda, wird in den letzten Jahizehnten das Gebiet nnmer mehr auch als stándigei Wohnott verwendct. Das Waldbad. die Hotcls. die Gaststatten und Sportanlagcn zichcn ausser den Ödenburgem auch cinen beachtlichen Fremdenverkehr heran. Das Gebiet hángt mit den im Sommer zu Ausflüten. im Winter zum Sport geeigne’.en Waldungen zusammen, jene zeichncn von der Stadt aus gesehen den ansprochcndcn llintcrgrand fúr das Löwergebict ab

A soproni polgároknak már

régóta fejlett érzékük volt a

műemlékvédelemhez. s ezért

az új városháza építésénél

1894-ben a belvárosban elbon-

tott Szent János kápolnát meg-

mentették: az akkor kiépülő

alsólóven Villasoron — az

eredeti kövek felhasználásával

– újra felépítették s így máig

fennmaradt a szép barokk

kápolna.

Die Ödenburger hatten schon

sóit langcm cinen guten Sinn

fiir den Denkmalschutz. So

retteten sie 1894 die beim Bau

des ncicn Rathauses in der

Innenstadt abgcbrochcnc alté

St. Johann-Kapelle und hantén

sic mit Verwendung der

ursprüngiichen Stcine an der

damals angelegten Villen-

Zeilc im Unterlöwer wieder

auf. Die schöne Barock-

Kapelle steht so bis auf den

heutigen Tag.

69

A 18. század közepén Preysinger generális újjáalakította az akkor még messze a városon kívül

esett kertjét, melyhez gazdasági épületek is tartoztak. 1763-b;n a város megvette ezt a

„Neuhof’-ot. ez lett a soproni polgárok kedvelt találkozóhelye. 1847-ben, amikor a

szomszédban megnyílt a bécsújhelyi vasút indóháza. a park egy részét divatos angolkertté

alakították, így mutatkozik máig. Később Erzsébet királynéról nevezték el. A 99. képen a mai

Ady Endre út. egykor Nándorfasor, mely a Városszépítő Egyesület társalapítójára, Braun

Nándorra emlékeztetett, a századforduló idején mutatkozik. Sajnos a fasor régen eltűnt. A kép

jobboldalán az egykori malátagyár fala latható. Az Erzsébet kert 1900 körül (100). Háttérben a

négy’ évszak szobrai.

Um dic Mitte des 18. Jahrhundecs liess Generál Preysinger seincn damals noch weit vor der

Stadt liegenden Garten, zu wekhem auch Wirtschaftsgcbáude gehörten. umgestalten. 1763

erwarb die Stadt dicsen „Neuhof. er wurde beliebter Trettpunkt iler Ödenburger BUrger. Als

mán 1847 in seiner Náhc die Station der Wiener-Neustádtcr Bálin eröfihete. wurde dic

Parkanlage des Neuhofes zum Tcil in einen englischcn Garten umgestaltet, wie es damals

beliebt war. Diese Fönn weist er bis beute auf. Die heutige Ady Endre Strasse, — einst

Ferdinandsallee — benannt nach dem Mitbcgründer des Stadtverschönerungsvereines. Ferdinand

Braun, um die Jahrhundertwende (99), Leider sind dic Báume der Alléé lángst vcrschwunden.

Dic Mauer rechts gehörte zűr Bierbrauerei Der Elisabethgarten um 1900 (100). lm Hintergrund

sind dic Statuen der vier Jahreszeiten zu seben.

70

A zenepavilon, a századfordulón (101). A virágágyak a nagy virágéimcrrel 1935 korül (102).

Der Musikpavillon zűr Zeit dei .lahrhundeitwende (101). die Bluinenbeete des Elisabethgartens mit dem Blumenwappen um 1935 (102).

71

A Felsőlővcrek látképe a Vasheggyel a Deákkúti út felöl 1935-ben (103). A Lőver körút mentén még beépítetlen szántóföldek és kertek vannak A Lőver körútnak – itt akkor Szent István körútnak nevezett – szakasza 1920-ban épült ki. Addig az Erzsébet kert felöl keskeny fasor vezetett a Felsvlüvcickbc (104). A ház ma is áll n körút és az Ady Endre út találkozásánál az Erzsébet kert mentén

Ansicht der Obcrlöwergebietes mit dem Eisenberg 1935 (103). Beiderseist des Löwer-Ringes sind noch unbebaute Felder und Gárten zu sehen. der damals Heiliger Stefan Ring benannte Abschnitt wurde 1920 ausgebaut. Früher túlírté cinc enge Baumallee (104) zu den Oberlöwem. Das Gebáude bestcht bis auf den lieutigen Tag beim Elisabethgaiten.

72

A Felsőlőverek hangulatos kis vendéglője volt a Hársfa soron a „Svájci ház” (105), jellegzetes fa-versndával, mely máig fennmaradt (a vendéglő 1952-óta nincs üzemben). A Lövcrck aljában, nagyjából azon a helyen, ahol ma az Egyetem új kollégiuma áll. építették fel 1900 körül a Lövészkert szállodái (106), mely mindössze néhány évig fogadhatott vendégeket, mert a vállalkozás 1905 körül csődbe ment. Az épületet a Jacobi szivarkapapírgyár vette használatba egészen 1944-ig, amikor is a bombázások során kiégett.

Ein stimmungsvolles kleincs Gasthaus mit eincr fúr die Löwer-Gcbáudc charakteristischen hölzeracn Veranda war im Obcrlöwer das „Schweizcrhaus”, welches seit 1952 nicht mehr bewirtet wird. aber noch immer besteht. IJngefahr an der Stclle des heutigen Universitáts- Sluder.tenheimes. am Fussc des Löwergebietes. errichtete mán um 1900 das Hotel zum Schützengarten. Es ging bereits um 1905 in Concours. und wurde danach als Produktionsstáttc fiit die Jacobi-Zigarcttenhülsen verwendct. bis es 1944 bei einem Lufiangriff abbrannte.

73

A Löver-szálló együttest a város építette a két világháború között megnövekedett idegenforgalom részére. Greilinger városi mérnök tervei szerűit Az első épülettömb 1934-ben (107). a második két evvel később épült, egy szinttel magasabbra. Az együttes finoman illeszkedik a Löver körút menten a tájba (108). 1944 decemberben a szállodákat a légitámadás súlyosan megrongálta, de helyreállítás után még negyven évig az eredeti formában álltak.

Der Lower-Hotel-Komplex wuide in der Zwischenki legszeit fúr den angewachscncn Fremdenverkehr von der Stadt Sopron nach Entwürfen des Architekten Greilinger erbaut. Das erstc Gebáude wurde 1934 (107). das zweite — mit cinem Geschoss höher — zwei Jahre spáter errichtet Die Gebáude schniiegen sich am Rande des Löwen nnges hervorragend in die Landschaft (1081. lm Dezember 1944 beschádigte ein Luftangriff den Hotel-Komplex schwer. nach Wicdcrinstandsetzung funktionierte er aber noch vierzig Jahre láng in der ursprüngiichen Fönn.

74

Alpár Ignác építész tervei szerint építik 1894-ben a honvcd-föreáliskola épületeit, de hány és hány il’. fegyelemhez szoktatott kadét lelte később halálát az első világháború csatamezőin! 1920-ban Sopron város fogadta be az elcsatolt felvidéki Selmecbányáról a M. kir. Bányamérnök i és Erdömémöki Főiskolát, mely 1934-től a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem karaként működött. (A felvétel a 109. képen tehát 1934 előtti). .Az 1962 óta Erdészeti es Faipari Egyetemnek nevezett felsőoktatási intézmény ma több karral működik itt. A képén látható főépület bejárata elé 1944-ben bomba hullott, a helyreállításnál egyszerűbb tonnákat választottak.

Nach Enhvürfeti des Architekten Ignaz Alpár wurden 1894 dic Gebáude der Honvéd- Oberredschule errichtet (109). Wie viele der hier an Disziplin gewöhnten Kadetten liessen ihr juiigcs Leben alsbald auf den Schlachtfeldem des ersten Weltkricgcs.! 1920 gewáhrte die Stadt Ödenburg der aus dem abgetrennten oberungarischen Schemnitz vertriebenen Ilochschule fiir Bergbau und Forstwescn hicr em Hsim. Von 1934 an gehörte sie als Fakultat der Pnlytrclutisr hén I Imversitrit in Budapest an. Seit 1962 ist sie hier als Universitát fúr Forstwesen und Holzwirtschatt tatig. Vor den Eingang des am Bild sichtbaren Hauptgcbáudes (Aufnahme vor 1934) fiel 1944 eme Bőmbe. Bei dem Wiedcraufbau wáhlte mán vereinfachte Bauformen.

75

1907-ben nyílt meg a Lőverekben az ..Erdei fürdő” (110), a Deak-kútból csörgedező vízzel táplálták. 1934-ben Füredi Oszkár építesz tervei szerint korszerűsítették, ekkor épült a gyermekmedence, a Lőver kőrútról megközelíthető bejárat, az új öltözők, a kerti zuhanyzó (111). Csak később tértek át a városi vízvezeték használatára és a víz tisztítására 1977-ben nyílt mega régi hűvösvölgyi vendéglő és néhány löverépület elbontása árán a fedett uszoda.

.907 wurde im Löwergcbiet das „Waldbad” cröflnct (110), gespeist mit dem aus dem Studenten bitumen rieselnden Wasser. 1934 nach Entwürfen des Archílekten O. Füredi modemisiert (111), erhielt es einen neuen Eingang vöm Löwerring her, auch neue Ankleideráume. Gartendusche. und ein Kinderbecken. Nur spáter ging mán auf die Verwendung der stádtischen Wasserleitung tűid auf gcrcinigtcs Wasser über 1977 wurde — nach Abbruch des altén „Restaurants im Tál” und einiger Löwergebáude die Schwimmhalle eröfínet.

76

Üdvszfát Góprcr-Mt.

A Várison 1890 körül szcp villasor épült vendéglővel (melyből a Gruber panziót, majd a gyermek-szanatóriumot alakították). Az. egyik korabeli épület jellegzetes virágokkal is verandával a 112. képen mutatkozik. A mai Pedagógusüdülő mögött épült a Vöröskereszt ifjúsági üdülője (1934), mely a háborúban elpusztult (113).

Am Warisch entstand um 1890 die schönc Villcn-Rcihe, mit cincin Gasthaus (wclchcs spáter als Gmber-Pension und heute als Kindersanatorium hesteht). Am Bild 112 erscheint einer dieser Löwer mit Blutnen tűid Holzverande. Die Jugendhcrberge des Rőten Kreuzes (113) wurde bei cinem Luftangriff 1944 verwtstet.

77


 1. SOPRON ERDŐI ÉS A VÁROS KÖRNYÉKE

A varostól délre a Soprcm hegység erdeiben kilátást biztosító magaslatok, forrásfoglalatok, kirándulási célpontok várják a turistákat A várostól északkeletre már a múlt század vegén a Tómalmi fürdő és Fertő nádas partját tárták fel a turisták részére. A Soproni hegységben a kies völgy végén fekszik Brennbergbánya.

A Varis 398 ni magasságban levő tetöjén már 1876-ban építettek cilátót. melyet a finanszírozó mecénás Romwaiter Károly nyomdász után Károly kilátónak neveztek el. A 114 képen már a második kilátótorony látható, melyet 1902-ben épitett a Városszcpítö Egyesület. Ennek helyén épült (1936) a máig álló, köböl falazott Karolymagaslat (116) VVinkler Oszkár tervei alapján Építéséhez a hegyoldalban a Ritzingi út menti kőfejtőből csilléken lovak vontatták fel a köveket

Am 398 in hohen Warisch-Berg baute mán schon 1876 einc Aussichtswarte. sie wurde nach dem die Baukosten bestreitenden Mázén, dem Druckereibesitzer Kari Romwaiter. Karíshöhe benannt Ini Bild 114 erscheint aber bereits der vöm Stadtverschónerungsverem 1902 errichtete zweite Aussichtstunn. Dann wurde (1936) nach Entwürfen vöm Architekten Oskar Winkler der bis heute bestehendc Stcinbau errichtet. Das Steimnaterial wurde vont Steinbruch an der Ritzinger Strasse mit Pferden in kleinen Schienenwagen auf den Béig geschleppt

78


WALD UND UMGEBUNG

Südlich der Stadt gewáhrleisten mehiere Anhóhen im waldigen Ödenburger Gebirge eme schöne Aussicht auf Stadt. Neusicdlcrsee und die Alpen. Nordöstlich der Stadt wurden bcreits am Ende des 19 Jahihunderts Teichműhle und das schilfige Ufer des Neusiedlersees fiir den Turísmus erschlossen Am Ende ei.tes lieblichen Tales liegt da‘ hcutc aulgclasscne Kohlenbergwerk Brcnnberg.

A mai Lőverszállo helyén építette fel 1927-ben a Dunántúli Turista Egye­sület a később meg bővített turista­házat. s azt elnökelöl Hatvan Ferenc­ről nevezte el (115).

Anstelle des hcutigen Löwer Hotels cröflhste der Turistenverem 1927 das Turistanhaus (115), und benannte es nach semem V’orsitzenden Franz Hatvan. Spater wurde es noch erweiteit.

79

Közadakozásból már 1885-ben építettek a Várhelyen (438 m tengerszint felett) menedékházat kis kilátótoronnyal, ezt 1900-ben “cl kellett újítani A jellegzetes kilátótorony (117) 1929-ben épült. Pompás kilátást biztosított, mintegy 40 évig állt, akkor el kellett bontani. A mai, Dr. Somfalvi György mérnök által épített torony is megtartotta a hegykontúrban megszokott jellegzetes tetöcsúcsot.

Aus öffentlicher Spcnde wurde bereits 1885 am Burgstall ein Sckutzhaus mit einer kleincn Aussichtswarte enichtet (bei 438 m ü M ). 1909 wurde sie neu gestaltet. Der im Bild 117. erscheinende Aussuhtsturm wurde schliesslich 1929 erbaut. er bot ciné práchtige Aussicht und stand etwa 40 Jahre. darui musstc cr wiedei völlig emeuert werden. Auch der heutige, vöm Ing. Dr. Gy. Somfalvi errichtete Turm bewahrte das charakteristischc spi’.ze Dach.

80

A Vashegyen állt a 118. képen látható Gloriette. a kilátásban gyönyörködök részére. Már évtizedek óta csak térképeken szerepelt, hiszen meg az első világháború idején elbontották. Ennek helyére építette a Városszépítő Egyesület 1989-ben Dr. Fekete Zoltán építesz tervei szerint az új Gloriette-t. a megnövekedett fák miatt emeletesre. A Soproni hegység gerincen 523 m magasságban. Brennbergbánya

közelében építették fel 1905-ben a nagyérdemű városi főerdészről elnevezett Muck kilátót (119). mely nem maradt fenn.

Am Eisenberg stand cinst die Wetterschutz bietende Gloriette (1 IS). Seít Jahrzehnten kain sic nur auf den Wanderkarteu vor. da sie bereits zűr Zeit des ersten Weltkriegcs abgcbrochen wurde. An ihrer Stelle liess der Stadtverschöner ungsverem 1989 nach Entwürfen des Architekten Fekete die neue Gloriette enichten.

In der Náhe von Brennberg. am Schcitcl des Soproncr Gcbirges in 523 m Seelióhe wurde 1905. die nach dem altehrwtlrdigen Oberíörster der Stadt benannle Muck-Aussichtswarte errichtet (119). Der Tium besteht nicht mehr.

81

A Soproni hegységnek a Lóverekbe torkolló szép völgyében, a Ritzing-i út mentái foglalták a Deákkútba az itt eredő forrásvizet (120). A Deákkúti forrás 1922 óta a Városszépítő Egyesület áltál kiépített foglalattal varja a diákokat ezen az ősi talál­kozóhelyükön A Soproni hegységbe kirándulók kedvelt célja mar régóta a Hétbükkfa. A 121 kepén 1900 kórul mutatkozik Azóta újra ül­tették

A n Rand des schönen Tales, welches in das Löwergebiet inündet. entspringt das Wasser des Studentenbrunnens (120). Seit 1922 crwartet ein vöm Stadtverschönuningsverein grosszügig ausgebauter

Brunncn dic Studcnten an ihreiti altén. beliebtcn Versanunlungsort. Beliebtes Zicl der Wandcmdcn warcn sdion tűn 1900 die Sicbcnhuclien (121). Seitdem xv irden sie neu gcsetzt

82

A balti országút menten áll a középkori eredetű és a 17 században kiegészített Pihenő kereszt, szép kilátással a városra és a környező hegyekre (122). Egykor minden valószínűség szerint a földeket és szőlőket művelők tanácskozó­gyülekező helye volt. A szölöskeitek szép környezetében all a Nemeskúti utón a gótikus Pékkereszt (123).

Neben der Landstrasse nach Wolfs steht das mittelalterlichc und im 17 JahrhlUidert ergánzte Rastkieuz. mit sehőner Aussicht auf Stadt und llingebing (122) Wahrsclieinlich war es emst der Sammel- und Beraturgsplatz der Ilire Eelder und Weingarten bestellenden Landwirte. In dei schoncn Umgebung der Weingáiten steht an dei Nemeskútcr Strasse das gotische Báckerkreuz (123).

83

A Városszépítő Egyesület és a Dunántúli Turista Egyesület kezdeményezésére alakult Soproni Idegenforgalmi Rt. megvásárolta a régi Tómalmot (124) és 1920—1921 években Schneider Ferenc építész tervei szerint megépítette a látványos szálloda és fürdőtelepi (125), melyei 1945 után a katonaság sajnos elbontott.

Die auf Initiative unsercs Stadtverschöncrungsvereines und des Turistenvercincs gegründete Fremdenvcrkehrs AG. erwarb káuflich die alté Tcichinühle (124). und liess nach Entwürfen des Baumeisters Franz Schneider 1920—1921 das anschnliche Hotel und Badegebáude errichten (125), welches 1945 von Soldate.i leider abgetragen wurde

84

A Fertőn a halászathoz már régóta kötődött a Halászkunyhó (126) Bálihoz közel épült a nádasban a rőzsefonattal erősített partfalu fürdőmedence, ácsolt kabinsorral (127).

Am Neusiedlersee bestand schon in fnilien Zeiten die Fischcrhüttc (126). In der Náhc zu Wolfs legte mán in das Schilfgebiet ein mit Geflecht gesichertes Wasserbassin ind errichtete dazu die Kabinén der Badcanstalt (127)

85

A soproni erdők lábánál. Harka közelében rendezték be a katonai lőteret (128). A táji szépségű Breimbcrei völgyből Görbehalomnal agazik el a fehér út a Hidegvizvolgybe cs az Asztallöhöz (129).

Am Ftissc des Ödenburger Waldcs. in der Náhe von Harkau wurde die MilitárschieBstatte eingerichtet (128). Aus dem landschaftlich schöncn Brennberg-Tal zweigt beim Bogenriegel der ..Wcissc Weg” m das Tál zum Hcrrcntisch ab (129).

86

Magyarország egvik legrégibb bányájában. Brennbei gbányán inár l?60 óta barnaszenet bányásztak 1882-lien nyitották mega 130. képen látható Sopron aknát. A bánya főrészvényese Sopron város volt 1800-ben 630 Jo bányamunkás évi 70 ezer tonna szenet bányászott. A közeli Görbehalmon 1934-ben Füredi Oszkár építész tervei szerint munkáslakások. nyugdíjas otthon es mozi épült (131).

In Bien.il.ivig, cinem dci áltcsten Uergwcrkc Ungams. wurde bcrcits 1760 Braunkohlc gcfordort. Der im Bild 130 erscheinende Sopron-Schacht wurde 1882 in Betrieb genommen. Hauptaxtionár war die Stadt Ödenburg. 1890 brachten 630 Bergwerklcute insgesaint 70 Tausend Tőimen Kohlé ans Licht. lm nahegelegeneu Bogennegel errichtete mán 1934 nach Entwürfen des Arcliitekten O Füredi Arbeiterwohnungen. ein Pcnsionistenheiin und ein Kinő (131).

87


 1. NÉHÁNY SOPRONI ESEMÉNY

Egyik legfontosabb visszatérő soproni esemény a gazdanegyed pincéiben a jó soproni bor Ízlelgetése. Ruppiecht soproni, udvari fényképészt is megihlette. élőképet állított be a borozgatásról, azt fotózta (132). A SFAC csapata 1902-ben állt a fényképezőgép elé (133).

Ein xvichtiges und stets vvicderkehrendcs Ereigniss ist eine klcine Weinprobe in cincin der Ödenburgei Kellel, es cnegte auch die Autinerksamkeit des Ödenburger Hoffotografen Rupprecht (132). 1902 stelltc sich die lussballinaniiscliatt des SFAC. des stádtischen Clubs. vor den Fotoapparat (133).

88


EINIGE ÖDENBURGER EREIGNISSE

Az 1904 évi Erzsébet kerti kiállítás óriási kapuját láthatjuk a Kossuth utca végén a 134. képen. A kép külön érdekessége a Déli pályaudvari átjáró kerekeken guruló kerítésszeríi vasúti sorompója. A Kossuth utca végen, a Rákpatak paliján állt ház 1945-ben elpusztult. Alig párszáz méterrel Bánfalva felé haladva, de négy évvel korábban, az Erzsébet keit mögött az árvíztől medréből kilépett patak látható (135).

Das Kiesentor der im Elisabethgarten 1904 stattgefundenen Industrie- und Gewerbcausstellung ist am Ende der Kossuth-Gassc in Bild 134 zu seben. Besondere Kuriositát der Ansicht im Vordeignind die auf Rádern roll ende gaitenzaunáhnliche Ziehschranke der Südbalm- Übersetzung. Das am Krebsbachufer stehende Haus wurde im Zweiten Weltkricg Opfer eines Luftangnftess. Nur einige Hundeit Méter entfemt in Richtung VVandoif. aber vier Jahre früher. sieht mán den aus den Ütem getretenen Krebsbach hinter dem Neuhof (135).

Üdvijzkl Scproubci,

Gruss aus Ödenburg.

Nculwf .nvJgött .— Híiitemi Neulrof.

89

Az első világháborút követő nyugat-magyarországi események idején Ostenburg ezredes nagy népszerűségre tett szert Sopronban. A 136 képen a lakosság körében látható. A Zeppelin léghajó 1931-ben repült el Sopron felett, a 137. kép a lovassági laktanya épületei felett mutatja.

ín den dem ersten Weltkrieg folgaiden Ereignissen in Westungam errang Oberst Ostenburg ciné hohc Volkstümlichkeit (136). Das Zeppelin LultschilTüber der Husarenkaseme im Jahre 1931 (137).

90

/

Az 1905. május 7-én készült képen a soproni közönség által rendezvényei miatt kedvelt lóversenyteret láthatjuk (138). Az 1944 december 6-i és 1945 március 4-i bombázások nyomán a Várkerületen súlyos károk keletkeztek. A felvétel fél evvel későbbi, a rombolás a városképet máig befolyásolja í 139).

Beim Publikum war die Pferdererm bálin an der Raaber Landstrasse sehr beliebt, die Aufiiahmc (138) datiert vöm 7. Mai 1905 Die schweien Luftangriffe vöm 6.12.1944 und vöm 4.3.1945 zerstörten auch die Grabenrunde wcitgchend Die am Bild vöm Sommer 1945 erscheinenden Scháden beeinilusscn das Stadtbild bis auf heute (139),

91

A várostomyot a városháza epí-tcsét követően a századfordulón beállványozták és tataroztak, a korabeli kép (140) ezt mutatja.

Der Stadturm wurde nach dem Bau des Rathauses zűr Jahrhundertwende eingerüstet und emeuert. von dem zcugt die zcitgenossische Ansicht (1940).

1930-ban a városháza előtt adta elő a kórus

Haydn „A teremtés” oratóriumát (141).

In 1930 trug ein Chor vor dem Rathaus Haydn*

Oratórium „Die Schöpfung” vor 1141).

92

A szerző köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a kötet összeállításánál segítséget nyújtottak

A képek eredete:

Bognár Béla gyűjteménye: 8. II, 20, 21. 22. 23. 24. 37, 49. 56. 57. 61. 65. 66, 67, 68. 74, 77, 78.92.93, 106, Í09. 112, 117, 122. 132. 133. 136. 139 cs 140.

Gyökér István gyűjteménye: 4. 26, 70, 75. 90. 94. 1 IS, 127, 129. 130, 131.

Sándoi István gyűjteménye: 19, 27, 42. 43, 46, 58. 59, 89, 96, 99.

Szalai l.ászlóné gyűjteménye: 64.

Soproni AUann Levéltár: 12, 18, 31, 41.62 cs 69.

Soproni Városszépítö Egyesület archívuma: 103, 104, 126 (Dr. Molnár István úr adománya).

A többi kép (82 db) a szerző gyűjteményéből származik.

Diebold Károly soproni fotóművész-mérnök felvételei: 5. 6, 7. 14, 16. 28. 42, 44, 88, 90, 94, 102, 107, 10S. 111, 113, 116. A Soproni Városszépítö Egyesület az 1994. jubileumi évben kegyelettel emlékezik meg a 25 éve elhunyt Diebold Károlyról, városképi felvételeinek kiállításával. Magas művészeti értékük miatt ki kell emelni Zsabokorszky pécsi fotóművész, felvételeit. A kötetben ezek a 2., 3., 10.. 20., 34., 41., 56., 57., 93., 104., 109., 122., 129. számú képek. Régi soproni fotós, a kiváló képeiről ismert Lobenwein Harald Ö fényképezte a 15. és 101. képeket.

93


Tartalom

A polgármester előszava

Vorwort des Bürgermeisters

Bevezetés 6

Einlcitung 7

Néhány adat Sopron történetéhez 8

Einige Angaben zui Geschichte von Ödenburg 10

 1. A város látképei 12

Die Stadtansichten 13

 1. A belváros 16

Die Inncnstadt 17

 1. A belváros pereme 26

Um die Inncnstadt 27

 1. A Szent Mihály domb és a gazdanegyed 34

Der Hiigel St. Michael und das Weinbauerviertel 35

 1. A 16. század utolsó évtizedeinek fejlődése 38

Entwicklung in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 39

 1. Középületek és intézmények 50

Öffentliche Bauten tűid Institutioncn 51

 1. A villamos 58

Die Strassenbahn 59

 1. Szobrok és emlékművek 62

Statuen und Denkmáler 63

 1. A Leverek 68

Das Löwergebiet 69

 1. Sopron erdői és a város környéke 78

Wald und Umgebung 79

 1. Néhány soproni esemény 88

Einige Ödenburger Ereignisse 89

Köszönetnyilvánítás, a fonások megjelölése 94

Dank und Quellén

Tartalomjegyzék 95

Inhaltsverzeichnis

94

9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1.9401 Pf: 74

Telefon-. (99) 313-180, Fát (99) 332-400 Telex-. 24-9179

95

GYSEV RT.

AZ UTASOK ÉS SZÁLLÍTÓK

SZOLGÁLATÁBAN

96


Postabank


– Pénzintézet Magyarország minden pontján –

A Postabank és Takarékpénztár Rt. 3200 postahivatalból álló pénztári hálózata
és saját kereskedelmi banki fiókhálózata révén olyan pénzintézet, amely
valóban univerzális bankként működik.

Szolgáltatásai a furirilmCveletek mellett kiterjednek a devizaműveletekre is.

A Postabank Soproni Területi Igazgatósága teljeskörű lakossági és vállalati
szolgáltatással várja minden kedves ügyfelét!

Cím: Sopron Új u. 12.

Telefon: 99/312-494

Telefax: 99/338-100

HILLEBRAND

g* NYOMDA KJT SOPRON

Kivételes ízekkel és angolszász italokkal váija Önt a

A Soproni Szemle füzete

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Lap tetejére!