Skip to content

Poór István – Harckocsik ​és páncélozott járművek típuskönyve

Poór István – Harckocsik ​és páncélozott járművek típuskönyve

Találatok: 33

333

Átirat (OCR)

HARCHOCSIK

és páncélozott járművek típuskönyve

ZRÍNYI KATONAI KIADÓ • BUDAPEST • 1980

Összeállította a szerkesztő bizottság Vezetője: POÓR ISTVÁN mérnök alezredes Tagjai: DOBÓ GÉZA mérnök alezredes

DR. FARKAS RÓBERT ny. ezredes KORBULY PÁL oki. gépészmérnök SARKADI JÓZSEF oki. gépészmérnök SÁRHIDAI GYULA oki. mérnök VÁRADI GYÖRGY ny. alezredes

Lektorok:

SOHAJDA BÉLA mérnök alezredes DR. SZÁVA PÉTER ezredes

TARTALOM

ELŐSZÓ I 7

BEVEZETÉS / 9

A KÖNYVBEN ISMERTETETT HARCKOCSI- ÉS PÁNCÉLOZOTTJÁRM Ü-TÍPUSOK FELSOROLÁSA / 59

A KÖNYVBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK / 63

HARCKOCSIK ÉS PÁNCÉLOZOTT

JÁRM Ű VE K (típusismertetés) / 65

HARCKOCSIK HARCKOCSIK ELLEN / 317 FELHASZNÁLT IRODALOM / 325

ELŐSZÓ

A könyv, amelyet az Olvasó kezében tart, az első magyar nyelven meg­jelent, harckocsikat és páncélozott járműveket ismertető típuskönyv.

A szárazföldön vívott harcokban, hadműveletekben a harckocsiknak és a páncélozott járműveknek — megjelenésük óta — egyre fokozódó szerepük van, és a szakirodalom mégsem foglalkozik olyan mértékben velük, mint pl. a repülőgépekkel. Az angol, francia, német és orosz nyel­ven megjelent írások mindegyike csak egy-egy sajátos területet tárgyal, kifejezetten szakmai szempontok alapján. A széles olvasótábor számára átfogó jellegű mű eddig nem készült.

Az említett idegen nyelvű források képezik munkánk alapját: ez a típuskönyvek sajátossága. Nekünk is gondot okozott és ez várhatóan még néhány évig így marad: a harckocsik és páncélozott járművek osz­tályozása. A klasszikusnak mondható — elsősorban a harckocsiknál al­kalmazott — súly szerinti kategorizálás: kis, közepes és nehéz, ma már nem jelent értékelhető adatot. Szinte valamennyi haditechnikai eszköz­nél — így a harckocsiknál és a többi páncélozott járműnél is helyesen — a feladat szerinti csoportosítás került előtérbe. Technikailag ugyanis bármilyen súlyú és terjedelmű harcjármű megépíthető, a kérdés, hogy az mennyiben felet meg a végrehajtandó feladatnak, milyen befektetés alapján, milyen hatékonysággal hozza meg az elvárt eredményt.

A második világháború során például egyre több rohamlöveg típusú harceszköz jelent meg. Ma, amikor a tüzérség nagyobb része önjáró, s a harcrend szinte valamennyi eleme páncélozott, a vadászpáncélos vagy páncélvadász kifejezés használata helyesebb. Nemzetközileg egységes terminológia nem alakult ki, s ezt a problémát úgy véltük helyesen meg­oldani, hogy a korabeli elnevezéseket „magyarosítva” alkalmazzuk.

Típuskönyvünket már csak azért is első kísérletnek tekintjük, mert a terjedelem megszabta az ismertethető típusok számát. Ugyanakkor nem is érdemes valamennyi típust bemutatni, hiszen egy-egy alaptípust több­féle célra, többféle kivitelben — változatban — gyártottak. A különböző típusok ilyen meggondolásokon alapuló válogatás során kerültek a könyvbe, szem előtt tartva, hogy elsősorban a harcjárművek, tehát a harckocsik, az önjáró lövegek, a felderítő járművek és lövészpáncélosok, más néven, gyalogsági harcjárművek kapjanak helyet.

A típusfelsorolásban 26 ország harckocsijai és páncélozott járművei szerepelnek, azoké az országoké, amelyeknek számottevő harckocsi­ipara van, illetve a múltban volt. A felsorolásban nem szereplő országok- 1

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lap tetejére!